Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planer

Her finner du kommunale reguleringsplaner som det er varslet oppstart på. I tillegg finner du noen private planer (listen er ikke fullstendig).

Skurdalen næringspark

Varslingsbrev

Reguleringsendring - Detaljregulering for Geilo Fjellandsby, Felt 2

Varslingsbrev

Detaljregulering for Holmshovda

Varslingsbrev

Detaljregulering for Timrehaugvegen

Varslingsbrev

Endring av H/T6 - Geilohovda Geilo Panorama

Varslingsbrev

Reguleringsplan for Stølsvegen 8, gnr/bnr 64/157

Varslingsbrev

Detaljregulering Gamlevegen (Geilo Sentrum Vest)

Varslingsbrev

Endring av reguleringsplan for Geilohovda H/T6

Varslingsbrev

Detaljregulering felt 16 og del av felt 18 i Geilo Fjellandsby

Varslingsbrev

Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell

Varslingsbrev

Vedtatte planer

Revidering Detaljregulering Aasremmenden

Kommunestyret har i møte den 27.03.19 i sak nr. 16/19 godkjent revidering av detaljregulering for Aasremmenden i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:

-          Bestemmelsens § 2, 2.2 – følgende setning tas ut: «Vegetasjonen kan tynnes ut for å sikre sikt og ferdsel»

-          Bestemmelsens § 5, 5.1 – siste setning endres til: «Det er en målsetting at vegetasjonen innenfor naturområdene NA1 og NA2 i planområdet skal bevares for å unngå siluettvirkning av bygningene som skal bygges i området. Det skal ikke fjernes vegetasjon fra naturområdene.»

 

Planområdet ligger sør på Kikut langs vestsiden av Fv. 40. Formålet med planen er å gjennomføre noen tilpasninger og presiseringer knyttet til:

-          Bestemmelsene om utnytting og parkering

-          Byggegrenser i plankartet

-          Bygningsplassering på tomtene 53, 54, 68- 70

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og

§ 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

 

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune innen 13.05.2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift 1. gangs behandling

Saksutskrift 2. gangs behandling

 

Detaljregulering for Øvre Budalslie

Kommunestyret har i møte den 31.10.2018 i sak nr. 68/18 godkjent Detaljregulering for Øvre Budalslie i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger i Budalslie, ca. 2,5 km nord for Geilo sentrum. Formålet med planen er å få området regulert i henhold til dagens situasjon. Planforslaget var opprinnelig foreslått med 3 nye tomter. Utvalg for plan og utvikling vedtok å fremme planen med én ny tomt i tråd med arealformålene i kommunedelplan.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 10.12.2018. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

VA-kart

Saksutskrift 1. gangs behandling

Saksutskrift 2. gangs behandling

Endring av detaljregulering for H/T7, Geilohovda

Kommunestyret har i møte den 21.03.2018 i sak nr. 13/18 godkjent endring av detaljregulering for H/T7, Geilohovda i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:

Reguleringsbestemmelsene § 3 endres til: 

Hovedandelen av boenhetene i områdene (minst 80%) skal ha en størrelse på mellom 30-100m2 BRA eksl. p-plass. Disse fordeles som følger: 

H/T1: 10 stk mellom 30-100m2 og 2 stk kan være inntil 250 m2 

H/T2: 6 stk mellom 30-100m2 og 2 stk kan være inntil 250 m2 

H/T3: 5 stk mellom 30-100m2 og 1 stk kan være inntil 250 m2

Planområdet ligger nord for Geilo sentrum og omfatter eiendommene gnr 64. bnr. 3, 8, 100, 730, 731, 732, 733, 734 og 755. Planen innebærer en endring av området fra kombinert formål til konsentrert fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie i samsvar med prinsippsakene «Arealpolitikk for varme- kalde senger», K-5/14 og K-29/14.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 03.12.2018.  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Saksutskrift 2. gangs behandling

Saksutskrift 1. gangs behandling

Sjekkliste ROS

Detaljregulering for Geilohovda alpinnedfart 64/55 m.fl. Geilo

Kommunestyret har i møte den 26.09.18 i sak nr. 58/18 godkjent Detaljregulering for Geilohovda alpinnedfart 64/55 m.fl. Geilo i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger på Geilo.

Formålet med planen er å sikre en bred alpinnedfart ned til den gamle basestasjonen på Geilo.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til departementet. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremstilles skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol, eller postmottak@hol.kommune.no innnen 05.11.2018. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen tre år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningslovens § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Saksutskrift Kommunestyret 26.09.2018

Saksutskrift Utvalg for plan og utvikling 13.09.2018

Saksutskrift Utvalg for plan og utvikling 15.02.2018

 

Detaljregulering for Hallstul, Seterdalen

Kommunestyret har i møte den 26.09.2018 i sak nr. 59/18 godkjent Detaljregulering for Hallstul, Seterdalen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger ved Øvre Hallen i Seterdalen, Dagali ca. 2 km vest for fv. 40. Formålet er å legge til rette for fem nye hyttetomter på del av eiendom g/bnr 94/1 i byggeområde for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og § 1-9 til departementet. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 05.11.2018. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

VA-plan

Saksutskrift

 

Detaljregulering for Solhovda Sør, Skurdalen - mindre endring

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 13.09.2018 sak 59/18 følgende mindre endring av Detaljregulering for Solhovda sør i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14:

Tomtegrensen på gnr. 66 bnr. 850 på plankart vedtatt den 28.06.17 justeres i henhold til illustrasjonsplan datert 11.11.16 og vedtatt den 28.06.17.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.noi innen 05 .10.2018

Dokumenter:

Beskrivelse av mindre endring

Oppdatert plankart

Saksutskrift

 

Detaljregulering for Stølsvegen, Vestlia

Kommunestyret har i møte den 29.08.18 i sak nr. 51/18 godkjent Detaljregulering for Stølsvegen, Vestliai henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:

Byggegrense for felt 2 endres fra 4 til 7 meter langs grenselinjen mot Sveingårdsstølen (i sørøst). Øvrig byggegrense for felt 2 senkes til 2 meter.

Planområdet ligger i Vestlia, Geilo, med adkomst fra Stølsvegen og omfatter eiendom g/bnr 65/33 og del av eiendom g/bnr 65/310. Formålet er å omregulere området fra turistbedrift til fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie i samsvar med prinsippsakene «Arealpolitikk for varme-kalde senger», K-5/14 og K-29/14. Planforslaget inneholder oppføring av 10 nye tomannsfritidsboliger med totalt 20 boenheter.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til departementet.  Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.  

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune innen 08.10.2018.  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

VA-plan

Saksutskrift 1. gangs behandling

Saksutskrift 2. gangs behandling

 

Detaljregulering for Bettumbråten, gnr/bnr. 55/32

Kommunestyret har i møte den 21. mars 2018 vedtatt Detaljregulering for Bettumbråten, gnr. 55/32.

Planforslaget legger til for fradeling av 2 parseller for fritidsbebyggelse på gnr. 55/32 ved Bettumbråten på Haugastøl. Dette bygger på en avtale fra 1965 tidligere eier av aktuell eiendom inngikk med Hol kommune. Eiendommen ligger på Haugastøl, på nordsiden av Rv 7 og jernbanen, og er på ca. 65 daa.

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Kommunestyret / Sak 12/18.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Hol kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Dokumenter:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Detaljregulering F7 Luten - Geilo, gnr/bnr 61/8

Kommunestyret har i møte den 31. januar 2018 vedtatt detaljregulering for område – F7 Luten – Geilo, gnr/bnr 61/8.

Planområdet ligger nordøst for Geilo sentrum og Øyo, øst for elva Bardøla. Området ligger ca. 1 km fra Rv. 7 og ca. 2 km. nordøst for Geilo sentrum. Planområdet har en størrelse på i underkant av 25 daa og ligger på eiendommen 61/8 på Luten. Planområdet er ubebygd, men grenser i vest til eksisterende hytter. Øst for planområdet ligger eksisterende gårdsbruk på Luten.

Formålet med planen er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse i område F7 innenfor kommunedelplanen for Geilo sentrum.

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Kommunestyret / Sak 7/18.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Hol kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksutskrift

Detaljregulering for Fjelljom boligfelt, Skurdalen

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen 31.01.2018 i sak nr. 6/18 med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger nordvest for Skurdalen oppvekstsenter og Skurdalskyrkja ved Skurdalen camping. Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med 17 nye boligtomter. Hovedsakelig eneboliger og en tomt hvor det åpnes for tomannsboli/tettsmåhusbebyggelse/rekkehus.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven kap. VI. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort bindende i reguleringsplan.

Dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksutskrift

VA-plan

VA-plan tegning 1

VA-plan tegning 2

Fylkesmannen trekker innsigelse

 

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegenn 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 19.03.2018. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må være framsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Detaljregulering for Rennedalen

Kommunestyret har i møte den 30.08.17 i sak nr. 60/17 godkjent Detaljregulering for Rennedalen  i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger i Rennedalen på Ustaoset.
Formålet med planen er fortetting med hytter og leiligheter. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til departementet.  Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.  

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune  innen 13.01.18 .  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift fra KS 30.08.2017

Saksutskrift fra UPU 18.08.2016

VA-plan

Kart VA-plan

Detaljregulering for Nedre Aasberg hyttefelt, Dagali

Hol kommune vedtok reguleringsplanen 29.11.2017 i sak nr. 73/17 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger nordvest for Roahovda i Dagali, ca 1 km vest for fv. 40. Formålet med planen er å regulere inn 14 hyttetomter på del av eiendom 96/1 avsatt til fritidsbebyggelse, område 62 i kommuneplanens arealdel.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningsloven kap. VI. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune  innen 29.01.2018. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Dokumenter:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksutskrift

VA-plan

Detaljregulering Fredheim F4, Geilo

Hol kommune vedtok reguleringsplanen 22.02.2017 i sak nr. 17/17 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet på ca. 19,8 daa er lokalisert langs Gamle Skurdalsveien, ca. 300 m fra krysset med Stølsvegen. Formålet med planen er å legge til rette for fire nye hyttetomter i tillegg til eksisterende hytte i Gamle Skurdalsveien 91.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune, plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 22.01.2018.

Eventuelt krav om innløsning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter § 15-3 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt, jf. pbl. § 1-9.

Dokumenter:

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Oversiktskart fra Hallingdal kraftnett

Helning 1_4

Helning 1_3

Oversikt VA

Arkeologisk registreringsrapport

Saksutskrift KS 22.02.2017 

Detaljregulering for område - Hingsa - Kvisla

Kommunestyret har i møte den 25. oktober 2017 vedtatt detaljregulering for område– Hingsa – Kvisla, gnr/bnr 24/78 ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger i skogområdet langs Hingsavegen og har en størrelse på ca. 524 daa. Området er ubebygd med unntak av tre eksisterende fritidsboliger.

Formålet med planen er å utvikle område 24/78 i gjeldende kommuneplan for Hol kommune med inntil 41 nye tomter for fritidsbebyggelse.

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Kommunestyret / Sak 61/17.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Hol kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Dokumenter:

Plankart

Planbestemmelse

Planbeskrivelse

VA-plan

Sakfremlegg

Møteprotokoll 

 

Detaljregulering for Sveinsrud boligfelt Boligfelt B1, Geilo

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen 28.6.2017 i sak nr. 42/17 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Planområdet på ca 35 daa ligger om lag 2 km vest for Geilo sentrum, like sør for Rv 7 og grenser til Fossgardfeltet i øst og område bestående av fritidsbebyggelse og boliger i vest. Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med 19 boenheter med tilhørende friareal og lekeplass i område B1 i kommunedelplan for Geilo. Boenhetene er fordelt på 17 eneboliger og 1 tomannsbolig. Planområdet er i dag ubebygd og består av delvis tidligere innmarksbeite, skog og dyrka mark.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune, plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 28.8.2017.

Eventuelt krav om erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-3 og krav om innløsning etter § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet.
Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt. Jf pbl § 1-9.

Dokumenter:

Reguleringkart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

VA-plan

Saksfremlegg KS 28.06.2017

Detaljregulering for Solhovda Sør

Kommunestyret har i møte den 28. juni 2017 vedtatt detaljregulering for Solhovda Sør, Gnr/bnr. 66/114, 82/1, 85/1, 88/1, 60/1, 60/5, 60/7 57/3 og 57/1 mfl.

Planen har forslag om opparbeidelse av inntil 193 hytter, med maksimalt 200 nye enheter, fordelt på 156 tomter. Området er på om lag 435 dekar. Totalt er det planlagt 38 ulike felt fordelt på om lag 191 daa. Området inkluderer også 7 eksisterende hytter. Det er avsatt 27 felt for frittliggende hyttebebyggelse og 12 felt for hyttetun med konsentrert fritidsbebyggelse. Planområdet ligger inntil Fv. 40, i Skurdalsåsen, like sør for Aasremmenden og det etablerte hytteområdet på Kikut (om lag 1,5 km).

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Kommunestyret 28.06.2017 / Sak 41/17.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Hol kommune innen 3 uker. Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Dokumenter:

Reguleringskart

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbeskrivelse

Helningskart

Støyrapport

Saksutskrift KS 28.06.2017

VA-notat

Reguleringsplan for Skurdalsstølane

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen 29.3.2017 i sak nr. 21/17 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet er på ca 2120 dekar og ligger i Skurdalen på nordsiden av Fv. 40, ovenfor Eivindplass. Reguleringsplanen medfører en fortetting av fritidsbebyggelsen i Skurdalsstølane med 100 nye hyttetomter. Det presiseres at det er de samme 100 tomtene det er lagt opp til i reguleringsplan for Skurdalsstølane godkjent i Hol kommunestyre 26.8.2015, saksnr. 52/15.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf.forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune, plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 8.5.2017.

Eventuelt krav om erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-3 og krav om innløsning etter § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt. Jf pbl § 1-9.

Plankart datert 04.04.2017

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser datert 29.03.2017

VA-plan

Saksutskrift UPU 01.12.2016

Saksutskrift KS 29.03.2017

Merknader samlet

Merknad Fiske

Vurdering merknad Fiske

Gammel reguleringsplan datert 14.08.2000

Saksutskrift UPU dater 15.04.2015

Saksutskrift KS datert 26.08.2015

Detaljregulering for Åsen, Dagali

Vedtak

Saksframlegg

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

VA-kart

VA-plan

Detaljregulering for næringsområde Vøllo, Geilo

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen1 4.12.2016i sakn r. 104/16 med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12- 1 2.

Planområdet ligger på Vøllo på østsidena v Rv7 ved Trøoundergangenc,a 3 km nordøst for Geilo sentrum.

Panen inneholder ca 100 daa næringsareasl att av til industri, mellomlagring av masser og annen næring.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens§ 1- 9 , jf forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune,plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8 , 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 23.01.17.

Eventuelt krav om erstatning i henhold til plan- og bygningsloven§ 15- 3 og krav om innløsning etter § 15 - 2 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjørnigstidspunktet.

Vi gjør oppmerksompå at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt. Jf pbl § 1- 9 .

Saksframlegg

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelse

Støyvurdering steinknusing

Støyvurdering område C og D

Støyvudering område F

Tekniske detaljplaner

Uttalelse detaljregulering

Vurdering av kryss rv

Revidert planforslag

Detaljregulering Ustedalen gnr 66/30

Kommunestyret har i møte den 28.09.26 i sak nr 88/16 godkjent Detaljregulering for Ustedalen hotell i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen innebærer:

  • Omregulering av parkeringsplass og boligtomt til hotell med 42 hotellrom/leiligheter, parkingskjeller og bussparkering
  • Omregulering av 15% av eksisterende hotell til friftidsleiligheter tilrettelagt for utleie,

Iht prinsippsakene « Arealpolitikk for varme og kalde senger» K-5/24 og K-29/14.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til departementet.  Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.  

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune  innen 14.01.17 .  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Vedtak

UPU

UPU

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjonsplan

Illustrajon bebyggelse

Kommunedelplan for Helse og omsorg 2016 - 2027

Kunngjøring om planvedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 og varsles herved om at Hol kommunestyre i møte 27.04.16 godkjente Kommunedelplan for helse og omsorg 2016-2027.

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages.

Vedtatt kommunedelplan for helse og omsorg 2016-2027

Andre kunngjøringer

Områdeplan Vestlia

KPU-vedtak Områdeplan Vestlia

Konseptplan Vestlia

Beitebruksplan

KPU-vedtak Beitebruksplan

Informasjon /KPU-saksutskrift Beitebruksplan

 

Offentlig ettersyn

 

Se hva som er til offentlig ettersyn