Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

 Detaljregulering Raggsteindalen Høyfjellsstue

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 07.11.19 i sak nr. 9/19 vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for Raggsteindalen Høyfjellsstue ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger ved Strandavatnet. Formålet med planen er å regulere inn 5 nye tomter for fritidsbebyggelse og regulere Raggsteindalen Høyfjellsstue for fremtidig bruk.

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på Geilo og i Hol og Hol folkebibliotek på Geilo i tidsrommet 11.01.20-22.02.20.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med epost: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 22.02.20.

Dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Vann- og avløpsplan

Kart vann- og avløpsplan

Saksutskrift fra utvalg for plan og utvikling 07.11.19

 Områdeplan for Vestlia reiselivsområde, Geilo

Kommuneplanutvalget har i møte den 28.11.2019 i sak nr. 2/19 vedtatt å legge forslag til Områdeplan for Vestlia reiselivsområde, Geilo ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. 

Planområdet ligger om lag 1,5 km sør for Geilo sentrum. Vestlia Skisenter og Vestlia Resort ligger sentralt i planområdet, og består av alpinanlegg, ski- og turløyper, hotell og fritidsbebyggelse i form av selveier- og utleiehytter. Kommunedelplan for Geilo, vedtatt 24.06.10, kap. 5.1.1, utpeker det aktuelle området i Vestlia til områderegulering hovedsakelig med arealformål reiselivs-, alpin- og aktivitetsområde.

Planforslaget inneholder oppføring av inntil 900 nye enheter med utleieenheter og fritidsboliger samt alpinanlegg og tilhørende infrastruktur med blant annet ny rundkjøring på FV 40. Planforslaget inneholder også utvidelse av utnyttelsesgraden på Vestlia Resort.

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på Geilo, Hol folkebibliotek på Geilo og kommunehuset i Hol i tidsrommet 23.12.19 – 13.02.20. 

Høringsdokumenter:

Plankart  (5MB)

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse  (11MB)

Illustrasjonsplan BRF 3  

Illustrasjonsplan rundkjøring

Illustrasjonsplan rundkjøring - siktlinjer

Veiprofil delområde A

Veiprofil delområde C

Vann- og avløpsplan

Vann- og alvøpsplan - oversiktstegning  (6MB)

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Konsekvensutredning - landskap  (8MB)

Konsekvensutredning - Kulturminner og kulturmiljø  (7MB)

Konsekvensutredning - Naturmangfold  (9MB)

Konsekvensutredning - Naturressurser  (8MB)

Saksutskrift 1. gangsbehandling - kommuneplanutvalget 28.11.19 

Konsekvensutredning  - Nærmiljø og friluftsliv  (7MB)

Konsekvensutredning - Samfunn  (5MB)

Kulturhistorisk registrering  (12MB)

Geilo skytebaner og leirduebane - Risikovurdering og tiltaksplan

Geilo skytebaner og leirduebane -Supplerende miljøkartlegging

Skredfarevurdering i reguleringsplan

Sikringstiltak for hyttefelt - Muligheter for sikringstiltak

Mulige sikringsløsninger for utvalgte faresoner

Faresoner for flom og skred (19MB)

Trafikkanalyse - kryssløsning Fv 40

Vurdering av kryssløsning Fv 40 - Skurdalsvegen

Vurdering av veibredde Bakkestølvegen

Trafikkanalyse 

Oversendelsesbrev - Opus Bergen AS  18.12.19

Oversendelsesbrev 1. gangslevering - Opus Bergen AS 

Justeringer gjort etter vedtak i kommuneplanutvalget 28.11.2019

Kvalitetssikring av konsekvensutredningene - kommunens tilbakemeldinger

 

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol, eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 13.02.2020.

 

Økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020

Formannskapet vedtar å legge ut økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020 på offentlig ettersyn i 14 dager med hjemmel i ny kommunelov § 14-3 og § 14-4 med spesifiseringer. Viser til saksutskriften under.

Eventuelle innspill til planen kan sendes Hol kommune, økonomiavdelingen, Ålmannvegen 8, 3577 Hol eller postmottak@hol.kommune.no

Høringsfrist:  1.12.2019 kl. 12.00.

Dokumenter:

Saksutskrift

Økonomiplan 2020-2023

 

Høringssvar 

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker? Her finner du skjema som kan skrives ut. 

Skjema for høringssvar

 

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer