Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planer

Her finner du kommunale reguleringsplaner som det er varslet oppstart på. I tillegg finner du noen private planer (listen er ikke fullstendig).

Reguleringsendring - Detaljregulering for Highland, Geilo

Varslingsbrev

Detaljregulering av skole- og idrettsområdet, Geilo

Varslingsbrev

Detaljregulering BFR1 og BFR2 Ustaoset

Varslingsbrev

Boligområde B1 Vestlia - revidering av reguleringsplan

Varslingsbrev

Skurdalen næringspark

Varslingsbrev

Reguleringsendring - Detaljregulering for Geilo Fjellandsby, Felt 2

Varslingsbrev

Detaljregulering for Holmshovda

Varslingsbrev

Detaljregulering for Timrehaugvegen

Varslingsbrev

Endring av H/T6 - Geilohovda Geilo Panorama

Varslingsbrev

Reguleringsplan for Stølsvegen 8, gnr/bnr 64/157

Varslingsbrev

Detaljregulering Gamlevegen (Geilo Sentrum Vest)

Varslingsbrev

Endring av reguleringsplan for Geilohovda H/T6

Varslingsbrev

Detaljregulering felt 16 og del av felt 18 i Geilo Fjellandsby

Varslingsbrev

Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell

Varslingsbrev

Vedtatte planer

Detaljregulering for del av gnr 56 bnr 4, Havsdalslia

Kommunestyret har i møte den 22.05.19 i sak nr. 32/19 godkjent Detaljregulering for del av 56/4, Havsdalslia i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Området ligger i Havsdalslia, ca 1 km øst for Havsdalssenteret. Formålet med planen er å fortette med hytter.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 02.09.19. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

VA-plan

Saksutskrift

ROS-analyse

Naturmangfold

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2030

Hol kommunestyre vedtok i møte 19.06.19, sak 45/19, revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2030. Hol kommune har nå en oppdatert plan for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Planen inneholder hvilke mål og strategier Hol kommune har for arbeidet med trafikksikkerhet, og tiltaksplanen gir føringer for prioritering av både fysiske, holdningsskapende og forebyggende tiltak.

Kommunestyrets vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages, jf. § 11-15 i plan- og bygningsloven.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2030

Tiltaksplan 2019-2022

 

Mindre endring av Reguleringsplan for boligområde B1, Vestlia

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 13.06.2019, sak 31/19, mindre vesentlig endring av reguleringsplan for boligområde B1, Vestlia i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Formålet med planendringen var å gi fritidseiendom 64/372 høyere utnyttelse i tråd med opprinnelig plan på 20 %-BYA, da eiendommen i gjeldende plan ble gitt lavere utnyttelse enn det som var godkjent i byggesaken. Etter Rådmannens innstilling gis eiendommen ny tillatt utnytting på 10 %-BYA.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 12.08.2019.

Dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift

Mindre endring av Detaljregulering for Aasremmen

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 13.06.2019, sak 24/19, mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Aasremmen, Geilo i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Vedtaket medfører en endring av reguleringsbestemmelsene for måleregel og mønehøyde så det blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser. Endringene gjelder ikke for tomt 1, 6 og 14 som i eksisterende plan var gitt annen mønehøydebestemmelse. I tillegg er det tatt inn to mindre suppleringer i bestemmelsen etter Rådmannens innstilling.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 12.08.2019.

Dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift

Detaljregulering for Dagali Panorama

Kommunestyret har i møte den 24.04.19 i sak nr. 22/19 godkjent Detaljregulering for Dagali Panorama i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger øst for alpinbakkene ved Dagali fjellpark på del av eiendom 99/1. Formålet er å videreutvikle området i samsvar med kommuneplan. Det planlegges for 55 nye hyttetomter med forholdsvis høy tetthet, tilrettelagt for barnefamilier.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 10.06.2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift 1. gangsbehandling

Saksutskrift 2. gangsbehandling

VA-plan

VA-kart

Detaljregulering for del av 11/2, Holsåsen

Kommunestyret har i møte den 30.01.19 i sak nr.3/19 godkjent Detaljregulering for del av 11/2, Holsåseni henhold til plan- og bygningslovens § 12-12

Planområdet ligger på Holsåsen ved Steinstølen. Formålet med planen er å innarbeide 23 nye tomter for fritidsbebyggelse. Planområdet inneholder allerede seks eksisterende hytter og en støl

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 08.06.2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Helningskart

VA-plan

Detaljregulering for del av eiendom 5/106, Ustaoset

Kommunestyret har i møte den 27.03.19 i sak nr. 17/19 godkjent Detaljregulering for del av eiendom 5/106, Ustaoset i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Området ligger ca. 1 km øst for Ustaoset og nord for Rv 7. Formålet med planen er å innarbeide to nye tomter å gi forutsigbare rammer for de andre tomtene i området.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 10.06.2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift 1. gangsbehandling

Saksutskrift 2. gangsbehandling

VA-plan

VA-kart

Mindre endring av Områdeplan for Holsåsen

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 11.04.2019, sak 59/18, mindre endring av Områdeplan for Holsåsen i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Endringen gjelder først og fremst tilpasninger i forhold til vegnett/adkomster og omdisponering av et begrenset antall tomter.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 03.06.2019.

Dokumenter:

Endringskart - Områdeplan Holsåsen

Kommentarer på uttalelsesmyndigheters merknader

Saksutskrift

Søknad om mindre endring Holsåsen

Revidering Detaljregulering Aasremmenden

Kommunestyret har i møte den 27.03.19 i sak nr. 16/19 godkjent revidering av detaljregulering for Aasremmenden i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:

-          Bestemmelsens § 2, 2.2 – følgende setning tas ut: «Vegetasjonen kan tynnes ut for å sikre sikt og ferdsel»

-          Bestemmelsens § 5, 5.1 – siste setning endres til: «Det er en målsetting at vegetasjonen innenfor naturområdene NA1 og NA2 i planområdet skal bevares for å unngå siluettvirkning av bygningene som skal bygges i området. Det skal ikke fjernes vegetasjon fra naturområdene.»

 

Planområdet ligger sør på Kikut langs vestsiden av Fv. 40. Formålet med planen er å gjennomføre noen tilpasninger og presiseringer knyttet til:

-          Bestemmelsene om utnytting og parkering

-          Byggegrenser i plankartet

-          Bygningsplassering på tomtene 53, 54, 68- 70

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og

§ 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

 

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune innen 13.05.2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift 1. gangs behandling

Saksutskrift 2. gangs behandling

 

Detaljregulering for Øvre Budalslie

Kommunestyret har i møte den 31.10.2018 i sak nr. 68/18 godkjent Detaljregulering for Øvre Budalslie i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger i Budalslie, ca. 2,5 km nord for Geilo sentrum. Formålet med planen er å få området regulert i henhold til dagens situasjon. Planforslaget var opprinnelig foreslått med 3 nye tomter. Utvalg for plan og utvikling vedtok å fremme planen med én ny tomt i tråd med arealformålene i kommunedelplan.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 10.12.2018. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

VA-kart

Saksutskrift 1. gangs behandling

Saksutskrift 2. gangs behandling

 

Detaljregulering for Geilohovda alpinnedfart 64/55 m.fl. Geilo

Kommunestyret har i møte den 26.09.18 i sak nr. 58/18 godkjent Detaljregulering for Geilohovda alpinnedfart 64/55 m.fl. Geilo i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger på Geilo.

Formålet med planen er å sikre en bred alpinnedfart ned til den gamle basestasjonen på Geilo.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til departementet. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremstilles skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol, eller postmottak@hol.kommune.no innnen 05.11.2018. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen tre år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningslovens § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Saksutskrift Kommunestyret 26.09.2018

Saksutskrift Utvalg for plan og utvikling 13.09.2018

Saksutskrift Utvalg for plan og utvikling 15.02.2018

 

Detaljregulering for Hallstul, Seterdalen

Kommunestyret har i møte den 26.09.2018 i sak nr. 59/18 godkjent Detaljregulering for Hallstul, Seterdalen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger ved Øvre Hallen i Seterdalen, Dagali ca. 2 km vest for fv. 40. Formålet er å legge til rette for fem nye hyttetomter på del av eiendom g/bnr 94/1 i byggeområde for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og § 1-9 til departementet. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 05.11.2018. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

VA-plan

Saksutskrift

 

Detaljregulering for Solhovda Sør, Skurdalen - mindre endring

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 13.09.2018 sak 59/18 følgende mindre endring av Detaljregulering for Solhovda sør i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14:

Tomtegrensen på gnr. 66 bnr. 850 på plankart vedtatt den 28.06.17 justeres i henhold til illustrasjonsplan datert 11.11.16 og vedtatt den 28.06.17.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.noi innen 05 .10.2018

Dokumenter:

Beskrivelse av mindre endring

Oppdatert plankart

Saksutskrift

 

Detaljregulering for Stølsvegen, Vestlia

Kommunestyret har i møte den 29.08.18 i sak nr. 51/18 godkjent Detaljregulering for Stølsvegen, Vestliai henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:

Byggegrense for felt 2 endres fra 4 til 7 meter langs grenselinjen mot Sveingårdsstølen (i sørøst). Øvrig byggegrense for felt 2 senkes til 2 meter.

Planområdet ligger i Vestlia, Geilo, med adkomst fra Stølsvegen og omfatter eiendom g/bnr 65/33 og del av eiendom g/bnr 65/310. Formålet er å omregulere området fra turistbedrift til fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie i samsvar med prinsippsakene «Arealpolitikk for varme-kalde senger», K-5/14 og K-29/14. Planforslaget inneholder oppføring av 10 nye tomannsfritidsboliger med totalt 20 boenheter.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til departementet.  Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.  

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune innen 08.10.2018.  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

VA-plan

Saksutskrift 1. gangs behandling

Saksutskrift 2. gangs behandling

 

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegenn 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 19.03.2018. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må være framsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. 

 

Detaljregulering for Solhovda Sør

Kommunestyret har i møte den 28. juni 2017 vedtatt detaljregulering for Solhovda Sør, Gnr/bnr. 66/114, 82/1, 85/1, 88/1, 60/1, 60/5, 60/7 57/3 og 57/1 mfl.

Planen har forslag om opparbeidelse av inntil 193 hytter, med maksimalt 200 nye enheter, fordelt på 156 tomter. Området er på om lag 435 dekar. Totalt er det planlagt 38 ulike felt fordelt på om lag 191 daa. Området inkluderer også 7 eksisterende hytter. Det er avsatt 27 felt for frittliggende hyttebebyggelse og 12 felt for hyttetun med konsentrert fritidsbebyggelse. Planområdet ligger inntil Fv. 40, i Skurdalsåsen, like sør for Aasremmenden og det etablerte hytteområdet på Kikut (om lag 1,5 km).

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Kommunestyret 28.06.2017 / Sak 41/17.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Hol kommune innen 3 uker. Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Dokumenter:

Reguleringskart

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbeskrivelse

Helningskart

Støyrapport

Saksutskrift KS 28.06.2017

VA-notat

Reguleringsplan for Skurdalsstølane

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen 29.3.2017 i sak nr. 21/17 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet er på ca 2120 dekar og ligger i Skurdalen på nordsiden av Fv. 40, ovenfor Eivindplass. Reguleringsplanen medfører en fortetting av fritidsbebyggelsen i Skurdalsstølane med 100 nye hyttetomter. Det presiseres at det er de samme 100 tomtene det er lagt opp til i reguleringsplan for Skurdalsstølane godkjent i Hol kommunestyre 26.8.2015, saksnr. 52/15.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf.forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune, plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 8.5.2017.

Eventuelt krav om erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-3 og krav om innløsning etter § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt. Jf pbl § 1-9.

Plankart datert 04.04.2017

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser datert 29.03.2017

VA-plan

Saksutskrift UPU 01.12.2016

Saksutskrift KS 29.03.2017

Merknader samlet

Merknad Fiske

Vurdering merknad Fiske

Gammel reguleringsplan datert 14.08.2000

Saksutskrift UPU dater 15.04.2015

Saksutskrift KS datert 26.08.2015

 

Detaljregulering for næringsområde Vøllo, Geilo

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen1 4.12.2016i sakn r. 104/16 med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12- 1 2.

Planområdet ligger på Vøllo på østsidena v Rv7 ved Trøoundergangenc,a 3 km nordøst for Geilo sentrum.

Panen inneholder ca 100 daa næringsareasl att av til industri, mellomlagring av masser og annen næring.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens§ 1- 9 , jf forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune,plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8 , 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 23.01.17.

Eventuelt krav om erstatning i henhold til plan- og bygningsloven§ 15- 3 og krav om innløsning etter § 15 - 2 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjørnigstidspunktet.

Vi gjør oppmerksompå at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt. Jf pbl § 1- 9 .

Saksframlegg

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelse

Støyvurdering steinknusing

Støyvurdering område C og D

Støyvudering område F

Tekniske detaljplaner

Uttalelse detaljregulering

Vurdering av kryss rv

Revidert planforslag

 

Andre kunngjøringer

Områdeplan Vestlia

KPU-vedtak Områdeplan Vestlia

Konseptplan Vestlia

Beitebruksplan

KPU-vedtak Beitebruksplan

Informasjon /KPU-saksutskrift Beitebruksplan

Offentlig ettersyn

Partienes valglister

Hol valgstyre har i møte 23.mai 2019 godkjent følgende lister som offisielle valglister ved kommunestyrevalget for Hol kommune i 2019:

Arbeiderpartiet

Høyre

Venstre

Senterpartiet

Listene er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på Geilo og servicetorget i Hol. I tillegg ligger listene på kommunens hjemmesider og informeres om via Facebook.

Eventuell klage med krav om endring av godkjenningsvedtaket i valgstyret må fremmes skriftelig til Hol valgstyre, Ålmannvegen 8, 3576 Hol innen 03.06.2019.

 

 

Se hva som er til offentlig ettersyn