Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Detaljregulering for Holmshovda

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 3.12.2020 i sak nr. 92/20 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Holmshovda ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger på Geilo, vest for Dr. Holms hotell. Formålet med planforslaget er blant annet å legge til rette for fritids- og hotellformål, med en maks utnyttelse på 1200 m2 BRA og en mønehøyde på 7 m.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 1.2.2021.

Bestemmelser

Plankart

Planbeskrivelse

Merknadsskjema

VA tiltaksnotat

VA, vedlegg 1, 2, 3 og 4

Soldiagram

Tegningshefte

ROS-analyse

Saksutskrift, tidligere 1. gangs behandling

Saksutskrift, ny 1. gangs behandling

Notat vedrørende servitutt

Handlingsprogram og økonomiplan 2021 - 2024 med årsbudsjett 2021

I medhold av plan- og bygningsloven §11-4 og kommuneloven §14-3 legges Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021. Formannskapets innstilling til kommunestyret ut til alminnelig ettersyn i perioden 25.11.20 til 08.12.20. Behandling i kommunestyret 09.12.20.

Formannskapets innstilling omfatter i tillegg forslag til gebyr og betalingssatser for kommunale avgifter fra og med 1/1-2021

 Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021. Formannskapets innstilling til kommunestyret er lagt ut på følgende steder:  Hol kommunehus og  Servicetorget Geilo.

 Eventuelle merknader må være Hol kommune, postmottak i hende innen tirsdag 08.12.20.

Handlingsprogram og økonomiplan 2021 - 2024 md årsbudsjett 2021

Handlingsplan for folkehelse 2021-2024 - Høring

I henhold til Kommuneplanutvalgets vedtak i møte 19.11.2020 sak 11/20, sendes med dette forslag til handlingsplan for folkehelse 2021-2024, datert 09.11.2020, til høring.

Høringsfristen er satt til 15.01.2021.

Hensikten med planen er å gi en oversikt over helsetilstanden i kommunens befolkning, og gi mål og strategier for å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Ved denne revisjonen har det også vært fokus på å få på plass et system for en enda bredere intern forankring av folkehelsearbeidet i hele kommunens virke.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune v/Avdeling for plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller på e- post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 15.01.2021.

Handlingsplan for folkehelse 2021-2024

Kommunedelplan for naturmangfold - Høring av planprogram og varsling av oppstart av planarbeid

I henhold til Kommuneplanutvalgets vedtak i møte 19.11.2020 sak 9/20 legges med dette forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold, datert 23.11.2020, til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeid i henhold til planprogrammet.

Målet med utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold er å få en samlet oversikt og
helhetlig fremstilling av viktige og verdifulle naturområder, naturtyper og arter i kommunen.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune v/Avdeling for plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller på e- post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 15.01.2021.

Forslag planprogram for kommunedelplan for naturmangfold

Kommunal planstrategi 2020-2023 - Høring

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 19.11.2020 sak 10/20 å sende forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 på 30 dagers høring før saken behandles i kommunestyret.

Høringsfrist er 21.desember.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune v/Avdeling for plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller på e- post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 21.12.2020

Kommunal planstrategi 2020-2023 - Hol kommune

Områdeplan Vestlia reiselivsområde, Geilo

Kommuneplanutvalget har i møte den 27.08.2020 i sak nr. 8/20 vedtatt å legge forslag til Områdeplan for Vestlia reiselivsområde, Geilo ut til nytt offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Områdeplanen har tidligere vært utlagt til offentlig ettersyn. Det kom innsigelse til denne og områdeplanen er omarbeidet for å svare ut innsigelsene. Endringene er av slik grad at det krever ny høring.

Planområdet ligger om lag 1,5 km sør for Geilo sentrum. Vestlia Skisenter og Vestlia Resort ligger sentralt i planområdet, og består av alpinanlegg, ski- og turløyper, hotell og fritidsbebyggelse i form av selveier- og utleiehytter. Kommunedelplan for Geilo, vedtatt 24.06.10, kap. 5.1.1, utpeker det aktuelle området i Vestlia til områderegulering hovedsakelig med arealformål reiselivs-, alpin- og aktivitetsområde. Planforslaget inneholder oppføring av inntil 900 nye enheter med utleieenheter og fritidsboliger samt tilhørende infrastruktur med blant annet ny rundkjøring på Fv.40 og oppgradering av tur- og løypenett. Planforslaget inneholder også utvidelse av utnyttelsesgraden på Vestlia Resort.


Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 19.10.2020.

Saksutskrift - Områderegulering for Vestlia reiselivsområde_27.08.20

Saksutskrift - Områdeplan for Vestlia reiselivsområde, Geilo

Plankart_010920

Temakart_grønnstruktur_050820

Reviderte bestemmelser_04.09.2020.

03_PlanID 620_4181_Planbeskrivelse

Supplerende planbeskrivelse_04.09.2020

Vestlia - oppsummering merknader_070820

20199-02-1 Kommentarer til NVE innsigelser skred

20199-01-1 Spesifisering av tiltak mot flom

Risikovurdering og tiltaksplan Geilo skytebane 161213

Tillatelse etter forurensningsloven til opprydning i foruren.

Vedlegg C Forsvarsbygg 14 641 Miljøunderskelser Geilo skyteb

Vedlegg D Forsvarsbygg 15 803 Supplerende miljøkartlegging G

Vedlegg E Supplerende prøvetaking planlagt parkeringsareal G

Vedtak om tillatelse til opprydning i forurenset grunn ved G

Forskrift for avfallsbehandling - Høring

Forslag til revidert «Forskrift for avfallsbehandling» for Flå kommune, Gol kommune, Hemsedal kommune, Hol kommune, Nesbyen kommune, Krødsherad kommune og Ål kommune er på vegne av kommunene lagt ut på høring.

Innspill og kommentarer sendes til Hallingdal Renovasjon IKS, Kleivi Næringspark 31, 3570 Ål eller til firmapost@hallingdalrenovasjon.no innen høringsfristen 15. oktober 2020.

Forslag til forskrift for avfallsbehandling 

Høringssvar 

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker?

Høringssvar kan sendes som epost eller som et brev i posten.

Her finnes et skjema som kan skrives ut og fylles ut for hånd, dersom du ønsker å bruke det: 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer