Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planer

Her finner du kommunale reguleringsplaner som det er varslet oppstart på. I tillegg finner du noen private planer (listen er ikke fullstendig).

Detaljregulering område B3 og FeL1, Geilo sentrum

Varslingsbrev.pdf

Planinitiativ.pdf

Varslingskart.pdf

Oppstartmøtereferat.pdf

Reguleringsendring for Bardøla Høyfjellshotell

Varslingsbrev.pdf

Planinitiativ Bardøla.pdf

Varslingskart.pdf

Referat oppstartsmøte Bardøla.pdf

Detaljregulering for Furuly boligområde, Geilo

Varslingsbrev.pdf

Planinitiativ_Furuly.pdf

Varslingskart.pdf

Reguleringsendring for Geilolia ferieleiligheter

Varslingsbrev.pdf

Reguleringsendring for boligområde B1- Vestlia

Varslingsbrev.pdf

Planinitiativ.pdf

Reguleringsendring - Del av 56/1, Havsdalen

Varslingsbrev for del av 56_1 Havsdalen.pdf

Vedr. varsel om mindre endring av reguleringsplan for del av 56_1 Havsdalen.pdf

Reguleringsendring - Boliger Vøllovegen

Varslingsbrev, reguleringsendring boliger Vøllovegen.pdf

Reguleringsendring - Breidablikk

Varsel om reguleringsendring Breidablikk - Geilo.pdf

Detaljregulering for 42/497, Hallingskarvet skisenter

Varslingbrev.pdf

Reguleringsendring - Detaljregulering for T_H7 Geilohovda

Varslingsbrev.pdf

Detaljregulering for Hallingskarvet Fjellandsby

Varslingsbrev.pdf

Detaljregulering eiendom 43/96 - Myrland

Varslingsbrev.pdf

DetDaljregulering område FK1 og FK6 Ustaoset

Varslingsbrev.pdf

 

Vedtatte planer

Detaljreguleringsplan for Geilo skole- og idrettsområde

Kommunestyret har i møte den 17.06.2020 i sak nr.  53/20 godkjent Detaljreguleringsplan for Geilo skole- og idrettsområde i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Formålet med planen er en detaljering i tråd med overordnet reguleringsplan, og det er

arbeidet med følgende hovedtema:

- Trafikkavvikling for buss og foreldrekjøring

- Parkering ved Geilo barne – og ungdomsskole og Geilo samfunnshus, herunder handicapparkering og varelevering.

- Gang- og sykkelveger, tur - og løypetrasèer

- Uterom og aktivitetsområder

- Sikre muligheter for fremtidig utviklingsbehov

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 31.08.2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

 Dokumenter

19-02359-60 Saksutskrift - Detaljreguleringsplan for skole- og idrettsområdet 799509_1_1.pdf

Plankart Detaljregulering skoleområdet Geilo (A1 M_1000)07.07.2020.pdf

Bestemmelser - Geilo skole- og aktivitetsområde_ – rev etter vedtak.pdf

Planbeskrivelse - skole og idrettsområde på Geilo_rev.pdf

Snittegninger for skiløypetrasé.pdf

Slåttahølen – vurdering av utfylling i vassdrag i forbindelse med utvidelse av skiløype.pdf

Detaljregulering Raggsteindalen Høyfjellstue

Kommunestyret har i møte den 27.05.2020 i sak nr. 33/20 godkjent Detaljregulering for Raggsteindalen Høyfjellstue i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet omfatter Raggsteindalen Høyfjellstue ved Strandavatnet. Formålet med planen er å regulere inn 5 nye tomter for fritidsbebyggelse og regulere Raggsteindalen Høyfjellstue for fremtidig bruk.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 24.08.2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter

Planbeskrivelse_051119.pdf

Reguleringsbestemmelser_250520.pdf

Plankart_061119.pdf

VA-plan.pdf

Kart VA-plan.pdf

Saksutskrift_270520_Sak_33_20.pdf

Saksutskrift_071119_Sak_9_19.pdf

Detaljregulering Sisseldalen

Kommunestyret har i møte den 17.06.2020, i sak nr. 56/20, godkjent Detaljregulering for fritidsboliger, Sisseldalen, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet på 88,6 dekar ligger ca. 5 km nord- nordvest for Hovet, 1000 meter over havet. Formålet med planener å regulere fritidsbebyggelse i tråd med kommuneplanens arealdel. Det legges til rette for 15 nye hyttetomter med en utnyttelse hvor det bebygde arealet er satt til 175 m2. I tillegg kommer noe tekniske anlegg tilknyttet dette.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til Fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 24.08.2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter

Planbeskrivelse_150620.pdf

Regbestemmelser_220620.pdf

Plankart_260220.pdf

VA_plan.pdf

Saksutskrift_170620_Sak_56_20.pdf

Saksutskrift_200220_Sak_13_20.pdf

Vedtak_170620_Sak_56_20.pdf

Vedtak_200220_Sak_13_20.pdf

Endring av detaljregulering for Highland

Kommunestyret har i møte den 27.05.2020 i sak nr. 34/20 godkjent endring av Detaljregulering for Highland i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger i Geilo sentrum, sør for riksveg 7. Formålet med endringen av planen er å fjerne adkomsten fra fylkesveg 40 til planområdet slik at planområdet bare har adkomst fra riksveg 7 og ny kommunal veg i øst. Videre medfører vedtaket at tidligere felt BFT2 og BFT3 er slått sammen til ett felt, BFT2 og at det stilles krav om 1 parkeringsplass pr. enhet mindre enn 75 m2 T-BRA i feltet. For enheter mellom 74-90 m2 T-BRA stilles det krav om 1,5 p-plass pr. enhet, mens det for enheter større enn 90m2 T-BRA stilles krav om 2 p-plasser.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 17.08.2020.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter

Planbeskrivelse.pdf

Reguleringsbestemmelser_vedtatt 27052020.pdf

Plankart_vedtatt 27052020.pdf

Kart VA.pdf

Notat VA.pdf

Trafikkvurdering.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Saksutskrift KS 27.05.2020.pdf

Saksutskrift UPU 14.05.2020.pdf

Saksutskrift UPU 12.12.2019.pdf

Detaljregulering for Geilo Fjellandsby, felt 2

Kommunestyret har i møte den 27.05.2020 i sak nr. 31/20 godkjent Detaljregulering for Geilo fjellandsby, felt 2 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
Planområdet ligger inntil alpinbakken på Kikut, vest for Fv. 40, ca. 5 km sør for Geilo sentrum. Formålet med planen er å tilpasse tidligere plan til et utbyggingskonsept som i dag er mer aktuelt å bygge ut etter, gjennom justeringer av byggegrenser og formålsgrenser samt plassering på bygninger og arealformål. Endringen medfører ikke økt bygningsvolum eller utnyttelse totalt sett.


Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 03.08.2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter

Planbeskrivelse.pdf

Reguleringsbestemmelser_vedtatt 27.05.2020.pdf

Reguleringsplan.pdf

ROS-analyse.pdf

Situasjonsplan.pdf

Brann-BSN-skisseprosjekt.pdf

Solstudie.pdf

Saksutskrift_121219_Sak_18_19.pdf

Saksutskrift_270520_Sak_31_20.pdf

Vedtak_121219_Sak 18_19.pdf

Vedtak_27052020_Sak_31_20.pdf

Detaljregulering for Kikut-utfarten

Kommunestyret har i møte den 27.05.20 i sak nr. 32/20 godkjent Detaljregulering for Kikut-utfarten i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
Planområdet ligger Planområdet ligger på Kikut mellom Geilo og Skurdalen. Ca. 3 km. fra Geilo sentrum og vest for Fv. 40. Formålet med planen er å revidere å få lagt om skiløypetrase gjennom området samt nytt krysningspunkt av Fv. 40. Samtidig legges det opp til en fortetting med 5 nye fritidstomter. Parkeringsplass for allmenheten utvides, og det foretas grensejustering for g/bnr. 66/228.


Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 03.08.2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter

Planbeskrivelse.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Illustrasjon kulvert.pdf

VA_plan_Kikut_utfarten.pdf

VA-plan-skisse.pdf

Sjekkeliste ROS.pdf

Støyrapport_Kikut_utfarten.pdf

Saksutskrift_071217_Sak_85_17.pdf

Saksutskrift_270520_Sak_32_20.pdf

Vedtak_071217_Sak_85_17.pdf

Vedtak_270520_Sak 32_20.pdf

 

Mindre endring av reguleringsplan for del av eiendom 56/1 i Havsdalen

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 14.05.2020 i sak nr. 38/20, vedtatt mindre vesentlig endring av detaljreguleringsplan for del av eigedom 56/1 i Havsdalen i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.
Vedtaket medfører en endring i måleregel for utnyttelse i felt H8, slik at utnyttelsen i det aktuelle feltet måles i bebygd areal (BYA). Videre er atkomst til tomt 5 justert noe.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 15.06.2020.

Dokumenter

Saksutskrift.pdf

Kartutsnitt mindre endring.pdf

Bestemmelser - Del av eigedom 56_1 i Havsdalen_vedtatt 14052020.pdf

 

Detaljregulering for masseuttak, Skurdalen

Kommunestyret har i møte den 22.04.20 i sak nr. 17/20 godkjent Detaljregulering for masseuttak i Skurdalen i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:

- Sikres i bestemmelsene at avkjøringen dimensjoneres for lastebil med hjørneavrundinger ikke mindre enn R=9
- Presisere i bestemmelsene at eksisterende avkjørsel stenges før området tas ytterligere i bruk.
- Opparbeiding av støyvoll settes som rekkefølgekrav og sikres med den høyden som støyrapporten tilrår.
- Tydeliggjøre bestemmelsenes pkt. 4.3. og 4.4 slik fylkesmannen tilrår.
- Endre formulering i bestemmelsenes pkt. 4.5 slik DMF tilrår.
- Innarbeide i bestemmelsene at aktiviteten skal begrenses ved vindstyrke og retning som kan føre med seg plager i form av støv.
- Sikres i bestemmelsene hvordan istandsetting og ferdigstillelse av endt masseuttak skal utformes og at det ikke deponeres masser som medfører en forurensningsfare for etterbruken som landbruksformål. Detaljer tilknyttet etterbruken som LNF utdypes nærmere i planbeskrivelsen.
- Estimat av volum og omtale av tilgang og type masser, hva de er tenkt brukt til, finstoffproblematikken samt begrunnelse for valgt maksimal helning på uttakets skråninger innarbeides i planbeskrivelsen slik DMF tilrår.
- Innarbeide bestemmelse om sikring av området med gjerder.
- Regulere inn vegetasjonsskjerm i øst og vest for å sikre vegetasjonsskjerm under hele masseuttakets levetid.

Planområdet ligger ved Bryplass, Skurdalen. Omkring 1 km vest for Lia fjellhotell mellom fv. 40 og Holmevatnet. Formålet er å regulere et mindre masseuttak til uttak av løsmasser og deponi/bearbeiding av masser knyttet til anleggsvirksomhet.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og
§ 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 15.06.2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter:

Planbeskrivelse.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Saksutskrift_150819_Sak_40_19.pdf

Saksutskrift_220420_Sak_17_20.pdf

Vedtak_150819_Sak_40_19.pdf

Vedtak_220420_Sak_17_20.pdf

Detaljregulering for Nystølhovda 11/5, 8 Holsåsen

Kommunestyret har i møte den 26.09.18 i sak nr. 64/18 godkjent Detaljregulering for Nystølhovda i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Området ligger på Holsåsen øst for Steinstølen.

Formålet med planen er innarbeidelse av 20 nye tomter for fritidsbebyggelse.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 01.02.20. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Vann- og avløpsplan

Kart som viser område 43 og del av Holsåsen del 1

Saksutskrift fra utvalg for plan og utvikling 12.04.2018

Saksutskrift fra kommunestyret 26.09.2018

Detaljregulering for felt 16 og deler av felt 18, Geilo fjellandsby

Kommunestyre har i møte den 04. desember 2019 vedtatt detaljregulering for deler av felt 18 og felt 16 i Geilo fjellandsby  i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet involverer deler av gnr/bnr 66/650, deler av gnr/bnr 66/624 og gnr/bnr 66/648. Planområdet ligger på Kikut, ca. 5 km. sør for Geilo sentrum, og grenser til byggeområder for fritidsbebyggelse i sør og øst. I nord og vest grenser området til friområder og deler av alpinanlegget på Kikut. Planområdet består av deler av felt 18 og felt 16 i Geilo fjellandsby. Formålet med planen er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med overordnet plan. 

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Hol kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må ev. settes fram innen 3 år.

Dokumenter:

Planbeskrivelse.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser_07.11.2019.pdf

VA-kart.pdf

ROS-analyse.pdf

Saksutskrift 1.gangsbehandling.pdf

Vedtak fra kommunestyret.pdf

Detaljregulering for del av gnr 56 bnr 4, Havsdalslia

Kommunestyret har i møte den 22.05.19 i sak nr. 32/19 godkjent Detaljregulering for del av 56/4, Havsdalslia i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Området ligger i Havsdalslia, ca 1 km øst for Havsdalssenteret. Formålet med planen er å fortette med hytter.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 02.09.19. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

VA-plan

Saksutskrift

ROS-analyse

Naturmangfold

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2030

Hol kommunestyre vedtok i møte 19.06.19, sak 45/19, revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2030. Hol kommune har nå en oppdatert plan for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Planen inneholder hvilke mål og strategier Hol kommune har for arbeidet med trafikksikkerhet, og tiltaksplanen gir føringer for prioritering av både fysiske, holdningsskapende og forebyggende tiltak.

Kommunestyrets vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages, jf. § 11-15 i plan- og bygningsloven.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2030

Tiltaksplan 2019-2022

 

Mindre endring av Reguleringsplan for boligområde B1, Vestlia

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 13.06.2019, sak 31/19, mindre vesentlig endring av reguleringsplan for boligområde B1, Vestlia i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Formålet med planendringen var å gi fritidseiendom 64/372 høyere utnyttelse i tråd med opprinnelig plan på 20 %-BYA, da eiendommen i gjeldende plan ble gitt lavere utnyttelse enn det som var godkjent i byggesaken. Etter Rådmannens innstilling gis eiendommen ny tillatt utnytting på 10 %-BYA.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 12.08.2019.

Dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift

Mindre endring av Detaljregulering for Aasremmen

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 13.06.2019, sak 24/19, mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Aasremmen, Geilo i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Vedtaket medfører en endring av reguleringsbestemmelsene for måleregel og mønehøyde så det blir i tråd med kommuneplanens bestemmelser. Endringene gjelder ikke for tomt 1, 6 og 14 som i eksisterende plan var gitt annen mønehøydebestemmelse. I tillegg er det tatt inn to mindre suppleringer i bestemmelsen etter Rådmannens innstilling.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 12.08.2019.

Dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift

Detaljregulering for Dagali Panorama

Kommunestyret har i møte den 24.04.19 i sak nr. 22/19 godkjent Detaljregulering for Dagali Panorama i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger øst for alpinbakkene ved Dagali fjellpark på del av eiendom 99/1. Formålet er å videreutvikle området i samsvar med kommuneplan. Det planlegges for 55 nye hyttetomter med forholdsvis høy tetthet, tilrettelagt for barnefamilier.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 10.06.2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift 1. gangsbehandling

Saksutskrift 2. gangsbehandling

VA-plan

VA-kart

Detaljregulering for del av 11/2, Holsåsen

Kommunestyret har i møte den 30.01.19 i sak nr.3/19 godkjent Detaljregulering for del av 11/2, Holsåseni henhold til plan- og bygningslovens § 12-12

Planområdet ligger på Holsåsen ved Steinstølen. Formålet med planen er å innarbeide 23 nye tomter for fritidsbebyggelse. Planområdet inneholder allerede seks eksisterende hytter og en støl

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 08.06.2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Helningskart

VA-plan

Detaljregulering for del av eiendom 5/106, Ustaoset

Kommunestyret har i møte den 27.03.19 i sak nr. 17/19 godkjent Detaljregulering for del av eiendom 5/106, Ustaoset i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Området ligger ca. 1 km øst for Ustaoset og nord for Rv 7. Formålet med planen er å innarbeide to nye tomter å gi forutsigbare rammer for de andre tomtene i området.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 10.06.2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift 1. gangsbehandling

Saksutskrift 2. gangsbehandling

VA-plan

VA-kart

Mindre endring av Områdeplan for Holsåsen

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 11.04.2019, sak 59/18, mindre endring av Områdeplan for Holsåsen i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Endringen gjelder først og fremst tilpasninger i forhold til vegnett/adkomster og omdisponering av et begrenset antall tomter.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 03.06.2019.

Dokumenter:

Endringskart - Områdeplan Holsåsen

Kommentarer på uttalelsesmyndigheters merknader

Saksutskrift

Søknad om mindre endring Holsåsen

Revidering Detaljregulering Aasremmenden

Kommunestyret har i møte den 27.03.19 i sak nr. 16/19 godkjent revidering av detaljregulering for Aasremmenden i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:

-          Bestemmelsens § 2, 2.2 – følgende setning tas ut: «Vegetasjonen kan tynnes ut for å sikre sikt og ferdsel»

-          Bestemmelsens § 5, 5.1 – siste setning endres til: «Det er en målsetting at vegetasjonen innenfor naturområdene NA1 og NA2 i planområdet skal bevares for å unngå siluettvirkning av bygningene som skal bygges i området. Det skal ikke fjernes vegetasjon fra naturområdene.»

 

Planområdet ligger sør på Kikut langs vestsiden av Fv. 40. Formålet med planen er å gjennomføre noen tilpasninger og presiseringer knyttet til:

-          Bestemmelsene om utnytting og parkering

-          Byggegrenser i plankartet

-          Bygningsplassering på tomtene 53, 54, 68- 70

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og

§ 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

 

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune innen 13.05.2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift 1. gangs behandling

Saksutskrift 2. gangs behandling

 

Detaljregulering for Øvre Budalslie

Kommunestyret har i møte den 31.10.2018 i sak nr. 68/18 godkjent Detaljregulering for Øvre Budalslie i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger i Budalslie, ca. 2,5 km nord for Geilo sentrum. Formålet med planen er å få området regulert i henhold til dagens situasjon. Planforslaget var opprinnelig foreslått med 3 nye tomter. Utvalg for plan og utvikling vedtok å fremme planen med én ny tomt i tråd med arealformålene i kommunedelplan.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 10.12.2018. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

VA-kart

Saksutskrift 1. gangs behandling

Saksutskrift 2. gangs behandling

 

Detaljregulering for Geilohovda alpinnedfart 64/55 m.fl. Geilo

Kommunestyret har i møte den 26.09.18 i sak nr. 58/18 godkjent Detaljregulering for Geilohovda alpinnedfart 64/55 m.fl. Geilo i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger på Geilo.

Formålet med planen er å sikre en bred alpinnedfart ned til den gamle basestasjonen på Geilo.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til departementet. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremstilles skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol, eller postmottak@hol.kommune.no innnen 05.11.2018. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen tre år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningslovens § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Saksutskrift Kommunestyret 26.09.2018

Saksutskrift Utvalg for plan og utvikling 13.09.2018

Saksutskrift Utvalg for plan og utvikling 15.02.2018

 

Detaljregulering for Hallstul, Seterdalen

Kommunestyret har i møte den 26.09.2018 i sak nr. 59/18 godkjent Detaljregulering for Hallstul, Seterdalen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger ved Øvre Hallen i Seterdalen, Dagali ca. 2 km vest for fv. 40. Formålet er å legge til rette for fem nye hyttetomter på del av eiendom g/bnr 94/1 i byggeområde for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og § 1-9 til departementet. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 05.11.2018. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

VA-plan

Saksutskrift

 

Detaljregulering for Solhovda Sør, Skurdalen - mindre endring

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 13.09.2018 sak 59/18 følgende mindre endring av Detaljregulering for Solhovda sør i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14:

Tomtegrensen på gnr. 66 bnr. 850 på plankart vedtatt den 28.06.17 justeres i henhold til illustrasjonsplan datert 11.11.16 og vedtatt den 28.06.17.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.noi innen 05 .10.2018

Dokumenter:

Beskrivelse av mindre endring

Oppdatert plankart

Saksutskrift

 

Detaljregulering for Stølsvegen, Vestlia

Kommunestyret har i møte den 29.08.18 i sak nr. 51/18 godkjent Detaljregulering for Stølsvegen, Vestliai henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:

Byggegrense for felt 2 endres fra 4 til 7 meter langs grenselinjen mot Sveingårdsstølen (i sørøst). Øvrig byggegrense for felt 2 senkes til 2 meter.

Planområdet ligger i Vestlia, Geilo, med adkomst fra Stølsvegen og omfatter eiendom g/bnr 65/33 og del av eiendom g/bnr 65/310. Formålet er å omregulere området fra turistbedrift til fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie i samsvar med prinsippsakene «Arealpolitikk for varme-kalde senger», K-5/14 og K-29/14. Planforslaget inneholder oppføring av 10 nye tomannsfritidsboliger med totalt 20 boenheter.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til departementet.  Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.  

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune innen 08.10.2018.  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

VA-plan

Saksutskrift 1. gangs behandling

Saksutskrift 2. gangs behandling

 

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegenn 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 19.03.2018. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må være framsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. 

 

Detaljregulering for Solhovda Sør

Kommunestyret har i møte den 28. juni 2017 vedtatt detaljregulering for Solhovda Sør, Gnr/bnr. 66/114, 82/1, 85/1, 88/1, 60/1, 60/5, 60/7 57/3 og 57/1 mfl.

Planen har forslag om opparbeidelse av inntil 193 hytter, med maksimalt 200 nye enheter, fordelt på 156 tomter. Området er på om lag 435 dekar. Totalt er det planlagt 38 ulike felt fordelt på om lag 191 daa. Området inkluderer også 7 eksisterende hytter. Det er avsatt 27 felt for frittliggende hyttebebyggelse og 12 felt for hyttetun med konsentrert fritidsbebyggelse. Planområdet ligger inntil Fv. 40, i Skurdalsåsen, like sør for Aasremmenden og det etablerte hytteområdet på Kikut (om lag 1,5 km).

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Kommunestyret 28.06.2017 / Sak 41/17.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Hol kommune innen 3 uker. Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Dokumenter:

Reguleringskart

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbeskrivelse

Helningskart

Støyrapport

Saksutskrift KS 28.06.2017

VA-notat

Reguleringsplan for Skurdalsstølane

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen 29.3.2017 i sak nr. 21/17 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet er på ca 2120 dekar og ligger i Skurdalen på nordsiden av Fv. 40, ovenfor Eivindplass. Reguleringsplanen medfører en fortetting av fritidsbebyggelsen i Skurdalsstølane med 100 nye hyttetomter. Det presiseres at det er de samme 100 tomtene det er lagt opp til i reguleringsplan for Skurdalsstølane godkjent i Hol kommunestyre 26.8.2015, saksnr. 52/15.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf.forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune, plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 8.5.2017.

Eventuelt krav om erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-3 og krav om innløsning etter § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt. Jf pbl § 1-9.

Plankart datert 04.04.2017

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser datert 29.03.2017

VA-plan

Saksutskrift UPU 01.12.2016

Saksutskrift KS 29.03.2017

Merknader samlet

Merknad Fiske

Vurdering merknad Fiske

Gammel reguleringsplan datert 14.08.2000

Saksutskrift UPU dater 15.04.2015

Saksutskrift KS datert 26.08.2015

 

Detaljregulering for næringsområde Vøllo, Geilo

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen1 4.12.2016i sakn r. 104/16 med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12- 1 2.

Planområdet ligger på Vøllo på østsidena v Rv7 ved Trøoundergangenc,a 3 km nordøst for Geilo sentrum.

Panen inneholder ca 100 daa næringsareasl att av til industri, mellomlagring av masser og annen næring.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens§ 1- 9 , jf forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune,plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8 , 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 23.01.17.

Eventuelt krav om erstatning i henhold til plan- og bygningsloven§ 15- 3 og krav om innløsning etter § 15 - 2 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjørnigstidspunktet.

Vi gjør oppmerksompå at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt. Jf pbl § 1- 9 .

Saksframlegg

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelse

Støyvurdering steinknusing

Støyvurdering område C og D

Støyvudering område F

Tekniske detaljplaner

Uttalelse detaljregulering

Vurdering av kryss rv

Revidert planforslag

 

Andre kunngjøringer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020 - 2024

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020 – 2024 ble vedtatt i sak 26/20 i kommunestyret 22.04.2020. Retningslinjene lå ute til offentlig ettersyn 08.02.2020 til og med 09.03.2020.

Alkoholpolitiske retningslinjer inneholder retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i tillegg til retningslinjer for salgs- og skjenketider, ansvar og myndighet, retningslinjer for skjenkekontroll, rapportering, internkontroll og reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres eller brytes.

Alkoholpolitiske retningslinjer 2020 - 2024

 Se også hva som er til offentlig ettersyn