Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hjemmesykepleie

Helsetjenester i hjemmet
Tjenestebeskrivelse: 

Helsetjenester i hjemmet kan gis som et eller flere enkelttiltak eller som heldøgnstilbud.

Eksempel på innhold i tjenester:

 • Legemiddeladministrering og/eller oppfølging
 • Spesiell oppfølging av smertebehandling
 • Oppfølging av ernæringssituasjon
 • Oppfølging av munnhelse
 • Behov for hjelp, observasjon og oppfølging etter utskrivelse fra sykehus
 • Behov for støttesamtaler og andre tiltak som følge av rus og ulike psykiske lidelser til ulike brukergrupper
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak, habilitering og rehabiliteringsrettede tiltak
 • Tilrettelegging og opplæring knyttet til helserelaterte situasjoner
 • Forebygge utagerende atferd
 • Legge til rette for lindrende behandling og omsorg for personer med kort forventet levetid og som ønsker å dø hjemme, når dette er forsvarlig.
 • Ulike velferdsteknologiske tiltak
Lovverk  Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd  Helse- og omsorgstjenesteloven §§3-1 og 3-2, første ledd nr. 6, bokstav a. 
Formål  Formålet med tjenesten er å gi nødvendig helsehjelp til hjemmeboende. Tjenesten tildeles ut fra en helse- og omsorgsfaglig vurdering av behov.  
Målgruppe 

Hjemmeboende som er avhengig av hjelp for å få dekket grunnleggende helse- og omsorgsbehov, og som ikke selv kan oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse, eller som av andre grunner har behov for at helsetjenester ytes i hjemmet for at tilbudet skal være verdig og forsvarlig.

Personer som kan ta imot helsetjenester med utgangspunkt i eget hjem.

Helsetjenester i hjemmet tildeles personer i alle aldre. 

Kriterier/vurdering 

Det er pasientens medisinske tilstand og situasjon for øvrig, herunder i hvilket omfang og med hvilken hyppighet personen har behov for f.eks. sykepleie, som er avgjørende for

 • Hvilken hjelp pasienten har rett til
 • Hvilken kompetanse den som skal yte hjelpen må ha
 • Omfanget på tjenesten
 • Hvor lenge tjenesten skal ytes

Kartlegging av pasientens behov med IPLOS / ADL vurdering skal gjennomføres.

Medisinske opplysninger fra fastlege/spesialisthelsetjenesten skal innhentes.

Det er en forutsetning at det er fremkommelig og trygg vei helt frem til boligen/oppholdsstedet, uansett årstid. Eventuelle bomavgifter faktureres tjenestemottaker.

Pasienter som har husdyr, må være forberedt på at det/de må holdes i et eget rom, mens de mottar hjelp.

Røyking skal ikke forekomme når hjelpepersonell er tilstede. - det forventes at boligen luftes innen hjelpepersonell kommer.

Det er en forutsetning at pasienter oppbevarer og bruker ergonomiske hjelpemidler som hjelpepersonell har behov for å benytte. Dette for å sikre pasienten og for å forebygge arbeidsbelastninger. Dersom pasienten motsetter seg bruk av hjelpemidler som vurderes som nødvendige, må en regne med at det kan påvirke kvaliteten av hjelpen som gis.

Egenandel  Det tas ingen egenandel for denne tjenesten