Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Radon

Tjenestebeskrivelse for radon

Formål med tjenesten

Formålet med denne tjenesten er å sørge for at radonnivået i våre eiendommer og boliger ikke skal forårsake helseskader. Høyt radonnivå gir en økt risiko for å utvikle lungekreft.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe 

Hol kommune skal foreta målinger i alle formålsbygg samt boliger for utleie.

Tjenestens innhold

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbryting av grunnstoffet radium. Høye konsentrasjoner av radon innendørs kan være en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for gassen og av hvor høyt radonnivået er.

I skoler, barnehager og utleieboliger som omfattes av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier. Radongass kan komme inn i boliger gjennom utettheter i kjellergulv, grunnmur, rundt rørgjennomføringer og sluk etc. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi hvilke boliger som har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle i et utvalg av leilighetene.

Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder, og minst to oppholdsrom i boligen skal måles. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje.

Hva du kan forvente av oss

Brukerne av kommunale bygg kan forvente at vi foretar målinger med utstyr som ivaretar krav til nøyaktighet og sporbarhet.

Brukerne kan forvente at vi iverksetter tiltak der hvor målingene ligger over tiltaksgrensen på 100Bq, og at vi utfører tiltak for å komme under den absolutte grense på 200Bq for de bygg hvor vi har målinger som overstiger denne grenseverdien.

Hva vi forventer av deg

Hol kommune forventer at brukere av kommunale bygg følger den instruksen Eiendomsavdelingen pålegger brukere for å sikre forsvarlig luftutskifting og tiltak for å redusere radon.

Vi forventer at brukere ikke foretar tilpasninger eller overstyring av ventilasjonsanlegg. Drift av ventilasjonsanlegg er en forutsetning for å holde radon nivået på ett så lavt nivå som mulig.

Vi forventer at brukere ikke gjør tiltak som påvirker måleresultat eller på annen måte forårsaker usikkerhet i tilknytning til måling av Radon.

Praktiske opplysninger 

Alle nye boliger i Hol skal ha forebyggende tiltak mot radon. Dette gjelder også fritidsboliger og anneks, jfr. byggteknisk forskrift (TEK10) § 13-5.

Miljøretta helsevern Hallingdal hjelper deg med de forhold i omgivelsene og miljøet som har betydning for folks helse.

Tiltak for eksisterende bygg:

Radonmembran kan brukes innendørs for å tette mot grunn. Dette kan være vanskelig da det ikke er lett å komme til under delevegger og andre konstruksjoner. Det må påregnes lekkasjer.

Det kan ventileres i boligen med forskjellige typer ventilasjon. Balansert ventilasjon eller lufteluker ved lave verdier.

Radonbrønn: det ventileres i grunn under huset, gassen fjernes før den kommer opp i bygget.

Radonmåling skal utføres i vinterhalvåret.

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat ved eiendomsavdelingen.

Kontaktinformasjon

                                                                                                 
   

Åpningstider:

   
   

09.00 – 15.00, mandag – fredag

   
   

Besøksadresse:

   
   

Ålmannvegen 8, Hol      

   
   

Postadresse:

   
   

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

   
   

Sentralbord:

   
   

32 09 21 00

   
   

Servicekontoret:

   
   

32 09 21 00

   
   

 

   
   

 

   
   

E-post:

   
   

postmottak@hol.kommune.no    

   

 

 

 

 

Dato oppdatert

15.09.2016

Beskrivelse

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbryting av grunnstoffet radium. Høye konsentrasjoner av radon innendørs kan være en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for gassen og av hvor høyt radonnivået er.

I skoler, barnehager og utleieboliger som omfattes av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

Radongass kan komme inn i boliger gjennom utettheter i kjellergulv, grunnmur, rundt rørgjennomføringer og sluk etc.

Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi hvilke boliger som har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle i et utvalg av leilighetene.

Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder, og minst to oppholdsrom i boligen skal måles. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje.

Radon kan måles med enten sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme.

Samarbeidspartnere

 

Statens strålevern

Miljørettet helsevern Hallingdal
Gamlevegen 6
3550 Gol

Tlf 4090 9257 eller 4090 9256

Epost

Miljøretta helsevern Hallingdal er interkommunalt samarbeid mellom kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol.
Lokalisert i Hallingdal Næringshage på Gol.

Lover

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskrift)

Forskrift om teknisk krav til byggverk § 13-5 (Radon)

Måle radon i boligen

Kart med oversikt over målte radonverdier i Hol kommune (7 Mb)

Veiledning

Tiltak for nybygg:

Radon-membran kan legges under bygget. Konferer med leverandør før du starter på grunnmuren. Tiltak for eksisterende bygg:

Radon-membran kan også brukes innendørs for å tette mot grunn. Dette kan være vanskelig da det ikke er lett å komme til under delevegger og andre konstruksjoner. Det må påregnes lekkasjer. Det kan ventileres i boligen med forskjellige typer ventilasjon. Balansert ventilasjon eller lufteluker ved lave verdier. Radon brønn: det ventileres i grunn under huset, gassen fjernes før den kommer opp i bygget. Kommunens servicekontor kan gi mer informasjon om målingen og hvor det kan bestilles måleutstyr når målesesongen starter (ca. oktober).

 

Annen informasjon

Alle nye boliger i Hol skal ha forebyggende tiltak mot radon. Dette gjelder også fritidsboliger og anneks, jf byggteknisk forskrift (TEK10) § 13-5