Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 12.05.21 i sak nr. 30/21 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger på Geilo, og formålet er å legge til rette for videreutvikling av Bardøla Høyfjellshotell med tilhørende områder, inkludert fritidsbebyggelse og et boligområde. Planen legger til rette for etablering av et skolebygg og annen næring/tjenesteyting. Det legges også for rette til ny skiløype mot nord mot Havsdalen og Budalen etter omlegging av dagens trasé. Det sikres flere lekeplasser.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 21.08.2021.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Sol/skygge

Flomfarevurdering

VA-plan med oversiktstegning

Plan og profil, flomgrøft

Prinsipptegning, plastring av overvannsgrøft

Plan og profil, skiløype

Snitt

Plan og profil, veger

Snitt, mulig hotellfløy

Registreringsrapport

Støyrapport

Innkomne merknader

Merknad

Planbeskrivelse gjeldende plan

Oversendelsesbrev

Skiglede for alle

Saksutskrift 1. gangs behandling UPU-sak 30/21

Høringssvar 

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker?

Høringssvar kan sendes inn med elektronisk skjema, epost eller som et brev i posten.

Skjema for høringssvar (elektronisk skjema)

Skjema for høringssvar (skjema for utskrift)

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer