Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste for ÅL og Hol (PPT) er en interkommunal tjeneste for kommunene Ål og Hol. Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste. Tjenesten har hjemmel i Opplæringsloven kapittel 5.

Tjenestebeskrivelse for PPT Hol og Ål kommuner

PPT for Ål og Hol

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (forkortet PPT) er organisert som en interkommunal tjeneste for kommunene Ål og Hol.

PPT sitt arbeid er forankret i Opplæringsloven, kapittel 5:

§ 5- 1 Rett til spesialundervisning

§ 5-3 Sakkyndig vurdering

§ 5-4 Saksbehandlingen i forbindelse med vedtak om spesialundervisning

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk tjeneste

og Barnehageloven, kapittel 5A

       § 19 a. Rett til spesialpedagogisk hjelp

Formål med tjenesten

Tjenesten skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter.

PPT sørger for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering

Tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre tilrette for barn med særskilte behov

 

Tjenestens innhold

PPT utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har særskilte behov. Veiledningen kan være knyttet til:

språk- og talevansker

generelle lærevansker eller fagvansker

lese- og skrivevansker

matematikkvansker

konsentrasjonsvansker

sosiale og emosjonelle vansker

atferdsvansker

syns- og hørselsvansker

læringsmiljø

Hva du kan forvente av oss

Vi kan møte deg hjemme, i barnehagen, på skolen eller i lokalene til PPT.

Vi vil lytte til det du har å fortelle og du vil bli møtt med respekt og vennlighet.

Vi vil orientere om vår taushetsplikt.

Vi vil be om ditt samtykke for å kunne samarbeide med andre fagfolk,

Vi formidler kontakt til andre aktuelle tjenester dersom vi ikke kan hjelpe.

Vi har primærkontakter som har faste møter med skoler og barnehager. Primærkontakten kan sammen med skolen/barnehagen gi deg råd i forhold til ditt barn.

Dersom det er behov for mer bistand fra PPT, kan barnet/eleven henvises til PPT. Ta kontakt med barnehagen/skolen for å få hjelp til å fylle ut henvisningsskjemaet.

Vi foretar nødvendig kartlegging for å finne ut om barnet/eleven trenger spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, og eventuelt hvilke tilrettelegging barnet/eleven trenger.

Vi samarbeider med barnehager og skoler for å tilrettelegge tilbudet etter de forutsetninger og behov barnet/eleven har.

Hva vi forventer av deg

du deler din kunnskap og dine erfaringer med oss.

du sier hva du ønsker og hva du har behov for.

du er aktivt med for å finne løsninger på dine egne behov.

du følger opp de avtaler som vi sammen er blitt enige om.

du møter til avtaler og sier fra hvis tiden ikke passer.

Praktiske opplysninger

Før du tar kontakt med PPT, bør du snakke med helsestasjonen/barnehagen/skolen om din bekymring for barnet ditt. Elever over 15 år kan selv ta kontakt med PPT.

Andre som kan henvise til PPT er:

barnehagen

skolen

voksenopplæringen

helsestasjonen og sykehuset etter samtykke fra foreldrene, dersom barnet/eleven er under 15 år.

 

Du kan henvende deg direkte til oss eller via barnehage og skole.

Henvisning til PPT skjer ved bruk av et henvisningsskjema. Du kan få hjelp til å fylle ut skjemaet.

Enkeltpersoner og institusjoner (barnehagen, skolen og andre) kan anonymt kontakte og søke råd hos PPT.

PPT har taushetsplikt.

Tjenestene er gratis.

PPT kan bistå voksne som ønsker å ta grunnskoleopplæring.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingen til PPT kan deles i tre faser: utredning, sakkyndig vurdering/tilråding og oppfølging.

PPT går ukentlig gjennom alle henvisninger.

Henvisningen vil bli behandlet i vårt inntaksteam og du vil innen 3 uker bli kontaktet av en av våre medarbeidere.

Utredningstiden er normalt 2-3 mnd. Dersom utredningstiden går ut over 3 mnd. vil du bli informert om dette.

Tilgjengelighet

Åpningstider:
15. august – 15. mai: Mandag – fredag 08.00 – 15.30

15. mai – 15. august: Mandag – fredag 08.00 – 15.00

Ansvarlig for tjenesten

Ål kommune og Hol kommune, kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Leder for PPT, tlf: 32 08 52 82/99 28 79 24

Telefon: 32 08 50 01

Besøksadresse:  Familiens hus, Sundrevegen 95 A, 3570 Ål

Postadresse: Ål kommune, PPT for Ål og Hol, Torget 1, 3570 Ål
Telefon: 3208 5280

Dato oppdatert

01.09.2016

PPT for Ål og Hol                    

Tjenesten har ansvar for barn og unge som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. I tillegg har tjenesten ansvar for voksne med rett til grunnskoleopplæring. Tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for eleven/barnet med særlige behov. Den pedagogisk psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hva arbeider PPT med?

•Funksjonshemminger av ulike slag

•Fagvansker (f. eks. lese-/skrivevansker, matematikkvansker)

•Språk- og talevansker

•Atferdsvansker

•Sosiale og emosjonelle vansker

•Systemarbeid i skoleklasser/barnehageavdelinger

Kontakt med PPT

Foreldre kan selv ta kontakt med PPT for oppmelding. Dersom skole eller barnehage, ønsker at barnet skal meldes til PPT-kontoret, må det skje med foreldrenes samtykke og de skal skrive under tilmeldingskjemaet. Klasser og barnehageavdelinger kan og meldes til PPT. Meldingsskjema kan du få i barnehager og skoler eller ved å ta kontakt direkte med PPT-kontoret. Det er ingen søknadsfrist.  Meldingene blir behandlet etter hvert som de blir mottatt. Ansatte ved PPT-kontoret har taushetsplikt og alle tjenester er gratis. Barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett på en individuell plan og en koordinator. Les mer om koordinerende enhet her.

Adresse og telefonnummer

Familiens hus, Sundrevegen 95, 3570 Ål Telefon: 32085280