Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Naturmangfold

Kommunedelplan for naturmangfold - endelig vedtak

Hol kommunestyre har i møte 09.06.2022, sak 65/22, vedatt kommunedelplan for naturmangfold.

Hol kommune Kommunedelplan for naturmangfold vedtatt.pdf

Saksprotokoll Kommunedelplan for naturmangfold - endelig vedtak.pdf

Forslag til kommunedelplan for naturmangfold på høring

Kommuneplanutvalget har i møte den 26.01.2022 i sak nr. 2/2022 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for naturmangfold ut til offentlig ettersyn i henhold til plan - og bygningslovens § 11-14.

Hovedformålet med kommunedelplan for naturmangfold er å få en samlet oversikt og helhetlig framstilling av viktige og verdifulle naturområder, naturtyper og arter i Hol kommune.

Forslag til kommunedelplan for naturmangfold

Oversikt innsynsløsninger januar 2022

Saksprotokoll 1. gangs behandling KDP for naturmangfold

Fristen for eventuelle innspill var satt til 15.03.2022, og er nå ute. Innspill til planen vil bli behandlet av administrasjonen før kommmunedelplanen fremmes til politisk sluttbehandling og endelig vedtak. 

Kommunedelplan for naturmangfold

Hol kommune er en av flere utvalgte kommuner i Norge som får støtte fra Miljødirektoratet sitt prosjekt for utarbeidelse av kommunedelplaner for naturmangfold i kommunene. Bakgrunnen for prosjektet er St.meld. 14 (2015-2016) "Natur for livet" hvor det står følgende:

"Regjeringen ønsker å legge til rette for at kommunene kan øke sin kompetanse om naturmangfold. Regjeringen foreslår at dette skal skje gjennom et godt kunnskapsgrunnlag og økt veiledning, og gjennom et pilotprosjekt om kommunedelplaner for naturmangfold. I dette pilotprosjektet vil det bli lagt vekt på de verdiene som naturmanfoldet representerer i nasjonal, regional og lokal sammenheng."

Formålet med kommunedelplanarbeidet

Hovedformålet med kommunedelplan for naturmangfold er å få samlet oversikt og en helhetlig framstilling av viktig og verdifulle naturområder, naturtyper og arter i kommunen. Den største trusselen mot naturmangfoldet er nedbygging av arealer, og kunnskap om kunnens naturtyper, arter og deres leveområder lokalt er grunnleggende for å sikre at nye utbygginger ikke ødelegger viktige naturverdier. Det er viktig at kunnskap er tilgjengelig og brukes som beslutningsgrunnlag i arealforvaltningen. 

Gjennom prosessen har det vært gjennomført en bred medvirkning for å gi lokal forankring og for å få verdifull kunnskap om viktige naturverdier og naturområder i kommunen. Det har blitt avholdt medvirkningsmøter om mål og strategier for planen, og det har vært avholdt arbeidsmøte om handlingsplanen med representanter fra lag og organisasjoner. Medvirkningsprosessene har styrket
kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i kommunen. Bedre kunnskapsgrunnlag drøftet på tvers av ulike interessegrupper skaper større forutsigbarhet for næringsliv, utbyggingsinteresser og innbyggere.

Denne kommunedelplanen er en digital plan, hvor kunnskapen om naturområder, naturtyper og arter kan finnes gjennom lenker til «levende kart». Selve plandokumentet vil således ha hovedfokus på beskrivelser av kommunens naturmangfold med mål, strategier og tiltak, samt prioriteringer, føringer og konfliktpunkter.

Planen er en kommunedelplan ihht Plan- og bygningsloven, og har mål og strategier i et 12-års perspektiv. Planen inneholder en 4-årig handlingsdel som skal rulleres årlig, og tiltak skal vurderes i kommunens årlige arbeid med handlingsprogram og årsbudsjett.

Kommunedelplanen er en tematisk plan, og er ikke juridisk bindende for arealbruken. Den gir rammer og føringer for saksbehandling og innhold i kommunens planer, eksempelvis vil naturverdier funnet i planen kunne innarbeides i kommuneplanens arealdel og få et juridisk vern. Samtidig vil informasjonen i planen kunne benyttes i enkeltsaksbehandling etter Plan- og bygningsloven.