Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hol 2030

Hol kommune har utarbeidet en samfunnsdel av kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategidokument. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. I prosessen ble det lagt til rette for bred medvirkning fra innbyggerne. Den nye planen har et tolv års perspektiv, 2018-2030.

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 vedtatt av kommunestyret

Hol kommunestyre vedtok i møte den 20. juni 2018 ny samfunnsdel av kommuneplanen. Den nye planen kan leses her

Offentlig ettersyn av planforslag - gi din tilbakemelding!

Kommuneplanutvalget vedtok i møtet den 26. april å legge forslag til ny samfunnsdel ut til offentlig ettersyn. Det betyr at innbyggerne og andre berørte kunne gi uttale til planen og eventuelt komme med forslag til endringer før den ble endelig vedtatt.

Planforslaget ble utarbeidet på bakgrunn av innspill fra folkemøtene, innbyggerundersøkelsen, skoleelver, politiske møter mm.

Frist for å gi innspill til planen var torsdag 7. juni 2018.

Planforslaget kan du lese her: Planforslag Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.

Folkemøter i januar 2018

Hol kommune inviterte i januar, i samarbeid med grende- og tettstedsutvalgene, til åpne folkemøter for informasjon og diskusjon om framtidens Hol kommune.
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategidokument med et perspektiv på tolv år. Nå er arbeidet med ny plan i gang, og administrasjon og politikere ønsket å drøfte samfunnsutviklingen med innbyggerne. Planen skal inneholde mål og strategier for utviklingen av kommunesamfunnet fram mot 2030.

15.1. Geilo samfunnshus, Fjellvang (Geilo tettstedsutvalg, Haugastøl/Ustaoset grendeutvalg, Kvisla grendeutvalg)
18.1. Dølhall ungdomshus Dagali (Dagali grendeutvalg, Skurdalen grendeutvalg)
22.1. Vika (Holet og Moen grendeutvalg, Hovet grendeutvalg, Sudndalen grendeutvalg)

Notater med innspill fra folkemøtene

Grendeutvalgene ble oppfordret til å skrive referat fra folkemøtene og sende inn disse sammen med andre innspill fremmet av innbyggerne. Innspillene kan leses i dokumentene under.

Felles referat Holet og Moen og Hovet

Innspillsnotat Geilo

Innspillsnotat Hovet

Innspillsnotat Dagali og Skurdalen

Innspillsnotat Holet og Moen

Uttale til revisjon - Sør-Skurdalen grunneigarlag

Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret vedtok i møte 29. november 2017 planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet forteller om formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet kan leses her.

Etter behandling i kommuneplanutvalget, ble utkast til planprogram sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Fire høringsinnspill kom inn. Disse ble fremlagt utvalget før ny behandling og innstilling til kommunestyret. 

Høringsinnspill til planprogrammet

Skurdalen grendeutvalg

Hol eldreråd

Fylkesmannen i Buskerud

Buskerud fylkeskommune

Innbyggerundersøkelse 2017

Våren 2017 ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse i Hol kommune. Alle innbyggere over 18 år fikk mulighet til å svare på spørsmål om Hol kommune. Resultatene er presentert i rapporten under.

Vi ønsker å takke alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen! Det gir oss viktige svar som vi tar med oss videre i arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel og andre planer.

Innbyggerundersøkelsen 2017 

Tettstedsanalyse Geilo

Administrasjonen har utarbeidet en tettstedsanalyse av Geilo, som grunnlag for videre strategier for utviklingen av tettstedet. Analysen gir et innblikk i hvilke utfordringer og muligheter som finnes for utvikling av Geilo som et godt bosted, reisemål og handelssted mot fremtiden.

Tettstedsanalysen