Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skoler i Hol

Det er to barneskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg er det en skole for barn med astma, allergi og hjertefeil i tilknytning til Geilomo barnesykehus.

Tjenestebeskrivelse for barne- og ungdomsskoler

Formål med tjenesten

I nært samarbeid med hjemmet skal skolen:

 • bidra til at elevene utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Opplæringslova § 1-1    

 • tilpasse opplæringen til elevenes evner og forutsetninger
 • tilrettelegge for at alle elever utvikler seg til selvstendige og aktive mennesker i hjem og samfunn.
 • gi alle elever opplæring som vil legge grunnlag for livslang læring og videre utdanning.

 

Hvem kan få tjenesten

Barn og ungdom i skolepliktig alder (6-16år) bosatt i Hol kommune.

Tjenestens innhold

Grunnskoleopplæring i Hol drives i tråd med Opplæringslova og Læreplanverket Kunnskapsløftet. Det er departementet som gir forskrifter for fag, setter mål for opplæringa, angir minstetimetall som elever har rett til å få i de ulike fagene og for gjennomføring av opplæringa. Departementet gir også forskrifter om aktiviteter som ikke er opplæring i fag.

Lærerne skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

 

Hva du kan forvente av oss

Som elev i grunnskolen i Hol:

 • får du opplæring ut fra gjeldende nasjonale læreplaner.
 • er organisering, emner, oppgaver og læremidler tilpasset deg.
 •  møter du ulike arbeidsmåter og metoder.
 • deltar du i planleggingen av læringsarbeidet.
 • har du minst én elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår.
 • får du kunnskap om din faglige og sosiale utvikling gjennom samtaler med      lærer, samt nasjonale og lokale tester.
 • får du veiledning for videre utvikling faglig og sosialt.
 • deltar du i vurdering av egen læring.
 • får du hjelp hvis du blir mobbet eller plaget.
 • kan du påvirke skoledagen gjennom elevrådet.

 

Som foresatt vil du:

 • bli invitert til aktivt og planmessig samarbeid med skolen til beste for      barnet ditt.
 • møte et skolemiljø der vi forebygger mobbing.
 • møte et personale som nøye vil følge opp den faglige og sosiale utviklingen til barnet ditt.
 • få regelmessig informasjon fra skolen på disse måtene:
  • informasjonsskriv fra lærerne og skolen
  • skolens hjemmeside
  • læringsplattformen «It`s Learning»
  • minst ett klasseforeldremøte hvert skoleår
  • en  planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren to ganger i året, om hvordan ditt barn arbeider til daglig, og om barnets kompetanse i fagene.      
 • ha anledning til å medvirke gjennom FAU. (Foreldrerådets arbeidsutvalg)

 

Hva vi forventer av deg

Du som elev:

 • tar medansvar for egen læring og gjør ditt beste med skolearbeidet.
 • bidrar aktivt til et positivt skolemiljø.
 • følger opp avtaler.
 • møter uthvilt og forberedt til skoledagen.
 • sier fra hvis du opplever at skoledagen blir vanskelig og bidrar til å finne ut hva du trenger for at du skal trives og mestre
 • svarer ærlig på skolens brukerundersøkelser
 • følger skolens ordensreglement.

Du som er foresatt:

 • viser ansvar og legger aktivt til rette for at barnet skal få størst mulig læringsutbytte
 • viser interesse for og er positiv i din holdning til skolen
 • er aktivt med for å skape et godt klassemiljø
 • deltar i valg eller stiller til valg som kandidat til klassekontakt og medlem av FAU
 • sier fra hva du og ditt barn har behov for slik at det blir et godt læringsmiljø for barnet
 • tar kontakt direkte med kontaktlærer eller rektor ved behov

 Praktiske opplysninger

Grunnskoleopplæring er gratis.

Skoleskyssordning:
Du får gratis skoleskyss dersom du går i:

 • 1.  trinn, og bor mer enn 2 km fra skolen
 • 2.–10. trinn, og bor mer enn 4 km fra skolen.

Skoleskyssbevis utstedes ved den enkelte skole. (Brakars retningslinjer for skoleskyss)

Nærskoleprinsippet gjelder i Hol kommune. Etter søknad kan eleven få gå på en annen skole, dersom dette ikke utøser ekstra utgifter til skyss eller fører til klassedeling.

Skolerute for skolene i Hol finner du på kommunen sine hjemmesider

Skoledagens start og sluttider ligger på hver enkelt skoles hjemmesider.

Mer informasjon om hver enkelt skole finner du her.

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

 Ålmannvegen 8,   Hol 

Postadresse:

Hol kommune, Ålmannvegen    8, 3576 Hol 

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Innskriving til grunnskolen 

Det er sendt ut vedtak om innskriving i grunnskolen for barn som fyller 6 år i kalenderåret 2020 (barn født 2014) og barn med vedtak om utsatt skolestart.

Foresatte som ikke har mottatt vedtak om innskriving må registrere seg ved å sende inn elektronisk innskriving innen 9.12.2019:

Innskriving til grunnskolen

 

Skolene i Hol

Geilo barne- og ungdomsskole

Barneskole for Geilo og ungdomsskole for hele kommunen. I barneskoletrinnene er det ca. 225 elever i 13 klasser fra 1. – 7. klasse, og opplæringsspråket er bokmål. Skolen har SFO. I ungdomsskoletrinnene er det ca. 190 elever i 7 klasser. Ungdomsskoletrinnet underviser i både bokmål og nynorsk. Skolen ligger sentralt på Geilo, i tilknytning til samfunnshuset og idrettsanlegget.

Rektor er Hilde Sletta Solhaug.
Skoleavdelingsledere på barnetrinnet er Anne Arnegård Kjøl og Fredrik Fongen.
Skoleavdelingsleder på ungdomstrinnet er Camilla Lerberg.

Adresse:
Lienvegen 63, 3580 Geilo. Telefon 3209 6620

Søknadsskjema om permisjon for elever 

Skolens hjemmeside

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

Oppvekstsenter med 2-delt skole med SFO og barnehage. Både skolen og barnehagen ligger i Skurdalen ved Fylkesvei 40 mot Kongsberg, ca. 12 kilometer fra Geilo. Cirka 20 elever i 1. – 7. klasse, og opplæringsspråket er bokmål.

Se informasjon om barnehagen her.

Rektor ved skolen og styrer i barnehagen er Elisabeth Groven.

Rådsorganene ved skolen 2019-2020

Adresse:
Skurdalsvegen 480, 3580 Geilo
Telefon 3209 6655

Skolens hjemmeside

Hallingskarvet skole

5-delt skole med SFO.  Det er ca. 80 elever i 1. – 7. klasse, og bokmål er opplæringsmål. Rektor ved skolen er Bodil Eline Jensen. Skolen ligger i tettstedet Hol langs fylkesvei 50 mot Aurland like ved kommunens administrasjonssenter, ca. 15 km fra Geilo.

SU - Samarbeidsutvalg

Siv Larsgard                          vara: Hanne Christine Øvrejorde
Terje Engerbakk                   vara: Lars Inge Tverberg
Ann Monica Wallaker          1. vara: Annette Medhus
Kjersti Nestegard                  2. vara: Frank Herheim
Isabell H. Buene                   vara: Madelen B. Danielsen
Even K. Sørlie                      vara: Kenneth Overvoll
Politisk representant:            Tom Erik Løvsletten        vara: Marianne Stue
Bodil Jensen                         Rektor          

Adresse:
Hellingvegen 4,  3576 Hol
Telefon 3209 2230

Skolens hjemmeside

Geilomo skole

Geilomo skole liger på området til Geilomo barnesykehus OUS. Sykehuset har kapasitet på 26 pasienter. Elevene er fra 1. - 10. trinn fordelt i fire grupper.

Satsingsområdet til skolen er inkluderende læringsmiljø: Livsmestring og barnesyn.

Rektor ved skolen er Ingvild Kaslegard.

Kontaktinformasjon:
Geilomo skole
Øyovegen 8, 3580 Geilo
Telefon 3209 5080

E-post: post.geilomo.skole@hol.kommune.no

Skolens hjemmeside

Skole- og SFO-ruter

Skole- og SFO-rute 2019-2020

Skolerute for skoleåret 2019-2020 er vedtatt i Utvalg for kultur og levekår 15.11.2018 i sak 17/18.

Skole- og SFO rute skoleåret 2019-2020
Måned Ant.dager Ferie og fridager SFO
August 10 Første skoledag mandag 19.8

Åpent 12.-14.8. Planleggingsdag 15. og 16.8.

September 20 Høstferie 30.9 - 4.10 (uke 40)   
Oktober 19 Høstferie 30.9 - 4.10 (uke 40)

Åpent i høstferien ved minst 5 påmeldte (tilleggsbetaling) 

November 20 Fri for elevene mandag 18.11 Regional kursdag 18.11. SFO stengt 
Desember 15 Siste skoledag før jul fredag 20.12 Julekos 23. og 27.12 ved minst 5 påmeldte. 
Januar 22 Første skoledag torsdag 2.1  
Februar 15 Vinterferie 24. - 28.2 (uke 9) Åpent i vinterferien ved minst 5 påmeldte (uke 9). 
Mars 22

 

 

April 16 Påskeferie 6.4 - 13.4 Åpent i påskeferien ved minst 5 påmeldte - 6. og 7.4. 
Mai 18 Fri fredag 1.5
Fri torsdag 21.5 (Kr. Himmelfarts dag) 
Fri fredag 22.5 (inneklemt fridag)
 SFO åpen 22.5 ved minst 5 påmeldte
Juni 13 Fri mandag 1.6 (2. pinsedag)
Siste skoledag torsdag 18.6
Åpent 19.6 og uke 26-27 (22.6-3.7) 
Sum 190    
Skole- og SFO-rute 2020-2021

Skolerute for skoleåret 2020-2021 er vedtatt i Utvalg for kultur og levekår 10.10.2019 i sak 2/19

Måned Antall dager Ferie og fridager SFO
August 11 Første skoledag mandag 17.8                                                                                         
September 19 Høstferie 28.9-2.10 (uke 40)  
Oktober 20 Høstferie 28.9-2.10 (uke 40)  
November 20 Fri fredag 20.11  
Desember 16 Siste skoledag tirsdag 22.12  
Januar 20 Første skoledag 4.1  
Februar 20    
Mars 15 Vinterferie 1.3-5.3 (uke 9)
Påskeferie 29.3-5.4
 
April 19 Påskeferie 29.3-5.4  

Mai

 

 

17

 

 

Fri torsdag 13.5 (Kr. Himnmelfarts dag)
Fri fredag 14.5
Fri mandag 17.5
Fri mandag 24.5 (2. pinsedag)

 

Juni

13

Siste skoledag 17.6

 

SUM

190

   

 

Elevene sitt skolemiljø

Retten til et trygd og godt skolemiljø - Kapittel 9A
Hol kommune sin nye kommunedelplan for barnehage og skole 2019-2031 har som  mål at alle barn skal få oppleve et trygd og inkluderende barnehage- og skolemiljø som fremmer en sunn psykisk og fysisk helse, og som bidrar til å hindre utenforskap og mobbing.

Skolene skal samarbeide med de foresatt om læringsmiljøet slik at elevene trives og opplever et skolemiljø fritt for mobbing og krenkelser. Nummtoleranse og forebyggende arbeid, samt gode rutiner for håndtering av saker der barn og unge har opplevd mobbing er en viktig del av arbeidet for et godt skolemiljø.

Nytting lenker:

Dette skal skolen gjøre i mobbesaker

Informasjon til foresatte - Utdanningsdirektoratet

Mobbeombudet i Buskerud

Null mobbing

Foreldreutvalget for grunnskolen

Annen viktig informasjon

Den kulturelle skolesekken

• skal bidra til at alle elever får oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

• skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk for å realisere skolens læringsmål.

• skal formidle kunst og kultur på en måte som gir elevene verdifulle opplevelser og setter dem i stand til å møte kulturelle utfordringer i dag og i fremtiden på en reflektert og konstruktiv måte.

Kvalitetsmelding for barnehager og skoler i Hol kommune 2018

Aktuelle linker 

Opplæringsloven

Fylkesmannen i Oslo og Viken