Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Endring av detaljreguleringsplan for Blomsetlie

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 11.06.2020, i sak 44/20, vedtatt å legge endring av detaljreguleringsplan for Blomsetlie ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.


Planområdet ligger i Budalslie, ca. 2,5 km nordøst for Geilo sentrum. Formålet med endringen er blant annet å endre måleregel for høyde, øke den totale utnyttelsen per tomt med 20 m2 BYA, samt legge til rette for større garasje/anneks/uthus.
Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 28.08.2020

Dokumenter

Varslingsbrev.pdf

Korrigering varslingsbrev.pdf

Saksutskrift - Endring av detaljreguleringsplan for Blomsetlie.pdf

Forslag til endring, plankart.pdf

Forslag til endring, reguleringsbestemmelser.pdf

Endret innstilling.pdf

Søknad om reguleringsendring.pdf

Fjernvirkning Blomsetlie.pdf

Helningskart.pdf

Detaljregulering for FK1 og FK6, Ustaoset

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 7.5.2020 i sak nr. 31/20 vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for FK1 og FK6, Ustaoset, ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger på Ustaoset, ca. 1000 m.o.h, sentralt plassert i Ustaoset sentrum
Formålet med planen er å legge til rette for ny konsentrert fritidsbebyggelse i tråd med formål i områdeplanen for Ustaoset sentrum.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 6.7.2020.

Dokumenter

Planbeskrivelse.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelse.pdf

ROS-analyse.pdf

VA-plan.pdf

VA plan illustrert.pdf

Saksutskrift - Detaljregulerings FK1 og FK6 - Ustaoset.pdf

Endring av detaljreguleringsplan for boliger Vøllovegen

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 14.05.2020 i sak nr. 37/20 vedtatt å legge ednring av detaljreguleringsplan for boliger Vøllovegen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger sør for Rv7 ved Vøllovegen, ca. 2,5 km øst for Geilo sentrum. Formålet med endringen er å legge til rette for to- og flermannsboliger i planområdet som i gjeldende plan er regulert til boliger i form av eneboliger.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen den  06.07.2020.

Dokumenter

Saksutskrift.pdf

Forslag til reguleringsendring, bestemmelser.pdf

Plankart.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Høringssvar 

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker?

Høringssvar kan sendes som epost eller som et brev i posten.

Her finnes et skjema som kan skrives ut og fylles ut for hånd, dersom du ønsker å bruke det: 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer