Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skoler i Hol

Det er to barneskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg er det en skole for barn med astma, allergi og hjertefeil i tilknytning til Geilomo barnesykehus.

Tjenestebeskrivelse for barne- og ungdomsskoler

Formål med tjenesten

I nært samarbeid med hjemmet skal skolen:

 • bidra til at elevene utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Opplæringslova § 1-1    

 • tilpasse opplæringen til elevenes evner og forutsetninger
 • tilrettelegge for at alle elever utvikler seg til selvstendige og aktive mennesker i hjem og samfunn.
 • gi alle elever opplæring som vil legge grunnlag for livslang læring og videre utdanning.

 

Hvem kan få tjenesten

Barn og ungdom i skolepliktig alder (6-16år) bosatt i Hol kommune.

Tjenestens innhold

Grunnskoleopplæring i Hol drives i tråd med Opplæringslova og Læreplanverket Kunnskapsløftet. Det er departementet som gir forskrifter for fag, setter mål for opplæringa, angir minstetimetall som elever har rett til å få i de ulike fagene og for gjennomføring av opplæringa. Departementet gir også forskrifter om aktiviteter som ikke er opplæring i fag.

Lærerne skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

 

Hva du kan forvente av oss

Som elev i grunnskolen i Hol:

 • får du opplæring ut fra gjeldende nasjonale læreplaner.
 • er organisering, emner, oppgaver og læremidler tilpasset deg.
 •  møter du ulike arbeidsmåter og metoder.
 • deltar du i planleggingen av læringsarbeidet.
 • har du minst én elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår.
 • får du kunnskap om din faglige og sosiale utvikling gjennom samtaler med      lærer, samt nasjonale og lokale tester.
 • får du veiledning for videre utvikling faglig og sosialt.
 • deltar du i vurdering av egen læring.
 • får du hjelp hvis du blir mobbet eller plaget.
 • kan du påvirke skoledagen gjennom elevrådet.

 

Som foresatt vil du:

 • bli invitert til aktivt og planmessig samarbeid med skolen til beste for      barnet ditt.
 • møte et skolemiljø der vi forebygger mobbing.
 • møte et personale som nøye vil følge opp den faglige og sosiale utviklingen til barnet ditt.
 • få regelmessig informasjon fra skolen på disse måtene:
  • informasjonsskriv fra lærerne og skolen
  • skolens hjemmeside
  • læringsplattformen «It`s Learning»
  • minst ett klasseforeldremøte hvert skoleår
  • en  planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren to ganger i året, om hvordan ditt barn arbeider til daglig, og om barnets kompetanse i fagene.      
 • ha anledning til å medvirke gjennom FAU. (Foreldrerådets arbeidsutvalg)

 

Hva vi forventer av deg

Du som elev:

 • tar medansvar for egen læring og gjør ditt beste med skolearbeidet.
 • bidrar aktivt til et positivt skolemiljø.
 • følger opp avtaler.
 • møter uthvilt og forberedt til skoledagen.
 • sier fra hvis du opplever at skoledagen blir vanskelig og bidrar til å finne ut hva du trenger for at du skal trives og mestre
 • svarer ærlig på skolens brukerundersøkelser
 • følger skolens ordensreglement.

Du som er foresatt:

 • viser ansvar og legger aktivt til rette for at barnet skal få størst mulig læringsutbytte
 • viser interesse for og er positiv i din holdning til skolen
 • er aktivt med for å skape et godt klassemiljø
 • deltar i valg eller stiller til valg som kandidat til klassekontakt og medlem av FAU
 • sier fra hva du og ditt barn har behov for slik at det blir et godt læringsmiljø for barnet
 • tar kontakt direkte med kontaktlærer eller rektor ved behov

 Praktiske opplysninger

Grunnskoleopplæring er gratis.

Skoleskyssordning:
Du får gratis skoleskyss dersom du går i:

 • 1.  trinn, og bor mer enn 2 km fra skolen
 • 2.–10. trinn, og bor mer enn 4 km fra skolen.

Skoleskyssbevis utstedes ved den enkelte skole. (Brakars retningslinjer for skoleskyss)

Nærskoleprinsippet gjelder i Hol kommune. Etter søknad kan eleven få gå på en annen skole, dersom dette ikke utøser ekstra utgifter til skyss eller fører til klassedeling.

Skolerute for skolene i Hol finner du på kommunen sine hjemmesider

Skoledagens start og sluttider ligger på hver enkelt skoles hjemmesider.

Mer informasjon om hver enkelt skole finner du her.

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

 Ålmannvegen 8,   Hol 

Postadresse:

Hol kommune, Ålmannvegen    8, 3576 Hol 

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Innskriving til grunnskolen 

Det sendes hvert år ut vedtak om innskriving i grunnskolen for barn som skal starte på skolen til neste høst.

Foresatte som ikke har mottatt vedtak om innskriving må ta direkte kontakt med skolen innen 10.12.2021.

 Skolene i Hol

Geilo barne- og ungdomsskole

Barneskole for Geilo og ungdomsskole for hele kommunen. I barneskoletrinnene er det 181 elever i 10 klasser fra 1. – 7. klasse, og opplæringsspråket er bokmål. Skolen har SFO. I ungdomsskoletrinnene er det 141 elever i 7 klasser. Ungdomsskoletrinnet underviser i både bokmål og nynorsk. Skolen ligger sentralt på Geilo, i tilknytning til samfunnshuset og idrettsanlegget.

Rektor er Hilde Sletta Solhaug.
Skoleavdelingsledere på barnetrinnet er Karianne Bakken Yngling og Fredrik Fongen.
Skoleavdelingsleder på ungdomstrinnet er Anne Line Skjeslien Larsen.

Adresse:
Lienvegen 63, 3580 Geilo. Telefon 3209 6620

Søknadsskjema om permisjon for elever 

Skolens hjemmeside

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

KONTAKTINFORMASJON:

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter
Skurdalsvegen 480, 3580 GEILO 

Rektor:            Elisabeth Groven elisabeth.groven@hol.kommune.no

Telefon:          3209 6655 (07.30 – 15.00)

SFO-leder:       Rolf Mykkeltvedt
Telefon :           3209 6658

SFO er åpen alle hverdager fra 07.00 – 17.00 (ved mer enn 5 påmeldte)
Skoleåret 2021-2022: 08.00 - 16.00, men vi er fleksible i samarbeid med barnehagen.

 

GENERELL INFORMASJON:

Plassering:
Skolen vår holder til i romslige lokaler langs Fylkesvei 40 omtrent 12 km fra Geilo sentrum.

Elever:
Vi har for tiden 14 elever, fordelt på to klasser.
Småskoletrinnet har 7 elever, mellomtrinnet har 7 elever.

Bemanning:

Skolen har god grunnbemanning og faglærte lærere med bred kompetanse. Lærerne har høye ambisjoner for sine elever og dette gir gode læringsresultater.

SFO:

Alle elever på småskoletrinnet går på SFO. Foreldreundersøkelser forteller oss at elevene trives på SFO og at de foresatte opplever at barna deres får mye ut av tiden når de er der. SFO sitt hoved satsingsområde å være ute i naturen i alle former og vær.

 Visjon:

 •  HVERT ENKELT BARN LØFTER SEG GJENNOM Å OPPLEVE TILHØRIGHET, SAMHOLD OG FØLELSEN AV Å MESTRE

Dette er en felles visjon for hele oppvekstsenteret og den er i tråd med kommunens planverk og satsingsområder.

Satsingsområde:       

Vi arbeider mot at alle elever skal bli likeverdig mottatt på skolen og få den støtte de

tenger for å løfte seg og å utvikle sin kompetanse på best mulig måte.

 

Rådsorganene ved skolen 2020-2021

Skolens hjemmeside      Se informasjon om barnehagen her.

Hallingskarvet skole

Kontaktinformasjon:

Hallingskarvet skole, Hellingvegen 4,  3576 Hol
Telefon 3209 2230

Rektor: Bodil Eline Jensen  bodil.eline.jensen@hol.kommune.no
Telefon 3209 2332

Åpningstider SFO: kl. 07.00 - 16.30
Kontaktinfo SFO: Rektor Bodil Eline Jensen

Skolens hjemmeside

Kort beskrivelse av skolen
Hallingskarvet skole ligger i østre dalføre i Hol kommune. Skolen har for tiden 61 elever fordelt på 1. - 7. trinn. Skolen er nærskolen for bygdene Hol og Hovet.

Undervisningslokalene er godt vedlikeholdt. Skolen har egen gymsal og eget svømmebasseng. Alle elever får en time svømming pr. uke fra 1. oktober til 1. april. Høsten 2019 fikk skolen et nytt uteområde som inspirerer til fysisk aktivitet, lek og læring. Skolen har faglig dyktige lærere og assistenter, engasjerte foreldre og et aktivt FAU.

Skolens visjon og pedagogiske plattform

Visjon

 • Hallingskarvet skole - sammen om trygghet, glede og kunskap

Pedagogisk plattform

 • Sammen:
 • Alle skal i felleskap skape relasjoner og samarbeid til det beste for alle.
 • Alle skal oppleve skolen som et samlende midtpunkt.

 • Trygghet:
 • Alle skal bli møtt med likeverd av forutsigbare og tydelige voksne.
 • Alle skal bli akseptert som den de er og være inkludert i fellesskapet.

 • Glede:
 • Alle skal oppleve relasjoner basert på humor, latter og gode opplevelser.
 • Alle skal oppleve mestring som igjen skal skape engasjement og læringslyst.

 • Kunnskap:
 • Alle skal utvikle seg og oppleve læring gjennom aktivitet, utforsking og refleksjoner.
 • Alle skal utforske og oppdage kultur, natur og historeie lokalt og globalt.
 • Skolen har over flere år arbeidet med inkluderende læringsmiljø.

SU - Samarbeidsutvalget Hallingskarvet Skole - skoleåret 2021-2022

 

Bodil E. Jensen - rektor
Annette K. Medhus - lærer
Frank Herheim - lærer
Siv Larsgard - leder FAU
Terje Engerbakk - foreldrerepresentant
Reidun Bøkko - andre ansatte
To elever - elevrepresentanter
Tom Erik Løvsletten - politisk representant 

Geilomo skole

Geilomo skole liger på området til Geilomo barnesykehus OUS. Sykehuset har kapasitet på 26 pasienter. Elevene er fra 1. - 10. trinn fordelt i fire grupper.

Satsingsområdet til skolen er inkluderende læringsmiljø: Livsmestring og barnesyn.

Rektor ved skolen er Inger Arnesen.

Kontaktinformasjon:
Geilomo skole
Øyovegen 8, 3580 Geilo
Telefon 3209 5080

E-post: post.geilomo.skole@hol.kommune.no

Skolens hjemmeside

Covid-19

Når skal syke barn holdes hjemme fra skolen?

Skole- og SFO-ruter 

Elevene sitt skolemiljø

Retten til et trygd og godt skolemiljø - Kapittel 9A
Hol kommune sin nye kommunedelplan for barnehage og skole 2019-2031 har som  mål at alle barn skal få oppleve et trygd og inkluderende barnehage- og skolemiljø som fremmer en sunn psykisk og fysisk helse, og som bidrar til å hindre utenforskap og mobbing.

Skolene skal samarbeide med de foresatt om læringsmiljøet slik at elevene trives og opplever et skolemiljø fritt for mobbing og krenkelser. Nummtoleranse og forebyggende arbeid, samt gode rutiner for håndtering av saker der barn og unge har opplevd mobbing er en viktig del av arbeidet for et godt skolemiljø.

Nytting lenker:

Dette skal skolen gjøre i mobbesaker

Informasjon til foresatte - Utdanningsdirektoratet

Mobbeombudet i Viken

Null mobbing

Foreldreutvalget for grunnskolen

 

Annen viktig informasjon

Den kulturelle skolesekken

• skal bidra til at alle elever får oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

• skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk for å realisere skolens læringsmål.

• skal formidle kunst og kultur på en måte som gir elevene verdifulle opplevelser og setter dem i stand til å møte kulturelle utfordringer i dag og i fremtiden på en reflektert og konstruktiv måte.

Søknad om permisjon fra pliktig undervisning

Vedtak om permisjon er et enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven (fvl.) §2. Vedtaket kan påklages, med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§28 og 29. En eventuelt klage skal sendes til rektor. Endelig klageinstans er Statsforvalteren i Viken fylke.

Søknadsskjema permisjon fra pliktig undervisning Dagali og Skurdalen oppvekstsenter - ta kontakt med skolen på telefon 3209 6655.

Søknadsskjema permisjon fra pliktig undervisning Geilo barne- og ungdomsskole  Se under fanen Skjemaer

Søknadsskjema permisjon fra pliktig undervisning Hallingskarvet skole

Aktuelle linker 

Opplæringsloven

Statsforvalteren i Oslo og Viken