Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bevillinger

Etablere serveringssted, skjenking og salg av alkohol

Serveringsbevilling

Tjenestebeskrivelse for søknad om serveringsbevilling

Formål med tjenesten

Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der det skal være servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for servering av mo og drikke på stedet.

Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen.

Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6, jf. § 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen.

Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i §§ 3 og 5 oppfylles innen en nærmere fastsatt tidsfrist.

 

Vilkår

 • Serveringsstedets daglige leder må dokumentere bestått etablerer i serveringsloven.
 • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv.

 

Hvem kan få tjenesten

 • Søkere som ønsker å etablere eller overta serveringsvirksomhet.

Bortfall av gitt bevilling: (serveringslovens § 22)

Ved overdragelse av serveringssted faller serveringsbevillingen bort såfremt det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.

Overdragelse av eierandeler i selskaper som driver serveringssted likestilles med overdragelse av serveringsstedet etter første ledd dersom erververen derved blir innehaver av mer enn halvparten av samtlige eierandeler i selskapet.

Dersom søknad om serveringsbevilling er sendt kommunen i samsvar med første ledd, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen.

Kommunen kan i særlige tilfeller gi utsettelse med innsendelse av søknad om ny bevilling.

 

Tjenestens innhold

Søknad om serveringsbevilling sendes kommunen. Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 Hol eller  postmottak@hol.kommune.no

Søknad om serveringsbevilling avgjøres av rådmannen etter delegert myndighet fra kommunestyret.  

Det samme gjelder søknad om godkjenning av ny daglig leder.

Hva kan du forvente av oss

 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning slik at du får rask og korrekt saksbehandling på din søknad.

Hva vi forventer av deg

 • At du fyller ut søknadsskjemaet og svarer på alle aktuelle spørsmål.
 • At søknaden inneholder alle opplysninger m/vedlegg som kommunen trenger for å behandle søknaden.

Praktiske opplysninger

Etablererprøva i serveringsloven

 • Etablererprøva i serveringsloven kan avlegges ved Hol kommune eller servicetorget på Geilo. Du må på forhånd ringe og avtale tid.
 • Det koster kr. 400,- pr. prøve for å ta etablererprøven i serveringsloven

Øvrige gebyr:

 • Det er ikke saksbehandlingsgebyr.

Søknader

Søknadsskjema finner du på: https://www.hol.kommune.no/teknisk-eiendom-og-naring/bevillinger/#skjema-for-bevillinger

Saksbehandlingstid

Ca. 1 mnd.

Klage

Vedtak fattet med hjemmel i serveringsloven kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 3 – tre uker fra De mottar melding om vedtak. 

Klageadgangen vil framgå av melding om vedtak.

Ansvarlig for tjenesten

Formannskapskontoret

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8,   Geilo 

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3580 Geilo

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Dato oppdatert

01.09.2016

Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve i serveringsloven.

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Forskrift om etablererprøven for daglig leder av serveringssted

Prøven er basert på det materialet som er gitt i læreboken "Læremateriell - etablererprøven for serveringsvirksomhet" fra Vinn.
Læreboken kan bestilles på telefon: 76 96 72 00, e-post: firmapost@vinn.no eller telefax: 76 96 72 01.

En har rett til å ha med seg rene lov- og forskriftstekster ved avleggelse av etablererprøven. Ordbok er ikke tillatt som hjelpemiddel.
Les rundskriv fra Nærings- og handelsdepartementet, datert 25.09.2013.

Matvogn, foodtruck, flyttbare utsalgssteder i Hol kommune

Foodtrucks, matvogn eller mobile gatekjøkken er motordrevne kjøretøy eller vogn som selger mat til forbipasserende.

For å kunne ha en matvogn eller foodtruck i Hol må selger oppfylle følgende vilkår:

 • Være registrert bedrift med organisasjonsnummer
 • Være registrert hos Mattilsynet
 • Må ha serveringsbevilling enten i den kommunen hvor selger har forretningsadresse, eller hovedsakelig driver servering. Mobil enhet må være nevnt i serveringsbevillingen.
 • Vise til avtale med grunneier om at en har lov til å benytte plassen til matvogn og servering av mat. Denne avtalen må ha til og fra dato.
 • Attest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn tre måneder.
 • Kopi av førerkort klasse B til fører av kjøretøyet
 • Kopi av norsk vognkort

Dette gjelder virksomheter som betraktes som næring. Det vil ikke gjelde vaffelsalg og andre mindre salg/engangstilfelle.

Forventet behandlingstid for serveringsbevilling er 6-8 uker.

Mattilsynet

Serveringsloven

Brev fra departementet om omreisende virksomheters bevillingsplikt

Alkoholpolitiske retningslinjer

Retningslinjene er grunnlag for tildeling av bevillinger for salg og skjenking av alkohol.

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020-2024

Rusmiddelpoltisk handlingsplan Planen frem til 2020 er vedtatt i kommunestyret, sak 98/16, 30.11.2016, uten revidering for 2016 - 2020.

Skjenkebevilling

Tjenestebeskrivelse for søknad om skjenking av alkoholholdig drikk

Formål med tjenesten 

Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling gitt etter alkoholloven.

Se for øvrig alkoholloven m/forskrifter.

Hol kommune har for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 vedtatt alkoholpolitiske retningslinjer og retningslinjer for reaksjon ved overtredelse av alkoholloven, forskrift og vilkår. http://www.hol.kommune.no/holfiles/Planer/Helse_og_sosial/12_01134_16_Rusmiddelpolitisk_handlingsplan_vedatt_260412_217707_1_0.pdf side 43 – 48.

Kommunen vil kunne gi informasjon, veiledning slik at bevillinger utøves korrekt i henhold til alkoholloven.

 

Hvem kan få tjenesten:

 • Søkere som ønsker å  etablere eller overta skjenkested.
 • Bevillingshavere som ønsker utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning.
 • Søkere som ønsker skjenkebevilling for en enkelt anledning eller ambulerende skjenkebevilling,

Bortfall av gitt bevilling: (alkoholloven § 1-10)

 • Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold,      og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives videre på den tidligere bevilling i inntil ytterligere en måned. Alkoholholdig drikk som inngår i varebeholdningen, kan overdras sammen med virksomheten etter forskrifter gitt av departementet.
 • Bevillingen faller bort ved bevillingshavers død. Dødsboet kan likevel fortsette virksomheten i henhold til den tidligere bevillingen i tre måneder etter dødsfallet  dersom bevillingsmyndigheten underrettes om det, eller innen samme frist overdra alkoholholdig drikk til bevillingshavere etter denne lov.
 • Bevillingen faller bort ved bevillingshavers konkurs. Konkursboet kan i perioden fram til endelig avslutning av bobehandlingen overdra alkoholholdig drikk som inngår i boet til bevillingshavere etter denne lov.
 • Panthaver kan etter en konkurs få tillatelse fra departementet til å selge pantsatt alkoholholdig drikk til innehaver av bevilling etter denne lov. Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og utøvelsen av tillatelsen.

Definisjon av alkoholholdig drikk:

I alkoholloven brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol, likevel slik at aldersgrensebestemmelsen i § 1-5 også får anvendelse på drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol.

 

Tjenestens innhold

Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk sendes kommunen. Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller l postmottak@hol.kommune.no

Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk avgjøres av formannskapet etter delegert myndighet fra kommunestyret.   Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum 4 år av ganen med opphør senest 30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Følgende søknader avgjøres av rådmannen etter delegasjon fra kommunestyret:

 • Tildeling av bevilling for en enkelt anledning.
 • Ambulerende skjenkebevilling
 • Utvidelse av eksisterende skjenkebevilling for en enkelt anledning.
 • Godkjenning av ny styrer og eller stedfortreder

Hva kan du forvente av oss

 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning slik at du får rask og korrekt saksbehandling på din søknad.

Hva vi forventer av deg

 • At du fyller ut søknadsskjemaet og svarer på alle aktuelle spørsmål.
 • At søknaden inneholder alle opplysninger m/vedlegg som kommunen trenger for å behandle søknaden.

Praktiske opplysninger

Kunnskapsprøva i alkoholloven

 • Kunnskapsprøva i alkoholloven kan avlegges ved Hol kommune eller servicekontoret på Geilo.  Du må på forhånd ringe og avtale tid.
 • Det koster kr. 400,- pr. prøve for å ta kunnskapsprøven i alkoholloven.

Øvrige gebyr:

 • Det er ikke saksbehandlingsgebyr.
 • Bevillingsgebyr pr. år betales etter antall solgte liter alkoholholdig drikk. Jf forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 § 6-1.

Søknadsskjema finner du på: https://www.hol.kommune.no/teknisk-eiendom-og-naring/bevillinger/#skjema-for-bevillinger

Saksbehandlingstid

For søknader som skal til politisk behandling kan det ta inntil tre måneder fra søknad er mottatt til vedtak blir fattet.

Søknader som behandles av administrasjonen har en behandlingstid på 2 -3 uker.

Klageadgang

Vedtak fattet med hjemmel i alkoholloven m/forskrifter kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 3 – tre uker fra De mottar melding om vedtak. 

Klageadgangen vil framgå av melding om vedtak.

Ansvarlig for tjenesten

Formannskapskontoret

 

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8,   Geilo 

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3580 Geilo

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Dato oppdatert

01.09.2016

Skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven.  Bevilling til skjenking gis av kommunen. Bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives, det vil si den som er økonomisk ansvarlig i virksomheten. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av kommunen. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. (kunnskapsprøven i alkoholloven). Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

Kunnskapsprøve - veiledning

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Skjenkebevilling for en enkelt anledning eller ambulerende bevilling

Rådmannen har delegert myndighet til å gi skjenkebevilling for en enkelt anledning eller ambulerende bevilling. Krav til kunnskapsprøven gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning etter § 1-6 annet ledd og ambulerende bevilling etter § 4-5.

 

Salgsbevilling - alkoholholdig drikk

Tjenestebeskrivelse for søknad om salg av alkohol

Formål med tjenesten

Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling gitt etter alkoholloven.

Se for øvrig alkoholloven m/forskrifter.

Hol kommune har for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 vedtatt alkoholpolitiske retningslinjer og retningslinjer for reaksjon ved overtredelse av alkoholloven, forskrift og vilkår. http://www.hol.kommune.no/holfiles/Planer/Helse_og_sosial/12_01134_16_Rusmiddelpolitisk_handlingsplan_vedatt_260412_217707_1_0.pdf side 43 – 48.

Kommunen vil kunne gi informasjon, veiledning slik at bevillinger utøves korrekt i henhold til alkoholloven.

Hvem kan få tjenesten

 • Søkere som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdige produkter med høyest 4,7 % alkohol

Bortfall av gitt bevilling:(alkoholloven § 1-10)

 • Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives videre på den tidligere bevilling i inntil ytterligere en måned. Alkoholholdig drikk som inngår i  varebeholdningen, kan overdras sammen med virksomheten etter forskrifter gitt av departementet.
 • Bevillingen faller bort ved bevillingshavers død. Dødsboet kan likevel fortsette virksomheten i henhold til den tidligere bevillingen i tre måneder etter dødsfallet dersom bevillingsmyndigheten underrettes om det, eller innen samme frist overdra alkoholholdig drikk til bevillingshavere etter denne lov.
 • Bevillingen faller bort ved bevillingshavers konkurs. Konkursboet kan i perioden fram til endelig avslutning av bobehandlingen overdra alkoholholdig drikk som inngår i boet til bevillingshavere etter denne lov.
 • Panthaver kan etter en konkurs få tillatelse fra departementet til å selge pantsatt alkoholholdig drikk til innehaver av bevilling etter denne lov. Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og utøvelsen av tillatelsen.

Definisjon av alkoholholdig drikk:

-

alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol

Tjenestens innhold

Søknad om bevilling for salg av alkohol sendes kommunen. Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller Hol postmottak@hol.kommune.no

Søknad om bevilling for salg av alkohol avgjøres av formannskapet etter delegert myndighet fra kommunestyret. Tildeling av salgsbevilling for alkohol kan gis for maksimum 4 år av ganen med opphør senest 30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Følgende søknader avgjøres av rådmannen etter delegasjon fra kommunestyret:

 • Godkjenning av ny styrer og eller stedfortreder

Hva kan du forvente av oss

 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning slik at du får rask og korrekt saksbehandling på din søknad.

 

Hva vi forventer av deg

 • At du fyller ut søknadsskjemaet og svarer på alle aktuelle spørsmål.
 • At søknaden inneholder alle opplysninger m/vedlegg som kommunen trenger for å behandle søknaden.

Praktiske opplysninger

Kunnskapsprøva i alkoholloven

 • Kunnskapsprøva i  alkoholloven kan avlegges ved Hol kommune eller servicekontoret på Geilo. Du må på forhånd ringe og avtale tid.
 • Det koster kr. 400,- pr. prøve for å ta kunnskapsprøven i alkoholloven.

Søknader:

Søknadsskjema finner du på  https://www.hol.kommune.no/teknisk-eiendom-og-naring/bevillinger/#skjema-for-bevillinger   

Saksbehandlingstid

For søknader som skal til politisk behandling kan det ta inntil tre måneder fra søknad er mottatt til vedtak blir fattet.

Søknader som behandles av administrasjonen har en behandlingstid på 2-3 uker.

Klage

Vedtak fattet med hjemmel i alkoholloven m/forskrifter kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 3 – tre uker fra De mottar melding om vedtak. 

Klageadgangen vil framgå av melding om vedtak.

Ansvarlig for tjenesten

Formannskapskontoret

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

 Ålmannvegen 8,   Geilo 

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3580 Geilo

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Dato oppdatert

01.09.2016

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven.  Bevilling til salg og utlevering av alkoholholdig drikk gis av kommunen. Bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives, det vil si den som er økonomisk ansvarlig for virksomheten.  For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av kommunen. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. (kunnskapsprøven i alkoholloven)

Kunnskapsprøve - veiledning

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Avleggelse av etablererprøve i serveringsloven og kunnskapsprøve i alkoholloven

Prøvene kan avlegges i hvilken som helst kommune, som skriver ut attest ved bestått prøve.
I Hol kommune kan du avlegge prøven(e) på servicetorget, Geilo eller kommunehuset, Hol. 

Ring servicetorget for å avtale tid på tlf. 32092100.

Gebyr for å avlegge prøve må betales inn på forhånd til kontonr. 2333.07.01145:
- Etablererprøve i serveringsloven, kr 400,-
- Kunnskapsprøve i alkoholloven for salg eller skjenking av alkohol, kr 400,-

Det er mulighet for å ta kurs og testprøver på nett.

Lærematriell og testprøver

Skjema for bevillinger

Her finner du skjema for søknad om bevilling til: servering, skjenking, salg av alkohol samt veiledninger. Noen skjema kan du sende inn elektronisk, andre kan du fylle ut på skjerm og skrive ut.

Skjemaene som skrives ut skal sendes til: Hol kommune, Formannskapskontoret, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Om utskrift: Når du velger å skrive ut vil skjemaet åpne seg som et pdf-dokument. Disse kan leses ved hjelp av programmet Acrobat Reader. Har du ikke programmet kan du laste det ned ved å trykke her.

 

Skjema for serveringsbevilling:

Søknad om serveringsbevilling (elektronisk skjema)

Søknad om serveringsbevilling (skjema for utskrift)

Veiledning til søknad om serveringsbevilling

Skjema for skjenkebevilling:

Søknad om skjenkebevilling (elektronisk skjema)

Søknad om skjenkebevilling (skjema for utskrift)

 

Søknad skjenkebevilling- søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) (elektronisk skjema)

Søknad skjenkebevilling- søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) (skjema for utskrift)

 

Søknad skjenkebevilling- søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) - elektronisk skjema

Søknad skjenkebevilling- søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) (skjema for utskrift)

Veiledning til søknad om skjenkebevilling

 

Skjenkebevilling - endrede vilkår

Skjenkebevilling - Søknad om endrede vilkår for èn enkelt anledning (når søker allerede har skjenkebevilling) (elektronisk skjema)

Skjenkebevilling - Søknad om endrede vilkår for èn enkelt anledning (når søker allerede har skjenkebevilling) (skjema for utskrift)

Skjema for salg av alkohol: 

Søknad om bevilling til salg av alkohol (elektronisk skjema) 

Søknad om bevilling til salg av alkohol (skjema for utskrift)

Veiledning til søknad om bevilling til salg av alkohol

 

Melding om endring av serverings-, salgs eller skjenkebevilling

Bevilling - melding om endring (elektronisk skjema)

Bevilling - melding om endring (skjema for utskrift)

Skjema for omsetning:

Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling) (elektronisk skjema)

Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling) (skjema for utskrift)

Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling) (elektronisk skjema)

Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling) (skjema for utskrift)

Gebyrsatser

Omsetning av alkoholholdig drikk - endring gjeldende fra 1.1.2020:
Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 26.oktober 2020 endringer i gebyrsatsene i alkoholforskriften § 6-2.

I

I forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. gjøres følgende endringer:
§ 6-2 skal lyde:
§6.2. Gebyret skal betales etter følgende satser:

Salg:
- 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 0,61 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking:
- 0,50 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,32 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 4,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1740 for salg og kr 5400 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.
For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 390 pr. gang.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2021.