Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Avfallshåndtering

Tjenestebeskrivelse for renovasjon

Formål med tjenesten

Jevnlig innsamling av avfall fra husholdningene.
Sørge for en samfunnsøkonomisk god håndtering av husholdningsavfallet

Hvem kan få tjenesten/målgruppe 

Alle eiendommer i Hol, der det oppstår husholdningsavfall, må være med i den kommunale renovasjonsordningen.

Tjenestens innhold

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. (Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.)

Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall (se egen tjenestebeskrivelse).

Hva du kan forvente av oss

 • Restavfallet blir tømt annen hver uke.
 • Papiravfall blir tømt annen hver tredje uke.
 • Plastemballasje blir tømt 1 gang hver tredje uke.
 • Informasjon, råd og veiledning om renovasjon og kildesortering.
 • Glass og metall blir tømt 1 gang hver tredje uke.

Hva vi forventer av deg

 • Du kildesorterer avfallet ditt.
 • Du leverer glass- /metall- og plastemballasje
 • Du leverer farlig avfall til Hallingdal renovasjon IKS i Kleivi eller lokalt avfallsmottaket på Lauvrud, Geilo
 • Du plasserer oppsamlingsenhetene for avfall etter gjeldende regler
 • Du plasserer oppsamlingsenhetene slik at de ikke hindrer fri sikt ved avkjørsler.
 • Du rydder eventuell snø og strør sand på is ved oppsamlingsbeholderne før tømming.
 • Du benytter Hallingdal renovasjon IKS i Kleivi eller lokalt avfallsmottak på Lauvrud på Geilo for avfall utover det som samles inn ved ordinær renovasjon.
  • For sekkestativ er avstand til vei 20 meter
  • For trilledunk er avstand 10 meter. Ved trilledunk skal sorteringsskap       plasseres sammen med trilledunken.

 

Praktiske opplysninger 

Renovasjon: Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift. http://www.hol.kommune.no/holfiles/Avgifter/Teknisk/REGULATIV%20FOR%20AVFALLSGEBYR%20I%20HOL%20KOMMUNE%202014.pdf

Renovasjon er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Forskrift om avfallsbehandling: http://www.hol.kommune.no/holfiles/Tjenester/Bolig_og_eiendom/Forskrift%20for%20avfallsbehandling-revidert%202012.pdf

Søknad om fritak for renovasjon: Felles retningslinjer for Hallingdal og Krødsherad

Avfall som produseres i næring er ikke kommunalt ansvar.  Virksomheter som prioduserer avfall av alle kategorier må ha avtale med et selskap som tar imot og behandler dette.

 

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.

I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.

Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

05.09.2016

Innsamling av avfall

Hallingdal Renovasjon er ansvarlig for innsamling av avfall i Hol kommune.

Forskrift for avfallsbehandling

 

Avfallsplan 2015-2019

 

Hente eller bringeordning

De fleste husstandene i Hol kommune har henteordning fra søppeldunk. For husstander som ligger 200 meter eller mer fra kjøreruten for henting og alle fritidseiendommer i kommunen benyttes bringeordning til containere og returpunkt. Har du henteordning - husk å rydde snø rundt avfallsstativene, og strø litt når det er glatt.
F.o.m. 1. mai 2001 ble det innført kildesortering i Hol kommune. For mer informasjon om kildesorteringen, kan  henvende seg til Hallingdal Renovasjon på telefon 32 08 61 10.


Containere skal kun brukes til restavfall fra husholdninger/hytter som betaler for denne ordningen.

Oversikt over containere og returpunkt i Hol kommune

Regulativ for avfallsgebyr 2021

 

Felles retningslinjer for fritak i kommunene i Hallingdal og Krødsherad

 

Avfallsmottak

På Geilo er det avfallsmottak ved Lauvrud, adressen er Lauvrudvegen 40, 3580 Geilo.

Regionalt avfallsmottak ligger ved Hallingdal Renovasjons lokaler i Kleivi.
Se nettsidene til Hallingdal Renovasjon for åpningstider og annen praktisk informasjon.

Molok

Det er anlagt en kommunal molok (avfallsbrønn) for restavfall og en for glass i Geilo sentrum, nedenfor Geilo stasjon.

Se kart -  Geilo sentrum

Avfall fra bedrifter - næringsavfall

Fra 1. juli 2004 opphørte ordningen med faste kommunale gebyrer for renovasjon fra næring. Fra nevnte dato opphører også kommunens plikt til å ta hånd om avfallet til næringsdrivende, det betyr at den enkelte bedrift må gjøre avtale med en leverandør av avfallstjenester for å få utført renovasjon.

Kommunen er delegert å føre tilsyn med at plikten til forskriftsmessig behandling av næringsavfall gjennomføres.

Gebyr for tilsyn av næringsavfall

Det er tidligere utsendt informasjon til produsenter av næringsavfall i Hol kommune: For å skille næringsavfall fra husholdningsavfall og kunne gi næringslivet i regionene en god og rimelig renovasjonsordning, har Hallingdal Renovasjon IKS og Valdres Kommunale Renovasjon IKS opprettet et felles selskap, RETURA VAL-HALL AS. Selskapet har egne avdelingskontor i Hallingdal og Valdres, og kunden blir betjent lokalt som før.