Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplaner

Kommunen er pålagt gjennom plan- og bygningsloven å ha en kommuneplan. Kommuneplanen er en overordnet politisk plan. Planen har en samfunnsdel som omfatter mål for utviklingen i Hol.

Kommuneplanen består også av en arealdel som viser forvaltningen av arealer og andre naturressurser. I tillegg har Hol kommune en rekke kommunedelplaner. I menyen til venstre finner du oversikt over alle kommune(del)planene i Hol kommune.

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige målsettinger, mål og strategier og skal være styringsdokument for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Planen inneholder kommunens visjon, hovedmål og strategier innenfor følgende områder / tema:

• Befolkning og bolig • Folkehelse • Kultur og frivillighet • Natur, miljø og friluftsliv • Hol som oppvekstkommune • Hol som helse- og omsorgskommune • Eksisterende næringer • Ny næringsutvikling og innovasjon • Samferdsel • Teknisk infrastruktur • Samfunnssikkerhet og beredskap

Planen inneholder også kommunens vedtatte langsiktige arealstrategier

Kommuneplanens samfunnsdel finner du her.

Mer informasjon om prosessen fram til den nye planen finnes på denne siden: HOL 2030

 

Kommuneplanens arealdel 2014 - 2025

Hol kommunestyre vedtok i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-15, i møte den 27.08.14, sak 51/14 og sak 68/14 Kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Arealdelen er juridisk bindende for arealbruk i kommunen, og skal legges til grunn for behandling av alle plan- og byggesaker.


Planens bestemmelser, retningslinjer, beskrivelse og kart finner du her:

Kommuneplanens arealdel 2014 - 2025

 

Kommunedelplan Geilo

Vedtatt av Hol kommunestyre den 24.06.2010 i sak 69/10.

Planens bestemmelser, retningslinjer og beskrivelse finner du her:

Kommunedelplan Geilo

(Planbestemmelsene (planføresegner) finner du fra side 39 i vedtaksdokumentet).

 

 

Kommunal planstrategi 2016-2020

I Kommunal planstrategi 2016-2020 vedtok kommunestyret 31.08.2016 sin strategi for kommunalt planarbeid i valgperioden.

Det er gjort prioriteringer av hvilke planarbeid som skal gjennomføres, og i hvilken rekkefølge de skal gjøres.

Kommunal planstrategi 2016-2020

Vedlegg:
Status og utfordringsdokument - utredning av status, utfordringer og planbehov

 

Kommunikasjonsplan

Informasjon og dialog = kommunikasjon

Kommunikasjonsplan for Hol kommune Vedtatt av rådmann 04.01.2013

Idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 - 2014

 

Handlingsplan for klima og energi

Handlingsplan for Klima og energi i Hol kommune 2014-2021 ble vedtatt i kommuneplanutvalget den 31.08.2017 sak 10/17.

Handlingsplan for Klima og energi

 

Handlingsplan for næringsutvikling 2015-2018

Handlingsplan for næringsutvikling 2015-2018 ble vedtatt i kommunestyret 29. april 2015.

Handlingsplan for næringsutvikling 2015-2018

 

Trafikksikkerhet kommunedelplan 2013-2025

Kommunestyret vedtok i møte 31.10.2013, sak 61/13 revidert kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2025. Planen gir føringer for Hol kommune sitt arbeid med trafikksikkerhet fremover.

Planens dokumenter finn du her:

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2025

Vedlegg 1 Liste over trafikksikkerhetstiltak på og langs riksveg og fylkesveg

Vedlegg 2 Liste over trafikksikkerhetstiltak på  og langs kommunale veger 


Handlingsplan for stier og løyper i Hol kommune 2017-2021

Hol kommunestyre vedtok i møte 27.09.17 Handlingsplanen for stier og løyper i Hol kommune 2017-2021.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

Dokumenter:

Handlingsplan for stier og løyper

Retningslinjer for sti og løypenemnder

Løypeoversikt

Oversikt over kartlagte stier

Prinsipper for bærekraftig stiutvikling

Uprioritert tiltaksliste stier og løyper