Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lydfiler kommunestyremøter 2019-2023

Hol kommunestyre

2021

02.12.2021

90/21  Godkjenning av innkalling og saksliste

91/21  Orientering til kommunestyret

92/21  Grunnerverv for samferdselsanlegg til skole- og idrettsområdet på Geilo. Ekspropriasjon med hjemmel i PBL pgf. 16-2 og søknad om forhåndstiltredelse med hjemmel i oreigningsloven pgf. 25.

93/21  P140 - Campus Geilo

94/21  Overføring av ubrukte investeringsmidler og regulering av investeringsbudsjett

95/21  Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 med Årsbudsjett 2022 (99 MB)

96/21  Tettstedpakke Geilo

97/21  Detaljregulering for del av eiendom 64/12, Vestlia, Geilo 

98/21  Geilo sti- og løypelag- Søknader om disponering av oppstartsmidler og forskuttering av driftstilskudd

99/21  Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene 2021

100/21  Salg av Hovsvegen 275, Hovet

101/21  Overtaking av pelletsovn ved Geilo samfunnshus og ungdomsskolen.

103/21  Fleksibel fakturering av kommunale gebyrer for VAR-områder

104/21  Møteplan 2022

105/21  Godkjenning av protokoll

14.10.2021

66/21 Forespørsel om å sette opp sak på sakslisten etter Kommunelovens § 11-3

67/21 Forvaltningsrevisjon om spesialundervisning

68/21 Søknad om fritak for politiske verv - Line Ramsvik

69/21 Omdisponering av investeringsmidler fra Hol kyrkje til Hol kyrkjegard

70/21 Tv overføring av kommunestyremøter

71/21 Felles kommuneoverlege og samhandlingsleiar i Hallingdal

72/21 Avtale om drift av intermedieære sengeplasser ved Hallingdal sjukestugu

73/21 66/43/0/0 m.fl. Søknad om konsesjon ved erverv av fast eigedom - ny handsaming

74/21 Tertialrapport nr.2 i 2021

Interpellasjon Hol Høyre

Interpellasjon Hol Senterparti

Miljøfyrtårn

Opprop

Orientering prosjektet På Tvers

Referatsaker og protokoll

 

 

02.09.2021

61/21 Områdeplan for Vestlia reiselivsområde - Sluttbehandling

62/21 Detaljregulering område B3 og FEL 1 – Geilo sentrum

63/21 Sluttrapport P051, Rehabilitering av tak Sudndalen renseanlegg

Interpellasjon Hol Høyre

Hallingdal etablerersenter – orientering

Covid-19 status – orientering fra rådmann

Vøllo industriområde - orientering fra ordfører

Referatsaker

20.05.2021

38/21  Generalforsamling Ustekveikja Energi AS - Drøfting av saker

39/21  Generalforsamling for Hallingdal Kraftnett Holding AS - Drøfting av saker

40/21  Hardangerviddatunnelene AS. Drøfting av saker til generalforsamlingen

41/21  Ørteren KF. Valg av styremedlemmer

42/21  Kontrollutvalgets Årsrapport 2020

Protokoll og spørsmål

06.05.2021

19/21 Årsregnskap og årsberetning for Ørteren Kraftverk KF 2020

20/21 Årsmelding 2020 Hol kommune

21/21 Årsregnskap 2020 Hol kommune

22/21 Oppheving av detaljreguleringplan for skytebane i Skurdalen - sluttbehandling

23/21 Regional handlingsplan for Hallingdal mot vold i nære relasjoner, 2021-2024

24/21 Utvidelse av Grønlie boligfelt. Finansiering av grunnerverv.

26/21 Generalforsamling Geilo Informasjonssenter AS 11.05.2021

27/21 Annen skole enn nærskole - skyss

28/21 Utarbeidelse av forskrift om godtgjøring for folkevalgte verv

29/21 19/80/46 Salg av Sveinåkervegen 2, Hol

30/21 32/176/0 Salg av Furumo, Augunsetvegen 6 A-E, Hovet

31/21 Nytt medlem til Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Delegerte- og referatsaker


Orientering – Mobbesiturasjonen i Hallingdal

Orientering – Dagali flyplass

11.03.2021

09/21 Kommunedelplan for naturmangfold - Vedtak av planprogram

10/21 DigiViken - Deltakelse fra Hol kommune

11/21 Godkjenning av selskapsavtale for Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS, datert 21.12.2020

12/21 Endring av reguleringsplan for boligområde B1 Vestlia, Geilo - Sluttbehandling

13/21 Detaljregulering for Haugastøl Vest Parkering - 2. gangs behandling

14/21 Detaljregulering Kikut fjellstue, klage

Interpellasjon Hol Ap

Regionrådet - orientering 
(Grunnet tekniske problemer ble det dessverre ikke opptak fra første delen av orienteringen fra regionrådet).

Referat og protokoll

04.02.2021

Opprop og saksliste

1/21  Detaljregulering for BFR1 og BFR2- Ustaoset - klagebehandling     

2/21  Mindre endring av bebyggelsesplan for felt 7, 9, 10 og 20 - Geilo fjellandsby - politisk forhåndsvurdering (Sak trukket) 

3/21  Kommunal planstrategi 2020-2023              

4/21  Sluttmelding P 123 VA Gullstein-/Hjalmevegen  (Sak trukket)

5/21  Sluttmelding rehabilitering VA Lauvrud-,Hellemovegen P27 og P30             

6/21  Gnr. 61, bnr. 324 (tomt 6). Ellseth Bygg & Betong AS.  Kjøpekontakt for tomt på Vøllo næringsområde.     

7/21  Adgang til å avholde politiske fjernmøter i Hol kommune

8/21  Kontrollutvalgets årsplan for 2021

Delegerte saker og referatsaker

Hallingdal Renovasjon IKS - orientering

Referat og protokoll

2020

09.12.2020

104/20 Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021

105/20 Overføring av ubrukt investeringsramme fra 2020 til 2021 og justering av budsjett 2020

106/20 Delegeringsreglement for Hol kommune 2020

107/20 Møteplan 2021

108/20 Vøllo næringsområde. Godkjennelse av kontrakt for salg av næringstomt

Referatsaker

25.11.2020

93/20  Partnerskapsavtale mellom Hol kommune og Visit Geilo AS 2020-2024

94/20  66/974/0/0 Fritidsbolig, T88 felt BFK1, Solhovda sør, Geilo - Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse

95/20  60/252/0/0  Fritidsbolig, Solhovda sør, Geilo - Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse

96/20  Utbyggingsavtale Highland

97/20  Salg av Dagali skole, Bygdevegen 95 og 97

98/20  Forslag til kandidater til dyrevernnemnd for perioden 2021-2024

99/20  Gnr. 61, bnr. 314. Vøllo næringsområde. Salgskontrakt for næringstomt.

100/20  Gnr. 55, bnr. 13.Kjøpekontrakt for tomt til lagerbygg på Haugastøl

101/20  Lokalbrygg AS - Søknad om salg/utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 – bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024

102/20  Budsjettendring 2020 for kontrollarbeidet

103/20  Driftsavtaler idrettsanlegg 2020 - 2024

Orientering fra Hallingdal etablerersenter og Hallingdal næringshage

Interpellasjon Hol Sp

Referatsaker

21.10.2020

78/20  Stortingsvalget 2021 - fastsetting valgdag

79/20  Detaljregulering FK1 og FK6, Ustaoset - 2. gangs behandling

80/20  Detaljregulering for Kikut-utfarten - klagebehandling

81/20  Oppstart Kommunedelplan for naturmangfold

82/20  Reguleringsplan for Grønlie boligfelt - Avklaring av prosess

83/20  Vøllo næringsområde. Godkjennelse av kontrakter for salg av næringstomter.

84/20  Hol Frivilligsentral - Evaluering.

85/20  Tertialrapport nr. 2 i 2020

86/20  Avvikling av Kleivi Næringspark

87/20  Vardar AS. Godkjennelse av ny aksjonæravtale.

89/20  Valg av forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger  for perioden 01.01.2021-01.01. 2025

90/20  Kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024

91/20  Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024

Orientering fra Visit Geilo

23.09.2020

67/20  Gnr. 65, bnr. 72 og 350. Energibygget, Lienvegen 41.
Søknad om frafallelse av kommunens forkjøpsrett til eiendommen.
- Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd

68/20  2. gangs behandling - Endring av detaljreguleringsplan for Blomsetlie

69/20  Detaljregulering for BFR1 og BFR2 - Ustaoset

70/20  Bosetting av flyktninger år 2020- 2024

71/20  Vøllo næringsområde. Godkjennelse av kontrakter for salg av næringtomter.

72/20  Ansettelse av ny brannsjef 2020.

73/20  Salg av Haugastøl gml. skole, Dansarfeten 1

74/20  Godkjenning av selskapsavtale for Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS, datert 19.05.2020

75/20  Ny selskapsavtale for Viken Kommunrevisjon IKS

76/20  Felles forliksråd for Hallingdal

77/20  Reglement for medvirkningsorganer i Hol kommune

Orientering – CWD

Interpellasjon - Hol Senterparti

26.08.2020

60/20 Detaljregulering for masseuttak, Skurdalen- behandling av klage på endelig vedtak om reguleringsplan

61/20 Endring av detaljregulering for boliger Vøllovegen

62/20 IKA Kongsberg- Selskapsavtale 2021

63/20 IKA Kongsberg: Valg av representant til representantskapet for perioden 2019- 2023

64/20 Valg av meddommere til tingrett, lagmannsrett, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer fra og med 01.01.2021-31.12.2024.

65/20 Uttreden av Kommunerevisjon IKS - finansiering av utløsningssum

66/20 Valg av styremedlemmer til Ørteren KF

Interpellasjon – Sykkelparkering – Hol Høyre

Interpellasjon – Åpningstider ved museene – Hol Høyre

Referatsaker

17.06.2020

45.20 Godkjenning av kontrakt for salg av kommunalt boligfelt på Geilo

46.20 Tertialrapport nr 1 2020

47.20 Tråkk n roll Bevilging av midler

48.20 Drøfting av saker til møte i representantskapet i Hallingdal renovasjon IKS 25.6.20

49.20 Innkjøp av utstyr til selvbetjening for Hol folkebibliotek

50.20 Reglement for folkevalgte organer i Hol kommune

51.20 Godkjennning av kjøpekontrakt for ubebygget tomt i Lauvrudvegen på Geilo

52.20 Salg av Tubbemyrvegen 2, Geilo

53.20 Detaljreguleringsplan for skole og idrettsområdet

54.20. Ny politisk behandling etterlovlighetskontroll av fylkesmannen

55.20 Detaljregulering for Kikut fjellstue

56.20 Detaljreguleringsplan for fritidsboliger Sisseldalen Hovet

57.20 Politisk forhåndsvurdering om ønsket endring av reguleringsplan for Nedre Slåttalivegen

58.20 Kvalitetsmelding for barnehagene og skolene i Hol 2019

Interpellasjon frå Hol Ap om Morialeiren

Interpellasjon frå Hol Ap om sjukeheimsplassar i Hol

Interpellasjon frå Hol høgre om branntomt Geilo

27.05.2020

27/20 Tiltaksstrategi for tilskot til Spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL i Hol 2020 - 2023

28/20 Forskrift om motorisert ferdsel i Hol kommune  

29/20 Reglement for folkevalgte organer i Hol kommune            

30/20 Salg av Tubbemyrvegen 2, Geilo 

31/20 Detaljregulering for Geilo fjellandsby, felt 2

32/20 Detaljregulering for Kikut-utfarten

33/20 Detaljregulering for Raggsteindalen Høyfjellstue

34/20 Detaljregulering for Highland, Geilo

35/20 Salgs- og skjenkebevillinger - Fornyelse av bevillinger

36/20 Retningslinjer for brudd på alkoholloven ved bevilling til enkeltanledninger og lukket selskap

37/20 Endring i selskapsavtalen i Sør-Øst 110 IKS            

38/20 Årsregnskap for 2019 Ørteren kraftverk KF           

39/20 Årsregnskap 2019              

40/20 Årsmelding 2019 Hol kommune 

41/20 Generalforsamling Geilo Informasjonssenter AS 04.06.2020

42/20 Generalforsamling i Ustekveikja 2019 - Drøfting av saker

43/20 Generalforsamling i Hallingdal Kraftnett AS 2019 - Drøfting av saker

44/20 Søknad om fritak fra politisk verv

22.04.2020

17/20  Detaljregulering for masseuttak, Skurdalen

18/20  65/437.  Salg av Timrehaugvegen 78

19/20  Salg av Hellingvegen 11

20/20  Kontrollutvalgets årsrapport 2019

21/20  Kontrollutvalgets årsplan for 2020

22/20  Valg av medlem til vegstyre i Bry bru- Rødungstølen for kommunestyreperioden 2019-2023

23/20  Samarbeid om innkreving av kommunale krav - Felles innkrevingskontor i Hallingdal.

24/20  Anskaffelsesstrategi og reglement for Hol kommune

25/20  Økonomireglement - Hol kommune

26/20  Alkoholpolitiske retningslinjer 2020 - 2024

19.02.2020

14/20  Branntomta "Hallingkastet"

15/20  Samskaping - strategiarbeid

16/20  Hallingdal Kraftnett AS - Endring av selskapsstruktur for å oppfylle lovpålagte krav.

Orientering fra Hallingdal Kraftnett

Innbyggerspørsmål

Interpellasjon fra Hol Høyre

29.01.2020

1/20  Delegeringsreglement for Hol kommune - Delegering av myndighet etter ny kommunelov

2/20  Evaluering av omstillingsprosjektet

3/20  Valg av revisor for alle underliggende selskap o.l. i Hol kommune

4/20  Avvikling av Kommunenes opplæringskontor i Buskerud og opprettelse av nytt opplæringskontor i offentlig sektor -  OKViken           

5/20  Revidering vedtekter for de kommunale barnehagene      

6/20  Endring av vedtekter- Kleivi næringspark

7/20-10/20 Valg av medlemmer til råd og uvalg:

- Valg av medlemmer til Hol ungdomsråd for perioden 2019-2021   

- Valg av medlemmer til navneutvalget for perioden 2019-2023      

- Villreinnemnder - oppnevning av kandidater for perioden 2019-2023        

- Valg av medlemmer til råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

11/20  Søknad om dispensasjon fra bestemmelser om båndtvang - Geilo jff,  Storisøyne - Klage på vedtak           

12/20  Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset - Klage

13/20  Detaljregulering for del av gnr 56/4, Havsdalslia - Klage  

Interpellasjon

Referatsak

Miljøfyrtårn - Utdeling

2019

04.12.2019                                             

29/19-42/19 Valg av utvalg og råd: (7MB)

 • Planleggingsmyndigheten i kommunen. Særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.
 • Hallingskarvet nasjonalpark. Forslag til medlemmer i nasjonalparkstyret.     
 • Villreinnemder - oppnevning av kandidater for perioden 2019-2023.
 • Verneområdet for Hardangervidda. Valg av medlem og vara i Buskerud tilsynsutvalg for perioden 2019-2023.
 • Grunneigarlaget for dei regulerte vatn i Ål og Hol kommunar. Valg av medlem og vara for perioden 2019-2023.
 • Klageutvalg for vedtak fattet i formannskapet. Valg for perioden 2019-2023.      
 • Valg av medlemmer til forstanderskapet i Skue sparebank for perioden 2019-2023.         
 • Valg av medlemmer til folkevalgt nemnd og klagenemnd for perioden 2019-2023 til felles innkrevingskontor i Hallingdal.          
 • Val av politiske representantar til vassregionutval og vassområdeutval for perioden 2019-2023.
 • Kommunale medvirkningsorgan i Hol kommune-sammensetning og organisering fra og med kommunestyreperioden 2019-2023.      
 • Valg av medlemmer til Hol eldreråd for kommunestyreperioden 2019-2023.
 • Valg av medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2019-2023.
 • Valg av medlemmer til Utvalg for viltforvaltning for perioden 2019-2023 3
 • Valg av medlemmer til navneutvalget for perioden 2019-2023.  

43/19  Sluttmelding ventilasjon Sudndalen RA. 

44/19  Kommunens fjelleiendommer.  Leiekontrakter mellom Hol kommune og jeger - og fiskerforeningene for perioden 1.1.2020 - 31.12.2029.

45/19  Endring av selskapsavtale i Hallingdal Renovasjon IKS: Økt låneramme.

46/19  Detaljregulering felt 16 og deler av felt 18 (Geilo fjellandsby)

47/19  Ny leieavtale mellom Buskerudmuseene og Hallingdal Museum

48/19  Møteplan 2020  

49/19  Organisering av Hol Brannvesen 2019-2020. (10 MB)

50/19  Oppretting av felles avløpskontor for spredt avløp og Vannområde Hallingdal.    (9 MB)

51/19  Salg av pyroteknisk vare 2019 - Produkt Spesialisten - Klage på avslag.

52/19  Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS            

53/19  Overføring av ubrukt investeringsramme fra 2019 til 2020 og justering av budsjett for 2019

54/19  Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020  (50 MB)  

Innbyggerspørsmål

Referatsaker           

30.10.2019

11/19  Selskapsavtale for IKA Kongsberg, endringer fra 01.01.2020        

12/19  Tertialrapport nr. 2 i 2019

13/19  Organisering av Hol Brannvesen 2019-2020          

14/19  Revidering av eiendomsskattvedtekter for sakkyndig nemd i Hol kommune         

15/19  - 26/19 Valg av styrer og utvalg 2019-2023:

 • Valg av valgstyre for perioden 2019-2020
 • Valg av representanter til Hallingtinget for perioden 2019-2023
 • Valg av medlemmer til Hol fjellstyre for kommunestyreperioden 2019-2023
 • Valg av medlem til Øvre Numedal fjellstyre for perioden 2019-2023
 • Sakkyndig nemd for eiendomsskatt. Valg for perioden 2019-2023
 • Klagenemd for eiendomsskatt. Valg for perioden 2019-2023
 • Ustekveikja Kraftverk DA. Valg av Hol kommunes representanter til selskapsmøte
 • Styret for Kleivi Næringspark. Valg av representant for perioden 2020-2023 (fire års periode)  
 • Valg av representanter til kommunesektorens organisasjon(KS) for kommunestyreperioden 2019-2023
 • Valg av kommunal representant til kirkelig fellesråd for kommunestyreperioden 2019-2023     
 • Representantskapet for Hallingdal renovasjon - valg
 • Suppleringsvalg til kommuneplanutvalget for perioden 2019-2023

Referatsaker

02.10.2019

1/19 Kommunestyrevalget 2019- kontroll og godkjenning          

2/19 Valg av formannskap for kommunestyreperioden 2019-2023          

3/19 Valg av ordfører for kommunestyreperioden 2019-2023    

4/19 Valg av varaordfører 2019-2023     

5/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023       

6/19 Valg av partssammensatt utvalg for perioden 2019-2023   

7/19 Valg av utvalg for plan og utvikling for kommunestyreperioden 2019-2023               

8/19 Valg til utvalg for kultur og levekår for kommunestyreperioden 2019-2023

9/19 Valg av kommuneplanutvalg for perioden 2019-2023          

10/19 Valg av valgkomite for kommunestyreperioden 2019-2023 og andre valg tilknyttet kommunestyreperioden

 

2015-2019

Lydfiler fra kommunestyreperioden 2015-2019