Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

SFO

Velkommen til SFO

Tjenestebeskrivelse for SFO - skolefritidsordningen

Formål med tjenesten

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til alle elever på 1.–4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 5.–7. årstrinn. Det skal legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal bygge på skolens verdigrunnlag, den enkelte skoles pedagogiske plattform og kommunal målsetting for skolene i Hol kommune (Opplæringsloven § 13-7).

Opplæringslovens krav om elevers rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, er også gjeldende i skolefritidsordningen (Opplæringsloven § 9a).

Lovhjemmel: Opplæringslova.

Hvem kan få tjenesten

Barn i grunnskolen i 1.-4. klassetrinn og barn med særskilt behov på 5.-7. klassetrinn.

Tjenestens innhold

Du som er barn:

   skal i trygge omgivelser få leke fritt og delta i organiserte aktiviteter.

   har alltid voksne og barn du kan snakke med.


Du som er foresatt:

   er trygg på at barnet ditt er ivaretatt med hensyn til omsorg, trivsel og trygghet.

   er trygg på at barnet ditt får utfolde seg med frie og organiserte ­aktiviteter i trygge rammer.

 

Hva du kan forvente av oss

Du som er barn:

   får leke fritt og delta i organiserte aktiviteter, innenfor de regler vi er blitt enige om.

   får trygghet, tilsyn og hjelp fra voksne når du trenger det


Du som er foresatt:

   har barnet ditt i en ordning med trygghet, tilsyn og grenser

   er trygg på at barnet ditt møter de samme verdier og grunnholdninger som i skolen

   er trygg på at barnet blir stimulert til vekst og utvikling

   at barnet ditt får tilbud om ulike fysiske aktiviteter både ute og inne

   at barnet ditt er omgitt av kompetente voksne som tar fritiden til barna på alvor

 

Hva vi forventer av deg

Du som er barn:

tar hensyn til andre.

følger de regler som gjelder.

holder avtaler.

forteller de voksne på SFO om gode ideer du har for å gjøre SFO til et fint sted å være.

 

Du som er foresatt:

gir og oppdaterer opplysninger til SFO om barnet og om tidsrom for daglige opphold.

setter deg inn i informasjon og skriv som sendes ut fra SFO.

gir oss tilbakemelding innen aktuelle frister.

forholder deg til avtalt åpningstid.

forholder deg til SFO sine vedtekter.

svarer på den årlige brukerundersøkelsen.

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

 Ålmannvegen 8, Hol 

Postadresse:

Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 Hol 

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no

Oppdatert dato:

01.09.2016

Velkommen til SFO i Hol kommune

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. - 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. - 7. årstrinn. SFO finnes ved følgende skoler i Hol kommune: Dagali og Skurdalen oppvekstsenter, Geilo barne- og ungdomsskole og Hallingskarvet skole.

Informasjon om SFO opptak

Frist for å søke opptak er 1. mars. Etter fristens utløp kan det søkes, og det tildeles plass ved ledig kapasitet. Søknaden skal sendes elektronisk. Vedtak om tildeling av plass gjelder til barna går ut av 4. trinn, eller til elektronisk oppsigelse fra foresatte foreligger.

Hel plass

Maksimal oppholdstid på skole og SFO er totalt 8,5 timer pr. dag.

Ved valg av hel plass har eleven rett til å benytte SFO i åpningstiden innenfor de rammer vedtektene gir. SFO åpner vanligvis en uke før skolestart.

Korttidsplass

Ved valg av korttidsplass, kan SFO benyttes inntil 10 klokketimer per uke. Som SFO-tid blir all tid før og etter undervisningstimene regnet. 

For barn med korttidsplass: Enkeltdager i høst- og vinterferie kan kjøpes og betales separat, ved ønske om opphold mer enn 10 timer pr. uke.

I uker med skolefri, med unntak av høst- og vinterferie, er maksimal oppholdstid i SFO 10 timer i uken for de med korttidsplass. 

Skjema

Du sender det elektroniske skjemaet dersom du søker ny plass, vil endre plassen eller si opp plassen.

Veiledning til søknaden

Send elektronisk søknad her 

Dersom du ikke har tilgang til internett eller dersom du ønsker hjelp til å fylle ut søknaden, kan du ta kontakt med Servicetorget i Hol kommune, eller den skolen eleven tilhører.

Elever som ikke har norsk 11-sifret personnummer må ta kontakt med den skolen der eleven skal skrives inn. 

Åpningstider

I henhold til "Vedtekter for skolefritidsordning i Hol kommune" kan SFO være åpen fra 07.00 til 17.00.

SFO er stengt på lørdager, søndager og helligdager.

Før skolestart åpner SFO ca. 1 uke før skolestart. For skoleåret 2021-2022 har SFO oppstart 9.8.2021.

Se skole- og SFO-rute for skoleåret 2021-2022 for informasjon om planleggingsdager.

I sommerferien er SFO åpen inn i første uken med virkedager i juli.

SFO kan holde åpent alle hverdager unntatt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

 

Betaling

Betaling faktureres 11 ganger pr. år, juli er betalingsfri måned. I august betales det fra og med 15. august (1/2 måned). Det er egen foreldrebetaling for kost. 

Betalingssatser:
Full plass  kr. 1 960,- pr. måned
Korttidsplass (inntil 10 timer pr. uke) kr. 1 340,- pr. måned
Kjøp av enkeltdag kr. 195,- pr. dag
Gebyr ved for sen henting kr. 500,- pr. gang

Moderasjonsordning

Fra 1. august 2020 er det fastsatt to moderasjonsordninger i SFO:

* En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1. og 2. trinn
* Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7. trinn

Ordningen er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B om skolefritidsordningen. Søknad sendes elektronisk til kommunen ved å følgen denne lenken:

Trykk her for å komme til søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i SFO

Vi gjør oppmerksom på at søknaden ikke blir behandlet dersom dokumentasjon ikke legges ved søknaden. 

Nytt fra 1.6.2021
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om å utvide moderasjonsordningen om inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, til også å gjelde for 3. og 4. trinn. Det bevilges 25 millioner kroner i Statsbudsjettet 2021 til ordningen. Høringsfristen var 1. juni, og planen er at ordningen skal tre i kraft 1. august 2021.

Vedtekter

Vedtekter SFO Hol kommune