Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppmåling

Tjenestebeskrivelse for oppmålingsforretning

Formål med tjenesten  

Oppmålingsforretninger etter matrikkelloven (link): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101#KAPITTEL_7

Oppmåling av nye parseller etter at det er gitt delingstillatelse etter plan- og bygningsloven.

Klarlegging av eksisterende grenser.

Utstikking av eksisterende grensemerker som har blitt fjernet.

Grensejustering

Oppmåling av seksjonert uteareal

Matrikulering av jordsameier

Hvem kan få tjenesten/målgruppe 

Oppmålingsforretning kan blant annet kreves av:

Den som har grunnbokshjemmel som eier av grunneiendom eller anleggseiendom

Den som har festerett for mer enn 10 år.

Den som ved rettskraftig avgjørelse ved domstolene er kjent som eier eller fester, eller er tilkjent rett til å kreve at et bestemt grunnstykke eller anlegg blir opprettet som egen matrikkelenhet

Den som lovlig har overtatt grunn eller anlegg ved ekspropriasjon

Den som har innløst festegrunn etter bestemmelsene i lov om tomtefeste.

Tjenestens innhold

Matrikkelen er det offisielle registeret over fast eiendom, med bygninger, bosteder og adresser. Før noe kan føres inn i matrikkelen, må det som hovedregel foretas en oppmålingsforretning. Oppmålingsforretningen går ut på å kartlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføringen, jf. matrikkellova § 33.

Kommunen er oppmålingsmyndighet og har ansvaret for å avholde oppmålingsforretning.

Oppmålingsforretningens landmåler går opp grensene i marken sammen med de berørte partene. Landmåleren kan gjøre mindre justeringer av eksisterende grense hvis partene ønsker dette. Dersom partene ikke kommer til enighet om grensene, vil landmåleren henvise videre til jordskifteretten.

Oppretting og arealoverføring av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 20-1 Rekvisisjon av oppmålingsforretningen er da en del av søknaden.

Grensejustering, grensepåvisning, matrikulering av umatrikulert grunn, matrikulering av jordsameie og oppmåling av uteareal eierseksjoner er ikke søknadspliktige. Rekvisisjon av oppmålingsforretning sendes inn uten forutgående søknad.

Oppmålingsforretning er ikke nødvendig for å matrikkelføre sammenslåing, referanse til avtale om eksisterende grense, eller fastsettelse av samlet fast eiendom, jf. matrikkellova §§ 18, 19, 20.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi sender ut info om oppmålingsforretning og tar kontakt for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretning.
 • Varsel sendes ut 2 uker før forretningen avholdes om ikke annet er avtalt.
 • Vi kontroller kommunens arkiv for å samle dokumentasjon for eksisterende grenser.
 • Vi er godt forberedt til oppmålingsforretningen. Vi har ofte vært på befaring i forkant.
 • Vi vil avholde oppmålingsforretning så fort vi har kapasitet og holde tidsfristen i matrikkelloven på 16 uker.
 • Sender protokollen til berørte parter etter forretningen.
 • Informerer om videre saksgang.
 • Vi fører oppmålingsforretningen inn i Matrikkelen, sørger for tinglysing og utsteder matrikkelbrev så fort vi har kapasitet.

Hva vi forventer av deg

 • Søker er ansvarlig for at søknaden er komplett og inneholder de dokumenter og opplysninger som framgår av matrikkelloven med forskrifter. En komplett søknad skal fylles ut på standard blanketter (link) og med et kartvedlegg.
 • Kartvedlegget må være av god kvalitet. Kartet må inneholde rutenett eller ha målsatte sidelenger. Kart og oppgitt areal må være i samsvar. Landmåler kan ikke avvike fra delingsvedtaket på areal eller plassering med mer enn 5 %.
 • Søker er også ansvarlig for at alle øvrige relevante opplysninger som han/hun kjenner til, blir lagt fram for kommunen. Det gjelder skylddelingsforretninger og andre dokumenter.
 • Vi forventer at du møter på oppmålingsforretningen.
 • Etter oppmålingsforretningen kan det være behov for å rydde opp i heftelser. Vi forventer at du utfører den jobben uten unødvendig opphold.

Praktiske opplysninger

Gebyr for arbeid etter matrikkellova skal betales etter regler og satser som gjelder den dagen saken blir rekvirert. I saker som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven vil tidspunktet for tillatelsen være gjeldende. Kommunen kan i tillegg kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift, jf. matrikkelforkriften § 16. Dersom kommunen oversitter gjeldende frist for oppmålingssaken (se nedenfor under saksbehandling), skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel, jf. matrikkelforskriften § 18.

Saksbehandlingstid

Lovpålagt saksbehandlingstid er 16 uker. Fristen løper ikke i perioden 15.10 til 15.05 på grunn av vinterforholdene

Klage

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet matrikkelbrevet er mottatt eller underretning om føring i matrikkelen er mottatt.

Klagen sendes til kommunen.

Hvem kan klage: Hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen får betydning for.

Opprettholdes kommunens vedtak vil klagen bli oversendt til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Kart- og oppmålingsavdelingen.

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

11.12.2014

Kart- og oppmåling

Kart- og oppmålingsavdelingen er en seksjon under teknisk etat.

Kart- og oppmålingsavdelingen har ansvaret for saker som behandles etter matrikkelloven og lov om eierseksjonering.

Avdelingen har også ansvar for drift og ajourføring av kart og eiendomsregisteret (matrikkelen).

Servicetorget kan svare på de fleste generelle spørsmål om kart- og oppmåling.

Spørsmål om delingssøknad eller behandling av slik søknad rettes til plan- og byggesaksavdelingen.

Dersom det er spørsmål om kart, anbefaler vi  Kommunekart Hallingdal eller seeiendom.no.

Ønsker du møte med oss på kart- og oppmåling er det lurt å avtale tid på forhånd. Spesielt gjelder dette spørsmål til landmålerne på sommerstid. Send gjerne e-post, så ringer vi tilbake. postmottak@hol.kommune.no

Tidsfrister:

Matrikkelforskriften § 18 setter tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretninger på 16 uker.

Hol kommune har vedtatt en lokal forskrift om at tidsfristen ikke løper mellom 15. oktober og 15. mai pga snøforholdene.

Gebyrer

Det tas gebyr for oppmålingsforretning etter matrikkelloven: 

Gebyr for saker behandlet etter matrikkelloven 2021

Gebyr for saker behandlet etter matrikkelloven 2022

Ny parsell

 Fradeling av parsell krever tillatelse etter plan- og bygningslov og evt. jordlov.

Dette ligger under plan- og byggesaksavdelingens ansvarsområde. Se delingssøknad for informasjon og veiledning til søknad.

Godkjente delingstillatelser blir automatisk oversendt kart- og oppmålingsavdelingen for gjennomføring av oppmålingsforretning.

Ved en oppmålingsforretning blir rekvirent og naboer varslet. Varsel blir sendt minimum 2 uker før oppmålingsforretningen finner sted.

På oppmålingsforretningen blir nye grenser stukket ut i samsvar med fradelingstillatelsen. Punktene blir merket og målt og det blir laget en protokoll fra forretningen.

Gebyr for oppmålingsforretningen sendes til regningsmottaker i etterkant av oppmålingsforretningen.

Når regningen er betalt, alle berørte parter har godkjent protokollen og evt. vilkår er oppfylt, blir eiendommen matrikulert og tinglyst.

Forretningen blir avsluttet ved at det utstedes matrikkelbrev over den nye eiendommen.

Den nye eiendommen er da klar for eiendomsoverdragelse.

 

Ny festegrunn

 Opprettelse av ny festegrunn krever tillatelse etter plan- og bygningslov og evt. jordlov.

 Dette ligger under plan- og byggesaksavdelingens ansvarsområde. Se delingssøknadfor informasjon og veiledning til søknad.

 Tillatelse til etablering av ny festegrunn blir automatisk oversendt kart- og oppmålingsavdelingen for gjennomføring av oppmålingsforretning.

Ved en oppmålingsforretning blir rekvirent og naboer varslet. Varsel blir sendt minimum 2 uker før oppmålingsforretningen finner sted.

 På oppmålingsforretningen blir nye grenser stukket ut i samsvar med tillatelsen. Punktene blir merket og målt og det blir laget en protokoll fra forretningen.

 Gebyr for oppmålingsforretningen sendes til regningsmottaker i etterkant av oppmålingsforretningen.

 Når regningen er betalt, alle berørte parter har godkjent protokollen og evt. vilkår er oppfylt, blir eiendommen matrikulert og tinglyst.

 Forretningen blir avsluttet ved at det utstedes matrikkelbrev over den nye eiendommen.

 Den nye eiendommen er da klar for eiendomsoverdragelse (tinglysing av festekontrakt).

 Det kan være nyttig å lese lov om tomtefeste.

Grensejustering (matrikkelloven § 16)

Ved grensejustering kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil 5 prosent av den minste av de involverte eiendommene, men maksimalt 500 m2.

Grensejustering må ikke skape forhold som kommer i strid med jordloven § 12.

Grensejusteringen må heller ikke skape forhold som kommer i strid med rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

Grensejusteringen gjelder (ulagelig) grense som ikke strider imot plan.

Det er ikke nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningsloven. Det er heller ikke krav om nabovarsling.

 Følgende sendes Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol:

 • Rekvisisjon. Veiledning til utfylling av skjemaet står på side 3 og 4 i skjemaet. Rekvisisjonen må undertegnes av hjemmelshavere av eiendommene som er involvert i grensejusteringen. Andre som rekvirerer på vegne av hjemmelshaver må fremlegge fullmakt, firmaattest, skifteattest eller lignende.
 • Kart. Eksisterende og nye grenser må tegnes inn på målestokkriktig kart i stor målestokk. Det er viktig at grensene tegnes så nøye som mulig. Kart kan tas ut fra kartbasen Kommunekart Hallingdal.

 Saken går direkte til kart- og oppmålingsavdelingen for gjennomføring av oppmålingsforretning.

Ved en oppmålingsforretning blir rekvirent og naboer varslet. Varsel blir sendt minimum 2 uker før oppmålingsforretningen finner sted.

På oppmålingsforretningen blir gamle og nye (justerte) grenser klarlagt. Endelige grenser blir merket og målt og det blir laget en protokoll fra forretningen.

Gebyr for oppmålingsforretningen sendes til regningsmottaker i etterkant av oppmålingsforretningen.

Forretningen blir avsluttet ved grensejusteringen matrikkelføres og det utstedes matrikkelbrev..

 Selve overdragelsen av arealene skjer normalt ved partenes undertegning av samtykket til grensejusteringen i protokollen.

Grensejusteringen har form av tilleggsareal eller strider imot plan

Det er nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningsloven og evt. jordlov. Se delingssøknad.

Dersom søknaden innvilges, sendes saken automatisk over til kart- og oppmålingsavdelingen for gjennomføring av oppmålingsforretning etter matrikkelloven.

Ved en oppmålingsforretning blir rekvirent og naboer varslet. Varsel blir sendt minimum 2 uker før oppmålingsforretningen finner sted.

På oppmålingsforretningen blir gamle og nye (justerte) grenser klarlagt. Punktene blir merket og målt og det blir laget en protokoll fra forretningen.

Gebyr for oppmålingsforretningen sendes til regningsmottaker i etterkant av oppmålingsforretningen.

Forretningen blir avsluttet ved grensejusteringen matrikkelføres og det utstedes matrikkelbrev..

Selve overdragelsen av arealene skjer normalt ved partenes undertegning av samtykket til grensejusteringen i protokollen.

 

Gebyr

Det tas gebyr for:

 • Oppmålingsforretning etter matrikkelloven
 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven
 • Evt. saksbehandling etter jordloven