Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Seksjonering

Tjenestebeskrivelse for eierseksjonering

Eierseksjonering

Formål med tjenesten

Seksjonering går ut på å opprette et sameie der andelseierne har enerett til spesifiserte deler av en bygning. Hver enkelt seksjon blir selveierseksjon (selveierleilighet) som kan brukes som eget rettsobjekt. Det vil si selges og pantsettes. Utearealet er normalt fellesareal, men det kan også opprettes enerett til uteareal. Da må arealene måles opp i henhold til matrikkelloven.

 

Info:

https://www.kartverket.no/eiendom/eierseksjoner

 

Skjema og veiledning:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-bruk-av-standardisert-soknad-om-seksjonering/id2582704/

 

Hvem kan få tjenesten

Hjemmelshavere og utbyggere.

Tjenestens innhold

Kontroll av innsendt materiale, kommunal tillatelse, matrikkelføring og tinglysing.

Hva du kan forvente av oss

Generell rådgivning og behandling innen 3 uker etter komplett søknad dersom det ikke må avholdes oppmålingsforretning.

Oppmålingsforretning avholdes i løpet av16 uker.

Hva vi forventer av deg

En fullstendig søknad med tegninger av god kvalitet.

Det forventes at en leser loven og setter seg inn i hva søknaden skal inneholde.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65?q=eierseksjon

Praktiske opplysninger og skjema

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-bruk-av-standardisert-soknad-om-seksjonering/id2582704/

Saksbehandlingstid

I henhold til § 14 skal saken behandles og matrikkelføres innen 12 uker fra komplett søknad. I saker der det skal avholdes oppmålingsforretning etter matrikkelloven vil matrikkellovens tidsfrister gjelde.

 

Klage

Saken kan påklages i henhold til § 10 i lov om eierseksjoner.

Frist for klage er 3 uker fra mottatt melding eller kunngjøring av matrikkelføring

Klagen sendes Hol kommune.

Ansvarlig for tjenesten

Kart- og oppmålingsavdelingen.

Kontaktinformasjon:

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

24.01.2018

Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 2021

Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven_2022