Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planer

Her finner du kommunale reguleringsplaner som det er varslet oppstart på. I tillegg finner du noen private planer (listen er ikke fullstendig).

Detaljregulering for Skarvheia - Ustaoset - ny varsling om oppstart

Varslingsbrev

Planinitativ

Varslingskart

Informasjon om planprosessen

Oppstartsmøtereferat

Tidligere varslingbrev 29.09.2021

Detaljreguleringsplan for Skarvheia ble vedtatt av kommunestyret 22.06.2016, og senere opphevet av Fylkesmannen i Buskerud i vedtak av 6.10.2017. Tidligere vedtatte dokumenter i detaljreguleringsplan for Skarvheia, og vedtak om opphevelse av detaljreguleringsplanen, finnes i planarkivet. 

Begrenset høring

Revidering av detaljreguleringsplan for Bardøla Høyfjellshotell

Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken til 2. gangs behandling i møte 8.12.2021, sak 90/21. Følgende ble vedtatt:

«Saken utsettes.
Utvalg for plan og utvikling vedtar at saken sendes på begrenset høring til berørte naboer, med høringsfrist 10. januar. Planfremmer bes om å kalle inn til et møte med berørte naboer for å informere om planforslaget. Dette særlig for å ivareta naboer når det er tale om fritid-/næringsbebyggelse såpass tett på eksisterende boligområde.»

Det bes om at eventuelle merknader sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 24.1.2022. 

Når eventuelle merknader er kommet inn, vil saken fremmes på nytt til 2. gangs- og sluttbehandling. 

Utvalgte dokumenter lagt fram til politisk 2. gangs- og sluttbehandling

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Planbeskrivelse

Forslag til endringer etter offentlig ettersyn

ROS-analyse

Flomfarevurdering

Støyrapport

Sol/skygge

VA-plan

Illustrasjoner

Saksprotokoll 2. gangs behandling 8.12.2021

For ytterligere dokumenter lagt frem til behandling i UPU-møte 8.12.2021, se kommunens innsynsløsning

Vedtatte planer

Detaljregulering for del av eiendom 64/12, Vestlia

Kommunestyret har i møte den 02.12.21 i sak nr. 97/2021 godkjent Detaljregulering for del av eiendom 64/12, Vestlia, Geilo i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger i Vestlia på Geilo med adkomst fra Stølsvegen og omfatter eiendom gnr 64 bnr 12.  Formålet med planen er å regulere to boligtomter, en tomt for næringsbebyggelse og endre plassering av en skiløype. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til Statsforvalteren. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 12.02.22.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksprotokoll

Endring av detaljreguleringsplan for område B3 og FeL1 - Geilo sentrum

Hol kommunestyre vedtok i møte 4.11.2021, sak 86/21, å ta klage på detaljreguleringsplan for B3 og FeL1 - Geilo sentrum delvis til følge. Vedtaket medfører økt mønehøyde på inntil 12 m, og en endret ordlyd vedr. rekkefølgekrav om fortau. 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftelig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 13.12.2021. 

Reguleringsbestemmelser, vedtatt 4.11.2021

Planbeskrivelse

Plankart (ikke endret)

Saksprotokoll klagebehandling

For ytterligere dokumenter vedtatt i plansaken, som ikke ble endret ved klagebehandlingen, se lenger ned på denne siden eller gå til plankarkivet. 

Områdeplan for Vestlia reiselivsområde

Kommunestyret har i møte den 2.9.2021 i sak nr. 61/21 godkjent Områdeplan for Vestlia reiselivsområde i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger om lag 1,5 km sør for Geilo sentrum. Vestlia Skisenter ligger sentralt i planområdet med alpinanlegg, løyper, fritidsbebyggelse og turistformål. Planen følger opp kommunedelplan for Geilo, vedtatt 24.6.10, som utpeker området til reiselivs-, alpin- og aktivitetsområde.

Planforslaget inneholder oppføring av inntil 900 nye fritidsenheter, hvorav minst 70 % tilrettelegges for utleie, samt tilhørende infrastruktur som ny rundkjøring på Fv. 40 og oppgradering av tur- og løypenett. Planforslaget inneholder også utvidelse av utnyttelsesgraden på Vestlia Resort.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 1.11.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyser

VA-plan, med vedlegg

Saksprotokoll Områdeplan for Vestlia reiselivsområde

 

For ytterligere dokumenter i saken (konsekvensutredninger, rapporter m.m) gå til planarkivet.

 

Mindre reguleringsendring av detaljreguleringsplan for næringsområde Vøllo

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 15.9.2021 i sak nr. 56/21, vedtatt mindre vesentlig endring av detaljreguleringsplan for næringsområdet Vøllo i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Vedtaket medfører en presisering i måleregelen slik at der det ikke er etasjeplan, skal ikke tenkte plan regnes med i utnyttelsen. I tillegg er det etter samråd med Viken fylkeskommune tatt inn en tilleggsbestemmelsen om fjerning av berørte kullgroper uten ytterligere arkeologisk undersøkelse.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 18.10.2021.

Reguleringsbestemmelser, vedtatt 15.09.2021

Saksprotokoll mindre reguleringsendring Vøllo

Detaljregulering område B3 og FeL1 - Geilo sentrum

Kommunestyret vedtok 02.09.2021, sak 62/2021, Detaljregulering område B3 og FeL1 - Geilo sentrum med følgende endringer:

  • For det kan gis igangsettingstillatelse skal fortau mellom Geilo sentrum (G27) og planområdet være etablert. 
  • Maks tillatt mønehøyde skal følge overordnet plan.
  • Bestemmelse 3.1.2 tas ut (minste krav til jorddybde over p-kjeller)

Planområdet ligger i Geilo sentrum. Planen medfører en økt utnyttelse på eiendommen, og legger til rette for etablering av ny boligbebyggelse, i tillegg til felles lekeareal.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygninglovens § 12-12 og 1-9 til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 4.10.2021.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

VA-plan

ROS-analyse

Saksutskrift 1. gangs behandling

Saksutskrift 2.gangs behandling og sluttbehandling

Mindre endring av bebyggelsesplan for felt 11, Geilo fjellandsby

Utvalg for plan og utvikling har i møte 09.06.2021, sak 40/2021, vedtatt mindre vesentlig endring av bebyggelsesplan for felt 11, Geilo fjellandsby i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14. 

Vedtaket medfører en endring av formålsgrenser og åpning for taktekking i tråd med den overordnede reguleringsplanen for Geilo fjellandsby sine bestemmelser. Videre angir plankartet bestemmelsesområder nord i planområdet hvor det kan tillates bebyggelse inntil 14 m.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Eventuell klage må fremsettes skiftelig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 05.07.2021.

Plankart, vedtatt 9.6.2021

Reguleringbestemmelser, vedtatt 9.6.2021

Saksutskrift, UPU-sak 40/2021

ROS-analyse

Overvannsnotat

Illustrasjonsvedlegg, med sol/skygge ettermiddag

Søknad mindre endring

Oppheving av Detaljregulering for ny skytebane i Skurdalen

Kommunestyret vedtok 06.05.2021, sak 22/21, oppheving av detaljreguleringsplan for ny skytebane i Skurdalen. 

Det tidligere planområdet ligger i Skurdalen. Vedtaket medfører at detaljreguleringsplanen oppheves, og at kommuneplanens arealdel blir gjeldende for området.

Kommunestyrets vedtak om oppheving av plan er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven, jf. Plan- og bygningsloven § 1-9.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 6.6.2021.

Opphevet plankart

Opphevet bestemmelser

Opphevet planbeskrivelse

Saksutskrift - 1.gangs behandling

Saksutskrift - sluttbehandling

Detaljregulering for Haugastøl Vest Parkering

Kommunestyret har i møte 11.03.2021, sak 13/21, vedtatt detaljregulering for Haugastøl Vest parkering i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Haugastøl. Planen medfører en utvidelse av dagens parkeringsareal, samt tilretteleggelse for garasjer med ladestasjoner og servicebygg.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og 1-9 til Fylkesmannen. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 19.04.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunkt, jf. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksutskrift - 1. gangs behandling

Saksutskrift - sluttbehandling

Endring av reguleringsplan for boligområde B1 - Vestlia

Kommunestyret har i møte 11.03.2021, sak 12/11, vedtatt endring av detaljreguleringsplan for boligområde B1 - Vestlia, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger i Vestlia, Geilo. Vedtatte endringer medfører blant annet en justering i byggegrenser, kotesatte planeringshøyder og endring i byggehøyder, samt muligheten for flate tak på tomt T3.1 og T3.2.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.


Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 19.04.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksutskrift - 1. gangs behandling

Saksutskrift - sluttbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Roahøvde

Utvalg for plan og utvikling har i møte 17.02.2021, sak 11/21 vedtatt mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Roahøvde, Dagali, del av 96/1 i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14. Vedtaket medfører en presisering av bestemmelsene knyttet til utnyttelse og antall bygninger pr. tomt, slik at planen er i  tråd med kommuneplanens arealdel.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Eventuell klage må fremsettes skiftelig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 15.03.2021.

Reguleringsbestemmelser, vedtatt

Saksutskrift

Plankart (ikke endret)

Kunngjøring av utbyggingsavtale Highland

I henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres det at Hol kommune har inngått utbyggingsavtale med Lienvegen 11 AS (orgnr. 989 024 116), knyttet til gjennomføring av detaljregulering for Highland. Utbyggingsavtalen ble godkjent av kommunestyret i sak 96/20 den 25.11.2020.


Avtalen er inngått med bakgrunn i forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Hol kommune, vedtatt av Hol kommunestyre i 2006. Innholdet i avtalen er knyttet til gjennomføring av nytt rekkefølgekrav i detaljregulering for Highland.

Utbyggingsavtale Highland

 

Mindre endring av reguleringsplan for uttak av løsmasser ved Sveingard, Sudndalen

Utvalg for plan og utvikling har i møte 05.11.2020, sak 84/20, vedtatt mindre vesentlig endring av reguleringsplan for uttak av løsmasser ved Sveingard, Sudndalen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14. Vedtaket medfører at uttaket kan drives i ytterligere ti år før området tilbakeføres til LNF-formål.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skiftelig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 07.12.2020.

Reguleringsbestemmelser vedtatt 05.11.2020

Plankart

Saksutskrift

Søknad om mindre endring

Varslingsbrev

Vedtatt avslutningsplan 

Detaljregulering for FK1 og FK6 - Ustaoset

Kommunestyret har i møte 21.10.2020, sak 79/20, vedtatt detaljregulering for FK1 og FK6 – Ustaoset i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger i Ustaoset sentrum. Planen legger opp til hovedsakelig fritidsbebyggelse, samt areal for parkering/renovasjon. Vedtatt utnyttelse er 35 % BYA i tråd med områdeplan for Ustaoset sentrum.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og 1-9 til Fylkesmannen. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 23.11.2020.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunkt, jf. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

VA-plan

VA-plan illustrert

Saksutskrift, 1. gangs behandling

Saksutskrift, sluttbehandling

Endring av detaljreguleringsplan for Blomsetlie

Kommunestyret har i møte 23.09.2020, sak 68/20, vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Blomsetlie, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger i Budalslie, ca. 2,5 km nordøst for Geilo sentrum. Vedtatte endringer medfører blant annet noe høyere utnyttelse for tomtene, endring i måleregel for høyde samt bruk av tomt 8 til masselagring så lenge det er tomteutvikling i planområdet.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 9.11.2020.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plankart, vedtatt 23.09.2020

Reguleringsbestemmelser, vedtatt 23.09.2020

Planbeskrivelse

Saksutskift 1. gangs behandling

Saksutskrift, sluttbehandling

Detaljregulering for BFR1 og BFR2, Ustaoset

Kommunestyret har i møte 23.09.2020, sak 69/20, vedtatt detaljregulering for BFR1 og BFR2 – Ustaoset i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
Planområdet ligger på Ustaoset. Planen legger opp til kombinert bolig- og fritidsbebyggelse, med minimum 3 boligenheter. Vedtatt utnyttelse er 40 % BYA, og maks mønehøyde er satt til 8,5 m, i tråd med områdeplan for Ustaoset sentrum.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og 1-9 til Fylkesmannen. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 26.10.2020.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunkt, jf. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter

Regplan_VEDTATT.pdf

Planbeskrivelse .pdf

Reguleringsbestemmelser_VEDTATT.pdf

ROS-analyse.pdf

VA-plan.pdf

VA-plan illustrert.pdf

Saksutskrift - 1. gangs behandling.pdf

Saksutskrift - Detaljregulering for BFR1 og BFR2 - Ustaoset KS-sak 69 20.pdf

Detaljregulering for masseuttak, Skurdalen

Kommunestyret har i møte den 22.04.20, i sak nr. 60/20 tatt klage på Detaljregulering på masseuttak i Skurdalen delvis til følge.

Endringen gjelder adkomstveg gjennom planområdet til eiendommen g/bnr. 95/14 og g/bnr. 95/2 feste nr. 3. Klage på stenging av adkomstvegen er tatt til følge og planen er endret slik at atkomstvegen forblir åpen.

Planområdet ligger ved Bryplass, Skurdalen. Omkring 1 km vest for Lia fjellhotell mellom fv. 40 og Holmevatnet. Planens formål er å regulere et mindre masseuttak til uttak av løsmasser og deponi/bearbeiding av masser knyttet til anleggsvirksomhet.

Vedtaket kan påklages. Den delen av klagen som ikke ble tatt til følge av kommunen er ikke behandlet av Fylkesmannen og kan også påklages. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 26.10.2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter

Regplan_280920.pdf

Planbeskrivelse_240920.pdf

Reguleringsbestemmelser_240920.pdf

Saksutskrift - Detaljregulering for masseuttak, Skurdalen- behandling av klage.pdf

Vedtak , 26082020, Sak 60_20.pdf

 

Detaljregulering for Kikut Fjellstue

Kommunestyret har i møte 17.06.2020, sak 55/20, vedtatt detaljregulering for Kikut fjellstue i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
Planområdet ligger på Kikut, ca. 4 km sør for Geilo sentrum. Vedtatt plan fører til at arealbruken er endret fra turistbedrift til fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie, samt lekeplass. Vedtatt utnyttelse for området er satt til 50 % BYA.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og 1-9 til Fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.
Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 19.10.2020.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunkt, jf. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter

Saksutskrift Kikut Fjellstue.pdf

Saksutskrift UPU 07.03.20.pdf

Plankart, vedtatt.pdf

Planbestemmelser_vedtatt.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Støyutredning.pdf

VA-plan.pdf

Bekreftelse fra Mattilsynet.pdf

Merknader.pdf

Mindre endring av Detaljregulering for H/T7, Geilohovda

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 10.09.2020, sak 69/20, mindre vesentlig endring av detaljreguleringsplan for H/T7, Geilohovda i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Bakgrunnen er å sikre trasé med tilstrekkelig buffersone for gondol/cabinheis fra Taubanetomten til Geilohovda. Vedtaket medfører en justering av noen tomtegrenser og bebyggelse.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 12.10.2020.

Saksutskrift - Mindre endring av H_T7, Geilohovda.pdf

Planbestemmelser HT7 Geilohovda_vedtatt UPU 10.09.2020.pdf

RegplanH_T7_Vedtatt.pdf

ROS-analyse_170620.pdf

SOS brannconsult notat brann.pdf

AsplanViak_notat.pdf

Endring av detaljregulering for boliger Vøllovegen

Kommunestyret har i møte 26.08.2020, sak 61/20, godkjent endring av reguleringsbestemmelsene for detaljreguleringsplan for boliger Vøllovegen, i henhold til plan og bygningsloven §12-12.

Planområdet ligger sør for Rv7 ved Vøllovegen, ca 2,5 km øst for Geilo sentrum. Vedtatte endringer legger til rette for etablering av to- og flermannsboliger i planområdet, tidligere regulert til bolig i form av eneboliger.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.
Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune innen 28.09.2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Planbeskrivelse.pdf

Reguleringsbestemmelser vedtatt 260820.pdf

Saksutskrift UPU 14052020.pdf

Saksutskrift UPU 13082020.pdf

Saksutskrift KS 260820.pdf

Bebyggelsesplan for Geilolia ferieleiligheter - Mindre vesentlig endring

Utvalg for plan og utvikling har i møte 11.06.2020, sak 40/20, vedtatt mindre vesentlig endring av bebyggelsesplan for Geilolia ferieleiligheter i henhold til plan og bygningsloven § 12-14. Vedtaket medfører at veien sør for planområdet legges ca. 10 m lenger sør for å gi plass til tilfredsstillende kryssløsning mot fv. 40.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommne.no innen 7.9.2020.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift

Detaljreguleringsplan for Geilo skole- og idrettsområde

Kommunestyret har i møte den 17.06.2020 i sak nr.  53/20 godkjent Detaljreguleringsplan for Geilo skole- og idrettsområde i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Formålet med planen er en detaljering i tråd med overordnet reguleringsplan, og det er

arbeidet med følgende hovedtema:

- Trafikkavvikling for buss og foreldrekjøring

- Parkering ved Geilo barne – og ungdomsskole og Geilo samfunnshus, herunder handicapparkering og varelevering.

- Gang- og sykkelveger, tur - og løypetrasèer

- Uterom og aktivitetsområder

- Sikre muligheter for fremtidig utviklingsbehov

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 31.08.2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

 Dokumenter

19-02359-60 Saksutskrift - Detaljreguleringsplan for skole- og idrettsområdet 799509_1_1.pdf

Plankart Detaljregulering skoleområdet Geilo (A1 M_1000)07.07.2020.pdf

Planbestemmelser 

Planbeskrivelse - skole og idrettsområde på Geilo_rev.pdf

Snittegninger for skiløypetrasé.pdf

Slåttahølen – vurdering av utfylling i vassdrag i forbindelse med utvidelse av skiløype.pdf

Detaljregulering Raggsteindalen Høyfjellstue

Kommunestyret har i møte den 27.05.2020 i sak nr. 33/20 godkjent Detaljregulering for Raggsteindalen Høyfjellstue i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet omfatter Raggsteindalen Høyfjellstue ved Strandavatnet. Formålet med planen er å regulere inn 5 nye tomter for fritidsbebyggelse og regulere Raggsteindalen Høyfjellstue for fremtidig bruk.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 24.08.2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter

Planbeskrivelse_051119.pdf

Reguleringsbestemmelser_250520.pdf

Plankart_061119.pdf

VA-plan.pdf

Kart VA-plan.pdf

Saksutskrift_270520_Sak_33_20.pdf

Saksutskrift_071119_Sak_9_19.pdf

Detaljregulering Sisseldalen

Kommunestyret har i møte den 17.06.2020, i sak nr. 56/20, godkjent Detaljregulering for fritidsboliger, Sisseldalen, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet på 88,6 dekar ligger ca. 5 km nord- nordvest for Hovet, 1000 meter over havet. Formålet med planener å regulere fritidsbebyggelse i tråd med kommuneplanens arealdel. Det legges til rette for 15 nye hyttetomter med en utnyttelse hvor det bebygde arealet er satt til 175 m2. I tillegg kommer noe tekniske anlegg tilknyttet dette.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til Fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 24.08.2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter

Planbeskrivelse_150620.pdf

Regbestemmelser_220620.pdf

Plankart_260220.pdf

VA_plan.pdf

Saksutskrift_170620_Sak_56_20.pdf

Saksutskrift_200220_Sak_13_20.pdf

Vedtak_170620_Sak_56_20.pdf

Vedtak_200220_Sak_13_20.pdf

Endring av detaljregulering for Highland

Kommunestyret har i møte den 27.05.2020 i sak nr. 34/20 godkjent endring av Detaljregulering for Highland i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger i Geilo sentrum, sør for riksveg 7. Formålet med endringen av planen er å fjerne adkomsten fra fylkesveg 40 til planområdet slik at planområdet bare har adkomst fra riksveg 7 og ny kommunal veg i øst. Videre medfører vedtaket at tidligere felt BFT2 og BFT3 er slått sammen til ett felt, BFT2 og at det stilles krav om 1 parkeringsplass pr. enhet mindre enn 75 m2 T-BRA i feltet. For enheter mellom 74-90 m2 T-BRA stilles det krav om 1,5 p-plass pr. enhet, mens det for enheter større enn 90m2 T-BRA stilles krav om 2 p-plasser.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 17.08.2020.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter

Planbeskrivelse.pdf

Reguleringsbestemmelser_vedtatt 27052020.pdf

Plankart_vedtatt 27052020.pdf

Kart VA.pdf

Notat VA.pdf

Trafikkvurdering.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Saksutskrift KS 27.05.2020.pdf

Saksutskrift UPU 14.05.2020.pdf

Saksutskrift UPU 12.12.2019.pdf

Detaljregulering for Geilo Fjellandsby, felt 2

Kommunestyret har i møte den 27.05.2020 i sak nr. 31/20 godkjent Detaljregulering for Geilo fjellandsby, felt 2 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
Planområdet ligger inntil alpinbakken på Kikut, vest for Fv. 40, ca. 5 km sør for Geilo sentrum. Formålet med planen er å tilpasse tidligere plan til et utbyggingskonsept som i dag er mer aktuelt å bygge ut etter, gjennom justeringer av byggegrenser og formålsgrenser samt plassering på bygninger og arealformål. Endringen medfører ikke økt bygningsvolum eller utnyttelse totalt sett.


Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 03.08.2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter

Planbeskrivelse.pdf

Reguleringsbestemmelser_vedtatt 27.05.2020.pdf

Reguleringsplan.pdf

ROS-analyse.pdf

Situasjonsplan.pdf

Brann-BSN-skisseprosjekt.pdf

Solstudie.pdf

Saksutskrift_121219_Sak_18_19.pdf

Saksutskrift_270520_Sak_31_20.pdf

Vedtak_121219_Sak 18_19.pdf

Vedtak_27052020_Sak_31_20.pdf

Detaljregulering for Kikut-utfarten

Kommunestyret har i møte den 27.05.20 i sak nr. 32/20 godkjent Detaljregulering for Kikut-utfarten i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
Planområdet ligger Planområdet ligger på Kikut mellom Geilo og Skurdalen. Ca. 3 km. fra Geilo sentrum og vest for Fv. 40. Formålet med planen er å revidere å få lagt om skiløypetrase gjennom området samt nytt krysningspunkt av Fv. 40. Samtidig legges det opp til en fortetting med 5 nye fritidstomter. Parkeringsplass for allmenheten utvides, og det foretas grensejustering for g/bnr. 66/228.


Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 03.08.2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter

Planbeskrivelse.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Illustrasjon kulvert.pdf

VA_plan_Kikut_utfarten.pdf

VA-plan-skisse.pdf

Sjekkeliste ROS.pdf

Støyrapport_Kikut_utfarten.pdf

Saksutskrift_071217_Sak_85_17.pdf

Saksutskrift_270520_Sak_32_20.pdf

Vedtak_071217_Sak_85_17.pdf

Vedtak_270520_Sak 32_20.pdf

 

Andre kunngjøringer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020 - 2024

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020 – 2024 ble vedtatt i sak 26/20 i kommunestyret 22.04.2020. Retningslinjene lå ute til offentlig ettersyn 08.02.2020 til og med 09.03.2020.

Alkoholpolitiske retningslinjer inneholder retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i tillegg til retningslinjer for salgs- og skjenketider, ansvar og myndighet, retningslinjer for skjenkekontroll, rapportering, internkontroll og reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres eller brytes.

Alkoholpolitiske retningslinjer 2020 - 2024

Offentlig ettersyn

Se også hva som er til offentlig ettersyn