Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Næringsutvikling

Velkommen som etablerer 

Hol kommune er en stor reiselivs- og hyttekommune, men vi ønsker å skape et større mangfold i arbeidslivet i kommunen og regionen. Vi vil stimulere til at flere etablerer seg her gjennom å sikre at de som trenger det får profesjonell bistand i arbeidet med å utvikle sitt forretningskonsept og etablere en virksomhet - enten egen eller i felleskap med andre.Vi har også et tett samarbeid med Regionrådet for Hallingdal og de øvrige hallingdalskommunene gjennom felles prosjekt, for økt rekruttering til regionen.

Vi ønsker oss et bredt spekter av kompetanse. Hvis du bor utenfor kommunen og trenger bolig, barnehage, jobb til samboer/ektefelle, så vil vi være behjelpelige med å tilrettelegge for dette. Interessant? Ta kontakt med vår næringsrådgiver Line.Ramsvik@hol.kommune.no

 

Tilbud fra Skatteetaten til nyetablerere
Er du nyetablert næringsdrivende eller tenker på å starte virksomhet? Da tilbyr Skatteetaten et gratis innføringskurs på 3 – 4 timer. Kurset gir informasjon om regnskapskapsplikt, skatt, merverdiavgift og elektroniske løsninger og er spesielt tilpasset nye næringsdrivende som ikke har forkunnskaper på området. Du kan melde deg på det stedet som passer deg best. Du finner mer informasjon og mulighet for påmelding hos Skatteetaten.

Skatteetaten

 

Hallingdal etablerersenter

Hol kommune har et nært samarbeid med Hallingdal Etablerersenter. Etablerersenteret er et gratis og uavhengig rådgivningstilbud til deg som vi starte egen virksomhet og trenger faglig bistand til å utvikle en forretningsplan og hjelp til økonomisk planlegging. Det gjennomføres også flere etablererkurs hvert år.    

  - Enklere for deg som har en gründer i magen!

Som et tilbud til deg som trenger rådgivning i forbindelse med å starte og drive egen virksomhet, driver Hallingdalskommunene i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge, Hallingdal Etablerersenter. Kontoret er lokalisert i Hallingdal Næringshage på Gol, men senteret driver også utadrettet virksomhet ut til deg som etablerer. Ring for å avtale et møte. Det kan gjerne være hos deg/dere.

For etablerte virksomheter kan du også få rådgivning dersom du ønsker å videreutvikle virksomheten eller trenger hjelp med en forretningsplan.

Et etablerersenter er stedet der personer som vurderer å starte egen virksomhet kan henvende seg for å få hjelp til oversikt over hvilke forutsetninger som gjelder ved etablering. Næringsrådgiver i Hol kommune setter deg gjerne i kontakt med etablerersenteret, eller du kan sende en e-post til post@hallingdal-etablerersenter.no

Hallingdal etablerersenter 

 

Dagpenger ved start av egen bedrift

Er du under attføring og ønsker å søke om å beholde dagpenger under oppstart av egen virksomhet?

Hva kreves? NAV må innhente næringsfaglig vurdering av deg som etablerer egen virksomhet dersom du ønsker å kunne beholde eksisterende attføringspenger. Du kan søke om å få beholde attføringsmidlene i en periode på maks 6 måneder.

Vil du vite mer? Opplysninger om dette kan du få hos NAV kontoret på Gol (32 07 36 60) eller på kommunens servicetorg (32092100).

 

Informasjon om næringsstøtte

Tjenestebeskrivelse for næringsstøtte og rådgivning

Formål med tjenesten

Behandle søknader i henhold til gjeldende retningslinjer for kommunal næringsstøtte.

Gi næringsfaglig råd og veiledning. Videreformidle til ekstern kompetanse.

 

Hvem kan få tjenesten?

 • Etablerte næringsvirksomheter i Hol kommune
 • Nyetablerer
 • Nye eiere ved overdragelse av virksomhet, herunder landbrukseiendom
 • Lag og organisasjoner –  kommersielt rettet

 

Tjenestens innhold

 • Saksbehandle søknader om kommunal næringsstøtte i henhold til retningslinjene og innen fastsatte frister. Søknader om næringsstøtte sluttbehandles politisk av formannskapet.
 • Veiledning til søkere samt generell rådgivning innen næringsarbeid.
 • Bindeledd til eksterne fagmiljøer, f.eks. Hallingdal Etablerersenter, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Buskerud.

 

Hva kan du forvente av oss?

 • At du behandles med respekt, og på en profesjonell og vennlig måte.
 • At saksbehandlingsfrister overholdes.

 

Hva vi forventer av deg

 • At du gir etterrettelig og presis informasjon.
 • At du fremskaffer nødvendig dokumentasjon.
 • At du setter deg inn i de bestemmelsene som gjelder i din sak

 

Praktiske opplysninger

Bruker kan kontakte oss via telefon, brev, e-post eller avtale møte.

Retningslinjer for kommunal næringsstøtte finner du her (http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/teknisk-eiendom-og-naring/naring/naringsstotte/retningslinjer-til-publisering-oppdatert-2014.pdf )

 

Saksbehandlingstid

Alle henvendelser skal besvares innen 1 måned.

Ved søknad om næringsstøtte er behandlingstid inntil 3 måneder.

 

Ansvarlig for tjenesten

Rådmannen

 

Kontaktinformasjon

Kommunehuset har åpningstid 0900 – 1500 alle hverdager.

Besøksadresse: Ålmannvegen 8, Hol

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 2376 Hol

Servicetorget: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Møter med rådgivere og saksbehandlere må forhåndsavtales.

 

Dato oppdatert

31.05.2016

 

Tilskudd til bedriftsetableringer, rådgivning, utviklingsprosjekter/prosjekter, kommersielle tiltak, overordnede tiltak for fellesskapet, rekruttering m.m.

 Kommunal næringsstøtte er delt inn i 3 grupper:
 1. Tilskudd til næringsformål - generelt   2. Tilskudd til tiltak i landbruket     3. Tilskudd til nyetablerere
En faggruppe med kompetanse innen landbruk, næring og kultur går gjennom søknader om tilskudd fra det kommunale næringsfondet  i Hol kommune, og lager saksfremlegg. Det er formannskapet som fatter vedtak etter at søknadsfristen er gått ut.

Nye retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret den 15. desember 2011 og erstatter tidligere tiltaksfond, arrangementsfond og tilskudd til mindre tiltak i landbruket. Retningslinjene er oppdatert i hht. vedtak i kommunestyret 17.12.14. sak 95/14, pkt. 15.

 

Hvordan søker jeg?

Kommunalt næringsfond er Hol kommune sitt eget virkemiddel og støtteordning for bedriftsetablering og næringsutvikling.

Under finner du de retningslinjene som passer til ditt formål og veiledning. I tillegg er det generell informasjon som beskriver saksbehandling, mål og hensikt.

Generell informasjon om ordningen med kommunal næringsfond

Retningslinjer for generell næringsstøtte, kap. 4 

Retningslinjer for tilskudd til mindre tiltak i landbruket, kap. 5 

Retningslinjer for etablerertilskud, kap. 6

Har du behov for ytterligere veiledning kan du ringe oss eller sende en e-post med dine spørsmål.

Søknadsfrist for alle søknadstyper er 1. mars.

 

Altinn - bedriftsinformasjon

Altinn gjør det enklere å starte og drive bedrift i Norge (tidligere bedin.no).

Innholdet i www.altinn.no er samordnet med to andre offentlige nettsteder, og vil derfor gi næringslivet et bedre og ryddigere tilbud.

Se https://www.altinn.no/starte-og-drive-bedrift/