Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Trygghetsalarm

Tjenestebeskrivelse for trygghetsalarm

Formål med tjenesten

Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet i hjemmesituasjon.

Trygghetsalarmer kan installeres til analog telefon og mobil telefon

Om du har akutt behov for hjelp må du ringe 113

Tjenestens innhold

Du får kontakt med hjelpeapparatet hele døgnet

Hvem kan få tjenesten

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Den som får tildelt trygghetsalarm må av helsemessige grunner ha en høy risiko for å skade seg, og som følge av det være ute av stand til å tilkalle hjelp per telefon.

Trygghetsalarm tildeles etter vurdering av ditt funksjonsnivå, din sykdom og/eller din alder. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Du har en alvorlig sykdom hvor behov for hjelp kan oppstå.

Du har en sykdom som hindrer deg i å betjene telefon/mobiltelefon.

 

Hva du kan forvente av oss

Du får informasjon, råd og veiledning etter behov.

Omsorgstjenesten tildeler trygghetsalarm etter kartlegging av din livssituasjon.

Kartleggingen skjer i samarbeid med deg.

 Du får innsyn i saken etter Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.

Du må gi oss opplysninger om din tilstand slik at vi kan yte deg hjelp.

Du må ha nøkkelboks ved inngangsdør.

Du må bære alarmsmykket hele tiden.

Du må kunne forstå og bruke alarmen.

 

Praktiske opplysninger

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller andre kan hjelpe deg hvis det er behov for det. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Servicesenteret er behjelpelig med informasjon og utfylling av søknad. Du kan også kontakte omsorgstjenestene direkte.

Skjema for henvendelse om behov for helse- og omsorgstjenester finner du på kommunens nettside her:   http://www.hol.kommune.no/helse-og-omsorg/henvendelses--og-soknadsskjema/

Betaling:
• Nøkkelboks er gratis.
• Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år. Det faktureres for hele måneder

Saksbehandlingstid

Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven § 11 a.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no