Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

LandbrukLandbruk i Hol kommune

 

Tjenestebeskrivelse for landbruk

Formål med tjenesten

Behandle søknader etter gjeldende lov. Jordloven, skogloven, konsesjonsloven og odelsloven.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe

Eiere av grunneiendommer, erververe, utbyggere og andre.

Tjenestens innhold

Informasjon om gjeldende lovverk innenfor aktuelt område. Behandling av innkomne søknader etter dette. Søknader som ikke kan sluttbehandles administrativt skal legges fram for politisk utvalg og eventuelt fylkesmannen.

Samarbeid med andre fagmiljøer areal- og byggesakstjenesten, Fylkesmannen i Buskerud, Innovasjon Norge, landbrukets organisasjoner og Mattilsynet.

Hva du kan forvente av oss

  •  At du behandles med respekt, og på en profesjonell og vennlig måte
  • Saksbehandlingsfrister overholdes.

Hva vi forventer av deg

  •  Bruker skal fremskaffe nødvendig og riktig informasjon til søknaden

Praktiske opplysninger

Bruker tar kontakt via telefon, brev, e-post eller besøk. I tillegg til å formidle søknadsskjema skal kommunen opplyse om saksbehandlingsrutiner, saksforløp og forventet saksbehandlingstid.

Saksbehandlingstid

Alle henvendelser skal besvares innen 1 måned. Dersom saken ikke kan avgjøres innen den tid skal søker ha tilbakemelding om forventet saksbehandlingstid.

Ansvarlig for tjenesten

Leder for plan, byggesak og landbruk.

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

 Ålmannvegen 8,   HOL 

Postadresse:

Hol kommune, Ålmannvegen    8, 3576 HOL 

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no

Møte med fagpersonalet og saksbehandler må forhåndsavtales.

Dato oppdatert

01.09.2016

 

Hol er en utpreget fjellkommune, der 91 % av arealet ligger over 900 meter over havet. Utmarksbeitene på høgfjellet holder svært høy kvalitet, og årlig er det over 18 000 sauer, geiter og storfe på beite her.

Landbruk er en viktig næring som gir verdiskaping, sysselsetting og pleie av kulturlandskap. Det er husdyrhold med melkekyr, ammekyr, melkegeiter, sau, hest og gris. I alt er det ca. 70 foretak som har husdyr i Hol. Det er flere aktive støler og et variert kulturlandskap, helt opp til snaufjellet. Mange driver med småskala foredling av kjøtt og melk, særlig er det stor satsing på ysting av ost, markedsført gjennom fellestiltaket Ostebygda.

Landbruksforvaltningen i Hol kommune er del av avdeling plan og utvikling, og holder til i Hol kommunehus.


Jordbruk


Skogbruk