Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Generell informasjon om byggesak

Tjenestebeskrivelse for byggesak

Formål med tjenesten

Byggesaksbehandling av søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens med tilhørende forskrifter.
Behandling av delingssøknader etter plan- og bygningsloven.
Dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningslovens.
Tilsyn etter plan- og bygningsloven.
Søknadene blir behandlet av avdelingen for plan, byggesak og landbruk.

Hvem kan få tjenesten?
Alle som har rett til å søke om byggetillatelse, delingstillatelse og dispensasjon.
Søknader med ansvarsretter, skal som hovedregel omsøkes av profesjonelle foretak. Privatpersoner må ta kontakt med byggmestere, arkitekter eller byggtekniske konsulenter for utarbeidelse av disse byggesøknadene.

Tjenestens innhold

 • Veiledning om søknadskrav eller unntak fra søknadskravet.
 • Informasjon og veiledning om gjeldende plan med bestemmelser, vedtekter og retningslinjer som er relevant for saken.
 • Forhåndskonferanser i byggesaker ved behov.
 • Saksbehandling og vedtak etter plan- og bygningsloven.
 • Tilsyn og eventuelt ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven.

 Hva du kan forvente av oss

 • At du behandles med respekt, og på en profesjonell og vennlig måte.
 • At det så langt som mulig gis tydelige svar.
 • Forutsigbarhet ved at byggesaker behandles på en kompetent og objektiv måte, og at like saker behandles likt etter plan- og bygningsloven og forvaltningsloven.
 • Byggesakene behandles på kortest mulig tid og innenfor lovpålagte tidsfrister.

Hva vi forventer av deg

 • Søknader må være korrekt utfylt og inneholde alle relevante opplysninger.
 • Søker må ha satt seg inn i gjeldende plankrav for den aktuelle byggetomta.
 • Byggesaken må være komplett når det gjelder ansvarsforhold og dokumentasjon.
 • At tiltakshaver/søker ved bestilling av forhåndskonferanse også utreder hvilke spørsmål det er viktig å få svar på, slik at vi på best mulig måte kan forberede oss og gi klare svar.
 • Frister for innlevering blir holdt.
 • Møte med fagpersonalet og saksbehandler må forhåndsavtales

 

Praktiske opplysninger 

På hjemmesiden til ww.dibk.no finner en manuelle skjemaer for utfylling.

Velges det å sende søknaden selv til kommunen kan det benyttes e-post adresse postmottak@hol.kommune.no eller sendes pr post til Byggesaksavd, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

 • Gebyr for behandling av byggesøknader vedtas hvert år av kommunestyret.

Gebyrregulativet er tilgjengelig på Servicekontoret eller kan leses her.

Gebyr for andre nødvendige tjenester utover selve byggesaksbehandlingen kommer i tillegg.

Forhåndskonferanse:
Ved kompliserte saker hvor det er behov for avklaringer før søknad sendes inn, anbefales en forhåndskonferanse.

Saksbehandlingstid

 • Generelt er saksbehandlingstiden 3 uker for enkle søknader og 12 uker for mer kompliserte søknader. Fristene er lovbestemte og følger plan- og bygningslovens § 21-7 og byggesaksforskriftens kapittel 7, les her.
 • Vi søker å behandle alle byggesaker snarest mulig etter at fullstendig søknad er mottatt, men saksbehandlingstiden varierer avhengig av sakens omfang og sesong.

Garantibrudd:

 • Ved overskridelse av tidsfristen i plan- og bygningsloven, gis rabatt på 25 % på gebyret pr ukes overskridelse, når minst 12 uker er gått av saksbehandlingstiden. Dette gjelder rene byggesøknader (hvor det ikke er spørsmål om dispensasjoner).
 • Dersom du som søker ikke overholder din del av forutsetningene, gjelder ikke de angitte tidsfrister og gebyrreduksjon vil ikke inntre

Klage

Informasjon om klageadgang fremgår av vedtaket. Frist for å fremme klage er tre uker etter at vedtak er fattet eller at vedtaket ble kjent.

Ansvarlig for tjenesten

Leder plan og utvikling

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 12.00 – 15.00, mandag – fredag
Besøksadresse:  Ålmannvegen 8,   HOL 
Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 HOL 
Sentralbord: 32092100
Servicekontoret: 32092100
Telefaks: 32092110
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Dato oppdatert

01.09.2016

Byggesaksavdelingen og servicetorget jobber tett sammen.

Finner du ikke svar ut fra disse sidene kan du kontakte servicetorget.  

Ved kontakt med kommunen er det viktig og ha gårds- og bruksnummer klart. Ønsker du en forhåndskonferanse med en saksbehandler er det lurt om du avtaler dette på forhånd. All relevant informasjon om prosjektet som du har, kan sendes til postmottak@hol.kommune.no. Da kan du få vurdert byggesaken på forhånd.

Byggesaksbehandlerne har telefontid fra 12.00 til 15.00.

Søknad sendes til postmottak@hol.kommune.no eller pr post til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. 
All dokumentasjon må sendes samlet. Merk søknaden med "byggesak".