Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Næringsutvikling

Velkommen som etablerer

Hol kommune er en stor reiselivs- og hyttekommune, men vi ønsker å skape et større mangfold i arbeidslivet i kommunen og regionen. Vi vil stimulere til at flere etablerer seg her gjennom å sikre at de som trenger det får profesjonell bistand i arbeidet med å utvikle sitt forretningskonsept og etablere en virksomhet - enten egen eller i felleskap med andre.Vi har også et tett samarbeid med Regionrådet for Hallingdal og de øvrige Hallingdalskommunene gjennom felles prosjekt, for økt rekruttering til regionen.

Vi ønsker oss et bredt spekter av kompetanse. Hvis du bor utenfor kommunen og trenger bolig, barnehage, jobb til samboer/ektefelle, så vil vi være behjelpelige med å tilrettelegge for dette.

 

Hallingdal etablerersenter

Hallingdal Etablerersenter er et gratis og uavhengig rådgivningstilbud til deg som vi starte egen virksomhet og trenger faglig bistand til å utvikle en forretningsplan og hjelp til økonomisk planlegging. Det gjennomføres også flere etablererkurs hvert år.

Kontoret er lokalisert i Hallingdal Næringshage på Gol, men senteret driver også utadrettet virksomhet ut til deg som etablerer. Ring for å avtale et møte. Det kan gjerne være hos deg/dere.

Næringsrådgiver i Hol kommune setter deg gjerne i kontakt med etablerersenteret, eller du kan sende en e-post til post@hallingdal-etablerersenter.no

Hallingdal etablerersenter

 

Tilbud fra Skatteetaten til nyetablerere 

Er du nyetablert næringsdrivende eller tenker på å starte virksomhet? Da tilbyr Skatteetaten et gratis innføringskurs på 3 – 4 timer. Kurset gir informasjon om regnskapskapsplikt, skatt, merverdiavgift og elektroniske løsninger og er spesielt tilpasset nye næringsdrivende som ikke har forkunnskaper på området. Du kan melde deg på det stedet som passer deg best. Du finner mer informasjon og mulighet for påmelding hos Skatteetaten.

Skatteetaten

 

Dagpenger ved start av egen bedrift

Er du under attføring og ønsker å søke om å beholde dagpenger under oppstart av egen virksomhet?
Hva kreves? NAV må innhente næringsfaglig vurdering av deg som etablerer egen virksomhet dersom du ønsker å kunne beholde eksisterende attføringspenger. Du kan søke om å få beholde attføringsmidlene i en periode på maks 6 måneder.

Nærmere opplysninger kan du få hos NAV Hallingdal (5555 3333) eller Hol kommunens servicetorg (3209 2100).

 

Altinn - bedriftsinformasjon

Altinn gjør det enklere å starte og drive bedrift i Norge.
Se https://www.altinn.no/starte-og-drive-bedrift/

 

Bedrifts- og næringsutvikling 

Hallingdal Næringshage

Hallingdal Næringshage jobber for vekst og utvikling i eksisterende bedrifter, og bidrar til utvikling og vekst for næringslivet i hele Hallingdal.

Ønsker du å utvikle din bedrift? Bli målbedrift i Hallingdal næringshage og gi virksomheten din et løft! Hallingdal Næringshage setter deg og din bedrift i kontakt med de riktige folka og miljøene, og kan påta seg prosjektlederansvar for relevante oppdrag og prosjekter.

Hallingdal Næringshage

 

Kommunalt næringsfond

Økonomisk støtte fra kommunens næringsfond er et virkemiddel og støtteordning for lokal bedriftsetablering og næringsutvikling.
Bedrifter og lag /organisasjoner med forretningsadresse innenfor Hol kommune kan søke tilskudd innenfor følgende formål:

1. Næringsformål: utviklingstiltak og investeringer i virksomheter (ikke driftsstøtte)
2. Tiltak i landbruket
3. Nyetablerere

Retningslinjer

Du finner retningslinjene for det kommunale næringsfondet (revidert april 2021), informasjon om søknadens innhold, hvordan du søker m.m. her:

Informasjon og retningslinjer for kommunalt næringsfond

Før søknad sendes inn må en gjøre seg kjent med retningslinjene. Har du behov for ytterligere veiledning kan du ringe kommunen eller sende en e-post med dine spørsmål.

Søknadsfristene i 2022 er 15. april og 15. oktober.

Det må søkes via digitalt søknadsskjema (innlogging med IDporten). Vedlegg lastes opp i søknadsskjemaet. Ufullstendige søknader og søknader sendt inn på annen måte avvises.

Behandling av søknader om kommunalt næringstilskudd

Etter at søknadsfristen er utløpt går en faggruppe med kompetanse innen landbruk, næring og kultur gjennom søknadene, og fremmer forslag til fordeling til formannskapet, som fatter vedtak. Søkerne får melding om vedtaket snarest etter dette.

 

Tjenestebeskrivelse for næringsstøtte og rådgivning

Formål med tjenesten

Behandle søknader i henhold til gjeldende retningslinjer for kommunal næringsstøtte.

Gi næringsfaglig råd og veiledning. Videreformidle til ekstern kompetanse.

 

Hvem kan få tjenesten?

 • Etablerte næringsvirksomheter i Hol kommune
 • Nyetablerer
 • Nye eiere ved overdragelse av virksomhet, herunder landbrukseiendom
 • Lag og organisasjoner –  kommersielt rettet

 

Tjenestens innhold

 • Saksbehandle søknader om kommunal næringsstøtte i henhold til retningslinjene og innen fastsatte frister. Søknader om næringsstøtte sluttbehandles politisk av formannskapet.
 • Veiledning til søkere samt generell rådgivning innen næringsarbeid.
 • Bindeledd til eksterne fagmiljøer, f.eks. Hallingdal Etablerersenter, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

 

Hva kan du forvente av oss?

 • At du behandles med respekt, og på en profesjonell og vennlig måte.
 • At saksbehandlingsfrister overholdes.

 

Hva vi forventer av deg

 • At du gir etterrettelig og presis informasjon.
 • At du fremskaffer nødvendig dokumentasjon.
 • At du setter deg inn i de bestemmelsene som gjelder i din sak

 

Praktiske opplysninger

Bruker kan kontakte oss via telefon, brev, e-post eller avtale møte.

Retningslinjer for kommunal næringsstøtte finner du her (http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/teknisk-eiendom-og-naring/naring/naringsstotte/retningslinjer-til-publisering-oppdatert-2014.pdf )

 

Saksbehandlingstid

Alle henvendelser skal besvares innen 1 måned.

Ved søknad om næringsstøtte er behandlingstid inntil 3 måneder.

 

Ansvarlig for tjenesten

Rådmannen

 

Kontaktinformasjon

Kommunehuset har åpningstid 0900 – 1500 alle hverdager.

Besøksadresse: Ålmannvegen 8, Hol

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 2376 Hol

Servicetorget: 32 09 21 00

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Møter med rådgivere og saksbehandlere må forhåndsavtales.

 

Dato oppdatert

31.05.2016

 

Offentlige anskaffelser og lokalt næringsliv

Hol kommunes anskaffelser skal bidra til gode tjenester og verdiskaping og sørge for en effektiv bruk av samfunnets ressurser. Anskaffelsene skal skape tillit til Hol kommune som en profesjonell og samfunnsbevisst innkjøper.

Hol kommune har en anskaffelsesstrategi som, innenfor de rammene som regelverket gir, skal legge til rette for deltakelse fra lokalt næringsliv. Hol kommune skal gjøre lokalt næringsliv bedre i stand til å inngi konkurransedyktige tilbud.

Kommunestyret vedtok anskaffelsesstrategi og -reglement i møte 22. april 2020, sak 24/20. Dokumentene kan du lese her:

Anskaffelsesstrategi 2020-2024

Anskaffelsesreglement 

 

Webinar om offentlige innkjøp i Ål og Hol - en introduksjon
Avholdt 28. mai 2020: 

Se webinaret her

 

Veiledning - anskaffelser.no

På anskaffelser.no finnes mye god informasjon og veiledning for hvordan en anskaffelsesprosess skal gjennomføres, samt steg for steg veiledning om hvordan du som leverandør kan levere et tilbud.

Anskaffelser.no - tilbud steg for steg

 

Doffin 

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor.

doffin.no

Se kunngjøringer for Hol her

 

TendSign

Visma TendSign er et konkurransegjennomføringsverltøy (KGV) som brukes av hundrevis av myndigheter, kommuner, fylkeskommuner og private selskaper.

TendSign gjør det enkelt å lage elektroniske forespørsler, la leverandøren stille spørsmål eller sende tilbud digitalt. TendSign støtter kjøperen gjennom hele anskaffelseprosessen i en gitt struktur. Du kan ikke gjøre feil. Som innkjøper jobber du helt digitalt i strukturerte dokumenter som er enkle å dele med kolleger. Som leverandør svarer du papirløst, enkelt og sikkert på nettet. Det går ikke å gå glipp av noen krav.

TendSign

 

Har du spørsmål om offentlige anskaffelser kan du gjerne ta kontakt med:

Jostein Skår-Ekse, innkjøpskoordinator, telefon: 99739915, e-post: Jostein.Skaar-Ekse@aal.kommune.no

 

Forprosjekt kontorfellesskap

02.12.2020

Hol kommune skal kjennetegnes av et mangfoldig arbeids- og næringsliv, med utvikling av nye næringer og interessant arbeid til alle, samtidig som kommunen også skal styrke eksisterende næringer og bidra til utvikling og nyskaping i støttenæringer.

Vi ser at mange virksomheter «over natten» har iverksatt utstrakt bruk av hjemmekontor, digitale møter osv. Og vi ser, som en stor hyttekommune, at mange bruker hytta som hjemmekontor.

Vi tror det kan være behov for et fleksibelt og «levende» kontorfellesskap som legger til rette for at gründere, nyetablerere, små virksomheter, hjemmekontor-folket og besøkende i Hol kan få et faglig og sosialt miljø, med muligheter for langtids- og korttids-kontorplass, kontorfasiliteter, møterom - også for digitale møter, samt en arena som kan brukes til faglige arrangementer og være en levende møteplass for næringsdrivende.
Et slikt kontorfellesskap bør ligge på kommunens største tettsted, Geilo, og gjerne i/nær sentrum slik at det er enkelt å komme til med buss og tog, og i gang- og sykkelavstand for mange innbyggere og hyttegjester.

For å få mer kunnskap om det reelle behovet og mulighetene for å etablere kontorfellesskap på Geilo har Hol kommune iverksatt et forprosjekt, og har blant annet gjennomført en spørreundersøkelse.

 

Korona-situasjonen, informasjon for næringsdrivende

For informasjon om gjeldende smittevernregler: 
se kommunens informasjonssider

Dersom du har spørsmål vedrørende smittevern i din virksomhet, ta kontakt med kommunen:

Espen Bille-Larsen, beredskapskoordinator, Espen.Bille-Larsen@hol.kommune.no tlf 95980043
Silje Marie Aasheim Koldal, kommuneoverlege, Silje.Marie.Aasheim.Koldal@hol.kommune.no 

 

Oversikt over krisetiltak, tilskuddordninger og annen nyttig info for næringslivet 

Oversikt over regjeringens tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet:

Skatteetaten - tiltakspakker

 

Kompensasjonsordning for næringslivet

Gå til kompensasjonsordning.no 

 

På NAVs nettsider for bedrifter/arbeidsgivere finnes informasjon vedrørende koronaviruset:
NAV bedrift - koronaviruset
Tlf til NAV for arbeidsgivere: 5555 3336

 

Hallingdal Næringshage 
Dersom du trenger råd og veiledning i en vanskelig situasjon – ikke nøl med å ta kontakt. Hallingdal Næringshage kan bistå med hjelp til blant annet å:

Hjelp til å finne fram i virkemiddelapparatet, regelverket og endringene som skjer. 
Være en sparringspartner rundt mulige kompetansetiltak eller utviklingsprosjekter som kan prioriteres i denne situasjonen.
Tips, informasjon og kontaktinformasjon til Hallingdal Næringshage finner du på deres nettsider:
Hallingdal Næringshage

 

Hallingdal Etablerersenter
Etablerersenteret har god kunnskap om virkemiddelappartet og det å drive virksomhet. 
Ta gjerne kontakt dersom du har behov for å be om råd!
Hallingdal Etablerersenter