Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skoler i Hol

Det er to barneskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg er det en skole for barn med astma, allergi og hjertefeil i tilknytning til Geilomo barnesykehus.

Tjenestebeskrivelse for barne- og ungdomsskoler

Formål med tjenesten

I nært samarbeid med hjemmet skal skolen:

 • bidra til at elevene utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Opplæringslova § 1-1    

 • tilpasse opplæringen til elevenes evner og forutsetninger
 • tilrettelegge for at alle elever utvikler seg til selvstendige og aktive mennesker i hjem og samfunn.
 • gi alle elever opplæring som vil legge grunnlag for livslang læring og videre utdanning.

 

Hvem kan få tjenesten

Barn og ungdom i skolepliktig alder (6-16år) bosatt i Hol kommune.

Tjenestens innhold

Grunnskoleopplæring i Hol drives i tråd med Opplæringslova og Læreplanverket Kunnskapsløftet. Det er departementet som gir forskrifter for fag, setter mål for opplæringa, angir minstetimetall som elever har rett til å få i de ulike fagene og for gjennomføring av opplæringa. Departementet gir også forskrifter om aktiviteter som ikke er opplæring i fag.

Lærerne skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

 

Hva du kan forvente av oss

Som elev i grunnskolen i Hol:

 • får du opplæring ut fra gjeldende nasjonale læreplaner.
 • er organisering, emner, oppgaver og læremidler tilpasset deg.
 •  møter du ulike arbeidsmåter og metoder.
 • deltar du i planleggingen av læringsarbeidet.
 • har du minst én elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår.
 • får du kunnskap om din faglige og sosiale utvikling gjennom samtaler med      lærer, samt nasjonale og lokale tester.
 • får du veiledning for videre utvikling faglig og sosialt.
 • deltar du i vurdering av egen læring.
 • får du hjelp hvis du blir mobbet eller plaget.
 • kan du påvirke skoledagen gjennom elevrådet.

 

Som foresatt vil du:

 • bli invitert til aktivt og planmessig samarbeid med skolen til beste for      barnet ditt.
 • møte et skolemiljø der vi forebygger mobbing.
 • møte et personale som nøye vil følge opp den faglige og sosiale utviklingen til barnet ditt.
 • få regelmessig informasjon fra skolen på disse måtene:
  • informasjonsskriv fra lærerne og skolen
  • skolens hjemmeside
  • læringsplattformen «It`s Learning»
  • minst ett klasseforeldremøte hvert skoleår
  • en  planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren to ganger i året, om hvordan ditt barn arbeider til daglig, og om barnets kompetanse i fagene.      
 • ha anledning til å medvirke gjennom FAU. (Foreldrerådets arbeidsutvalg)

 

Hva vi forventer av deg

Du som elev:

 • tar medansvar for egen læring og gjør ditt beste med skolearbeidet.
 • bidrar aktivt til et positivt skolemiljø.
 • følger opp avtaler.
 • møter uthvilt og forberedt til skoledagen.
 • sier fra hvis du opplever at skoledagen blir vanskelig og bidrar til å finne ut hva du trenger for at du skal trives og mestre
 • svarer ærlig på skolens brukerundersøkelser
 • følger skolens ordensreglement.

Du som er foresatt:

 • viser ansvar og legger aktivt til rette for at barnet skal få størst mulig læringsutbytte
 • viser interesse for og er positiv i din holdning til skolen
 • er aktivt med for å skape et godt klassemiljø
 • deltar i valg eller stiller til valg som kandidat til klassekontakt og medlem av FAU
 • sier fra hva du og ditt barn har behov for slik at det blir et godt læringsmiljø for barnet
 • tar kontakt direkte med kontaktlærer eller rektor ved behov

 Praktiske opplysninger

Grunnskoleopplæring er gratis.

Skoleskyssordning:
Du får gratis skoleskyss dersom du går i:

 • 1.  trinn, og bor mer enn 2 km fra skolen
 • 2.–10. trinn, og bor mer enn 4 km fra skolen.

Skoleskyssbevis utstedes ved den enkelte skole. (Brakars retningslinjer for skoleskyss)

Nærskoleprinsippet gjelder i Hol kommune. Etter søknad kan eleven få gå på en annen skole, dersom dette ikke utøser ekstra utgifter til skyss eller fører til klassedeling.

Skolerute for skolene i Hol finner du på kommunen sine hjemmesider

Skoledagens start og sluttider ligger på hver enkelt skoles hjemmesider.

Mer informasjon om hver enkelt skole finner du her.

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

 Ålmannvegen 8,   Hol 

Postadresse:

Hol kommune, Ålmannvegen    8, 3576 Hol 

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Skolestart høsten 2018 Hol kulturskole

Hol kulturskole:
Foreldre-/informasjonsmøte på Geilo samfunnshus onsdag 29.8 kl. 18.00 avlyses.

Den 19.9.2018 kl. 18.00 kan foreldre og barn som ønsker det bli med på KulturKrash. Her vil alle kunne få prøve seg inne de ulike tilbudene som finnes i kulturskolen. I etterkant blir det et kort møte om kulturskolens virksomhet og tilbud.

Hjemmeside til Hol kulturskole: http://holkulturskole.no/

 

Innskriving til grunnskolen 

Elever i grunnskolen har etter Lov om opplæring rett til å gå på nærskolen. Med få unntak er dette skolen som i avstand ligger nærmest hjemmet. Alle elever skrives inn ved nærskolen. Det er mulig å søke om skolebytte, men da må det søkes særskilt om dette innen 1. januar for det påfølgende skoleår. 

Skolene i Hol

Geilo barne- og ungdomsskole

Barneskole for Geilo og ungdomsskole for hele kommunen. I barneskoletrinnene er det ca. 225 elever i 13 klasser fra 1. – 7. klasse, og opplæringsspråket er bokmål. Skolen har SFO. I ungdomsskoletrinnene er det ca. 190 elever i 7 klasser. Ungdomsskoletrinnet underviser i både bokmål og nynorsk. Skolen ligger sentralt på Geilo, i tilknytning til samfunnshuset og idrettsanlegget.

Rektor er Hilde Sletta Solhaug.
Inspektører for barnetrinnet er Karianne Bakken, Britt Kvile og Anne Arnegård Kjøl, og inspektør på ungdomstrinnet er Camilla Lerberg.

Adresse:
Lienvegen 63, 3580 Geilo. Telefon 3209 6620

Søknadsskjema om permisjon for elever 

Skolens hjemmeside

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

Oppvekstsenter med 2-delt skole med SFO og barnehage. Skolen ligger i Skurdalen ved Fylkesvei 40 mot Kongsberg, ca. 12 kilometer fra Geilo. Cirka 20 elever i 1. – 7. klasse, og opplæringsspråket er bokmål.

Barnehagen ligger i Dagali. Se informasjon om barnehagen her.

Rektor ved skolen og styrer i barnehagen er Elisabeth Groven.

Adresse:
Skurdalsvegen 480, 3580 Geilo
Telefon 3209 6655

Skolens hjemmeside

Hallingskarvet skole

5-delt skole med SFO.  Det er ca. 80 elever i 1. – 7. klasse, og bokmål er opplæringsmål. Rektor ved skolen er Bodil Eline Jensen. Skolen ligger i tettstedet Hol langs fylkesvei 50 mot Aurland like ved kommunens administrasjonssenter, ca. 15 km fra Geilo.

Adresse:
Hellingvegen 4,  3576 Hol
Telefon 3209 2230

Skolens hjemmeside

Geilomo skole

Geilomo skole ligger i tilknytning til Geilomo barnesykehus. Skolen har undervisning tilrettelagt for barn og unge med astma, allergi og eksem som oppholder seg ved Geilomo barnesykehus.

Rektor ved skolen er Ingvild Kaslegard.

Adresse:
Øyovegen 8, 3580 Geilo
Telefon 3209 5080

Skolens hjemmeside

Skole- og SFO-ruter

Skole- og SFO-rute 2017-2018

Skolerute for skoleåret 2017-2018 er vedtatt i Utvalg for kultur og levekår 01.12.2016 i sak 33/16.

Skole- og SFO rute skoleåret 2017-2018
Måned Ant.dager Ferie og fridager SFO
August 9 Første skoledag mandag 21.8

Åpner 14.8. Stengt 18.8 felles plandag 

September 21    
Oktober 17 Høstferie 2.10 - 6.10 (uke 40)

Åpent i høstferien ved flere enn 5 påmeldte (tilleggsbetaling)

November 21 Regional planleggingsdag 17.11 (elevfri) SFO stengt 17.11
Desember 16 Siste skoledag før jul fredag 22.12 Åpent ved flere enn 5 påmeldte 27.-29. desember
Januar 22 Første skoledag tirsdag 2.1 Åpner 2.1
Februar 17 Vinterferie 26.2-2.3 (uke 9) Åpent i vinterferien ved flere enn 5 påmeldte (tilleggsbetaling)
Mars 15

Vinterferie 26.2-2.3 (uke 9)

Påskeferie 26.3 - 2.4Åpent ved flere enn 5 påmeldte 26.-27.3

April 20 Påskeferie 26.3 - 2.4  
Mai 17 Fri tirsdag 1.5.
Fri torsdag 10.5 (Kr.Himmel- farts dag) og fredag 11.5
Fri torsdag 17.5 og fredag 18.5.
Fri 21.5 (2. pinsedag)
Fri 1.5, 10.5, 17.5. Åpent 11.5 og 18.5 ved flere enn 5 påmeldte
Juni 15 Siste skoledag torsdag 21.6 SFO åpen til 6.7. Åpner igjen 13.8
Sum 190    
Skole- og SFO-rute 2018-2019 

Skolerute for skoleåret 2018-2019  er vedtatt i Utvalg for kultur og levekår 9.11.2017 i sak 15/17.

                                            Skolerute skoleåret 2018-2019                                            
Måned Ant.dager Ferie og fridager  SFO                                            
August 10 Første skoledag mandag 20.8 Åpner mandag 13.8. Planleggingsdager 16. og 17.8 
September 20    
Oktober 18 Høstferie 1.10-5.10 (uke 40) Åpent i høstferien ved minst 5 påmeldte (tilleggsbetaling) 
November 21 Fri for elevene fredag 16.11
(regional kursdag)
Regional kursdag 16.11. SFO stengt 
Desember 15 Siste skoledag før jul fredag 21.12 Åpent 27.12 og 28.12 ved minst 5 påmeldte 
Januar 22 Første skoledag onsdag 2.1  
Februar 16 Vinterferie 25.2-1.3 (uke 9) Åpent i vinterferien ved minst 5 påmeldte (tillegegsbetaling) 
Mars 20 Vinterferie 25.2-1.3 (uke 9) Åpent i vinterferien ved minst 5 påmeldte (tilleggsbetaling) 
April 16 Påskeferie 15.4 t.o.m mandag 22.4 Åpent 15.4 og 16.4 ved minst 5 påmeldte 
Mai 19 Fri onsdag 1.5, fredag 17.5, torsdag 30.5 og fredag 31.5 Åpent 31.5 ved minst 5 påmeldte 
Juni 13 Fri mandag 10.6. Siste skoledag torsdag 20.6 Åpent 21.6 og uke 26 og 27 
Sum 190    

30.5 er Kristi Himmelfartsdag

10.6 er 2. pinsedag

 

Annen viktig informasjon

Den kulturelle skolesekken

• skal bidra til at alle elever får oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

• skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk for å realisere skolens læringsmål.

• skal formidle kunst og kultur på en måte som gir elevene verdifulle opplevelser og setter dem i stand til å møte kulturelle utfordringer i dag og i fremtiden på en reflektert og konstruktiv måte.

Kvalitetsmelding for barnehager og skoler i Hol kommune 2017

Aktuelle linker 

Veileder til opplæringslovens § 9a  

Opplæringsloven