Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Brann og feiing

Tjenestebeskrivelse for feiing og tilsyn

 Formål med tjenesten

Begrense faren for at det oppstår brann i forbindelse med fyringsanlegg samt informere eiere av boliger/fyringsanlegg om brannforebyggende tiltak.

Ref. Lov om vern mot brann, eksplosjon mv og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe 

Eiere eller brukere av boliger med fyringsanlegg/pipe

Tjenestens innhold

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Hva du kan forvente av oss

 • Feiing og tilsyn varsles i forkant.
 • Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulempe for beboerne.
 • Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten.
 • Skorstein blir feiet fra tak eller loft via feieluke
 • Eier får informasjon om hvordan bygget skal vedlikeholdes og driftes med tanke på brannsikkerhet
 • Tilsynsrapport benyttes for dokumentasjon av eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket.
 • Registreringsskjema/tilsynsrapporten sendes eier etter tilsynet
 • Feieren skal også kunne gi informasjon om brannvern og riktig fyring i tillegg til f.eks. kontroll av brannslukningsutstyr og røykvarslere
 • Kommunen ved brannsjefen skal sikre tilfredsstillende feiing og tilsyn av fyringsanlegget
 • Kommunen /feiervesenet skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg blir feid etter behov.
 • Kommunen /feiervesenet skal sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget ,rom og bygninger intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter behov.
 • Kommunen /feiervesenet skal sørge for at det etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til et fyringsanlegg blir foretatt kontroll av anlegget.

Hva vi forventer av deg

 • Eier eller bruker av bygning skal sikre tilfredsstillende adkomst til skorstein og ildsted (fyringsanlegget).
 • Eier følger opp tilrettelegging for feiing, slik det framgår av varsellappen, eller kontakter oss slik at vi kan finne nytt tidspunkt.
 • Inneholder registreringsskjema/tilsynsrapporten avvik, må eier eller representant for eier gi tilbakemelding til tilsynsmyndigheten om hvordan og når eventuelle avvik vil bli rettet innen angitt frist for tilbakemelding.
 • Alle installasjoner eller forandringer på skorstein og ildsted skal meldes til Hol brann- og feievesen.
 • Du tar kontakt med Hol Brannvesen om du har spørsmål eller klager vedrørende feiing av piper på eiendommen din.

Lokal forskrift om tilsyn/inspeksjon og feiing.

Kommunen krever en avgift som skal dekke utgifter kommunen har til tjenesten.

Betaling:
Kommunestyret fastsetter hvert år gebyret for tjenesten. Gebyret er beregnet etter selvkost og innkreves i 2. termin sammen med de øvrige kommunale gebyrene.

Gebyrregulativ

Klager på gebyrer behandles etter forvaltningsloven § 24 og §28  i forhold til klagefrist og saksbehandlingstid.

Ansvarlig for tjenesten

Hol brann og feiervesen v/ brannsjef

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Holsfjordvegen 104, 3576 Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Dato oppdatert

19.09.2016

Vakttelefon Hol brannvesen 9593 1100

Hol brann- og feiervesen driver brannforebyggende arbeid gjennom opplæring, informasjon, feiing og tilsyn.

Det er brannsjefen som er ansvarlig for brann- og ulykkesberedskapen i Hol kommune.

Dersom du har spørsmål om brannutrykninger, brannøvelser, oppbevaring av væsker og gass, fyrverkeri og sprengstoff eller generelle spørsmål om brann, så ta kontakt.

Feie- og tilsynsforskrift I henhold til "Forskrift om brannforebygging" og Arbeidstilsynets "forskrift om utførelse av arbeid" skal det være fastmontert typegodkjent takstige på alle tak med helling utover (skrått tak) og med fare for fall over 2 meter.

Mangler dette, har ikke feieren lov til å utføre arbeid på tak.

Bål- og bråtebrenning

Det er generelt forbud mot bål i perioden 15. april 15. september i hele Norge.

I denne perioden er det ikke tillatt å brenne bål i skog/mark uten tillatelse fra brannsjefen. Dette på grunn av faren for skog-, gress- og lyngbranner. 

Hva kan brennes? Det er kun lov å brenne naturlig hageavfall, vist, ved etc. Bygningsmaterialer er ulovlig å brenne. Slikt avfall skal leveres på eget mottak. Dette gjelder hele året.

Grilling er tillatt såfremt det ikke foreligger et midlertidig forbud på opptenningstidspunktet.

Skal du brenne bål i naturen, tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale, vindretning og vindstyrke. Unngå å brenne materiale som gir knister (papir, bartre, lyng og lignende) med fare for brannspredning over store avstander. Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent.

Slokking Etter bålbrenning, forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket med store mengder vann eller andre egnede slokkemidler.

Med hjemmel i "Forskrifter og miljørettet helsevern" og "Forurensingsloven" gjør kommunen oppmerksom på at brenning av bråte, hageavfall o.l er forbude i bebygde områder hvor det kan være til sjenanse for andre.

Meldinger/henvendelser vedr. bålbrenning rettes til Sør-Øst 110 sentral på servicenummer 33314110.

Feiing og brannsikkerhet

Brannsjefen er ansvarlig for det brannforebyggende arbeidet og brann- og ulykkesberedskapen i kommunen.

Det er eiers ansvar å sikre godkjent tilgang til brann- og feier-inspektørene, mangler dette har ikke inspektørene lov til å utføre arbeid på tak.

Montering av ildsted

Årlig forårsaker uvettig og ukyndig montering av ildsteder en rekke bygningsbranner.

Å fyre i et ildsted er å "gjøre opp bål i stuen". Vi ønsker kontroll med dette bålet. At den holder seg i ildstedet og ikke blir en kilde til bygningsbrann.
Det er derfor av vesentlig betydning at minsteavstander og regler for montering av ildsted følges.

Følgende regler gjelder

Reinstallasjon og reparasjon av ildsted i eksisterende bolig er ifølge med Plan- og bygningsloven unntatt fra søknad eller melding dersom installasjonen kontrolleres av kvalifisert kontrollør, jf forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker § 5,2 d.  Det er viktig å merke seg at de tekniske bestemmelser i følge med installasjon av ildstedet gjelder fullt ut. Vi gjør oppmerksom på at installasjon av ildsted i nybygg er søknadspliktig arbeid i følge med plb § 93. Søknadsplikt vil det også være i eksisterende boliger i tilfeller hvor det av ulike grunner søkes om dispensasjon fra plan og bygningslovens bestemmelser. I nevnte tilfeller må søknadsskjema benyttes.

Meldeplikt I følge Lov om brann og eksplosjonsvern med forskrifter skal melding om nytt installert ildsted, eller andre vesentlige endringer med fyringsanlegget sendes kommunen. jf forskrift  om brannforebygging.

Tekniske regler Montering av ildsteder skal alltid utføres etter monteringsveiledningen. Ethvert ildsted skal være godkjent for Norge. De godkjennes i henhold til en monteringsveiledning. Dersom ikke ildstedet har en produktdokumentasjon / monteringsveiledning kan du likevel montere dette. Du må da søke din kommune om dispensasjon. I disse tilfeller vil det være de generelle Norske ildstedsregler som gjelder for monteringen. Disse finnes i byggdetaljblad A. 552:135. Det er også viktig å dimensjonere skorstein i henhold til ildstedet.

Forbrenningsluft Ethvert ildsted trenger forbrenningsluft. I boliger med balansert ventilasjon bør det vurderes egen friskluftskanal frem til ildstedet. Et lukket ildsted trenger ca 15m3 luft i timen, et åpent ildsted har ofte behov for 500m3 luft pr time.

Utslippskrav I Norge er det utslippskrav til vedfyrte ildsteder. Dette er et produktkrav og er ivaretatt i alle ildsteder som er produsert og selges i det Norske markedet. Dersom du likevel ønsker å installere et slik ildsted, må du søke din kommune om dispensasjon fra utslippskravet.

Tilbakemelding tilsyn/feiing

Vennligst fyll ut tilbakemeldingskjema så utfyllende som mulig. Dette gjør tilsynsrutene mere effektiv for inspektørene.

Dersom ingen tilbakemelding anser vi det som ingen er tilstede og tilsyn / feiing vil ikke bli utført.

Tilbakemeldingsskjema som PDF Tilbakemeldingsskjema som word-fil

 

Pipeløp som ikke er i brukDersom det er pipeløp som ikke er tilknyttet ovn eller peis, kan det søkes om fritak.

Søknadskjema - søknad om fritak for feiing og tilsyn av pipeløp

 

Fyrverkeri

For å kjøpe fyrvrkeri i klasse 1 b (stjerneskudd) må man være fylt 16 år. For kjøp av alt annet fyrverkeri må  man være fylt 18 år. Handel av fyrverkeri skal foregå over disk og av betjening. Selvbejening av fyrverkeri er ikke tillatt.

Det er forbud mot salg til og bruk av raketter med styrepinne  kl II og III for privatpersoner. Profesjonelle pyroteknikere kan fortsatt kjøpe og bruke raketter med styrepinne. Her kreves det dokumentasjon.

Det er forbud mot bruk av fyrverkeri, med det gis dispensasjon (generell) nyttårsaften mellom kl 18.00 og 02.00. 

Man må søke brannvesen/politi om å bruke fyrverkeri på andre tidspunkt. Bruk av fyrverkeri i tettbebyggelse, nær tørr skog eller brannfarlige omgivelser er forbudt uten brannsjefens tillatelse. - Utenfor slike områder er det tilstrekkelig med politiets tillatelse.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  har mer informasjon om fyrverkeri.

Veileder salg av fyrverkeri

Brannsikkerhet ved arrangement, meldeplikt til brannvesenet

Den som er ansvarlig for festivaler og andre store arrangementer, skal i god tid i forveien melde fra til brannvesenet i kommunen.
Dette gjelder dersom arrangementet avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til slike formål (Brann- og eksplosjonsvernloven av 2002, §7)

Meldingsskjema for store arrangement.