Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunale bygg

Tjenestebeskrivelse for kommunale lokaler, idretts- og svømmehaller

Formål med tjenesten

Organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner skal ha muligheter til å drive aktiviteter ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov. I tillegg skal vi dekke behov for eget bruk i tilknytning til skoler, frisklivsatsing og øvrige kommunale formål med behov for egnede lokaler.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe 

Organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner. I tillegg skal lokalene benyttes til kommunens eget formål.

Tjenestens innhold

Hol kommune disponerer fem gymsaler, en idrettshall og fire svømmebasseng. Lokaler og anlegg er tilgjengelige gjennom faste åpningstider for publikum eller basert på faste årlige og/eller kortsiktige leieavtaler med lag, foreninger og enkeltpersoner.

Hva du kan forvente av oss

 • Alle anlegg er tilgjengelige i henhold til, avtalte åpningstider.
 • Brukere av våre anlegg kan forvente at anleggene er renholdt og vedlikeholdt, slik at de til enhver tid er innbydende og klar til bruk.

Hva vi forventer av deg

 • Du/dere overholder de gjeldende reglementer for bruk.
 • Du/dere betaler for de ulike tilbudene i henhold til avtale.
 • Du/dere rydder etter eget bruk og lukker/låser bygg i henhold til avtale.

Praktiske opplysninger

Organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner som ønsker å leie plass i hall eller basseng, må kontakte utleieansvarlig i Hol kommune. Utleieansvarlig har sitt kontor i samlokalisering med driftsleder for base 2 i samfunnshuset.

Saksbehandlingstid

Søknader om tildeling av tid i haller og basseng skal leveres til utleieansvarlig innen 20.juni. Tildeling skjer etter sommerferien.

Klage

Ikke aktuelt for denne tjenesten.

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ eiendomsavdelingen.

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

15.09.2016

Det er 111 kommunale eiendommer, bygg og anlegg i Hol kommune. Antall m² kommunal bygningsmasse er 67 192 m² (1. desember 2015).

Oversikt over kommunale eiendommer, bygg og anlegg i Hol kommune - 1. desember 2015 (Excel)

 

Leie av kommunale bygg

Utleiepriser

Leie kommunal bolig

Retningslinjer for utleie av kommunale boliger i Hol kommune

1. Virkeområde

Disse retningslinjene skal legges til grunn for tildeling og søknadsbehandling av kommunale utleieboliger i Hol kommune.

 

2. Formålet med kommunale utleieboliger og målgruppe

Kommunale utleieboliger er et virkemiddel for å rekruttere arbeidstakere til kommunen og bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, og er som hovedregel å betrakte som en midlertidig hjelp. Kommunale boliger kan også gis på varig basis, dette gjelder kun trygde- og omsorgsboliger, ellers skal botid settes til maks 3 år fra innflyttingsdato.

 

3. Krav til – og  rettigheter for søkere.

Søkere må være over 18 år. Dersom søker er under 18 år, skal innvilgelse skje i  samarbeid med verge og tjenesteapparat. Søkere til trygde-/omsorgsboliger må være alders- eller uførepensjonist. Alders- og uførepensjonister som innvilges trygde-/omsorgsboliger kan få kommunal bostøtte i hht særskilte retningslinjer vedtatt av Husbanken.

 

4. Forhold som tillegges vekt

4.1 Rekruttering til Hol kommune

Hol kommune har som mange andre bygdekommuner, problemer med rekruttering til enkelte stillinger. Det er viktig å kunne tilby kommunal utleiebolig til nyansatte, gjerne med familie, eventuelt pendling.

Nåværende boforhold

 • Søker er uten fast bopel eller egnet bolig, og er uten mulighet til å skaffe seg alternativ bolig selv.
 • Unge barnefamilier
 • Søkere som er i etableringsfasen (18-35 år) / unge barnefamilier kan søke kommunal bolig for inntil 1 års varighet.
 • Ansatte i Hol kommune/andre
 • Søker skal som hovedregel ha hatt botid i Hol kommune de to siste årene, eller ha annen nær tilknytning til kommunen.

 

Tidligere mislighold

Søkere med tidligere husleierestanser fra kommunens leieforhold, vil ikke få tilbud om bolig før det foreligger en nedbetalingsplan eller restansen er oppgjort.

 

Oppfølgingsbehov

Søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov i forhold til å fungere i boligen, tildeles bolig forutsatt at søkeren går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet.

 

Innvilgelse

Innvilgelse av søknad om kommunal utleiebolig skjer ut ifra en skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av gjeldende kriterier. Vedtak om innvilgelse eller avslag på søknad meddeles skriftlig med begrunnelse om henvisning til gjeldene retningslinjer.

 

Søknad

Det søkes om bolig på søknadsskjema ” Søknad om leie av kommunal bolig” som fåes på servicetorget på Geilo, resepsjonen i Hol kommune, personalkontoret eller ved å trykke på lenken under.

 

Tildeling av kommunal bolig

6.1 Tildeling

Tildeling skjer på grunnlag av søkerens behov. Blant likestilte søkere skjer tildeling på grunnlag av ansiennitet fra søknadsdato. Det er boligutvalget i kommunen som tildeler boligene.

6.2 Depositum

Senest 1 måned etter innflytting skal et depositum tilsvarende 2 måneders husleie være innbetalt til Hol Sparebank. Leietaker oppretter selv en depositumkonto i banken og kopi blir sendt til personalkontoret. Hol kommune plikter som utleier, og betale kostnadene på kr. 250,- for opprettelse av depositumkonto.

6.3 Bytte

Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig vurderes på grunnlag av gjeldende retningslinjer.

 

Fornyelse

Søknad med fornyelse av leiekontrakt vurderes etter gjeldende retningslinjer, og må fremsettes innen 3-tre-måneder før kontraktens utløp.

 

Råd og veiledning

Søkere til kommunal bolig skal få tilbud om råd og veiledning fra personalkontoret, om alternative løsninger for sitt boligbehov.

 

9. Avgjørelsesmyndighet

Boligutvalget eller den de bemyndiger har avgjørelsesmyndighet i saker etter disse retningslinjer.

 

10.  Avslag og klageadgang

Avslag på søknad om leie av kommunal utleiebolig og avslag på fornyelse av leiekontrakt skal være skiftlig begrunnet med opplysning om klageadgang, klagefrist, samt adressat for klage. Avslag kan påklages til formannskapet, jf forvaltningsloven § 28. Dersom søker avslår tilbud om relevant bolig, vil søker som hovedregel bli vurdert som uaktuell for tiltaket. Avslag på søknad om bytte av kommunal utleiebolig kan ikke påklages.

Søknadskjema

Tjenestebeskrivelse for utleie av kommunale boliger

Formål med tjenesten

Formålet er å tilby boliger i henhold til kriterier fastsatt av Hol kommune.

Hvem kan få tjenesten/ målgruppe

Hol kommune har tre viktige formål knyttet til behovet for å ha egne boliger til utleie:

 • Kommune skal til enhver tid ha disponible boliger for å bosette flyktninger i henhold til vedtatte føringer fra kommunestyret
 • Kommunen skal i tillegg ha boliger som kan tilbys personer med særskilte behov knyttet til utfordringer med å skaffe egen bolig
 • Kommunen har et uttalt behov/ønske å kunne tilby bolig i forbindelse med rekruttering av personer som ansettes i hol kommune

Tjenestens innhold

Hol kommune disponerer 52 boenheter. Boligene skal disponeres av personer som har spesielle behov i tillegg skal boligene benyttes i forbindelse med rekruttering. Prioritering av utleie følger punktene i avsnitt 2, med rekkefølgen i avsnittet som førende for tildeling.

Hva du kan forvente av oss

 • Brukerne av kommunale boliger kan forvente at boligene, med alle funksjoner, fungerer tilfredsstillende.
 • Boligene blir vedlikehold etter en fastlagt syklus planlagt av eiendomsavdelingen.

Hva vi forventer av deg

 • At brukere av boligene tar vare på boligen og sørger for å melde fra til eiendomsavdelingen dersom det oppdages feil eller mangler.
 • At det blir utført gressklipping rundt boligen og snømåking rundt egne innganger
 • For øvrig at kontrakten overholdes.

 

Praktiske opplysninger

Boligene har behov for jevnlig tilsyn med utskifting av batterier i røykvarslere, kontroll av vannlås og rør i skap på bad og kjøkken.

Saksbehandlingstid

Utleie av boliger skjer fortløpende, og vurdering ivaretas av en gruppe bestående av personer i eiendomsavdelingen og personalavdelingen.

Klage

Ikke aktuelt for denne tjenesten

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat v/ eiendomsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

15.09.2016

Kontaktinformasjon

Eiendomsavdelingen/Eiendomssjef Jan Inge Valdersnes, Kommunehuset, Hol, tlf. 97515425
Eiendomsavdelingen/Utleieansvarlig Torill Grue Tufte,  Lienvegen 69, Geilo. tlf.40918196
Eiendomsavdelingen drift base 1, KjellGunnar Haugen, Høgehaug, Hol, tlf. 95980039
Eiendomsavdelingen drift base 2, Tom Furuseth, Lienvegen 69, Geilo, tlf. 40916450
Eiendomsavdelingen/Renholdskoordinator Rita Solberg, Lienvegen 69, tlf. 40916444