Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehager i Hol

Barnehagene i Hol kommune administreres av kultur og oppvekstetaten i kommunen.

 Tjenestebeskrivelse for barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehageloven § 1

Barnehageloven

Rammeplan for barnehagen

 Formål med tjenesten

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Ålmannvegen 8, HOL
Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol
Sentralbord: 32 09 21 00 Servicetorget: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no 

Hvem kan få tjenesten

Foresatte til barn under opplæringspliktig alder kan søke om barnehageplass. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august, dersom det søkes innen fristen for hovedopptaket.

Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester prioriteres ved opptak.

Vedtekter for barnehagene i Hol kommune

Tjenestens innhold

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet.
Hver barnehage utarbeider en årsplan som beskriver det pedagogiske innholdet i tilbudet.
Kommunestyret vedtar vedtekter for kommunale barnehager. Private barnehager har egne vedtekter.


Hva kan du forvente av oss

- Barn opplever trygghet og omsorg i et aktivt læringsmiljø

- Barn med spesielle behov får et tilpasset tilbud

-  Barn medvirker i utformingen av den daglige virksomheten

-  Foreldresamtaler tilbys minst to ganger i året

-  Styrer har pedagogisk utdanning

-  Hver avdeling har en pedagogisk leder og et kvalifisert personale

-  Barnehagen har beredskapsplaner for ulykker, sorg og kriser

-  Personalet gir informasjon, råd og veiledning

-  Kommunen tilbyr differensierte plasser (3,4 og 5 dager)

-  Personalet har taushetsplikt

-  Personalet har opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten

-  Barnehagebarn er forsikret

 

Hva forventer vi av deg

-  Foresatte samarbeider med personalet til barnets beste.

-  Foresatte deltar på foreldremøter

-  Foresatte leser og følger opp informasjon, som vedtekter, årsplan og rutiner

-  Foresatte medvirker gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg

 

Bataling

Hol kommune følger de nasjonale satsene for oppholdsbetaling. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig av, om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Satser for oppholdsbetaling reguleres i behandling av Handlingsprogram og økonomiplan for Hol kommune. Kostpenger kommer i tillegg.

 

Bakgrunn: Lov om barnehager, forskrift om foreldrebetaling i barnehager og kommunale bestemmelser

Betalingsreglement for barnehagene i Hol kommune

Behandlingstid

Alle henvendelser besvares snarest og innen 3 uker

Klagegang (saksgang)

Ved hovedopptaket kan søker klage over avslag på barnehagehageplass, dersom verken første eller andre ønske oppfylles.

 

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har lovfestet rett til prioritet klage.

 

Klagefrist er normalt 3 uker fra du mottok vedtaket.

 Eventuell klage på avslag om plass sendes til kommunen og behandles av Utvalg for kultur og levekår jf. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage §8.

 

Ansvarlig for tjenesten

Styrer / eier i den enkelte barnehage. Kommunens barnehagemyndighet er delegert til Kultur- og oppvekstsjef, som fører tilsyn og godkjenner både kommunale og private barnehager. Kultur- og oppvekstsjef er administrativt overordnet kommunale barnehager.

Tjenestesteder

5 kommunale barnehager
2 private barnehager

 

Tilgjengelighet og kontortid

Barnehagene drives som heldagsbarnehager 5 dager i uken og åpningstid er kl 07.00 til kl 17.00.

 

Ved redusert behov kan det være kortere åpning om morgenen/stenging om ettermiddagen. Dette fastsettes av SU ut i fra flertallet av foreldrenes behov i den enkelte barnehage.

Barnehageåret er ett kalenderår og blir regna fra skolestart i august. I forbindelse med oppstart av det nye barnehageåret må plassen for nye søkere tas i bruk innen utgangen av august.

Uke 28, 29 og 30 (sommerferie), mellom jul og nyttår og mellom palmesøndag og skjærtorsdag stenger alle barnehagene med unntak av Geilo barnehage eller Vestlia barnehage som bytter på å holde åpent. Det er bindende påmelding for barn med innmeldt behov fra alle barnehagene i kommunen.

 

Barnehagene har 5 tariff-festede planleggingsdager pr. år. Barnehagene er stengt disse dagene. Hver barnehage avgjør dato for planleggingsdagene. En til to av disse dagene legges til oppstart av barnehageåret. Foreldrene skal informeres i god tid.

 

Samarbeidspartnere

Grunnskolen
Barneverntjenesten
Helsestasjon
PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)
Utdanningsinstitusjoner
Lokalsamfunnet

 

Søknadsfrist

Opptaket foretas administrativt i samarbeid mellom administrasjonen og styrer i hver enkelt barnehage. Frist for å søke barnehageplass ved hovedopptaket er 1.mars

 

Opptaket foregår etter «Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage» med hjemmel i Barnehageloven § 12.

 

Kommunen har samordnet opptak som betyr at opptak for de private barnehagene også administreres av kommunen.

 

Lov / hjemmel / vedtak

Barnehagene drives i samsvar med Lov av 17.juni 2005, nr. 64 om barnehager med forskrifter og de til enhver tid gjeldende kommunale vedtak for den enkelte barnehage.

 

Aktuelle skjema

Elektronisk søknadsskjema for barnehageplass finnes på Søknadsportal barnehageplass i Hol kommune

 

Søk barnehageplass

Vi ber om at søknader som gjelder fra august 2021 ikke registreres før 6.februar.

Søknader som gjelder barnehageåret 2021/2022 blir behandlet i hovedopptaket. Søknadsfristen er 1.mars og blir annonsert i Hallingdølen og på kommunen sin hjemmeside i begynnelsen av februar.

Søknad om barnehageplass i Hol kommune gjøres via Visma Flyt Barnehage Foreldreportal. Dette gjøres enten du søker plass i kommunale eller private barnehager. Dersom du vil beholde eksisterende plass, trenger du ikke å søke på nytt. Frist for å søke til hovedopptaket er 1. mars hvert år.

Innloggingen krever at du må logge deg inn med dlektronisk ID via ID-porten. Når du har fullført søknaden og sender den inn, vil du motta en bekreftelse på e-post, og i din digitale postkasse - dersom du har det. Det anbefales å benytte Google Chrome eller Firefox som nettleser for søknaden. Nettleserne kan du laste ned gratis her: Google Chrome     Firefox

Skjema

Trykk her for å søke plass eller endre eksisterende barnehageplass 

Trykk her for å si opp eksisterende barnehageplass

Hvis du har behov for hjelp med elektronisk søknad, eller har barn som ikke har norsk 11-sifret personnummer, ta kontakt med servicetorget i Hol kommune, telefon 3209 2100. Har du andre spørsmål angående søknaden, ta kontakt med kultur- og oppvekstadministrasjonen:

     Bernt Ivar Hjelmsø, telefon 3209 2194, e-post bernt.ivar.hjelmso@hol.kommune.no
     Hege Espeli, telefon 3209 2191, e-post hege.espeli@hol.kommune.no

Informasjon om barnehageopptak

Rett til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år innen utgangen av august det året som det blir søkt om barnehageplass.Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år (jfr. Lov om barnehager § 12a).

Det blir benyttet elektronisk søknad for å søke barnehageplass i Hol kommune. Den elektroniske søknaden skal benyttes både i hovedopptaket (søknadsfrist 1. mars) og dersom det skal søkes om plass i løpet av barnehageåret. Dersom du har behov for hjelp med elektronisk søknad, eller har barn som ikke har norsk 11-sifret personnummer, ta kontakt med servicetorget i Hol kommune, telefon 3209 2100.

Ikke alle får oppfylt sin 1. prioritet ved tildeling av plasser. Det er derfor viktig å sette opp flere barnehager i prioritert rekkefølge i søknadsskjemaet. Opptaket blir gjennomført etter vedtatte opptakskriterier. Dersom det ikke er ledige plasser i de prioriterte barnehagene på søknaden, vil det bli tildelt plass i en av de barnehagene som har ledig kapasitet.

Plasser i hovedopptaket blir tildelt fra oppstart av det nye barnehageåret som er i midten av august hvert år. Dersom det er behov for å starte opp tidligere, ta kontakt med barnehagen som du har fått tildelt plass i. Å få starte opp i perioden fra 1. august til nytt barnehageår starter, vil være avhengig av ledig kapasitet.  

Sykdom

Må barnet være hjemme fra barnehagen?

Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole? 

Smittsomme sykdommer i barnehagen

Kommunale barnehager

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

Vestlia barnehage

Geilo barnehage

Hol barnehage

Hovet barnehage

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Hol ble behandlet i UKL 12.12.2019 og vedtatt i Kommunestyret 29.1.2020. 

Kommunale vedtekter 

Private barnehager

Trollklubben barnehage

Småtroll barnehage 

Visma - Min barnehage

Hol kommune bruker «Visma Min barnehage» som kommunikasjonsplattform mellom barnehagen og hjemmet.

Med appen installert på mobiltelefonen kan du enkelt kommunisere med din barnehage, samt følge med på ditt barns hverdag i barnehagen.

Med Min Barnehage-appen kan du:

-        Motta og sende meldinger med barnehagen
-        Registrere hvilke dager ditt barn ikke skal være i barnehagen
-        Motta dagbok som forteller om barnets små og store opplevelser i barnehagen, i form av tekst og bildedeling
-        Gi eller avslå samtykker

For informasjon om hvordan du laster ned appen på mobiltelefonen og opplæringsvideoer følg linken under

Min Barnehage-app for foresatte | Visma Flyt Barnehage [Last ned gratis app] - Visma 

Skjema

Søknad om barnehageplass eller oppsigelse av barnehageplass  

Søknad om redusert foreldrebetaling   

Søknad om permisjon fra barnehageplass

Skyss

Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage kan etter Barnehageloven § 19f i noen tilfeller ha rett til skyss mellom hjem og barnehage de dagene barnet mottar spesialpedagogisk hjelp, for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg hjelpen.

Til vanlig har foresatte selv ansvar for transport av barna sine til og fra barnehagen. For å få innvilget skyss må det være spesielle grunner som gjør transporten vesentlig mer byrdefull for foresatte enn det som er vanlig. Barnet må ha vedtak om spesial-pedagogisk hjelp og skyss kan gis de dagene barnet mottar hjelpen.

Vedtak om eventuell skyss gis for en periode av gangen, og er enkeltvedtak med klageadgang etter Forvaltningsloven.

Du finner søknadsskjema for Skyss her. Søknaden sendes Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

                    

Satser for oppholdsbetaling

Kommunestyret har vedtatt at Hol kommune følger makspris på oppholdsbetaling i barnehage vedtatt i statsbudsjettet hvert år.

Det finnes to nasjonale moderasjonsordninger kommunen administrerer. Disse er behovsprøvd etter husstandens samlede inntekt og det søkes for ett barnehageår om gangen. For ytterligere informasjon, se betalingsreglementet. Søknad om reduksjon i oppholdsbetalingen sendes til Kultur- og oppvekstetaten v/ barnehagefaglig rådgiver.

Oppholdsbetaling fra 1.1. - 31.12.2021:
5 dager kr. 3 230,- pluss kostpenger kr. 165,-
4 dager kr. 3 050,- pluss kostpenger kr. 134,-
3 dager kr. 2 500,- pluss kostpenger kr. 114,-

Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri måned. Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen.

Søskenmoderasjon 30% for barn nr. 2. Barn nr. tre og flere 50 %.

Kjøp av dag i barnehage koster kr. 520,- pr. dag. Det må være ledig kapasitet og tilstrekkelig personell i barnehagen den aktuelle dagen. Barnehagen v/ styrer avgjør spørsmål om eventuell ledighet.

Gebyr ved for sen henting er kr. 500,- pr. gang.

Moderasjonsordninger

Redusert foreldrebetaling grunnet lav inntekt
Ingen familier skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. En familie eller husholdning som kan dokumentere en samlet skattepliktig kapital- og personinntekt som er mindre enn kr. 592 167,-jf. siste skattemelding, kan søke om redusert betalingssats.

Det skal søkes om redusert betalingssats elektronisk, link til søknad finner du her https://barnehage.visma.no/hol

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5- åringer
2, 3, 4 og 5- åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt har rett på 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Familier og husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn kr. 566 100,- jr. siste skattemelding, kan søkes om redusert betalingssats.

Det skal søkes om redusert betalingssats på elektronisk skjema, link til søknad finner du her: https://barnehage.visma.no/hol

Søkere som har rett til begge ordninger, skal bare sende inn en søknad.

Her finn du mer informasjon om ordningene med redusert betalingssats

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 30. juni hvert år om du vil ha søknaden behandlet innen nytt barnehageår tar til i august. Søknader mottatt etter 30. juni vil være gjeldene fra september.
Etter søknadsfristen blir søknadene behandlet fortløpende. Søknader mottatt før den 20. hver mnd. vil være gjeldene fra måneden etter.

Betalingsreglement

Trykk her for å lese betalingsreglementet for barnehage.

Kosttilbud i kommunale barnehager i Hol

Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling og læring. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold. Barnehagene er ikke pliktig til å servere mat, så det som serveres i barnehagene i Hol kommune er et ekstra tilbud.

I Hol kommune har vi følgende satser på kostpenger som er foreldrebetalt:

Kostpenger pr. 1.1.2021:
Ved 5-dagers plass er kostpenger kr. 160,-
Ved 4-dagers plass er kostpenger kr. 130,-
Ved 3-dagers plass er  kostpenger kr. 110,-

Kostpengene skal som hovedregel brukes til melk og frukt. For en 5-dagers plass utgjør kostpenger kr. 160,- som tilsvarer 8 kroner pr. dag.

I tillegg til dette kan barnehagene gi tilbud om mer matservering. Kommunen har satt som mål at det skal minimum serveres 4 måltider i måneden. Det er opp til hver enkelt barnehage hvordan de legger opp matserveringen, og om de ønsker å ha flere serveringer enn nevnt ovenfor.

I Hol kommune er det ikke avsatt ekstra ressurser til å ha ansvar for matservering i barnehagen, det må derfor til enhver tid vurderes om det ressursmessig er hensiktsmessig å ha flere serveringer enn det som kommunen tilbyr. Det er ulikt hvor mye en får ut av kostpengene en tar inn, fordi noen butikker er dyrere enn andre. Barnas beste skal alltid ha høyeste prioritet. Samarbeidsutvalgene i barnehagene bør være aktive i disse beslutningene.

Barnehagene i Hol har et medansvar for at barna får i seg sunn og næringsrik mat når foreldrene er på jobb. Derfor har det stor betydning hva vi tilbyr av mat og hvordan vi gjennomfører måltidene i barnehagen. Barnehagene skal veilede foreldrene slik at medbrakt matpakke består av sunn og næringsrik mat, og matservering i barnehagen skal følge statens retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Slik jobber vi med måltidene i barnehagene:

• God tid til måltidene, minimum 30 minutter.
• Maksimum 3 timer mellom hvert måltid.
• Voksne som tar aktiv del i måltidet og spiser sammen med barna.
• Aktive voksne som legger vekt på et godt fungerende og trivelig spisemiljø.
• God hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilbereding av mat.
• Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon, mye læring i et måltid.
• Variert mat med ulike smaksopplevelser.
• Mat og drikke med mye tilsatt sukker unngås.

Sunn og tilrettelagt kost

Matpakke: Barna medbringer selv.

Varme måltider servert i barnehagen: med innslag av kjøtt, fisk, fugl og grønnsaker

Smøremåltidene i barnehagen: Grovt brød. Pålegg vi bruker ved smøremåltidene er blant annet ost i forskjellige varianter, leverpostei, egg, kjøttpålegg, kaviar, fiskepudding og makrell i tomat. Vi tilrettelegger kost i samråd med foreldrene for de barna som av ulike årsaker må ha et skreddersydd kosttilbud på grunn av sykdom, allergier og kultur.

Alle våre barnehager følger statens retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Klikk her for å lese mer om statens retningslinjer

Barna får frukt og grønt hver dag, og det blir brukt melk og vann til drikke.
 
Måltidet som pedagogisk arena
Et måltid i barnehagen handler om mye mer enn å få maten i seg. Det er mye læring ved et måltid i barnehagen. Måltidet betyr samhandling og fellesskap og er en viktig arena for utvikling av sosial kompetanse. Barn lærer av å se hverandre, de påvirker hverandre på godt og vondt også når det gjelder mat. Derfor er det svært viktig å ha kompetente voksne som bevisst bruker måltidene som en pedagogisk arena, da blir måltidenes helhetlige verdi i barnehagehverdagen bedre ivaretatt. 

Menn i barnehagen

Menn i barnehagen er et nettverk over hele landet - også i Hallingdal.  Les mer her om Menn i barnehagen.
Ta gjerne kontakt på e-post mib@hallingdal.no

Planer

Barnehagerute

Overgang barnehage skole  

Barnehage og skole skal legge til rette for at barna får en trygg overgang til et nytt kapittel i livet. Barnehage og skole har utarbeidet en plan som gjelder denne overgangen.

Barnehagen skal sammen med foreldrene bli enige om den informasjonen som skal gis til skolen våren før skolestart.

Skolen og barnehagen skal ha felles informasjonsmøter om forventningen til skolestarten.

Plan for overgang fra barnehage til skole    

Foreldres medvirkning

Krav til samarbeid mellom barnehagen og foreldrene ligger nedfelt i både Lov om barnehager og rammeplan for barnehager, som begge er vedtatt i Stortinget. Barnehagen har ansvar for å etablere denne kontakten gjennom foreldresamtaler og foreldremøter.

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget skal bl.a. arbeide for å skape kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

SU består av:
1 representant fra foreldene
1 representant fra de ansatte
1 representant fra kommunen

I barnehager med mer enn 1 avdeling velges 2 representanter fra foreldre og 2 fra ansatte.

Miljøombud velges fra foreldrene.

SU skal blandt annet arbeide for å skape kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldrene som har barn i samme barnehage. Leder i foreldrerådet er bindeledd til SU og skal velges ved barneahgestart hvert år.

Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner! Ta selv kontakt om det er noe du lurer på og forvent at du selv får nødvendig informasjon om det som skjer i barnehagen.

FUB

Alle foreldrerepresentanter for barnehagene utgjør FUB, Foreldreutvalg for barnehagene. Disse konsituerer seg selv og arbeider etter gitte retningslinjer. Leder er for tiden Jan Koldal, telefon 9242 4565. Nestleder er Karianne Grue Tufte, telefon 9866 5659.

For oppvekstsenter gjelder egne regler regulert gjennom forskriftene til Opplæringslova og Lov om barnehager. Som hovedregel skal det i oppvekstsenter være felles SU og FAU.

Samarbeid med andre hjelpeinstanser

Til barnets beste er barnehagene pålagt å samarbeide med andre hjelpeinstanser.

Helsestasjonen er den første institusjonen barnet og foreldrene møter. Disse har kompetanse på forskjellige felt av helse og utvikling. De har blant annet henvisningsmulighet ved mistanke om hørselssvekkelse, synssvekkelse.

Barnevern har mulighet for økonomiske og faglige tiltak i heimen. Barnehagepersonalet har plikt til å gi opplysninger til barnehagevernet om vold på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at

  • et barn blir mishandlet i hjemmet
  • det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
  • et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker
  • det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel

PPT (Pedagogisk- psykologisk tjeneste) hjelper til med veiledning og utredninger vedrørende ulike utviklingsvansker. 

BUP (barne-og undomspsykiatri) kan hjelpe til med videre utredninger og veiledninger.  

Planer og kvalitetsmelding

Plan for et godt psykososialt barnehagemiljø Hallingdal 

Plan mot utestenging og mobbing i Hallingdal - rutine 

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal 

Kvalitetsmelding for barnehager og skoler i Hol kommune 2019

Rammeplan for barnehagene

Annen viktig informasjon   

Barnehageloven