Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Næringsutvikling

Velkommen som etablerer

Hol kommune er en stor reiselivs- og hyttekommune, men vi ønsker å skape et større mangfold i arbeidslivet i kommunen og regionen. Vi vil stimulere til at flere etablerer seg her gjennom å sikre at de som trenger det får profesjonell bistand i arbeidet med å utvikle sitt forretningskonsept og etablere en virksomhet - enten egen eller i felleskap med andre.Vi har også et tett samarbeid med Regionrådet for Hallingdal og de øvrige Hallingdalskommunene gjennom felles prosjekt, for økt rekruttering til regionen.

Vi ønsker oss et bredt spekter av kompetanse. Hvis du bor utenfor kommunen og trenger bolig, barnehage, jobb til samboer/ektefelle, så vil vi være behjelpelige med å tilrettelegge for dette.
Ta kontakt med vår næringsrådgiver Line.Ramsvik@hol.kommune.no / Tlf 97132383.

 

Hallingdal etablerersenter

Hallingdal Etablerersenter er et gratis og uavhengig rådgivningstilbud til deg som vi starte egen virksomhet og trenger faglig bistand til å utvikle en forretningsplan og hjelp til økonomisk planlegging. Det gjennomføres også flere etablererkurs hvert år.

Kontoret er lokalisert i Hallingdal Næringshage på Gol, men senteret driver også utadrettet virksomhet ut til deg som etablerer. Ring for å avtale et møte. Det kan gjerne være hos deg/dere.

Næringsrådgiver i Hol kommune setter deg gjerne i kontakt med etablerersenteret, eller du kan sende en e-post til post@hallingdal-etablerersenter.no

Hallingdal etablerersenter

 

Tilbud fra Skatteetaten til nyetablerere 

Er du nyetablert næringsdrivende eller tenker på å starte virksomhet? Da tilbyr Skatteetaten et gratis innføringskurs på 3 – 4 timer. Kurset gir informasjon om regnskapskapsplikt, skatt, merverdiavgift og elektroniske løsninger og er spesielt tilpasset nye næringsdrivende som ikke har forkunnskaper på området. Du kan melde deg på det stedet som passer deg best. Du finner mer informasjon og mulighet for påmelding hos Skatteetaten.

Skatteetaten

 

Dagpenger ved start av egen bedrift

Er du under attføring og ønsker å søke om å beholde dagpenger under oppstart av egen virksomhet?
Hva kreves? NAV må innhente næringsfaglig vurdering av deg som etablerer egen virksomhet dersom du ønsker å kunne beholde eksisterende attføringspenger. Du kan søke om å få beholde attføringsmidlene i en periode på maks 6 måneder.

Nærmere opplysninger kan du få hos NAV Hallingdal (5555 3333) eller Hol kommunens servicetorg (3209 2100).

 

Altinn - bedriftsinformasjon

Altinn gjør det enklere å starte og drive bedrift i Norge.
Se https://www.altinn.no/starte-og-drive-bedrift/

 

Bedrifts- og næringsutvikling

Hol kommune skal bidra til styrking og utvikling av lokalt næringsliv.
Som næringsdrivende må du gjerne ta kontakt med vår næringsrådgiver for råd, veiledning eller uformell samtale: Line.Ramsvik@hol.kommune.no / tlf: 9713 2383.

 

Hallingdal Næringshage

Hallingdal Næringshage jobber for vekst og utvikling i eksisterende bedrifter, og bidrar til utvikling og vekst for næringslivet i hele Hallingdal.

Ønsker du å utvikle din bedrift? Bli målbedrift i Hallingdal næringshage og gi virksomheten din et løft! Hallingdal Næringshage setter deg og din bedrift i kontakt med de riktige folka og miljøene, og kan påta seg prosjektlederansvar for relevante oppdrag og prosjekter.

Hallingdal Næringshage

 

Kommunalt næringstilskudd

Kommunal næringsstøtte er et virkemiddel og støtteordning for lokal bedriftsetablering og næringsutvikling.
Det kan søkes tilskudd innenfor følgende formål:

1. Næringsformål: utviklingstiltak og investeringer i virksomheter
2. Tiltak i landbruket
3. Nyetablerere

Retningslinjer

Du finner retningslinjene for det kommunale næringsfondet, informasjon om søknadens innhold, hvordan du søker m.m. her:

Informasjon og retningslinjer for kommunalt næringsfond

Har du behov for ytterligere veiledning kan du ringe oss eller sende en e-post med dine spørsmål.

Søknadsfristene er 15. april og 15. oktober.

Det må søkes via digitalt søknadsskjema (innlogging med IDporten). Vedlegg lastes opp i søknadsskjemaet.

Til fordeling i 2021 er 3 millioner kroner, hvorav i overkant av 1,5 millioner kroner ble fordelt ved første søknadsfrist.

Behandling av søknader om kommunalt næringstilskudd
Etter at søknadsfristen er utløpt går en faggruppe med kompetanse innen landbruk, næring og kultur gjennom søknadene, og fremmer forslag til fordeling til formannskapet, som fatter vedtak.

 

Tjenestebeskrivelse for næringsstøtte og rådgivning

Formål med tjenesten

Behandle søknader i henhold til gjeldende retningslinjer for kommunal næringsstøtte.

Gi næringsfaglig råd og veiledning. Videreformidle til ekstern kompetanse.

 

Hvem kan få tjenesten?

 • Etablerte næringsvirksomheter i Hol kommune
 • Nyetablerer
 • Nye eiere ved overdragelse av virksomhet, herunder landbrukseiendom
 • Lag og organisasjoner –  kommersielt rettet

 

Tjenestens innhold

 • Saksbehandle søknader om kommunal næringsstøtte i henhold til retningslinjene og innen fastsatte frister. Søknader om næringsstøtte sluttbehandles politisk av formannskapet.
 • Veiledning til søkere samt generell rådgivning innen næringsarbeid.
 • Bindeledd til eksterne fagmiljøer, f.eks. Hallingdal Etablerersenter, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

 

Hva kan du forvente av oss?

 • At du behandles med respekt, og på en profesjonell og vennlig måte.
 • At saksbehandlingsfrister overholdes.

 

Hva vi forventer av deg

 • At du gir etterrettelig og presis informasjon.
 • At du fremskaffer nødvendig dokumentasjon.
 • At du setter deg inn i de bestemmelsene som gjelder i din sak

 

Praktiske opplysninger

Bruker kan kontakte oss via telefon, brev, e-post eller avtale møte.

Retningslinjer for kommunal næringsstøtte finner du her (http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/teknisk-eiendom-og-naring/naring/naringsstotte/retningslinjer-til-publisering-oppdatert-2014.pdf )

 

Saksbehandlingstid

Alle henvendelser skal besvares innen 1 måned.

Ved søknad om næringsstøtte er behandlingstid inntil 3 måneder.

 

Ansvarlig for tjenesten

Rådmannen

 

Kontaktinformasjon

Kommunehuset har åpningstid 0900 – 1500 alle hverdager.

Besøksadresse: Ålmannvegen 8, Hol

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 2376 Hol

Servicetorget: 32 09 21 00

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Møter med rådgivere og saksbehandlere må forhåndsavtales.

 

Dato oppdatert

31.05.2016

 

Offentlige anskaffelser og lokalt næringsliv

Hol kommunes anskaffelser skal bidra til gode tjenester og verdiskaping og sørge for en effektiv bruk av samfunnets ressurser. Anskaffelsene skal skape tillit til Hol kommune som en profesjonell og samfunnsbevisst innkjøper.

Hol kommune har en anskaffelsesstrategi som, innenfor de rammene som regelverket gir, skal legge til rette for deltakelse fra lokalt næringsliv. Hol kommune skal gjøre lokalt næringsliv bedre i stand til å inngi konkurransedyktige tilbud.

Kommunestyret vedtok anskaffelsesstrategi og -reglement i møte 22. april 2020, sak 24/20. Dokumentene kan du lese her:

Anskaffelsesstrategi 2020-2024

Anskaffelsesreglement 

 

Webinar om offentlige innkjøp i Ål og Hol - en introduksjon
Avholdt 28. mai 2020: 

Se webinaret her

 

Veiledning - anskaffelser.no

På anskaffelser.no finnes mye god informasjon og veiledning for hvordan en anskaffelsesprosess skal gjennomføres, samt steg for steg veiledning om hvordan du som leverandør kan levere et tilbud.

Anskaffelser.no - tilbud steg for steg

 

Doffin 

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor.

doffin.no

Se kunngjøringer for Hol her

 

TendSign

Visma TendSign er et konkurransegjennomføringsverltøy (KGV) som brukes av hundrevis av myndigheter, kommuner, fylkeskommuner og private selskaper.

TendSign gjør det enkelt å lage elektroniske forespørsler, la leverandøren stille spørsmål eller sende tilbud digitalt. TendSign støtter kjøperen gjennom hele anskaffelseprosessen i en gitt struktur. Du kan ikke gjøre feil. Som innkjøper jobber du helt digitalt i strukturerte dokumenter som er enkle å dele med kolleger. Som leverandør svarer du papirløst, enkelt og sikkert på nettet. Det går ikke å gå glipp av noen krav.

TendSign

 

Har du spørsmål om offentlige anskaffelser kan du gjerne ta kontakt med:

Jostein Skår-Ekse, innkjøpskoordinator, telefon: 99739915, e-post: Jostein.Skaar-Ekse@aal.kommune.no

Line Ramsvik, næringsrådgiver, telefon: 97132383, e-post: Line.Ramsvik@hol.kommune.no 

 

Støtt opp om lokalt næringsliv

Se gjerne geilo.no for mer informasjon om aktiviteter og bedrifter i Hol kommune #handlelokalt

 

Forprosjekt kontorfellesskap

02.12.2020

Hol kommune skal kjennetegnes av et mangfoldig arbeids- og næringsliv, med utvikling av nye næringer og interessant arbeid til alle, samtidig som kommunen også skal styrke eksisterende næringer og bidra til utvikling og nyskaping i støttenæringer.

Vi ser at mange virksomheter «over natten» har iverksatt utstrakt bruk av hjemmekontor, digitale møter osv. Og vi ser, som en stor hyttekommune, at mange bruker hytta som hjemmekontor.

Vi tror det kan være behov for et fleksibelt og «levende» kontorfellesskap som legger til rette for at gründere, nyetablerere, små virksomheter, hjemmekontor-folket og besøkende i Hol kan få et faglig og sosialt miljø, med muligheter for langtids- og korttids-kontorplass, kontorfasiliteter, møterom - også for digitale møter, samt en arena som kan brukes til faglige arrangementer og være en levende møteplass for næringsdrivende.
Et slikt kontorfellesskap bør ligge på kommunens største tettsted, Geilo, og gjerne i/nær sentrum slik at det er enkelt å komme til med buss og tog, og i gang- og sykkelavstand for mange innbyggere og hyttegjester.

For å få mer kunnskap om det reelle behovet og mulighetene for å etablere kontorfellesskap på Geilo har Hol kommune iverksatt et forprosjekt, og har blant annet gjennomført en spørreundersøkelse.

Dersom du har spørsmål om forprosjektet, ta kontakt med næringsrådgiver i Hol kommune, Line Ramsvik, Line.ramsvik@hol.kommune.no / 97132383.

 

Korona-situasjonen, informasjon for næringsdrivende

Dersom du har spørsmål vedrørende smittevern i din virksomhet, er det bare å ta kontakt med kommunen:

Espen Bille-Larsen, beredskapskoordinator, Espen.Bille-Larsen@hol.kommune.no tlf 95980043
Silje Marie Aasheim Koldal, kommuneoverlege, Silje.Marie.Aasheim.Koldal@hol.kommune.no 
Line Ramsvik, næringsrådgiver, Line.Ramsvik@hol.kommune.no tlf 97132383

 

Oversikt over krisetiltak, tilskuddordninger og annen nyttig info for næringslivet

Lokalt smittevern - sommeren 2021

Kommunal kompensasjonsordning for næringsdrivende i Hol kommune

- publisert 19. april 2021 

Lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak kan nå søke kommunal kompensasjonsordning.

OBS! Søknadsfrist - 28. april 2021!

Utfyllende informasjon og søknadsskjema finnes her

 

Ekstraordinært kommunalt næringstilskudd 2020 Covid-19 - Hol kommune

Denne ordningen er utløpt.

De bedriftene som har fått tilskudd gjennom denne ordningen må bruke regionalforvaltning.no for registrering av utbetalingsanmodning (delutebatling og/eller sluttutbetaling), rapportering m.m.

regionalforvaltning.no

 

Oversikt over regjeringens tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet:

Skatteetaten - tiltakspakker

 

Kompensasjonsordning for næringslivet

Gå til kompensasjonsordning.no 

 

På NAVs nettsider for bedrifter/arbeidsgivere finnes informasjon vedrørende koronaviruset:
NAV bedrift - koronaviruset
Tlf til NAV for arbeidsgivere: 5555 3336

 

NHO har en samleside med aktuell informasjon for arbeidsgivere:
NHO - samleside med informasjon for næringsliv

 

Enkel og oversiktlig informasjon om endrede frister, tiltak og muligheter for deg som driver ENK og AS: 
Conta - samleside med informasjon til bedrifter

 

Hallingdal Næringshage 
Dersom du trenger råd og veiledning i en vanskelig situasjon – ikke nøl med å ta kontakt. Hallingdal Næringshage kan bistå med hjelp til blant annet å:

Hjelp til å finne fram i virkemiddelapparatet, regelverket og endringene som skjer. 
Være en sparringspartner rundt mulige kompetansetiltak eller utviklingsprosjekter som kan prioriteres i denne situasjonen.
Tips, informasjon og kontaktinformasjon til Hallingdal Næringshage finner du på deres nettsider:
Hallingdal Næringshage

Webinar: Hva kan det offentlige og de lokale bankene bidra med i disse tider? Sendt 28.4.2020
Se webinaret her

 

Hallingdal Etablerersenter
Etablerersenteret har god kunnskap om virkemiddelappartet og det å drive virksomhet. 
Ta gjerne kontakt dersom du har behov for å be om råd!
Hallingdal Etablerersenter 

 

Ta gjerne kontakt med næringsrådgiver i Hol kommune dersom du har spørsmål: 
Line Ramsvik 
Line.Ramsvik@hol.kommune.no
Tlf: 97132383

  

Veiledere for smitteverntiltak innen ulike bransjer

 

Næringslivet i Hol kommune tilbys om smittevernveiledning

Ressursgruppa ledes av kommuneoverlegen og består bl.a. av beredskapsrådgiver, næringsrådgiver, leder for renholdsavdelingen samt renholdskoordinator, rådgivere med juridisk bakgrunn, og en merkantil funksjon. Gruppa har tett dialog med blant annet Miljøretta helsevern Hallingdal og smitteverngruppa i Hol kommune. Formålet med opprettelsen er å veilede næringslivet i kommunen for å ivareta smittevernet. Ressursgruppa er organisert i flere team som driver oppsøkende virksomhet.

Kontaktinformasjon:
Line Ramsvik, næringsrådgiver, line.ramsvik@hol.kommune.no, tlf 97132383
Rita Tone Olsen Sletto, renholdsleder, rita.tone.sletto@hol.kommune.no, tlf 99245495

 

Plakater og infomateriell

 

Flere store bransjeorganisasjoner har i samråd med helsemyndighetene utarbeidet veiledere for sine respektive bransjer:

Trygg overnatting - NHO Reiseliv

Trygg camping - NHO Reiseliv

Turisthytter - DNT 

Våre råd/tips for renhold etter overnatting: (PDF)

 

Trygg servering - NHO Reiseliv

Se vårt forslag til renholdsplan for serveringssteder i PDF her eller Excel her

 

Se veilederen for smitteverntiltak her (PDF)

Helsedirektoratets råd til all varehandel, inkludert dagligvare

Se forslag til renholdsplan: PDF-fil  eller Excel-fil

  

Nasjonal veileder smitteverntiltak i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv.
Nasjonal veileder

Informasjon fra FHI vedr. veilederen

FHI tilbyr nettundervisning for virksomheter som driver en-til-en behandling
Nettundervisningen er gratis og krever ingen påmelding. Den foregår i Teams og det ligger lenke på nettsidene til FHI. 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis i undervisningen, som vil bli svart ut i etterkant av undervisningen. Det er satt av ca. 30 minutter til spørsmål. Nettundervisningen vil bli publisert på Folkehelseinstituttets nettsider i etterkant.

Mandag 20.04.20 kl 14-15.30:
"Nytt koronavirus og covid-19 i helsevirksomheter med en-til-en pasientkontakt"

Torsdag 24.04.20 kl 10.30 – 12.00:
"Råd for gjenåpning av virksomheter som driver en-til-en behandling"

 

Trygge Opplevelser - NHO Reiseliv

 

Smittevernveileder konserter og arrangementer - Norske Konsertarrangører