Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skoler i Hol

Det er to barneskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg er det en skole for barn med astma, allergi og hjertefeil i tilknytning til Geilomo barnesykehus.

Tjenestebeskrivelse for barne- og ungdomsskoler

Formål med tjenesten

I nært samarbeid med hjemmet skal skolen:

 • bidra til at elevene utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Opplæringslova § 1-1    

 • tilpasse opplæringen til elevenes evner og forutsetninger
 • tilrettelegge for at alle elever utvikler seg til selvstendige og aktive mennesker i hjem og samfunn.
 • gi alle elever opplæring som vil legge grunnlag for livslang læring og videre utdanning.

 

Hvem kan få tjenesten

Barn og ungdom i skolepliktig alder (6-16år) bosatt i Hol kommune.

Tjenestens innhold

Grunnskoleopplæring i Hol drives i tråd med Opplæringslova og Læreplanverket Kunnskapsløftet. Det er departementet som gir forskrifter for fag, setter mål for opplæringa, angir minstetimetall som elever har rett til å få i de ulike fagene og for gjennomføring av opplæringa. Departementet gir også forskrifter om aktiviteter som ikke er opplæring i fag.

Lærerne skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

 

Hva du kan forvente av oss

Som elev i grunnskolen i Hol:

 • får du opplæring ut fra gjeldende nasjonale læreplaner.
 • er organisering, emner, oppgaver og læremidler tilpasset deg.
 •  møter du ulike arbeidsmåter og metoder.
 • deltar du i planleggingen av læringsarbeidet.
 • har du minst én elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår.
 • får du kunnskap om din faglige og sosiale utvikling gjennom samtaler med      lærer, samt nasjonale og lokale tester.
 • får du veiledning for videre utvikling faglig og sosialt.
 • deltar du i vurdering av egen læring.
 • får du hjelp hvis du blir mobbet eller plaget.
 • kan du påvirke skoledagen gjennom elevrådet.

 

Som foresatt vil du:

 • bli invitert til aktivt og planmessig samarbeid med skolen til beste for      barnet ditt.
 • møte et skolemiljø der vi forebygger mobbing.
 • møte et personale som nøye vil følge opp den faglige og sosiale utviklingen til barnet ditt.
 • få regelmessig informasjon fra skolen på disse måtene:
  • informasjonsskriv fra lærerne og skolen
  • skolens hjemmeside
  • læringsplattformen «It`s Learning»
  • minst ett klasseforeldremøte hvert skoleår
  • en  planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren to ganger i året, om hvordan ditt barn arbeider til daglig, og om barnets kompetanse i fagene.      
 • ha anledning til å medvirke gjennom FAU. (Foreldrerådets arbeidsutvalg)

 

Hva vi forventer av deg

Du som elev:

 • tar medansvar for egen læring og gjør ditt beste med skolearbeidet.
 • bidrar aktivt til et positivt skolemiljø.
 • følger opp avtaler.
 • møter uthvilt og forberedt til skoledagen.
 • sier fra hvis du opplever at skoledagen blir vanskelig og bidrar til å finne ut hva du trenger for at du skal trives og mestre
 • svarer ærlig på skolens brukerundersøkelser
 • følger skolens ordensreglement.

Du som er foresatt:

 • viser ansvar og legger aktivt til rette for at barnet skal få størst mulig læringsutbytte
 • viser interesse for og er positiv i din holdning til skolen
 • er aktivt med for å skape et godt klassemiljø
 • deltar i valg eller stiller til valg som kandidat til klassekontakt og medlem av FAU
 • sier fra hva du og ditt barn har behov for slik at det blir et godt læringsmiljø for barnet
 • tar kontakt direkte med kontaktlærer eller rektor ved behov

 Praktiske opplysninger

Grunnskoleopplæring er gratis.

Skoleskyssordning:
Du får gratis skoleskyss dersom du går i:

 • 1.  trinn, og bor mer enn 2 km fra skolen
 • 2.–10. trinn, og bor mer enn 4 km fra skolen.

Skoleskyssbevis utstedes ved den enkelte skole. (Brakars retningslinjer for skoleskyss)

Nærskoleprinsippet gjelder i Hol kommune. Etter søknad kan eleven få gå på en annen skole, dersom dette ikke utøser ekstra utgifter til skyss eller fører til klassedeling.

Skolerute for skolene i Hol finner du på kommunen sine hjemmesider

Skoledagens start og sluttider ligger på hver enkelt skoles hjemmesider.

Mer informasjon om hver enkelt skole finner du her.

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

 Ålmannvegen 8,   Hol 

Postadresse:

Hol kommune, Ålmannvegen    8, 3576 Hol 

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Innskriving til grunnskolen 

Alle foresatte som har barn som skal begynne på skolen i august 2019 skal motta vedtak om innskriving i løpet av november. Dette gjelder for barn født i 2013 og eventuelt barn med vedtak om utsatt skolestart. I vedtaket vil det blant annet gis melding om hvilken skole eleven er innskrevet ved.

Foresatte som ikke har mottatt brev med vedtak fra skolen, og elever som flytter til Hol kommune i tiden frem mot skolestart, tar kontakt med skolen. Dette for at alle elever som skal begynne ved grunnskolen skal få vedtak om innskriving.

Hjemmene vil få tilsendt informasjon om besøk på skolen for barna og om foreldremøte fra den enkelte skole.

Ved spørsmål, ta kontakt:

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter, avdeling skole Telefon 3209 6655
Geilo barne- og ungdomsskole Telefon 3209 5800
Hallingskarvet skole Telefon 3209 2230

Skolene i Hol

Geilo barne- og ungdomsskole

Barneskole for Geilo og ungdomsskole for hele kommunen. I barneskoletrinnene er det ca. 225 elever i 13 klasser fra 1. – 7. klasse, og opplæringsspråket er bokmål. Skolen har SFO. I ungdomsskoletrinnene er det ca. 190 elever i 7 klasser. Ungdomsskoletrinnet underviser i både bokmål og nynorsk. Skolen ligger sentralt på Geilo, i tilknytning til samfunnshuset og idrettsanlegget.

Rektor er Hilde Sletta Solhaug.
Skoleavdelingsledere på barnetrinnet er Anne Arnegård Kjøl og Fredrik Fongen.
Skoleavdelingsleder på ungdomstrinnet er Camilla Lerberg.

Adresse:
Lienvegen 63, 3580 Geilo. Telefon 3209 6620

Søknadsskjema om permisjon for elever 

Skolens hjemmeside

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

Oppvekstsenter med 2-delt skole med SFO og barnehage. Skolen ligger i Skurdalen ved Fylkesvei 40 mot Kongsberg, ca. 12 kilometer fra Geilo. Cirka 20 elever i 1. – 7. klasse, og opplæringsspråket er bokmål.

Barnehagen ligger i Dagali. Se informasjon om barnehagen her.

Rektor ved skolen og styrer i barnehagen er Elisabeth Groven.

Adresse:
Skurdalsvegen 480, 3580 Geilo
Telefon 3209 6655

Skolens hjemmeside

Hallingskarvet skole

5-delt skole med SFO.  Det er ca. 80 elever i 1. – 7. klasse, og bokmål er opplæringsmål. Rektor ved skolen er Bodil Eline Jensen. Skolen ligger i tettstedet Hol langs fylkesvei 50 mot Aurland like ved kommunens administrasjonssenter, ca. 15 km fra Geilo.

Adresse:
Hellingvegen 4,  3576 Hol
Telefon 3209 2230

Skolens hjemmeside

Geilomo skole

Geilomo skole ligger i tilknytning til Geilomo barnesykehus. Skolen har undervisning tilrettelagt for barn og unge med astma, allergi og eksem som oppholder seg ved Geilomo barnesykehus.

Rektor ved skolen er Ingvild Kaslegard.

Adresse:
Øyovegen 8, 3580 Geilo
Telefon 3209 5080

Skolens hjemmeside

Skole- og SFO-ruter

Skole- og SFO-rute 2018-2019 

Skolerute for skoleåret 2018-2019  er vedtatt i Utvalg for kultur og levekår 9.11.2017 i sak 15/17.

                                            Skolerute skoleåret 2018-2019                                            
Måned Ant.dager Ferie og fridager  SFO                                            
August 10 Første skoledag mandag 20.8 Åpner mandag 13.8. Planleggingsdager 16. og 17.8 
September 20    
Oktober 18 Høstferie 1.10-5.10 (uke 40) Åpent i høstferien ved minst 5 påmeldte (tilleggsbetaling) 
November 21 Fri for elevene fredag 16.11
(regional kursdag)
Regional kursdag 16.11. SFO stengt 
Desember 15 Siste skoledag før jul fredag 21.12 Åpent 27.12 og 28.12 ved minst 5 påmeldte 
Januar 22 Første skoledag onsdag 2.1  
Februar 16 Vinterferie 25.2-1.3 (uke 9) Åpent i vinterferien ved minst 5 påmeldte (tillegegsbetaling) 
Mars 20 Vinterferie 25.2-1.3 (uke 9) Åpent i vinterferien ved minst 5 påmeldte (tilleggsbetaling) 
April 16 Påskeferie 15.4 t.o.m mandag 22.4 Åpent 15.4 og 16.4 ved minst 5 påmeldte 
Mai 19 Fri onsdag 1.5, fredag 17.5, torsdag 30.5 og fredag 31.5 Åpent 31.5 ved minst 5 påmeldte 
Juni 13 Fri mandag 10.6. Siste skoledag torsdag 20.6 Åpent 21.6 og uke 26 og 27 
Sum 190    

30.5 er Kristi Himmelfartsdag

10.6 er 2. pinsedag 

Skole- og SFO-rute 2019-2020

Skolerute for skoleåret 2019-2020 er vedtatt i Utvalg for kultur og levekår 15.11.2018 i sak 17/18.

Skole- og SFO rute skoleåret 2019-2020
Måned Ant.dager Ferie og fridager SFO
August 10 Første skoledag mandag 19.8

Åpent 12.-14.8. Planleggingsdag 15. og 16.8.

September 20 Høstferie 30.9 - 4.10 (uke 40)   
Oktober 19 Høstferie 30.9 - 4.10 (uke 40)

Åpent i høstferien ved minst 5 påmeldte (tilleggsbetaling) 

November 20 Fri for elevene mandag 18.11 Regional kursdag 18.11. SFO stengt 
Desember 15 Siste skoledag før jul fredag 20.12 Julekos 23. og 27.12 ved minst 5 påmeldte. 
Januar 22 Første skoledag torsdag 2.1  
Februar 15 Vinterferie 24. - 28.2 (uke 9) Åpent i vinterferien ved minst 5 påmeldte (uke 9). 
Mars 22

 

 

April 16 Påskeferie 6.4 - 13.4 Åpent i påskeferien ved minst 5 påmeldte - 6. og 7.4. 
Mai 18 Fri fredag 1.5
Fri torsdag 21.5 (Kr. Himmelfarts dag) 
Fri fredag 22.5 (inneklemt fridag)
 SFO åpen 22.5 ved minst 5 påmeldte
Juni 13 Fri mandag 1.6 (2. pinsedag)
Siste skoledag torsdag 18.6
Åpent 19.6 og uke 26-27 (22.6-3.7) 
Sum 190    

Elevene sitt skolemiljø

Retten til et trygd og godt skolemiljø - Kapittel 9A
Hol kommune sin nye kommunedelplan for barnehage og skole 2019-2031 har som  mål at alle barn skal få oppleve et trygd og inkluderende barnehage- og skolemiljø som fremmer en sunn psykisk og fysisk helse, og som bidrar til å hindre utenforskap og mobbing.

Skolene skal samarbeide med de foresatt om læringsmiljøet slik at elevene trives og opplever et skolemiljø fritt for mobbing og krenkelser. Nummtoleranse og forebyggende arbeid, samt gode rutiner for håndtering av saker der barn og unge har opplevd mobbing er en viktig del av arbeidet for et godt skolemiljø.

Nytting lenker:

Dette skal skolen gjøre i mobbesaker

Informasjon til foresatte - Utdanningsdirektoratet

Mobbeombudet i Buskerud

Null mobbing

Foreldreutvalget for grunnskolen

Annen viktig informasjon

Den kulturelle skolesekken

• skal bidra til at alle elever får oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

• skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk for å realisere skolens læringsmål.

• skal formidle kunst og kultur på en måte som gir elevene verdifulle opplevelser og setter dem i stand til å møte kulturelle utfordringer i dag og i fremtiden på en reflektert og konstruktiv måte.

Kvalitetsmelding for barnehager og skoler i Hol kommune 2017

Aktuelle linker 

Opplæringsloven

Fylkesmannen i Oslo og Viken