Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lydfiler kommunestyremøter 2019-2023

Hol kommunestyre

2020

27.05.2020

27/20 Tiltaksstrategi for tilskot til Spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL i Hol 2020 - 2023

28/20 Forskrift om motorisert ferdsel i Hol kommune  

29/20 Reglement for folkevalgte organer i Hol kommune            

30/20 Salg av Tubbemyrvegen 2, Geilo 

31/20 Detaljregulering for Geilo fjellandsby, felt 2

32/20 Detaljregulering for Kikut-utfarten

33/20 Detaljregulering for Raggsteindalen Høyfjellstue

34/20 Detaljregulering for Highland, Geilo

35/20 Salgs- og skjenkebevillinger - Fornyelse av bevillinger

36/20 Retningslinjer for brudd på alkoholloven ved bevilling til enkeltanledninger og lukket selskap

37/20 Endring i selskapsavtalen i Sør-Øst 110 IKS            

38/20 Årsregnskap for 2019 Ørteren kraftverk KF           

39/20 Årsregnskap 2019              

40/20 Årsmelding 2019 Hol kommune 

41/20 Generalforsamling Geilo Informasjonssenter AS 04.06.2020

42/20 Generalforsamling i Ustekveikja 2019 - Drøfting av saker

43/20 Generalforsamling i Hallingdal Kraftnett AS 2019 - Drøfting av saker

44/20 Søknad om fritak fra politisk verv

22.04.2020

17/20  Detaljregulering for masseuttak, Skurdalen

18/20  65/437.  Salg av Timrehaugvegen 78

19/20  Salg av Hellingvegen 11

20/20  Kontrollutvalgets årsrapport 2019

21/20  Kontrollutvalgets årsplan for 2020

22/20  Valg av medlem til vegstyre i Bry bru- Rødungstølen for kommunestyreperioden 2019-2023

23/20  Samarbeid om innkreving av kommunale krav - Felles innkrevingskontor i Hallingdal.

24/20  Anskaffelsesstrategi og reglement for Hol kommune

25/20  Økonomireglement - Hol kommune

26/20  Alkoholpolitiske retningslinjer 2020 - 2024

19.02.2020

14/20  Branntomta "Hallingkastet"

15/20  Samskaping - strategiarbeid

16/20  Hallingdal Kraftnett AS - Endring av selskapsstruktur for å oppfylle lovpålagte krav.

Orientering fra Hallingdal Kraftnett

Innbyggerspørsmål

Interpellasjon fra Hol Høyre

29.01.2020

1/20  Delegeringsreglement for Hol kommune - Delegering av myndighet etter ny kommunelov

2/20  Evaluering av omstillingsprosjektet

3/20  Valg av revisor for alle underliggende selskap o.l. i Hol kommune

4/20  Avvikling av Kommunenes opplæringskontor i Buskerud og opprettelse av nytt opplæringskontor i offentlig sektor -  OKViken           

5/20  Revidering vedtekter for de kommunale barnehagene      

6/20  Endring av vedtekter- Kleivi næringspark

7/20-10/20 Valg av medlemmer til råd og uvalg:

- Valg av medlemmer til Hol ungdomsråd for perioden 2019-2021   

- Valg av medlemmer til navneutvalget for perioden 2019-2023      

- Villreinnemnder - oppnevning av kandidater for perioden 2019-2023        

- Valg av medlemmer til råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

11/20  Søknad om dispensasjon fra bestemmelser om båndtvang - Geilo jff,  Storisøyne - Klage på vedtak           

12/20  Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset - Klage

13/20  Detaljregulering for del av gnr 56/4, Havsdalslia - Klage  

Interpellasjon

Referatsak

Miljøfyrtårn - Utdeling

2019

04.12.2019                                             

29/19-42/19 Valg av utvalg og råd: (7MB)

 • Planleggingsmyndigheten i kommunen. Særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.
 • Hallingskarvet nasjonalpark. Forslag til medlemmer i nasjonalparkstyret.     
 • Villreinnemder - oppnevning av kandidater for perioden 2019-2023.
 • Verneområdet for Hardangervidda. Valg av medlem og vara i Buskerud tilsynsutvalg for perioden 2019-2023.
 • Grunneigarlaget for dei regulerte vatn i Ål og Hol kommunar. Valg av medlem og vara for perioden 2019-2023.
 • Klageutvalg for vedtak fattet i formannskapet. Valg for perioden 2019-2023.      
 • Valg av medlemmer til forstanderskapet i Skue sparebank for perioden 2019-2023.         
 • Valg av medlemmer til folkevalgt nemnd og klagenemnd for perioden 2019-2023 til felles innkrevingskontor i Hallingdal.          
 • Val av politiske representantar til vassregionutval og vassområdeutval for perioden 2019-2023.
 • Kommunale medvirkningsorgan i Hol kommune-sammensetning og organisering fra og med kommunestyreperioden 2019-2023.      
 • Valg av medlemmer til Hol eldreråd for kommunestyreperioden 2019-2023.
 • Valg av medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2019-2023.
 • Valg av medlemmer til Utvalg for viltforvaltning for perioden 2019-2023 3
 • Valg av medlemmer til navneutvalget for perioden 2019-2023.  

43/19  Sluttmelding ventilasjon Sudndalen RA. 

44/19  Kommunens fjelleiendommer.  Leiekontrakter mellom Hol kommune og jeger - og fiskerforeningene for perioden 1.1.2020 - 31.12.2029.

45/19  Endring av selskapsavtale i Hallingdal Renovasjon IKS: Økt låneramme.

46/19  Detaljregulering felt 16 og deler av felt 18 (Geilo fjellandsby)

47/19  Ny leieavtale mellom Buskerudmuseene og Hallingdal Museum

48/19  Møteplan 2020  

49/19  Organisering av Hol Brannvesen 2019-2020. (10 MB)

50/19  Oppretting av felles avløpskontor for spredt avløp og Vannområde Hallingdal.    (9 MB)

51/19  Salg av pyroteknisk vare 2019 - Produkt Spesialisten - Klage på avslag.

52/19  Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS            

53/19  Overføring av ubrukt investeringsramme fra 2019 til 2020 og justering av budsjett for 2019

54/19  Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020  (50 MB)  

Innbyggerspørsmål

Referatsaker           

30.10.2019

11/19  Selskapsavtale for IKA Kongsberg, endringer fra 01.01.2020        

12/19  Tertialrapport nr. 2 i 2019

13/19  Organisering av Hol Brannvesen 2019-2020          

14/19  Revidering av eiendomsskattvedtekter for sakkyndig nemd i Hol kommune         

15/19  - 26/19 Valg av styrer og utvalg 2019-2023:

 • Valg av valgstyre for perioden 2019-2020
 • Valg av representanter til Hallingtinget for perioden 2019-2023
 • Valg av medlemmer til Hol fjellstyre for kommunestyreperioden 2019-2023
 • Valg av medlem til Øvre Numedal fjellstyre for perioden 2019-2023
 • Sakkyndig nemd for eiendomsskatt. Valg for perioden 2019-2023
 • Klagenemd for eiendomsskatt. Valg for perioden 2019-2023
 • Ustekveikja Kraftverk DA. Valg av Hol kommunes representanter til selskapsmøte
 • Styret for Kleivi Næringspark. Valg av representant for perioden 2020-2023 (fire års periode)  
 • Valg av representanter til kommunesektorens organisasjon(KS) for kommunestyreperioden 2019-2023
 • Valg av kommunal representant til kirkelig fellesråd for kommunestyreperioden 2019-2023     
 • Representantskapet for Hallingdal renovasjon - valg
 • Suppleringsvalg til kommuneplanutvalget for perioden 2019-2023

Referatsaker

02.10.2019

1/19 Kommunestyrevalget 2019- kontroll og godkjenning          

2/19 Valg av formannskap for kommunestyreperioden 2019-2023          

3/19 Valg av ordfører for kommunestyreperioden 2019-2023    

4/19 Valg av varaordfører 2019-2023     

5/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023       

6/19 Valg av partssammensatt utvalg for perioden 2019-2023   

7/19 Valg av utvalg for plan og utvikling for kommunestyreperioden 2019-2023               

8/19 Valg til utvalg for kultur og levekår for kommunestyreperioden 2019-2023

9/19 Valg av kommuneplanutvalg for perioden 2019-2023          

10/19 Valg av valgkomite for kommunestyreperioden 2019-2023 og andre valg tilknyttet kommunestyreperioden

 

2015-2019

Lydfiler fra kommunestyreperioden 2015-2019