Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Handlingsprogram 2020-2023

Formannskapet har i møte den 12.09.2019 vedtatt å legge Handlingsprogram 2020-2023 med vedtatte endringer  ut på høring i 30 dager i henhold til plan- og bygningsloven § 11-4 om rullering av handlingsdelen.

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Hol og på Geilo.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Økonomiavdelingen, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med epost: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 22.10.2019.

Handlingsprogram 2020-2023

Detaljregulering for masseuttak Skurdalen

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 15.08.19 i sak nr. 40/19 vedtatt å legge forslag til Detaljregulering formasseuttak, Skurdalen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

 

Beliggenhet ved Bryplass, Skurdalen. Omkring 1 km vest for Lia fjellhotell mellom fv. 40 og Holmevatnet. Formålet er å få regulert et mindre masseuttak til uttak av løsmasser og deponi/bearbeiding av masser knyttet til anleggsvirksomhet.

 

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Hol og på Geilo og Hol folkebibliotek på Geilo. 

 

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 07.10.19.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift

Støyrapport

Detaljregulering for Geilo fjellandsby felt 16 og del av felt 18

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 13.06.2019 i sak nr.  33/19 vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for felt 16 og deler av felt 18 – Geilo Fjellandsby ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

 

Planområdet ligger på Kikut, ca 5 km sør for Geilo sentrum. Feltene er en del av Geilo fjellandsby.

Formålet med planen er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med overordnet plan innenfor deler av felt 18 og felt 16 i Geilo fjellandsby. Deler av felt 18 er i gjeldende bebyggelseplan for Geilo fjellandsby avsatt til aktivitetsområde/alpinbakke. Feltet ønskes å reguleres i tråd med overordnet plan tilbake til fritidsbebyggelse. 

Plandokumentene ligger på servicetorget både på Geilo og i Hol og Hol folkebibliotek på Geilo. 

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 12.08.2019.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Konseptstudie

ROS-analyse

Kart veger

Saksutskrift

 

 

Detaljregulering for Solheim, Ustaoset

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 08.11.2018 i sak nr 73/18  vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for Solheim, Ustaoset, ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §12-10.

Planområdet ligger på Ustaoset. Formålet er å omregulere området fra næring til fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie. Planen ønsker å etablere inntil 32 fritidshytter, hvor 17 av disse hyttene er allerede bygd.

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på Geilo og i Hol og Hol folkebibliotek på Geilo i tidsrommet 11.05.2019 – 22.06.2019.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol  eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 22.06.2019

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Illustrasjonsplan bebyggelse

Illustrasjonsplan parkering

VA-ledninger

Saksutskrift Utvalg for plan og utvikling

Støyrapport

Detaljregulering for Kikut Fjellstue

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 07.03.19 i sak nr. 10/19 vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for Kikut Fjellstue, ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger  på Kikut. Formålet er å omregulere området fra turistbedrift til fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie.  Planen innenholder 81 leiligheter fordelt på tre bygg.

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på Geilo, Hol folkebibliotek på Geilo og kommunehuset i Hol i tidsrommet 04.05.2019 – 15.06.2019.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol  eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 15.06.2019

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjonsplan

Støynotat

VA-plan

Vedtak Utvalg for plan og utvikling

Utbyggingsavtale for detaljreguleringsplan for Breidablikk

I henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det at Hol kommune har fremforhandlet en utbyggingsavtale med Hallingdal Hytteservice AS. Innholdet i avtalen gjelder gjennomføring/ utbygging av vedtatt detaljreguleringsplan for Breidablikk i område HBTF9 i Geilo sentrum.Arbeidet er utført med bakgrunn i prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Hol kommune. Fremforhandlet utbyggingsavtale legges ut på offentlig ettersyn frem til 1. juni.

Spørsmål eller merknader vedrørende avtalen kan rettes til: Hol kommune, Avdeling for plan- og utvikling v/Espen Bille-Larsen, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Tlf. 32 09 21 00.

Signert avtale

Eiendomsskatt 2019

Eiendomsskatteliste for Hol kommune lå til offentlig gjennomsyn på Servicetorget og kommunehuset i tre uker fra mandag 25. februar 2019.

I henhold til eiendomsskatteloven § 19 kunne eventuelle klager på utskrevet eiendomsskatt sendes Hol kommunes postmottak innen 8. april 2019.

Nye vegnavn i Hol kommune - Høring

Det skal i løpet av våren 2019 vedtas noen nye vegnavn i Hol kommune.
Brev er sendt aktuelle grunneiere. I tillegg legges de aktuelle vegene ut på denne siden slik at det er anledning til å komme med forslag.

Her finner du oversikt over veger som skal tildeles vegnavn

Høringssvar

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker? Her finner du skjema som kan fylles ut og skrives ut. 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer