Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fiskeforvaltning

 Tjenestebeskrivelse for fiskeforvaltning

Formål med tjenesten

Tilrettelegge for en god kommunal fiskeforvaltning og gi god informasjon til grunneiere, fiskerettshavere og andre interesserte.

Hvem kan få tjenesten

Grunneiere, fiskerettshavere, fiskere og andre interesserte.

Tjenestens innhold

Tilrettelegging, saksbehandling og informasjon.

Hva du kan forvente av oss

 • At vi innpasser hensynet til fiskeinteressene i den kommunale oversiktsplanleggingen etter plan- og bygningsloven
 • At vi arbeider for felles organisering av fiskerettshavere
 • At vi legger til rette for driftsplanlegging
 • At vi sikrer et best mulig fisketilbud for allmennheten og påser hensiktsmessige tiltak for vern og      utvikling av fiskebestandene
 • At vi sikre fiskeressursene mot inngrep som kan redusere eller ødelegge bestander
 • At vi arbeider for en aktiv lokal fiskeforvaltning, blant annet gjennom driftsplanlegging
 • At vi jobber for å kartlegge bestandene
 • At vi sikrer forsvarlig forvaltning gjennom kultivering
 • At vi iverksetter tiltak mot trusler
 • At vi jobber for å bedre allmennhetens adgang til fiske
 • At vi gir informasjon om fiskemuligheter
 • At vi behandler søknader om tilskudd til fiske- og miljøtiltak

 

Hva vi forventer av deg

Vi forventer at alle søknader sendes inn i god til før fastsatte frister og at alle relevante opplysninger vedlegges søknader.

Praktiske opplysninger

Kommunen har etter lakse- og innlandsfiskloven ansvaret for:

 • tiltak i akutte krisesituasjoner, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 12
 • fisketrapper, fiskerenner og liknende, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 15
 • pålegg om salg av fiskekort, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 27
 • pålegg om fiskekulturtiltak, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 28
 • fastsetting av grenser, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 31
 • merking av grenser, jamfør lakse- og innlandsfiskloven §§ 15, 31 og 40
 • fiske i friløpet, tilstopping, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 36
 • utkasting og inndragning, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 47

 

Saksbehandlingstid

Vil variere ettersom hva henvendelsen dreier seg om. Generelt besvares henvendelser så raskt som mulig.

Ansvarlig for tjenesten

Utmarkskontoret

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Dato oppdatert

01.09.2016

 

 

Hol kommune har som mål å tilrettelegge for en god kommunal fiskeforvaltning og gi god informasjon til grunneiere, fiskerettshavere og andre interesserte. 

Kommunen har en del oppgaver etter lakse- og innlandsfiskeloven, samt ansvarsoppgaver innenfor miløhensynene i blandt annet arealplaner og vannkraftkonsesjoner. 

Kommunen har etter lakse- og innlandsfiskloven ansvaret for:
•tiltak i akutte krisesituasjoner, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 12
•fisketrapper, fiskerenner og liknende, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 15
•pålegg om salg av fiskekort, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 27
•pålegg om fiskekulturtiltak, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 28
•fastsetting av grenser, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 31
•merking av grenser, jamfør lakse- og innlandsfiskloven §§ 15, 31 og 40
•fiske i friløpet, tilstopping, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 36
•utkasting og inndragning, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 47

Fiskeboka- fiskekort

Som et ledd i kommunens arbeid med å tilgjengeliggjøre fiske for allmenheten forsøker kommunen å være oppdatert på kortsalg og fisketilbud rundt om i kommunen. 

Hol kommune har utarbeidet en fiskebok med oversikt over områder i kommunene der det selges fiskekort og hvor man får kjøpt disse kortene. Fiskeboka er fra 2013, slik at kortsalg i noen vann er endret. En pdf versjon finner du her:

Fiskebok - Sportsfiske i Hol kommune

 

De endringene kommunen har blitt opplyst om etter at fiskeboka sist ble revidert er følgende:

Endringer i fiskeområde 17 Geiteryggvatnet, Bakkahellervatnet og Omnsvatnet. 

I Geiteryggvatnet er det fritt fiske for gjester på Geiterygghytta. I Bakkahellervatnet og Omnsvatnet er det privat fiske, og det selges ikke fiskekort.

Tilskudd

Kommunen forvalter noen fond og tilskuddsordninger som blandet annet kan brukes til ulike skjøtsels- og forvaltningstiltak for fisk og i vassdrag. Se egen side om tilskuddordninger på miljøsiden.