Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lydfiler kommunestyremøter 2015-2019

Hol kommunestyre

2019 

25.09.2019

54/19  Gnr.  60, bnr. 96.  Salg av kommunal eiendom til boligformål

55/19  Deltakelse i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS

Interpellasjon fra Hol Senterparti

28.08.2019

49/19  Vidareutvikling av Hallinghelse

50/19  Utvikling av elevtallet ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter, avdeling skole.

51/19  Utførelse av infrastuktur for område I3 Vøllo - valg av modell

52/19  Sluttrapport P169/173, utskifting vann- og avløpsledning Nye Havsdalsvegen

53/19  Sluttrapport P036, carport hjemmetjenesten

Interpellasjon Hol Høyre

Referatsaker

19.06.2019

38/19 Orientering om Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre        

39/19 Kvalitetsplan Hol kulturskole       

40/19 Evaluering av sammenslåingen av Geilo skole og Hol ungdomsskole til Geilo barne- og ungdomsskole      

41/19 Delegeringsreglement for Hol kommune - Delegering av myndighet         

42/19 Geilo sti- og løypelag- søknad om midler avsatt til oppstartskostnader    

44/19 Hovedplan for Eiendomsforvaltning 2016-2028 - Revidert 2019   

45/19 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2030 - endelig behandling    

46/19 Gebyr for tilsyn med fyringsanlegg 2019  

47/19 Revidering av detaljregulering for Aasremmenden - klagebehandling       

48/19 Tertialrapport nr. 1 i 2019              

Orienteringer fra rådmannen

22.05.2019

31/19 Kvalitetsmelding for barnehager og skoler i Hol kommune 2018  

32/19 Detaljregulering for del av gnr 56 bnr 4, Havsdalslia

33/19 Revisjonsordning i Hol kommune

34/19 Generalforsamling Hallingdal Kraftnett AS 2018- Drøfting av saker             

35/19 Generalforsamling i Ustekveikja Energi AS 2018 - Drøfting av saker

Orientering Vardar

Interpellasjon

Innbyggerspørsmål – Anne Karin Bjørke

24.04.2019

22/19  Detaljregulering for Dagali Panorama

23/19  Gnr. 65, bnr. 240. Områderegulering for Boliger Nye Havsdalsvegen.  Salg av kommunal eiendom.           

24/19  Kontrollutvalgets sammensetning: Valg av leder

25/19  Innskudd av egenkapital i Godfarfoss kraftverk.  Fullmakt til å avgjøre investering til styret i Ørteren kraftverk KF.        

26/19  Utvidelse av aksjekapitalen Vinn AS Hallingdal.   

27/19  Årsregnskap Hol kommune 2018               

28/19  Årsregnskap og årsberetning for Ørteren kraftverk KF 2018

29/19  Årsmelding Hol kommune 2018 

30/19  Utbyggingsavtale Breidablikk

Referatsaker    

27.03.2019

16/19 Revidering av detaljregulering for Aasremmenden

17/19 Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset

18/19 Interpellasjon kommunestyremøte 31.10.18 - Oppfølging

19/19 Deltakelse i utviklingsselskap - næringsområde Vøllo

20/19 P080 Nærmiljøanlegg Hallingskarvet skole - søknad om ekstrabevilgning

21/19 Norsk Reiselivfagskole - Regional delfinansiering

Referatsaker

Orientering CWD

20.02.2019

10/19 Kommunedelplan for barnehage og skole 2019-2031 - sluttbehandling   

11/19 Drøfting av saker til årsmøte i Hol frivilligsentral 

12/19 Overordnet samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og kommunene  

13/19 Sluttrapport prosjekt 183/184, vann- og kloakkledningsnett Lien

14/19 32/97/0/0 Klage på vedtak om forbud mot bruk til overnatting - Håkonsæt Fjellvilla.        

15/19 64/197/0/0 Klage på vedtak om stegning og forbud mot bruk av seksjoner – Geilogaarden

Orienteringer av ordfører

Prehospitale tjenester – Orientering av Geir Strømmen

Referatsaker

30.01.2019

1/19  Kirkelige eiendommer - overføring fra kommunen til kirkesokn v/ Hol kirkelige fellesråd

2/19  Revidering av vedtekter for kommunale vigsler

3/19  Detaljregulering for del av 11/2, Holsåsen

4/19  Detaljregulering for Øvre Budalslia - klagebehandling        

5/19  Detaljregulering Breidablik, gnr/bnr 65/17, 65/1 og 65/28 – ny sluttbehandling    

6/19  Sluttmelding rehabilitering av vann- og avløpsnett Høgehaug        

7/19  Revisjonsordning i Hol kommune

8/19  Kontrollutvalgets årsmelding 2018

9/19  Revidering av eiendomsskattevedtekter for sakkyndig nemnd i Hol kommune      

Referatsaker

Interpellasjon Hol Høyre

Interpellasjon Hol Venstre

2018

12.12.2018

86/18  Aktivitetsbudsjett for SMIL og NMSK midler i landbruket i Hol 2019

87/18  Innstilling på revisjonsordning

88/18 Retningslinjer for kontrollutvalgenes arbeid

89/18 Videreføring av ubrukt investeringsramme fra 2018 til 2019

90/18 Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019  (56 MB)  

91/18 Hol og Ål felleskjøkken - vedtektsendring

Referatsaker

28.11.2018

76/18  Interpellasjon kommunestyremøte 31.10.18 – Oppfølging

77/18  Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsavdelingen i Hol kommune           

78/18  Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven.            

79/18  Evaluering av gebyr for kommunalt tilsyn med salg av tobakk

80/18  Organisering av NAV Hallingdal  

81/18  Tilbud om fotterapi ved Geilotun bo- og behandlingssenter og Høgehaug bo- og behandlingssenter         

82/18  60/53. Salg av eiendom, Lauvrudvegen 4 

83/18  Samarbeidsavtale - politiråd        

84/18  Møteplan 2019  

85/18  Utvalg for kultur og levekår ber om ny behandling av punkt vedtatt i revidert budsjett   

Referatsaker                                             

31.10.2018

67/18 Politisk forhåndsvurdering om ønsket endring av reguleringsplan for Vestlia Del 2 - Stølsvegen 8

68/18 Detaljregulering for Øvre Budalslia, Geilo

69/18 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Hol kommune

70/18 Sluttrapport - forprosjekt Geilo beredskapssenter

72/18 Reglement for Hol kommunes finans - og gjeldsforvaltning

73/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsavdelingen i Hol kommune

74/18 Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud, Interkommunale selskap (IKS)- Selskapsavtale justert 20.april 2016.

75/18 Avtale om vidareføring av kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken helseområdet

26.09.2018

57/18 Hallingdal krisesenter - Vertskommunesamarbeid

58/18  Detaljregulering for Geilohovda alpinnedfart 64/55 m.fl. Geilo, politisk sluttbehandling

59/18  Detaljregulering for Hallstul, Seterdalen

60/18  Tertialrapport nr. 2 i 2018

61/18  Ørteren Kraftverk KF - valg av styre 2018.

62/18  65/123 Søknad om kjøp av kommunal boligeiendom, Timrehaugvegen - Geilo.

63/18  35/84/0/0 Salg av eiendom, Hovsvegen 273

64/18  Detaljregulering for Nystølhovda 11/5,8 Holsåsen

65/18  Detaljregulering Breidablik, gnr/bnr 65/17, 65/1 og 65/28 – sluttbehandling

66/18  Gnr. 61, bnr. 51. Godkjennelse av minnelig grunnkjøpsavtale for gjennomføring av offentlig detaljregulering for næringsområde Vøllo.

29.08.2018

50/18   55/13/0/0 Bruksendring av skolestue, Dansarfeten 1, Haugastøl

51/18   Detaljregulering for Stølsvegen, Vestlia

52/18   Selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS

53/18   Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting valgdag

54/18   Vedtekter - Sti- og løypefond for Hol kommune

55/18   Forskrift om utsett frist for spreiing av husdyrgjødsel og annan organisk gjødsel på jordbruksareal i Hol kommune, Buskerud for året 2018

56/18   Selskapsstrategi for Kommunerevisjon IKS - Høring

Delegerte og referatsaker

Innbyggerspørsmål

Interpallasjon Hol Ap

Interpellasjon Hol Sp

Spørsmål Hol Høyre

20.06.2018

42/18_Ekspropriasjon næringsområde Vøllo

43/18_Gjennomføring detaljregulering for næringsområde på Vøllo 

44/18_Kontrollutvalgets sammensetning - nyvalg

45/18 Nasjonalparkkommune ny sertifisering - Merkevaren Norges nasjonalparker

46/18_Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 sluttbehandling

47/18_Fordelingsnøkkel for tilskudd til sti- og løypenemnder i Hol kommune

48/18_Detaljregulering for Highland, Geilo

49/18 Overtakelse Myrland Vann og avløp

Delegert og referatsaker

Interpellasjon - Hol arbeiderparti

Interpellasjon - Hol Venstre

 

30.05.2018

30/18  Rettelser i gebyrregulativer for vann og avløp

31/18  Geilo sti- og løypeområde- Organisering av ny Sti- og løypenemnd

32/18  Finansiering av utbetalt beløp til Statnett SF

33/18  Videreføring av investeringsposter til investeringsbudsjett 2018

34/18  Tertialrapport nr. 1 i 2018

35/18  Revidert budsjett 2018

36/18  Salg av hyttetomt gnr. 55, bnr. 431, Fjellvegen 149, 3593 Haugastøl

37/18  Konstituering av stedfortredende rådmann

38/18  Generalforsamling Ustekveikja Energi AS 2017 - Drøfting av saker

39/18  Generalforsamling Hallingdal Kraftnett AS 2017 - Drøfting av saker

Interpellasjon Hol Høyre

Delegerte og referatsaker 

25.04.2018

26/18  Godkjenning av leieavtale for næringsareal ved tidl. Hovet skole - Guro Espegard

27/18  Kvalitetsmelding for barnehager og skoler i Hol kommune 2017

28/18  Regnskap Hol kommune 2017

29/18  Årsmelding 2017 Hol kommune

Interpellasjon Hol Høyre

Referatsaker

21.03.2018

10/18 Endring av selskapsavtale Vestviken 110 IKS

11/18 Delegeringsreglement for Hol kommune - Evaluering og endringer

12/18 Detaljregulering for Bettumbråten, gnr 55/32 - sluttbehandling

13/18 Endring av detaljregulering for H/T7, Geilohovda

14/18 Detaljregulering for Rennedalen

15/18 Vedtak av planprogram - Endring av kommunnedelplan Geilo for område I1

16/18 Sluttmelding prosjekt 056, Flytting psykisk helse - Ombygging av andre etasje Geilotun

17/18 Søknad om opprettelse av Lien grendeutvalg

18/18 Endringer av vedtekter for kommunale vigsler

19/18 Vedrørende suverenintetsavståelse til EUs energibyrå ACER - uttalelse fra Hol kommune

20/18 Tillegg til gebyrregulativ for 2018 - Slam og renovasjonsgebyr

21/18 Godtgjørelse til representantskapsmedlemmer i interkommunale selskaper

22/18 Midler til hovedledning Geilo

23/18 Revisjon av konsesjonsvilkår for Uste-Nesutbyggingen

24/18 Forvaltningrevisjonsrapport "Hol kommunes styring av kommunalt eide selskaper og interkommunalt samarbeid"

Interpellasjon fra Hol senterparti

31.01.2018

1/18 Industriområde I3 - Vøllo

2/18  Revidering av vedtekter for barnehagene i Hol kommune 2017

3/18  Forslag til organisatorisk endring av Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

4/18  Praktisering av nærskoleprinsippet i Hol kommune.

5/18  Oppfylging av selskapsrevisjon Ørteren Kraftverk KF og forslag til nye vedtekter i Ørteren Kraftverk KF

6/18  Detaljregulering for Fjelljom boligfelt, Skurdalen - 2. gangs behandling

7/18  Detaljregulering F7 Luten – Geilo, gnr/bnr 61/8 - sluttbehandling

8/18  Detaljregulering – Hingsa–Kvisla (24/78) - klagebehandling

9/18  Del av Havsdalen, gnr/bnr 63/66 m.fl. – Råd om privat planinitiativ

Referatsaker

Spørsmål fra Hol høyre


2017

29.11.2017

68/17  Møteplan 2018  

69/17  IKA Kongsberg - endring av selskapsavtalen        

70/17 Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 med årsbudsjett 2018      

71/17 Overføring av ubrukt investeringsramme fra 2017 til 2018              

72/17 Anmodning om utvidet prosjektmandat 

73/17 Detaljregulering for Nedre Aasberg hyttefelt, Dagali         

74/17 Detaljregulering Solhovda sør - klagebehandling

75/17 Kleivi Næringspark - valg av styremedlemmer     

76/17 Aktivitetsbudsjett for SMIL og NMSK midler til landbruket i Hol 2018         

77/17 Handlingsplan for Klima og Energi 2018 - 2021     

78/17 Vedtak av planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030         

79/17 Revisjon av konsesjonsvilkår for Uste-Nesutbyggingen    

80/17 Endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018 – Kommunale vigsler

81/17 Kommunalt tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv. fra 01.01.2018    

Delegerte referatsaker

25.10.2017

61/17  Detaljregulering – Hingsa–Kvisla, gnr/bnr 24/78 - sluttbehandling

62/17  Flytting av psykisk helse, bruk av midler til carport/ garasje for hjemmesykepleien

63/17  Søknad om tilskudd for avløp, Kleivi        

64/17  Hol kirkelige fellesråd - Søknad om tilskudd til gjerde rundt Geilo kyrkje

65/17  Skatteoppkreveren i Hallingdal - Fordeling av kostnader

66/17  Forprosjekt Slåttahølen 

Interpellasjon 1 - Senterpartiet

Interpellasjon 2 - Senterpartiet

27.09.2017

54/17 Handlingsplanen for stier og løyper

55/17 Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr

56/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Ørtern Kraftverk KF

57/17 Ørteren Kraftverk KF - Valg av styre 2017

58/17 Representantskapet Kommunerevisjonen IKS - Drøfting av saker til representanskapsmøte

59/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Hol kommune

60/17 Tertialrapport nr. 2/2017

Orientering fra ordfører om skrantesjuke og statnett

30.08.2017

49/17  Detaljregulering for Rennedalen

50/17  Søknad om opprettelse av Lien grendeutvalg

51/17  64/14/0/0 Området I1 i Kommuneplan for Geilo

52/17  Hol og Ål felleskjøkken - vedtektsendringer.

Interpellasjon

28.06.2017

41/17 Detaljregulering Solhovda sør - sluttbehandling

42/17 Detaljregulering for Sveinsrud boligfelt B1, Geilo

43/17 Revidering av vedtekter for barnehagene i Hol kommune 2017

44/17 Søknad om tilskudd til utvikling av boligtomter i Skurdalen

45/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Hol kommune

46/17 Tilleggsbevilgning - ventilasjon Hallingskarvet skole

47/17 Varamedlemmer til kommunestyret Hol Arbeiderparti – Suppleringsvalg

Interpellasjon

Referatsaker

31.05.2017

Ny rådmann i Hol kommune

34/17  Endring av takst- og rabattsystemet for bompengefinansiering av Rv. 7 Sokna - Ørgenvika

35/17 Reguleringsendring - Vestlia Resort

36/17 Prosjekt P 182 Hegnavegen, valg av vegløsning.

37/17 Organisering av NAV-kontorene i Hallingdal

38/17 Tertialrapport 1/2017 Hol kommune

39/17 Geilo Lufthavn Dagali AS.  Drøfting av saker til generalforsamling 2016 og
40/17 Orientering om Hallingdal Kraftnett si generealforsamling

26.04.2017

24/17  Årsmelding 2016 Hol kommune

25/17  Regnskap Hol kommune 2016

26/17  Klage på reguleringsvedtak - Detaljregulering for næringsområde Vøllo, Geilo

27/17  Kleivi Næringspark - revisjon av vedtekter

28/17  Forskrift for avfallsbehandling i Hol kommune

29/17  Geilo informasjonssenter - Framtidig bruk av lokaler

30/17  Innkjøp nye feiemaskin

31/17  Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Hol kommune

32/17  Eierlån til Godfarfoss Kraft AS

33/17  Parkeringsanlegget til Geilo Eiendom AS og gågate/torg i Geilo sentrum.  Videre behandling av saken. 

29.03.2017

21/17 Reguleringsplan for Skurdalsstølane

22/17 Søknad om støtte til bildeproduksjon - NM i Freeski

23/17 Alkoholpolitiske retningslinjer – endring

Innbyggerspørsmål

Interpellasjon Hol SP

Referatsaker

22.02.2017

13/17    Lokal handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

14/17    Sluttrapport Prosjekt 172 og 185             

15/17    Tilrettelegging av lokaler i tidligere Hovet skole for ytterligere næringsvirksomhet, 2. etasje

16/17    Tilstandsrapport for skolene i Hol 2015-16          

17/17    Detaljregulering Fredheim F4, Geilo       

18/17    Godkjenning av leieavtale for næringsareal ved tidl. Hovet skole - Gunnveig Nerol          

19/17    Brannsamarbeid i Hallingdal       

20/17    Tilsetting av rådmann i Hol kommune

Referatsaker    

25.01.2017

1/17  Revisjon av konsesjonsvilkår for Holsreguleringen

2/17  Utvidelse av Ustekveikja Kraftverk- Høring på forslag til konsekvensutredningsprogram

3/17  Hallingdal Hytteservice AS og Magasinet på Geilo AS. Søknad om fritak for dagsbøter, jf. vedtatt grunnkjøpsavtale for anleggseiendom. 

4/17  FIG-LAGER Hallingdal

5/17  Ventilasjon Hol Renseanlegg, sluttmelding.

6/17  Utbygging/rehabilitering av Hol vannverk - søknad om ekstrabevilgning

7/17  Søknad om støtte til filmprosjekt

8/17  Søknad om støtte til filmprosjekt - "Helt Naturlig"

9/17  Rammeplan for kulturskulen

10/17 Avtale om makebytte av areal mellom eiendommene gnr. 52/553 og gnr. 52/554 på Ustaoset.

11/17  Tilrettelegging av boligtomter i Skurdalen - Intensjonsavtale.

12/17  Utleie av bygg B

Interpellasjon

Referatsaker

2016

14.12.2016

103/16  Endring av Selskapsavtalen for Vestviken 110 IKS

104/16  Detaljregulering for næringsområde Vøllo, Geilo: 2. gangs behandling

105/16  Delegeringsreglement for Hol kommune - 2016

106/16  Delegeringsreglementet - Rutiner for tilbakemelding

107/16  Samhandling politikk og administrasjon

108/16  Fritak for eiendomsskatt etter lov om eigedomsskatt § 7

109/16  Aktivitetsbudsjett for SMIL og NMSK midler til landbruket i Hol 2017

110/16  Overføring ubrukt investeringsramme fra 2016 til 2017

111/16 Kontrollutvalget - Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020

Interpellasjon

30.11.2016

93/16 Kleivi Næringspark. Økonomiplan 2017-2020 m/årsbudsjett 2017

94/16 Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020 med årsbudsjett 2017

95/16 Hovedplan avløp og vannmiljø.

96/16 Tilrettelegging av lokaler i tidligere Hovet skole for ytterligere næringsvirksomhet

97/16 Møteplan 2017

98/16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 

99/16 Hol kommune - Eierskapsmelding 2016

28.09.2016

86/16  Salg av Lien barnehage/grendehus

87/16  Forliksråd. Valg for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020 - valg av formann

88/16  Detaljregulering for Ustedalen hotell

89/16  Vegnavn til Uren og Åkerstølen

90/16  Tertialrapport 2/2016 Hol kommune

Referatsaker

31.08.2016

68/16  Hovedplan vannforsyning 2016 - 2028

69/16  Hovedplan avløp 2016 - 2028

70/16  Kommunal planstrategi 2016- 2020

71/16  Infrastruktur på Geilo

72/16  Valg av særskilt utvalg av jordskiftemeddommere

73/16  Borgarting Lagmannsrett - Valg av meddommere for perioden 1.januar 2017 til 31.desember 2020

74/16  Valg av meddommere til tingretten - Perioden 2016 -2020

75/16  Forliksråd. Valg for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020

76/16  Oppnevnelse av beredskapsråd ut valgperioden 2015 - 2019

77/16  Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - Fastsetting av valgdag

78/16  Etablering av frivilligsentral

79/16  Folk og fortid - Nytt opptrykk

80/16  Forvaltningsrevisjon - Hallingdal barnevernteneste

81/16  Forvaltningsrevisjon PPT og spesialundervisning

82/16  Ørteren Kraftverk KF - Endring av vedtekter

83/16  Ørteren Kraftverk KF - Valg av styre 2016

84/16  Anmodning om regulering av område I1 i kommunedelplan for Geilo

23.06.2016

62/16 Detaljregulering Skarveheia

63/16 Avtale makebytte eiendom Lienveien 21 Hol kommune

64/16 Parkeringsavgift Hol kommune

65/16 Geilohallen tilleggsbevilgning

66/16 Nordfjellarådet valg medlem vara

67/16 Godkjenning leieavtale næringsareal tidl. Hovet skole

Interpellasjon Hol høgre

Merknader møteinnkalling

Miljøfyrtårn

Referatsaker

01.06.2016

46/16  Sluttmelding P186 - Hegnavegen, gang-og sykkelveg, parsell I

47/16  Overføring av prosjekteringsmidler til Parsell II - P 186

48/16  IKA Kongsberg - endring av selskapsavtalen

49/16  Kommunereformen - Eventuell sammenslåing med Ål kommune

50/16  Salg av hyttetomter fradelt gnr. 55/13 på Haugastøl.

51/16  Søknad om næringstilskot - Hol kommune

52/16  Salgs og skjenkebevillinger - Forlengelse av bevillingsperioden

53/16  Slaatta Skisenter. Søknad om fritak for å ha stedfortredende skjenkestyrer for skjenkebevilling.

54/16  Etablering av næringsfellesskap ved tidl. Hovet skole

55/16  Etablering av flyktningemottak i kommunal regi.

56/16  Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2017 - 2020

57/16  Energimeldinga - konsesjonskraft og konsesjonsavgifter

58/16  Tertialrapport 1/2016 Hol kommune

Delegerte saker/ Referatsaker

27.04.2016

32/16 Kostnadsoverslag for ny flerbrukshall på Geilo

33/16 Øyovegen trinn 2, sluttmelding

34/16 Hovedledning avløp trinn 2, sluttmelding

35/16 Overføring av midler til prosjektering

36/16 Søknad om næringstilskudd - Tour of Norway

37/16 Kommunedelplan for helse- og omsorg

38/16 Detaljregulering Hagafoss

39/16 Tilstandsrapport for skolene i Hol 2014

40/16 Delegeringsreglement for Hol kommune

41/16 Alkoholpolitiske retningslinjer - revidering

42/16 Revisjon av Partnerskapsavtale med Visit Geilo

43/16 Regnskap Hol kommune 2015

44/16 Årsmelding 2015 Hol kommune

45/16 Geilo Lufthavn Dagali AS.  Drøfting av saker til generalforsamling 2015.

Referatsaker

30.03.2016

28/16   Geilo Opportunity AS. Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Målområde VIP-telt og garasjetak, Skarverennet 23.04.2016

29/16   Frivilligsentral

30/16  Nytt vegkryss mellom Fv. 50 og Nygardsvegen.  Grunnkjøpsavtale mellom Hallingskarvet fjellgrend og kommunen.

31/16   Geilo Informasjonssenter AS - Drøfting av saker til generalforsamling

Delegerte saker og referatsaker

24.02.2016

16/16   Medlem til styret for vegen Bry bru -  Rødungstølen

17/16   Prosjekt 188 Pumpestasjon v/Hol badeplass utskifting - Sluttmelding

18/16   Ombygging Dagali renseanlegg  - Sluttmelding

19/16   Detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell

20/16   Formannskap. Kommunestyreperioden 2015 - 2019 - Valg av nytt medlem

21/16   Hallingtinget 2015-2019. Valg av nytt medlem

22/16   Valgstyre. Valg for perioden 2015 - 2019 - Valg av nytt varamedlem

23/16   Styret for Kleivi Næringspark - Valg av ny representant 2015 - 2019

24/16   Hallingskarvet Nasjonalpark. Forslag til medlemmer i nasjonalparkstyret - Nytt forslag

25/16   Lokal folkeavstemning om evt. kommunesammenslåing

26/16   Delegering av myndighet til rådmannen - Alkoholloven

Interpellasjon fra Hol arbeiderparti

27.01.2016

1/16  Fritak for eiendommer etter Lov om eigedomsskatt § 7

2/16  Emisjon Godarfoss Kraft AS

3/16  Kommunerevisjon IKS - Endring av selskapsavtalen

4/16  Vinn AS Hallingdal - Endring av vedtekter/aksjonæravtale

5/16  Sluttmelding flomsikring Skriu

6/16  Avfallsplan for Hallingdal og Krødsherad 2016 - 2020

7/16  Detaljregulering Havsdalsgrenda  2. gangs behandling

8/16  Klagesak - detaljregulering Skurdalsstøane Reguleringsplan for Skurdalsstølane

9/16   Klage på vedtak om konsesjon for Eima kraftverk

10/16  Søknad om fritak som leder i klagenemnd for eiendomsskatt

11/16  Møtefullmektig i Forliksrådet perioden 01.01.2016 - 31.12.2019

12/16  Alkoholpolitiske retningslinjer revidering - forlengelse av skjenkebevillinger

13/16  Flyktningsituasjonen i Hol kommune

14/16  Prioritert handlingsprogram 2016

15/16  Søknad om fritak for politiske verv - Mari Fjørtoft Bjørnstad

Interpellasjon

Referatsaker


2015

 16.12.2015

47/15 Delegering av myndighet til valgstyret

48/15 Kleivi Næringspark. Økonomiplan 2016-2019 m/årsbudsjett 2016

49/15 Overføring av ubrukt investeringsramme fra 2015 til 2016

50/15 Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019  (58 MB)

51/15 Tiltaksstrategi for bruk av SMIL midlar i Hol 2016 - 2019

52/15 Møtefullmektig i Forliksrådet perioden 01.01.2016 - 31.12.2019

53/15 Mulighetsstudie for etterbruk av Hovet skole - prinsippvedtak

54/15 Søknad om fritak fra verv i klagenemnd for eiendomsskatt

55/15 Evaluering av Hallingdal Barneverntjeneste

Referatsaker

Spørretimen

25.11.2015

39/15    Anmodning om bosetting av flyktninger 2016 – 2019

40/15    Skatteoppkreveren i Hallingdal. Valg av 2 medlemmer til folkevalgt nemnd samt medlem til klagenemnd for perioden 2015 – 2019.

41/15    Kommunerevisjon IKS - Valg av medlem til representantskapet og styremedlem. 2015 - 2019

42/15    Aktivitetsbudsjett for SMIL og NMSK midler til landbruket i Hol 2016

43/15    Møteplan 2016

44/15    Detaljregulering av 66/624 og 66/637, Felt 4, Geilo Fjellandsby - annengangs politisk behandling

45/15    Detaljregulering Sveingårdstølen

Interpellasjon

Referatsaker

30.09.2015

Utdeling av minnemedaljer

Spørretimen

60/15  Tilsyn med besitter av næringsavfall - Tilbakeføring av delegasjon

61/15  Kommunedelplan for helse- og omsorg - planprogram

62/15  Tertialrapport 2/2015 Hol kommune

63/15  Ørteren kraftverk KF - Fastsettelse av styregodtgjørelse

64/15  Geilo Lufthavn Dagali.  Vurdering av et eventuelt salg.

65/15  Detaljregulering av 66/624 og 66/637, Felt 4, Geilo Fjellandsby - annengangs politisk behandling

66/15  Geilo sentrum, BFT1a-BFT1b-BFT2, detaljregulering, klagebehandling

Spørretimen

Referatsaker

 26.08.2015

52/15 Detaljregulering for Skurdalstølane

53/15 Revidering av budsjett 2015

54/15 Årsmelding  2014 – Hol og Ål Felleskjøkken

55/15 Kommunal garanti – refinansiering lån Geilo Informasjonssenter AS

56/15 Trafikksikkerhetstiltak i Veslerunden

57/15 Finansiering av arbeidet med fellesgodene stier og løyper i Hol kommune

58/15 Selskapskontroll – Retura Val-Hall AS

24.06.2015

42/15   Kleivi Næringspark - Årsmelding og regnskap 2014

43/15   Endring av Detaljregulering for Aasremmenden. Klage

44/15   Klagesak - detaljregulering for F2 og F3, Kikut - Geilo

45/15   Kommunedelplan for kultur

46/15   Bosetting av flyktninger i Hol kommune. Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger i 2015 og 2016.

47/15   FIG-LAGER Hallingdal - Evnt.- flytting til Torpomoen.

48/15   Salg av Lienvegen 220, G/Bnr. 61/70

49/15   61/37. Salg av Lien grendehus

50/15   Ørteren kraftverk KF - Valg av styre.

51/15   Suppleringsvalg - Valgstyre og utvalg for plan og utvikling.

Referatsaker

27.05.2015

27/15    Ørteren kraftverk KF - Regnskap og årsmelding 2014

28/15    Årsmelding 2014 Hol kommune

29/15    Regnskap Hol kommune 2014

30/15    Tertialrapport 1/2015 Hol kommune

31/15    Strategikonferansen 2015 – Oppsummering

32/15    Finansiering av forprosjekt for etterbruk av Hovet skole

33/15    Navnevalg ny skole i østre Hol

34/15    Målform ved ny skole i østre Hol

35/15    Retningslinjer for merking og skilting av løyper og stier

36/15    Utviklingsprogram for byregioner, gjennomgang av samfunnsanalyse Hallingdal og søknad fase 2.

37/15    61/25 og 37. Salg av Lien grendehus

38/15    Vinterhage – Geilotun

39/15    Husleiesatser i omsorgsboligene på Høgehaug Bo- og behandlingssenter etter ombygging

40/15    Mulighetsstudie Slåttahølen.

41/15    Ustekveikja Energi AS - Drøfting av saker til generalforsamling 2015

Referatsaker