Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Motorferdsel

Tjenestebeskrivelse for motorferdsel i utmark

Formål med tjenesten

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivsel. Motorferdsel i utmark er som utgangspunkt forbudt, men bruk av motorkjøretøy til anerkjente nytteformål (f.eks. til redningstjeneste og kjøring i jord- og skogbruksnæring) er direkte hjemlet i loven. Ferdsel til andre formål (f.eks. leiekjøring og transport til privat hytte) krever tillatelse fra kommunen.

Hvem kan få tjenesten

 • Personer som har spørsmål i forbindelse med Lov om motorferdsel i utmark med tilhørende Nasjonal forskrift
 • Personer som har behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy (båt) eller luftfartøy i utmark og      vassdrag, til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål.

Tjenestens innhold

Det må søkes om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt (se lenke til forskrift nedenfor). Det gjelder for eksempel bruk av snøscooter

 • der fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av funksjonshemmede, transport av ved, tilsyn av privat hytte med mer)
 • der hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte

I unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Søkeren må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper.

Hva du kan forvente av oss?

 •  Behandling av søknader innen rimelig tid.
 • Svar på spørsmål vedr. dispensasjoner, kommunal praksis, og andre forhold i forbindelse med      motorferdsel i utmark

Hva vi forventer av deg?

For å få en god tjeneste tilbake er vi avhengige av at du sender oss korrekt utfylt søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg i god tid (minst 1 måned) før den omsøkte kjøring skal finne sted. Ved avvikling av ferier vil behandlingstiden kunne være lenger.

Praktiske opplysninger

Kommunen (eller Fylkesmannen) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det kan søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må sendes på særskilt skjema. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Søknadsskjema

Vedlegg som skal følge søknaden:

 • Ved transport av pga. helse/funksjonshemmede må legeattest og evt. kopi P-kort for      forflytningshemmet vedlegges.  
 • For kjøring i næring; kopi av firmaattest m/org.nr.
 • Kart som viser kjøretraseen
 • Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

 

 Lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Hol kommune (28.05.2020)

 

Hallingskarvet nasjonalpark

Dersom det skal søkes innenfor Hallingskarvet nasjonalpark sitt område, må det først søkes til Hallingskarvet nasjonalparkstyre.

Søknadskjema

Søknad sendes til Fylkesmannen i Buskerud, Hallingskarvet nasjonalpark, Pb 1604, 3007 Drammen.
Legg med kart og beskrivelse av kjøreturen.
Ved spørsmål ta kontakt med Trond Erik Buttingsrud på tlf. 934 07549.
Dersom en får tillatelse fra nasjonalparkstyret, må det i tillegg søkes til Hol kommune.

Hardangervidda nasjonalpark

Dersom området det søkes for ligger innenfor Hardangervidda nasjonalpark, må det i tillegg til søknad til kommunen søkes om tillatelse hos Buskerud tilsynsutvalg.
Søknadsfristen er da 1. november for påfølgende år.
Denne søknaden sendes:
Buskerud tilsynsutvalg, Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg.
Ved spørsmål, ta kontakt med tilsynsutvalget ved å ringe tlf. 31024000.

Barmarkskjøring i Buskerud sin del av Hardangervidda nasjonalpark

Søknadsfrist for barmarkskjøring i Buskerud sin del av Hardangervidda nasjonalpark er 1. mai. I Hardangervidda nasjonalpark er svært lite motorferdsel tillatt uten søknad. Etter søknad kan Buskerud tilsynsutvalg gi kjøretillatelse til reinsjakt, garnfiske, drift av turisthytter, transport av varer og utstyr til beitebruk med mer.  Villreinjegere trenger ikke sende søknad før de vet at de får kort. Disse søknadene behandles delegert av sekretæren. Garnfiskere og andre som ikke har flerårige løyver, har søknadsfrist 1. mai.

Søknader i papirform finner du her.

Elektronisk søknadsskjema finner du på her.

Søknaden sendes til Buskerud tilsynsutvalg, Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid må påregnes inntil 1 mnd. Ved ferieavvikling/stor arbeidsmengde kan det ta lenger tid.

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Klagen skal stiles til Fylkesmannen i Buskerud, men sendes via kommunen. Kommunen vil vurdere klagen. Om denne tas til følge omgjøres vedtaket. Dersom klagen ikke tas til følge sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
 • Du vil få kopi av alle dokument i klagebehandlingen.

Ansvarlig for tjenesten

Utmarkskontoret

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Servicetorget: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Sist oppdatert

01.09.2016

 

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark er forbudt. Det er imidlertid åpnet for noen typer kjøring, f.eks. politi-, ambulanse- og redningstjeneste i lov og forskrift. Kommunen er også gitt myndighet til å innvilge dispensasjon til kjøring for noen konkrete nytteformål.

Myndigheten for å innvilge eller avslå søknad om dispensasjon tilligger kommunen. I Hol kommune behandles de fleste søknader av utmarksrådgiver som har fått delegert myndighet i slike saker. Saker av prinsipiell karakter eller i tilfeller der det ikke er behandlet tilsvarende søknader tidligere, blir behandlet politisk av formannskapet. For søknader som behandles delegert må det påregnes en saksbehandlingstid på 3 - 4 uker. For saker som behandles politisk må en påregne noe lengre tid. Dette vil du som søker få tilbakemelding om når søknaden er klar til å behandles.

Dispensasjon kan gis til noen bestemte formål. Se veileder til søknadsskjema for hjelp til utfylling av søknad, og for informasjon om hvilke formål kommunen kan innvilge dispensasjon.

Hovedregelen i Hol kommune er at leiekjøring skal benyttes der det er mulighet for det. Det gjelder spesielt for søknader om transport av bagasje og utstyr til private hytter. Hol kommune har valgt å sette følgende betingelser for søknader om slike dispensasjoner:
- I områder med leiekjøringstilbud skal søkere om dispensasjon til transport av bagasje og utstyr til private hytter henvises til bruk av lokalt leiekjøringstilbud.
- I områder der det ikke er leiekjøringstilbud, eller det etter Hol kommune sin vurdering ikke er et tilstrekkelig tilbud, kan det ved søknad vurderes å innvilge dispensasjoner etter motorferdselforskriften §5 bokstav c).

 

En oversikt over leiekjørere i Hol kommune finner du her:

Oversikt over leiekjørere i Hol kommune


Ønsker du å søke om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark finner du søknadsskjema og veiledning her:

Søknadskjema (elektronisk skjema)

Søknadskjema (for utskrift)


Veileder til søknadsskjema og mulige transportformål

Dersom du søker om dispensasjon med bakgrunn i funksjonshemming må følgende skjema fylles ut av din fastlege og vedlegges søknaden:
Skjema for legeerklæring

Hol kommune stiller følgende vilkår til dispensasjoner til motorferdsel i utmark: 

Vilkår for dispensajsoner til motorferdsel i utmark

 

Kjørebok skal leveres kommunen innen 15. juni hvert år.

Skjema for kjørebok


Motorferdsel helt eller delvis innenfor nasjonalparker
Dersom transporten du søker om dispensasjon til går innenfor Hardangervidda Nasjonalpark må du også ha dispensasjon fra vernebestemmelsene. Det er Viken tilsynsutvalg som skal ha og behandler disse søknadene.

Dersom transporten du søker om dispensasjon til går innenfor Hallingskarvet Nasjonalpark må du også ha dispensasjon fra vernebestemmelsene. Det er nasjonalparkstyret ved nasjonalparkforvalter som behandler disse søknadene. Nasjonalparkforvalter er Trond Erik Buttingsrud (trond.erik.buttingsrud@statsforvalteren.no)

Motorferdsel i vassdrag eller lufttransport

Dersom du ønsker å søke om dispensasjon til motorisert ferdsel i vassdrag eller lufttransport (helikopter/sjøfly) er det i Hol kommune åpnet for dette i noen bestemte områder. I disse områdene trenger du ikke søke om dispensasjon. Disse går frem av kommunens forskrift for motorisert ferdsel i utmark.

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Hol kommune