Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Kommunedelplan for barnehage og skole 2019-2031. Høring og offentlig ettersyn

Kommunedelplanen for barnehage og skole i Hol kommune sendes ut på høring i henhold til Kommuneplanutvalgets vedtak i møte 22.11.2018, sak 10/18

Formålet med en kommunedelplan for barnehage og skole er å skape forutsigbarhet i sektoren med tanke på ressurser og kompetansebehov. Planen skal forankre en pedagogisk retning der felles mål og strategier skal bidra til et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp fra barnehage til videregående skole.

Kommunedelplanen har et 12-års overordnet perspektiv. Både barnehage og skole er inne i en tid der det skjer endringer i plan- og lovverk. Dette får konsekvenser for arbeidet i virksomhetene og det er behov for en plan som kan gi retning i det langsiktige arbeidet.

I planforslaget er strategiene nummerert. Dette er for å lette henvisning under politisk behandling og høring. Nummereringen innebærer ingen prioritering.

Har dere innspill eller merknader til planen, send dem til oss innen høringsfristen.
Frist for innspill er 14. januar 2019

Innspill merkes Kommunedelplan for barnehage og skole 2019-2031
Sendes til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller på epost til postmottak@hol.kommune.no

Planforslag Kommunedelplan for barnehage og skole 2019-2031 

 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2030

Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Hol kommune er under revisjon, og forslag til revidert plan legges nå ut til offentlig ettersyn i henhold til Kommuneplanutvalgets vedtak i møte 30.08.2018, sak 8/18.

Hovedformålet med planen er å ha et verktøy for målrettet og systematisk trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Det er også foreslått endringer i planen i forbindelse med arbeidet for å bli «trafikksikker kommune».

Har dere innspill til trafikksikkerhetstiltak, ideer til holdningsskapende tiltak eller andre merknader til planen, så send de inn til oss innen høringsfristen.

Frist for innspill er 22.oktober 2018
Innspill merkes: Kommunedelplan for trafikksikkerhet
Sendes Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol  eller på epost til postmottakt@hol.kommune.no

Dokumenter:

Forslag til kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2030
Forslag til tiltaksplan

 

Detaljregulering for Dagali Panorama

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 16.08.18 i sak nr. 54/18 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Dagali Panorama til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger øst for alpinbakkene ved Dagali fjellpark på del av eiendom 99/1. Formålet er å videreutvikle området i samsvar med kommuneplan. Det planlegges for 55 nye hyttetomter med forholdsvis høy tetthet, tilrettelagt for barnefamilier.

Plandokumentene ligger på Hol kommunehus, servicetorget på Geilo og Hol folkebibliotek på Geilo.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 15.10.18.

 

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

VA-plan

Saksutskrift

 

Detaljregulering for del av 11/2, Holsåsen

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte den 12.04.2018 i sak nr. 24/18 å legge forslag til Detaljregulering for del av 11/2, Holsåsen ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 – 10.

Området ligger på Holsåsen ved Steinstølen
Formålet med planen er innarbeidelse av 26 nye tomter for fritidsbebyggelse. Planområdet inneholder også seks eksisterende hytter og en støl. 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på Geilo, Hol folkebibliotek på Geilo og kommunehuset i Hol.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 28.07.2018

 

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Helningskart

VA-plan

VA-kart

Saksutskrift

 

Konsesjonsvilkår for reguleringa av Uste-Hallingdalsvassdraget i Hol, Ål, Gol, Nes og Nore og Uvdal kommuner - Revidering

NVE har revisjonsdokument for reguleringa av Uste-Hallingdalsvassdraget ute på offentlig høring.
På bakgrunn av føringer fra NVE har Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering og E-CO Energi AS utarbeidet et revisjonsdokument, som blant annet beskriver reguleringene og vurderer de ulempene en er kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentleg hørng. Revisjonsdokumentet og bestemmelsene til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.

Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker. For å snevre inn søket, kan du velge «Vannkraft» under «Alle typer» og «Revisjon av vilkår» under «Alle sakstyper». Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnes på www.nve.no/revisjon.
Dersom du ønsker ein papirversjon, kan du kontakte Halvor Kr. Halvorsen tlf. 24 11 65 11, eller e-post:
halvor.halvorsen@e-co.no.

2 eksemplarar av revisjonsdokumentet er lagt ut til gjennomsyn på servicetorget i Hol kommune på Geilo.

Merknader sendes fortrinnsvis via sakens nettside www.nve.no/konsesjonssaker.

Alternativt med epost til nve@nve.no eller med vanlig post til NVE - Konsesjonsavdelinga, postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Frist for å komme med merknader er 15. september 2018.

Norges vassdrags- og energidirektorat
 

Detaljregulering Nystølhovda, Holsåsen

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte den 12.04.2018 i sak nr. 24/18 å legge forslag til Detaljregulering for Nystølhovda 11/5,8, Holsåsen ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 – 10.

Området ligger på Holsåsen øst for Steinstølen.
Formålet med planen er innarbeidelse av 20 nye tomter for fritidsbebyggelse. Planområdet inneholder også en støl og en skiløype.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på Geilo, Hol folkebibliotek på Geilo og kommunehuset i Hol.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 13.07.2018

 

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Kart som viser område 43 og del av Holsåsen del 1

Vann- og avløpsplan

VA-plankart

Saksutskrift

 

Høringssvar

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker? Her finner du skjema som kan fylles ut og skrives ut. 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer