Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valg 2019

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 9. september. I Hol kommune kan du også stemme søndag 8.september.

Forhåndstemming

Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner, i Hol kommune på disse stedene 12.august - 6.september:
Servicetorget, Informasjonssenteret, Vesleslåttvegen 13, Geilo
Mandag – fredag: kl. 09.00 - 15.00
Lørdag 31.08.19 kl 11.00 - 14.00

Servicetorget, Hol kommunehus, Ålmannvegen 8, Hol
Mandag – fredag: kl. 09.00 - 15.00

Skal du forhåndsstemme i en annen kommune enn den du bor i og ønsker å gi personstemme til andre kandidater, kan du ta med din kommunes stemmesedler og bruke disse når du stemmer.

Valgdagen

Hol kommune har to valgkretser: Hol og Geilo. Valglokalene er på kommunehuset og i Geilohallen. Begge har følgende åpningstider:
Søndag 8.september kl 15.00 – 20.00
Mandag 9. september kl 10.00 – 21.00

Husk å ta med valgkort og legitimasjon. Du kan kun stemme i kommunen du bor i (dvs er manntallført i) på valgdagen.

Ambulerende stemming

Dersom du pga sykdom eller nedsatt funksjonsevne ikke kan stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du få besøk av stemmemottaker for å stemme hjemme. Søknad om dette må være kommet til Hol kommune innen 03.09.2019. Ta kontakt på tlf. 32092100 eller send mail til postmottak@hol.kommune.no.

Stemmerett og manntall

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget har norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Du har stemmerett i Hol kommune dersom du har bostedsadresse her 30. juni 2019.

Står du i manntallet?
Du må stå oppført i manntallet dersom du skal stemme ved årets valg. Manntallet for Hol kommune ligger ute til offentlig ettersyn frem til og med valgdagen 9. september på servicetorget, informasjonssenteret, Geilo og servicetorget, Hol kommunehus, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Står du ikke i manntallet?
Velgere som er manntallsført i andre kommuner, kan ikke avgi stemme i Hol kommune på valgdagen, men kan avgi forhåndsstemme i Hol.

Velgere bosatt i utlandet

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt, da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Skjema søknad innføring i manntallet

Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 10. september kl. 17.00.

Partienes valglister

Hol valgstyre har i møte 23.mai 2019 godkjent følgende lister som offisielle valglister ved kommunestyrevalget for Hol kommune i 2019:

Arbeiderpartiet

Høyre

Venstre

Senterpartiet

Det er 18 godkjente lister til fylkestingsvalget i Viken:

Valgslister Viken fylkeskommune

Tidligstemming

Det er mulighet for tidligstemming på servicetorget på Geilo fra 01.07.2019 til og med 09.08.2019 i servicetorgets åpningstid. Partienes stemmesedler er ikke klare i denne perioden. Det er derfor ikke mulig å gi personstemmer eller føre på kandidater fra andre partier om du tidligstemmer.

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt til representant i et kommunestyre eller fylkesting må man være oppført på en liste som stiller til valg. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men man må ha bodd i Norge i minst tre år. Man må også være registrert bosatt i den aktuelle kommunen eller i fylket man stiller til valg i på valgdagen.

Personer som har sentrale administrative funksjoner eller stillinger i kommunen eller fylkeskommunen er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget.

Valgstyret i Hol kommune

I hver kommune er det et valgstyre valgt av kommunestyret. Valgstyret er ansvarlig for å forberede og gjennomføre stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.
I Hol kommune har valgstyret 7 medlemmer. Alle partier i kommunestyret er representert.


Medlemmene i valgstyret er:
Petter Rukke (Ap), leder
Sigrid Simensen Ilsøy (Sp), nestleder
Erik Kaupang (Ap)
Petter Braaten (H)
Line Sperrevik Persson (Frp)
Gjertud Gauteplass (Krf)
Mathias Eide Sataøen (V)