Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunalt vann og avløp

Tjenestebeskrivelse for avløp

Formålet med tjenesten

Ta imot avløpsvann fra tilknyttede abonnenter i henhold til lover og forskrifter gjeldende for avløpsvann. (Forurensingsloven).

Tjenestens innhold

Ta imot og rense avløpsvannet fra påkoblede abonnenter. Vannet skal renses til en kvalitet som beskrevet i utslippstillatelse og forurensningsloven.

Hva kan du forvente av oss

 • Bortledning av avløpsvann vil skje på en problemfri og hygienisk måte.
 • Du er sikret at kommunen driver sine avløpsanlegg i tråd med utslippstillatelsene fra forurensningsmyndighetene til beste for miljøet.

Hva vi forventer av deg

 • Du utbedrer snarest feil og mangler ved egne ledninger (stikkledninger).
 • Du kaster ikke miljøfarlig avfall eller gjenstander i vann, herunder toaletter, sluk, dreneringssystem og lignende. Dette er forbudt og kan medføre problemer i ledningsnett og renseanlegg samt hindre en miljøvennlig bruk av slam. (Etter forurensningsloven kan lovbrudd straffes med bøter og eventuelt strengere      reaksjoner.)

Praktiske opplysninger

Feil ved kommunens vann og avløpsnettet meldes 95 98 00 66.

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

 

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

05.09.2016

 

Tjenestebeskrivelse for drikkevann

Formålet med tjenesten

Levere vann fra kommunens vannverk til tilknyttede abonnenter i henhold til lover og forskrifter gjeldende for drikkevann. (Drikkevannsforskriften).

Tjenestens innhold

Levere drikkevann med tilstrekkelig mengde til drikke, næringsmiddelformål og hygienisk bruk som tilfredsstiller kvalitetskrav etter drikkevannsforskriften.

Hva kan du forvente av oss

 • Du blir til enhver tid forsynt med hygienisk vann.
 • Du skal alltid ha et vanntrykk på tilknytningspunktet til kommunal ledning på mellom 2 og 9 bar.
 • Du vil du, så langt det er mulig, bli varslet dagen før dersom planlagte reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider fører til at du mister vannet.
 • Du vil bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser som kan forårsake at vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften.
 • Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel rensing/spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv.
 • Hvis nødssituasjoner (katastrofer mv.) gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kravene til kvalitet, vil forbrukere og næringsvirksomheter bli informert om      situasjonen og om hvor lenge den midlertidige/provisoriske vannforsyningen      vil vare.

Hva vi forventer av deg

 • Du gir oss beskjed umiddelbart ved forstyrrelser/uregelmessigheter i vannforsyningen.
 • Du utbedrer snarest feil/mangler ved egne ledninger (stikkledninger).
 • Du leser av eventuell vannmåler og returnerer selvavlesningskortet innen fristen.
 • Hvis du mener at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Praktiske opplysninger

Feil ved kommunens vann og avløpsnettet meldes 95 98 00 66

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

05.09.2016

Hovedplan Vannforsyning 2016 - 2028

Hovedplan Avløp og vannmiljø 2016 - 2028