Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehager i Hol

Barnehagene i Hol kommune administreres av kultur og oppvekstetaten i kommunen.

Tjenestebeskrivelse for barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, (legge link til barnehageloven § 1.)

Hvem kan få tjenesten

Barn fra ½ - 6 år som er bosatt eller vil bli bosatt i kommunen. 

Tilbud til barn på ½ år gjelder kun i barnehager med tre-fire avdelinger.

 

Tjenestens innhold

Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.  (Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver)

Dette kan du forvente av oss

 • Barnehagen gir trygghet og omsorg i et aktivt læringsmiljø
 • At barnehagen verdsetter lekens egenverdi og legger til rette for gode lekearenaer.
 • At barnehagen jobber aktivt med vennskap og inkludering som et redskap mot uønsket atferd      (mobbing)
 • At barnehagen har pedagogisk leder på hver avdeling og et kvalifisert personale.
 • At barna deltar i utformingen av barnehagedagen.
 • At barna skal få oppleve mestring og sosialt samspill i sin barnehagehverdag
 • At foresatte har innflytelse på utformingen av tjenestetilbudet.
 • At vi tilbyr foreldresamtaler minst to ganger i året.
 • At barn med nedsatt funksjonsevne får et tilpasset tilbud.
 • At barnehagen har utarbeidet gode planer for å sikre innhold, sikkerhet og helse
 • At vi gir informasjon, råd og veiledning.
 • At vi har taushetsplikt.
 • At vi er bevisst på at barn har bare en barndom, og den vil vi gjøre så god som overhode mulig i      samarbeid med foresatte.  

Dette forventer vi av deg

At du holder deg orientert om det som skjer i barnehagen

At du setter deg inn i vedtekter, årsplan og rutiner.

At du gir oss konstruktive tilbakemeldinger og tar direkte kontakt med barnehagen dersom det er noe du ønsker å ta opp.

At du som foresatt er bevisst på din rolle i arbeidet med vennskap for å forebygge uønsket atferd og mobbing.

At du som voksen også ser de andre barna i barnehagen, er bevisst på hvordan du omtaler andre mennesker når barnet hører på, og har fokus på likeverd i samarbeidet med barnehagen.

At du bruker dine muligheter til å påvirke og samarbeide med barnehagen. Det betyr å svare på brukerundersøkelser og møte på foreldremøter.

Praktiske opplysninger

Disse blir prioritert ved opptak:

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenestenbarn fra andre kulturer, der barnehageopphold kan være til hjelp for å bli kjent med nytt språk og ny kultur.

Barn fra hjem med mye sykdom.

Eldre barn prioriteres foran yngre barn

Betaling:

 • Kommunen har vedtatt  maksimalpris. Dette er et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass, og som fastsettes i statsbudsjettet hvert år.
 • Kommunen har lovfestet søskenmoderasjon, jf. forskrift om foreldrebetaling § 3.                                                                               
 • Kommunen har ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling.

Saksbehandlingstid

 • Ved hovedopptaket 1. mars blir det sendt ut svar før påske
 • Ellers i året holdes søker løpende orientert om ledige plasser.
 • Skriftlig svarfrist mellom 2 – 3 uker.

Klage

 • Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass.
 • Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har lovfestet rett til prioritet klage.
 • Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok vedtaket.
 • Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. Sette link til forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage §§ 6 og 7.

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol 

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicetorget: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

 Søk barnehageplass

Fra og med barnehageopptaket 2020 (hovedopptak) vil søknad om barnehageplass i Hol kommune gjøres via Visma Flyt Barnehage Foreldreportal. Dette gjøres enten du søker plass i kommunale eller private barnehager. Dersom du vil beholde eksisterende plass, trenger du ikke å søke på nytt. Frist for å søke til hovedopptaket er 1. mars hvert år.

Innloggingen krever at du må logge deg inn med dlektronisk ID via ID-porten. Når du har fullført søknaden og sender den inn, vil du motta en bekreftelse på e-post, og i din digitale postkasse - dersom du har det. Det anbefales å benytte Google Chrome eller Firefox som nettleser for søknaden. Nettleserne kan du laste ned gratis her: Google Chrome     Firefox

Skjema

Trykk her for å søke plass eller endre eksisterende barnehageplass 

Ønsker du å si opp eksisterende barnehageplass, se under menyen Skjema. 

Hvis du har behov for hjelp med elektronisk søknad, eller har barn som ikke har norsk 11-sifret personnummer, ta kontakt med servicetorget i Hol kommune, telefon 3209 2100. Har du andre spørsmål angående søknaden, ta kontakt med kultur- og oppvekstadministrasjonen:

     Bernt Ivar Hjelmsø, telefon 3209 2194, e-post bernt.ivar.hjelmso@hol.kommune.no
     Hege Espeli, telefon 3209 2191, e-post hege.espeli@hol.kommune.no

Informasjon om barnehageopptak

Rett til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år innen utgangen av august det året som det blir søkt om barnehageplass.Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år (jfr. Lov om barnehager § 12a).

Det blir benyttet elektronisk søknad for å søke barnehageplass i Hol kommune. Den elektroniske søknaden skal benyttes både i hovedopptaket (søknadsfrist 1. mars) og dersom det skal søkes om plass i løpet av barnehageåret. Dersom du har behov for hjelp med elektronisk søknad, eller har barn som ikke har norsk 11-sifret personnummer, ta kontakt med servicetorget i Hol kommune, telefon 3209 2100.


Ikke alle får oppfylt sin 1. prioritet ved tildeling av plasser. Det er derfor viktig å sette opp flere barnehager i prioritert rekkefølge i søknadsskjemaet. Opptaket blir gjennomført etter vedtatte opptakskriterier. Dersom det ikke er ledige plasser i de prioriterte barnehagene på søknaden, vil det bli tildelt plass i en av de barnehagene som har ledig kapasitet.

Plasser i hovedopptaket blir tildelt fra oppstart av det nye barnehageåret som er i midten av august hvert år. Dersom det er behov for å starte opp tidligere, ta kontakt med barnehagen som du har fått tildelt plass i. Å få starte opp i perioden fra 1. august til nytt barnehageår starter, vil være avhengig av ledig kapasitet.  

Kommunale barnehager

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

Vestlia barnehage

Geilo barnehage

Hol barnehage

Hovet barnehage

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Hol ble behandlet i UKL 12.12.2019 og vedtatt i Kommunestyret 29.1.2020. 

Kommunale vedtekter 

Private barnehager

Trollklubben barnehage

Småtroll barnehage 

Skjema

Søknad om barnehageplass  

Søknad om redusert foreldrebetaling    

Skjema for oppsigelse av barnehageplass (sendes til Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol)
                        

Satser for oppholdsbetaling

Kommunestyret har vedtatt at Hol kommune følger makspris på oppholdsbetaling i barnehage vedtatt i statsbudsjettet hvert år.

Det finnes to nasjonale moderasjonsordninger kommunen administrerer. Disse er behovsprøvd etter husstandens samlede inntekt og det søkes for ett barnehageår om gangen. For ytterligere informasjon, se betalingsreglementet. Søknad om reduksjon i oppholdsbetalingen sendes til Kultur- og oppvekstetaten v/ barnehagefaglig rådgiver.

Oppholdsbetaling fra 1.1. - 31.12.2020:
5 dager kr. 3 135,- pluss kostpenger kr. 160,-
4 dager kr. 2 975,- pluss kostpenger kr. 130,-
3 dager kr. 2 270,- pluss kostpenger kr. 110,-
2 dager kr. 1 800,- pluss kostpenger kr. 100,-

Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri måned. Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen.

Søskenmoderasjon 40%. Barn nr. tre 50 %.

Kjøp av dag i barnehage koster kr. 515,- pr. dag. Det må være ledig kapasitet og tilstrekkelig personell i barnehagen den aktuelle dagen. Barnehagen v/ styrer avgjør spørsmål om eventuell ledighet.

Betalingsreglement

Trykk her for å lese betalingsreglementet for barnehage.

Kosttilbud i kommunale barnehager i Hol

Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling og læring. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold. Barnehagene er ikke pliktig til å servere mat, så det som serveres i barnehagene i Hol kommune er et ekstra tilbud.

I Hol kommune har vi følgende satser på kostpenger som er foreldrebetalt:

Kostpenger pr. 1.1.2020:
Ved 5-dagers plass er kostpenger kr. 160,-
Ved 4-dagers plass er kostpenger kr. 128,-
Ved 3-dagers plass er  kostpenger kr. 106,-
Ved 2-dagers plass er  kostpenger kr. 101,-

Kostpengene skal som hovedregel brukes til melk og frukt. For en 5-dagers plass utgjør kostpenger kr. 160,- som tilsvarer 8 kroner pr. dag.

I tillegg til dette kan barnehagene gi tilbud om mer matservering. Kommunen har satt som mål at det skal minimum serveres 4 måltider i måneden. Det er opp til hver enkelt barnehage hvordan de legger opp matserveringen, og om de ønsker å ha flere serveringer enn nevnt ovenfor.

I Hol kommune er det ikke avsatt ekstra ressurser til å ha ansvar for matservering i barnehagen, det må derfor til enhver tid vurderes om det ressursmessig er hensiktsmessig å ha flere serveringer enn det som kommunen tilbyr. Det er ulikt hvor mye en får ut av kostpengene en tar inn, fordi noen butikker er dyrere enn andre. Barnas beste skal alltid ha høyeste prioritet. Samarbeidsutvalgene i barnehagene bør være aktive i disse beslutningene.

Barnehagene i Hol har et medansvar for at barna får i seg sunn og næringsrik mat når foreldrene er på jobb. Derfor har det stor betydning hva vi tilbyr av mat og hvordan vi gjennomfører måltidene i barnehagen. Barnehagene skal veilede foreldrene slik at medbrakt matpakke består av sunn og næringsrik mat, og matservering i barnehagen skal følge statens retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Slik jobber vi med måltidene i barnehagene:

• God tid til måltidene, minimum 30 minutter.
• Maksimum 3 timer mellom hvert måltid.
• Voksne som tar aktiv del i måltidet og spiser sammen med barna.
• Aktive voksne som legger vekt på et godt fungerende og trivelig spisemiljø.
• God hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilbereding av mat.
• Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon, mye læring i et måltid.
• Variert mat med ulike smaksopplevelser.
• Mat og drikke med mye tilsatt sukker unngås.

Sunn og tilrettelagt kost

Matpakke: Barna medbringer selv.

Varme måltider servert i barnehagen: med innslag av kjøtt, fisk, fugl og grønnsaker

Smøremåltidene i barnehagen: Grovt brød. Pålegg vi bruker ved smøremåltidene er blant annet ost i forskjellige varianter, leverpostei, egg, kjøttpålegg, kaviar, fiskepudding og makrell i tomat. Vi tilrettelegger kost i samråd med foreldrene for de barna som av ulike årsaker må ha et skreddersydd kosttilbud på grunn av sykdom, allergier og kultur.

Alle våre barnehager følger statens retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Klikk her for å lese mer om statens retningslinjer

Barna får frukt og grønt hver dag, og det blir brukt melk og vann til drikke.
 
Måltidet som pedagogisk arena
Et måltid i barnehagen handler om mye mer enn å få maten i seg. Det er mye læring ved et måltid i barnehagen. Måltidet betyr samhandling og fellesskap og er en viktig arena for utvikling av sosial kompetanse. Barn lærer av å se hverandre, de påvirker hverandre på godt og vondt også når det gjelder mat. Derfor er det svært viktig å ha kompetente voksne som bevisst bruker måltidene som en pedagogisk arena, da blir måltidenes helhetlige verdi i barnehagehverdagen bedre ivaretatt. 

Menn i barnehagen

Menn i barnehagen er et nettverk over hele landet - også i Hallingdal.  Les mer her om Menn i barnehagen.
Ta gjerne kontakt på e-post mib@hallingdal.no

Barnehagerute   

Barnehagerute barnehageåret 2020-2021
Måned Dato Innhold
August 13. og 14.
17.
Planleggingsdager. Barnehagene stengt
Barnehageåret 2020-2021 starter
September    
Oktober   Suppleringsopptak
November 19. eller 20.
30.
Dato ikke fastsatt. Interkommunal planleggingsdag. Barnehagene stengt
Frist påmelding til juleåpen barnehage
Desember 28., 29., 30
31.
Juleferie. Vestlia barnehage åpen
Nyttårsaften. Barnehagene stengt
Januar 1.
4.
Nyttårsdag. Barnehagen stengt
Planleggingsdag Barnehagen stengt
Februar    
Mars 1.
1.
29., 30., 31.
Frist søknad barnehageplss i hovedopptak
Frist påmelding til påskeåpen barnehage
Påskeferie. Geilo barnehage åpen
April 1.
2.
5.
23.
Skjærtorsdag. Barnehagene stengt
Langfredag. Barnehagene stengt
2. påskedag. Barnehagene stengt
Frist påmelding til sommeråpen barnehage
Mai 13.
14.
17.
24.
Kristi Himmelfartsdag. Barnehagene stengt
Planleggingsdag. Barnehagene stengt
Grunnlovsdagen. Barnehagene stengt
2. pinsedag. Barnehagene stengt
Juni    
Julil 12. - 30.
Uke 28-29-30
Sommerferie. Geilo barnehage åpen

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i løpet av året. Dette skal varsles i god tid.

Barnehagerute barnehageåret 2019-2020
Måned Dato Fri- og feriedager
August

15. - 16.
19.

Planleggingsdager. Kommunale barnehager stengt.
Barnehagestart

September    
Oktober   Suppleringsopptak
November 18.
30.

Planleggingsdag interkommunal
Frist påmelding til juleåpen barnehage

Desember 24. - 31. Juleferie. Geilo barnehage åpen
Januar 1.
2.
Nyttårsdag - stengt
Planleggingsdag. Kommunale barnehager stengt.
Februar    
Mars 1. Frist for å søke barnehageplass og frist påmelding til påskeåpen barnehage.
April 6. - 13.
14.
Påskeferie. Vestlia barnehage åpen
Frist påmelding til sommeråpen barnehage
Mai 1.
17.
22.
Offentlig fridag
Grunnlovsdag
Planleggingsdag. Kommunale barnehager stengt.
Juni 1. Offentlig fridag (2. pinsedag)
Juli 6. - 26. Sommerferie. Vestlia barnehage åpen

Overgang barnehage skole  

Barnehage og skole skal legge til rette for at barna får en trygg overgang til et nytt kapittel i livet. Barnehage og skole har utarbeidet en plan som gjelder denne overgangen.

Barnehagen skal sammen med foreldrene bli enige om den informasjonen som skal gis til skolen våren før skolestart.

Skolen og barnehagen skal ha felles informasjonsmøter om forventningen til skolestarten.

Plan for overgang fra barnehage til skole    

Foreldres medvirkning

Krav til samarbeid mellom barnehagen og foreldrene ligger nedfelt i både Lov om barnehager og rammeplan for barnehager, som begge er vedtatt i Stortinget. Barnehagen har ansvar for å etablere denne kontakten gjennom foreldresamtaler og foreldremøter.

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget skal bl.a. arbeide for å skape kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

SU består av:
1 representant fra foreldene
1 representant fra de ansatte
1 representant fra kommunen

I barnehager med mer enn 1 avdeling velges 2 representanter fra foreldre og 2 fra ansatte.

Miljøombud velges fra foreldrene.

SU skal blandt annet arbeide for å skape kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldrene som har barn i samme barnehage. Leder i foreldrerådet er bindeledd til SU og skal velges ved barneahgestart hvert år.

Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner! Ta selv kontakt om det er noe du lurer på og forvent at du selv får nødvendig informasjon om det som skjer i barnehagen.

FUB

Alle foreldrerepresentanter for barnehagene utgjør FUB, Foreldreutvalg for barnehagene. Disse konsituerer seg selv og arbeider etter gitte retningslinjer. Leder er for tiden Jan Koldal, telefon 9242 4565. Nestleder er Karianne Grue Tufte, telefon 9866 5659.

For oppvekstsenter gjelder egne regler regulert gjennom forskriftene til Opplæringslova og Lov om barnehager. Som hovedregel skal det i oppvekstsenter være felles SU og FAU.

Samarbeid med andre hjelpeinstanser

Til barnets beste er barnehagene pålagt å samarbeide med andre hjelpeinstanser.

Helsestasjonen er den første institusjonen barnet og foreldrene møter. Disse har kompetanse på forskjellige felt av helse og utvikling. De har blant annet henvisningsmulighet ved mistanke om hørselssvekkelse, synssvekkelse.

Barnevern har mulighet for økonomiske og faglige tiltak i heimen. Barnehagepersonalet har plikt til å gi opplysninger til barnehagevernet om vold på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at

 • et barn blir mishandlet i hjemmet
 • det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
 • et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker
 • det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel

PPT (Pedagogisk- psykologisk tjeneste) hjelper til med veiledning og utredninger vedrørende ulike utviklingsvansker. 

BUP (barne-og undomspsykiatri) kan hjelpe til med videre utredninger og veiledninger.  

Annen viktig informasjon   

Kvalitetsmelding for barnehager og skoler i Hol kommune 2018

Barnehageloven

Rammeplan for barnehagene

Må barnet være hjemme fra barnehagen?