Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Endring av detaljregulering for boligområde B1 - Vestlia

Utvalg for plan og utvikling har i møte 08.10.2020, sak nr. 74/20, vedtatt å legge endring av detaljreguleringsplan for boligområde B1 – Vestlia ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger i Vestlia på Geilo, og er regulert til hovedsakelig boligbebyggelse. Formålet med endringen er blant annet å erstatte gjeldende bestemmelser om skjæring/fylling med kotesatte planeringshøyder, endre byggehøyder og slå sammen flere felt til større felt.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 30.11.2020.

Plankart, forslag

Reguleringsbestemmelser, forslag

Planbeskrivelse

Landskapsprofiler

Utsnitt plankart kotehøyder

Innkomne merknader

Oppstartsmøtereferat

Gjeldende plankart

Saksutskrift 1. gangs behandling

 

Utbyggingsavtale knyttet til detaljregulering for Highland til offentlig ettersyn

Hol kommune v/ plan og utvikling har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Hol kommune og Lienvegen 11 AS. Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av kryss til riksveg 7 og adkomst fra øst.  Detaljregulering for Highland ble vedtatt den 27.05.2020. I planen stilles det krav til at kryss til Riksveg 7 og adkomst fra øst skal opparbeides før brukstillatelse innvilges. Krysset og adkomsten er regulert i Reguleringsplan for skole- og idrettsområde på Geilo vedtatt den 27.06.2013.

Fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan og bygningsloven § 17-4 jf. § 17-3.

Dokumenter

-             Fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale

-             Matrise

Reguleringsplaner med bestemmelser er tilgjengelige her:

-             Detaljregulering for Highland

               Plankart

              Planbestemmelser

-             Reguleringsplan for skole og idrettsområde på Geilo

               Plankart

               Planbestemmelser

Merknader

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune v /Avdeling for plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller på e- post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 10.11.2020.

Merk henvendelsen med sak 20/01100

Ny høring – endring av kommunedelplan for Geilo, område I1

Kommuneplanutvalget har i møte 27.08.2020 saknr 7/20 vedtatt å legge forslag til endring av kommunedelplan for Geilo, område I1 til nytt offentlig ettersyn.

Planområdet ligger langs Fv.40, sør for Geilo sentrum, er på ca 42 da og uten fast bebyggelse. Formålet med planforslaget er å endre formålet for område I1 fra 100% Industri areal – og transportkrevende forretning til å kunne benytte området til boligformål (35 daa), samt offentlig formål – beredskapssenter (7 daa)

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune v /Avdeling for plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller på e- post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 16.11.2020.

Dokumenter

15.09.2020 Plankart_I1.pdf

Bestemmelser, 01.10.2020.pdf

Konsekvensanalyse trafikk.pdf

planbeskrivelse, oktober 2020.pdf

Saksutskrift - Endring av kommunedelplan for Geilo, område I1 816455_1_1.pdf

Detaljregulering for Haugastøl Vest Parkering

Saksnr: 20/01843

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 10.9.2020, i sak nr. 72/20, vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for Haugastøl Vest Parkering ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger på Haugastøl. Formålet med planforslaget er å legge til rette for garasjer med ladestasjoner og servicebygg, samt utvidelse av eksisterende parkeringsplass.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 02.11.2020.

Saksutskrift – Utvalg for plan og utvikling 10.09.2020

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Varslingsbrev

Oppstartmøtereferat

Innkomne merknader til varsel om oppstart

Tidligere gitt dispensasjon fra byggegrense veg

Områdeplan Vestlia reiselivsområde, Geilo

Kommuneplanutvalget har i møte den 27.08.2020 i sak nr. 8/20 vedtatt å legge forslag til Områdeplan for Vestlia reiselivsområde, Geilo ut til nytt offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Områdeplanen har tidligere vært utlagt til offentlig ettersyn. Det kom innsigelse til denne og områdeplanen er omarbeidet for å svare ut innsigelsene. Endringene er av slik grad at det krever ny høring.

Planområdet ligger om lag 1,5 km sør for Geilo sentrum. Vestlia Skisenter og Vestlia Resort ligger sentralt i planområdet, og består av alpinanlegg, ski- og turløyper, hotell og fritidsbebyggelse i form av selveier- og utleiehytter. Kommunedelplan for Geilo, vedtatt 24.06.10, kap. 5.1.1, utpeker det aktuelle området i Vestlia til områderegulering hovedsakelig med arealformål reiselivs-, alpin- og aktivitetsområde. Planforslaget inneholder oppføring av inntil 900 nye enheter med utleieenheter og fritidsboliger samt tilhørende infrastruktur med blant annet ny rundkjøring på Fv.40 og oppgradering av tur- og løypenett. Planforslaget inneholder også utvidelse av utnyttelsesgraden på Vestlia Resort.


Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 19.10.2020.

Saksutskrift - Områderegulering for Vestlia reiselivsområde_27.08.20

Saksutskrift - Områdeplan for Vestlia reiselivsområde, Geilo

Plankart_010920

Temakart_grønnstruktur_050820

Reviderte bestemmelser_04.09.2020.

03_PlanID 620_4181_Planbeskrivelse

Supplerende planbeskrivelse_04.09.2020

Vestlia - oppsummering merknader_070820

20199-02-1 Kommentarer til NVE innsigelser skred

20199-01-1 Spesifisering av tiltak mot flom

Risikovurdering og tiltaksplan Geilo skytebane 161213

Tillatelse etter forurensningsloven til opprydning i foruren.

Vedlegg C Forsvarsbygg 14 641 Miljøunderskelser Geilo skyteb

Vedlegg D Forsvarsbygg 15 803 Supplerende miljøkartlegging G

Vedlegg E Supplerende prøvetaking planlagt parkeringsareal G

Vedtak om tillatelse til opprydning i forurenset grunn ved G

Forskrift for avfallsbehandling - Høring

Forslag til revidert «Forskrift for avfallsbehandling» for Flå kommune, Gol kommune, Hemsedal kommune, Hol kommune, Nesbyen kommune, Krødsherad kommune og Ål kommune er på vegne av kommunene lagt ut på høring.

Innspill og kommentarer sendes til Hallingdal Renovasjon IKS, Kleivi Næringspark 31, 3570 Ål eller til firmapost@hallingdalrenovasjon.no innen høringsfristen 15. oktober 2020.

Forslag til forskrift for avfallsbehandling 

Høringssvar 

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker?

Høringssvar kan sendes som epost eller som et brev i posten.

Her finnes et skjema som kan skrives ut og fylles ut for hånd, dersom du ønsker å bruke det: 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer