Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Psykisk helse og rus - tjenester, kontaktinformasjon og ansatte

Tjenestebeskrivelse for psykisk helsearbeid og rus

Formål med tjenesten

Tjenesten skal bidra til å gi trygghet, aktivitet og opplevelse av mening og mestring av hverdagen for deg over 18 år og som opplever en livskrise eller har en psykisk vanske.

Det psykiske helsearbeidet skal bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser.

Det psykiske helsearbeidet skal fremme livsmestring for mennesker som opplever livskriser og vansker i hverdagen

Det skal være en målrettet, faglig fundert og samordnet innsats som fortrinnsvis gir et tilbud i brukerens nærmiljø i tråd med laveste effektive omsorgsnivå.

 

Hvem kan få tjenesten

Du som er over 18 år og opplever en psykisk utfordring av varierende grad eller er i en vanskelig livssituasjon.

Du som bor eller oppholder deg i Hol kommune og som har krav på tjenesten etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Tjenestens innhold

Støttesamtaler

Hjelp til å mestre og strukturere hverdagen

Terapi i forhold til angst, depresjon og traumer

Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, samt bistand til utarbeidelse av individuell plan og eventuell kriseplan

Tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter og arbeidstrening, for eksempel Fritid for alle eller Huset.

NAV Hallingdal har startet opp med et nytt tiltak (IPS Ung) som er at arbeid- og utdanningstilbud for personer mellom 16-30. Det er lagt opp til et tett samarbeid mellom psykisk helse og IPS Ung, og IPS koordinator er tilgjengelig hver onsdag.

Tilrettelegge for sosiale nettverk

Klinisk utdannede terapeuter i blant annet kognitiv terapi, narrativterapi, psykodynamisk terapi, familieterapi, tankefeltterapi og taktil stimulering

 

Hva du kan forvente av oss

Du får beskjed dersom avtaler må endres.

Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.

Du gir beskjed dersom avtaler må endres.

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

For noen tjenester lages det vedtak: Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder psykisk helse

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Kontakt psykisk helsetjeneste i Hol kommune: 95986422

Telefonen er betjent mandag til fredag fra kl 8.00 til 15.30. 
Du kan både ringe og sende melding. 

 

Viktige telefonnummer og eksterne nettsider:

Krisesenteret 48 27 76 29
Mental helse 116 123
Kirkens SOS  81533300
Hjelpelinja for spilleavhengige 80080040
Arbeidslivstelefonen 81544544
Hjelpetelefoner Bekymringstelefonen for vaksne og barn 81003940
Røde Kors hjelpetlf for barn og ungdom 80033321
Homofiles ungdomstelefon 81000277
Alarmtelefon for barn og unge en gratis alarmtelefon for barn og unge som er utsatt for ulike former for overgrep, vold eller omsorgssvikt. tlf nr 116 111
A-larm er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet og har en avdeling i Hallingdal. Kontaktperson i Hallingdal er Vidar Starion, tlf.: 994 35 870, e-post: vidar.starion@a-larm.no

Helsedirektoratet

Helsenorge
Helsebiblioteket
Fysisk aktivitet og psykisk helse
Rådet for psykisk helse
Mental helse
Nav - psykisk helse
Psykisk helse i skolen
Barneombudet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Voksne for barn
Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp
Sex og samfunn
Lars Liens Minnefond
Angstringen
ADHD - Norge
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
LEVE - landsforeningen for etterlatte etter selvmord
Psykisk vold  
Modum Bad
Overgrepsmottak
Test ditt alkoholforbruk på akan sin nettside
Snakk om rus

 

Åpningstider ellers i året

Det er åpent alle dager mellom 9-15.

Det kan gjøres avtaler utenom disse tidene. Hvis døren er låst - ring din kontaktperson her i psykisk helse.

Ansatte:
Navn:   Telefonnummer
Jane Suzanne Daykin avdelingsleder                    95 98 00 35
Anne-Kari Økland   95 01 49 39
Jens-Erik Simonsen   40 22 26 54
Marianne Løvstuen    95 98 04 78
Inger Johanne Skogheim    90 40 41 89
Astrid Haug    40 80 43 71
Bente Fossgård Bjørbekk   95 98 64 02
Hilde Bråten    95 70 04 40
Ingrid Aasberg   98 64 41 88

De ansatte er tilgjengelig på mobil kun på dagtid i hverdager. Å kontakte oss på SMS er helt ok. Vi vil da ringe deg tilbake så fort som mulig. Husk at hvis den du sender melding til har ferie eller lignende, så kan det ta noen dager før du hører fra oss.

Det er en rådgivende lege for avd. psykisk helse i Hol kommune, som deltar i ukentlige møter på avdelingen.

 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne

Avdeling psykisk helse

Avdeling for psykisk helse tilbyr støttesamtaler, terapi og individuell oppfølging for mennesker som har behov for det i lenger eller kortere perioder

I avdelingen er det ansatt sosionomer, sykepleier, gestaltterapeut, barnevernspedagog og miljøarbeidere med ulike videreutdanninger i psykisk helse, rus og familieterapi.

Psyk.team har ukentlige møter. Her møtes de ansatte i avdelingen med lege og avdelingsleder for å koordinere og kvalitetssikre arbeidet som gjøres. 

Avdeling for psykisk helse har et eget dagtilbud, les mer om HUSET - se venstremeny.

Alle som har behov for langvarig og sammensatt tjeneste har rett på å få utarbeidet Individuell plan.

Krisesenteret

Her finner du mer informasjon om Krisesenteret i Hallingdal