Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Kunngjøring av navnesak

Kartverket har reist navnesak for å fastsette skrivemåten på mange stedsnavn i Hol kommune.
Dette gjelder stedsnavn med flere endinger og forstavelser:

Blant annet:  Bakkahelleren, Folarskardet, Krækkja(Krekkja), Vibu, Bjørkevatn, Embretstølen, Skarstølen, Ossjøen, Langesend, Bjønnsend, Stokksend, Hersend.

Se fullstendig liste nedenfor. Se også vedlagt brev fra Kartverket.

Eventuelle uttalelser til skrivemåten sendes til postmottak@hol.kommune.no eller til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol innen 01.05.2020.

Dokumenter:

Brev fra Kartverket

Fullstendig liste

 

Detaljregulering for fritidsboliger, Sisseldalen

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 20.02.2020 i sak nr. 13/20 vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for fritidsboliger, Sisseldalen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger ca. 5 km nord-nordvest for Hovet, 1000 meter over havet.
Formålet med planen er å regulere for fritidsbebyggelse i område avsatt til formålet i kommuneplanens arealdel. Det legges til rette for 15 nye hyttetomter, i tillegg noe tekniske anlegg tilknyttet dette.

Sakens dokumenter ligger tilgjengelig på servicetorget på Geilo og på kommunehuset i Hol.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen den 14.04.2020.

Høringsdokumenter:

Planbeskrivelse.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Plankart.pdf

VA_plan.pdf

Saksutskrift_Sisseldalen.pdf

Endring av Kommunedelplan for Geilo, Område I1

Kommuneplanutvalget har i møte 20.02.2020 saksnr 3/20 vedtatt å legge forslag til endring av kommunedelplan for Geilo, område I1 til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger langs Fv.40, sør for Geilo sentrum, er på ca 42 da og uten fast bebyggelse.
Formålet med planforslaget er å endre formålet for område I1 fra 100% Industri areal – og transportkrevende forretning til å kunne benytte området til boligformål (25%), fritidsboligformål (25%), areal- og transportkrevende forretning (33%) og offentlig formål – beredskapssenter (17%).

 

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune v/ Avdeling for plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller på e- post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 20.04.2020.

Høringsdokumenter:

Planbeskrivelse.pdf

Bestemmelser.pdf

Plankart.pdf

Konsekvensutredning.pdf

ROS-analyse.pdf

Saksutskrift - KPU 28.11.2019.pdf

Saksutskrift - KPU 20.02.2020.pdf

Eiendomsskatt 2020

Eiendomsskatteliste for Hol kommune ligger til offentlig gjennomsyn på Servicetorget,  kommunehuset og Geilo bibliotek i tre uker fra tirsdag 25. februar.
Eiendomsskattegrunnlagene for bolig- og fritidseiendommer er redusert med 30 % jfr. Eiendomsskatteloven § 8 A-2.
Skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er økt fra 2 til 3 promille jfr. kommunestyrevedtak 54/19.

I henhold til eiendomsskatteloven § 19 kan eventuelle klager på utskrevet eiendomsskatt sendes
Hol kommunes postmottak innen 7. april 2020.

Eiendomsskatteliste 2020.

Eiendomsskatteliste for eiendommer fritatt helt eller delvis for eiendomsskatt.

Skatteliste kraftverk og linjenett 2020.

Beitebruksplan for Hol 2020-2032

Hol kommunestyre vedtok gjeldende beitebruksplan for Hol den 31.01.08. Planen skal nyttes som hjelpemiddel i plansammenheng for å ivareta beiteinteressene og beiteressursene i Hol kommune. I tråd med planstrategien skal den revideres i 2020.

Kommuneplanutvalget vedtok 30.01.20 å legge utkast til revidert beitebruksplan for Hol med temakart, ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker.

Utkast til beitebruksplan for Hol er lagt ut her på kommunens nettside, servicetorget i Hol og på Geilo og på bibliotekene i uke 7.
Høringsperioden går frem t.o.m. fredag 27. mars 2020.
Beitenæringa, faglag i landbruket, forvaltningsmyndigheter og andre kan innen fristen sende innspill med tittel /merket "Beitebruksplan":

postmottak@hol.kommune.no

Høringsdokumenter:

Utkast til beitebruksplan for Hol behandlet i kommuneplanutvalget 30.01.20 

Saksutskrift kommuneplanutvalget 30.01.20 beitebruksplan for Hol 2020-2032

Temakart 1 Sau pr kvadratkilometer

Temakart 2 Beiteinstallasjoner

Temakart 3 Tap av søyer på utmarksbeite

Temakart 4 Tap av lam på utmarksbeite

Temakart 5 Drifteveier og overordnet vegetasjonskart

Temakart 6 Biologisk mangfold og gjennomført vegetasjonskartlegging
 
 

 

Høringssvar 

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker?

Høringssvar kan sendes som epost eller som et brev i posten.

Her finnes et skjema som kan skrives ut og fylles ut for hånd, dersom du ønsker å bruke det: 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer