Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Arealplaner

Gjeldende arealplaner

Hvilken plan gjelder for din eiendom?

 Du kan finne ut hvlken plan som er gjeldende ved å søke på eiendommen din på

Kommunekart

Kommunekart gir deg detaljerte kart og flyfoto. Du kan også få tilgang til reguleringsplaner og annen eiendomsinformasjon. Du kan selv legge på flere kartlag, f.eks eiendomsgrenser og kotehøyder.
Velg først kommune. Søk på eiendom ved å søke på adressen, eller skrive inn gårdsnummer og bruksnummer + evt festenummer og seksjonsnummer om det finnes. Eksempel 1/2/0/4.
Skal kartet brukes i byggesak, skal det være påtegnet rutenett og målestokk. Situasjonsplanen bør være i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak).
Hjelp til bruk av Kommunekart

Bestille plandokumenter  

Du kan også finne ut hvordan eiendommen din er regulert ved å bestille planstatus i Kart- og byggesaksbutikken:

Kart- og byggesaksbutikk


Arealplaner i Hol kommune                                              

Vet du navnet på reguleringsplanen, finner du enklest reguleringsplaner og bestemmelser i Hol kommunes arealplanarkiv.

Hol kommunes arealplanarkiv

Planer som er vedtatt, men ikke kunngjort, er det ikke sikkert ligger der.
Trenger du hjelp til  å finne ut hvilken plan som gjelder for en eiendom, ta kontakt med servicetorget.

Ny reguleringsplan

For deg som er fagkyndig og skal lage en ny reguleringsplan eller foreslå endringer i en reguleringsplan, har vi utarbeidet en veileder for fremstilling av arealplaner i Hol kommune med grunnlag i Klima- og miljødepartementets reguleringsplanveileder og relevante lover og forskrifter.
Vi viser også til forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl § 1 om hva slags informasjon kommunen har behov for i forkant av oppstartsmøte. Kommunen vil også kunne ha behov for noe tilleggsinformasjon som vist i malen under.

Veileder planfremstilling

Planinitiativ og oppstartsmøte

Kommuneplan og kommunedelplan

Kommuneplanenes arealdel 2014-2025

Kommunedelplan Geilo - vedtatt 24.06.2010


Veileder til planarbeid

Miljøverndepartementets reguleringsplanveileder beskriver bl.a hvordan private planfremmere skal starte et reguleringsarbeid.