Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

 Detaljregulering område B3 og FeL1 - Geilo sentrum

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 14.04.21 i sak nr. 24/21 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for område B3 og FeL1 ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger på Geilo, nord for Ustedalen og Geilo Gaarden. Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av ny boligbebyggelse, med en maks. utnyttelsesgrad på 60% og en mønehøyde på 12 m, pluss felles lekeareal.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 29.05.2021.

Reguleringsplankart, 25.02.21

Reguleringsbestemmelser, 14.04.2021

Planbeskrivelse, 26.02.21

Oversendelse av oppdatert materiale, 24.02.21

ROS-analyse, 26.02.21

VA-plan, 26.02.21

Oversiktsplan VA, 18.02.21

Støyvurdering, 9.12.20

Innkomne merknader - samlet

Saksutskrift 1.gangs behandling

Revidering av forskrift for hundehold, Hol kommune

Hol kommune mottar årlig en rekke henvendelser vedrørende hundehold, og det er spesielt henvendelser om båndtvang som går igjen. I kommunen har det i mange år vært utvidet båndtvang med hensyn til beitedyr ut oktober og båndtvang i en del skiløyper i jul-, vinter- og påskeferie. Det er nå vedtatt at Hol kommune skal revidere kommunens forskrift om hundehold.

Formannskapet i Hol kommune behandlet saken i møte 24.03.2021 og vedtok at forslaget til ny forskrift om hundehold, Hol kommune, Viken, skulle legges ut på høring med enkelte endringer. 

Saksdokumenter:
Saksutskrift- Formannskapet 24.03.2021
Revidert forslag til forskrift om hundehold, Hol kommune, Viken
Kartvedlegg til forskrift om hundehold

Høringsfristen settes til 31.05.2021. Eventuelle høringssvar sendes pr epost til postmottak@hol.kommune.no eller med post til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

 

Høringssvar 

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker?

Høringssvar kan sendes som epost eller som et brev i posten.

Her finnes et skjema som kan skrives ut og fylles ut for hånd, dersom du ønsker å bruke det: 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer