Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskudd til kulturformål

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger for kultur. Her finner du Hol kommune sine tilskuddsordninger for kultur og fritid.

Tjenestebeskrivelser for tilskudd til kultur-, idretts- og fritidsformål

Formål med tjenesten

Frivillige organisasjoner bringer folk sammen og skaper lokal tilhørighet, lokal aktivitet, lokalt folkehelsearbeid og lokal kompetanse. Lag og organisasjoner utgjør grunnfjellet i kommunens kulturelle balast. I tillegg fyller de en viktig rolle som skoler i demokrati, kanaler for påvirkning og som en kritisk og uavhengig røst overfor det offentlige.

Formålet med tjenesten er å skape gode rammevilkår for frivillig arbeid i lag og foreninger, slik at flest mulig ønsker å delta i frivillig arbeid.

Hvem kan få tjenesten 

Organisasjoner med minimum fem betalende medlemmer kan få driftstilskudd. Oppdaterte medlemslister skal være tilgjengelig for kultur og oppvekstetaten ved forespørsel.

Søker må ha oppfylt sine forpliktelser overfor kultur og oppvekstetaten i henhold til tidligere tildelte tilskudd og vilkår for disse.

Søkerens tiltak/arrangementer hvor ungdom under 18 år deltar, og som ikke er totalt rusfrie, gis ikke poeng i henhold til pkt. 5.1.3.*

Stiftelser med ideell målsetting kan søke om prosjekttilskudd, men kommer ikke inn under ordningen med vekttallsberegning.

Regionale organisasjoner og tiltak kan gis støtte dersom organisasjonen har medlemmer eller aktiviteter i Hol kommune. Poengsummen deles på det antall kommuner organisasjonen har medlemmer i.

Hol kommune foretar en administrativ koordinering av søknader om økonomisk tilskudd som sendes kommunen. Det har derfor ingen hensikt å sende søknad om økonomisk tilskudd til flere kommunale instanser, eller fra flere samarbeidende lag og organisasjoner om det samme prosjektet.

 

Hvem er ikke tilskudds-berettiget

Organisasjoner med formål å ivareta medlemmenes arbeidsrettslige, økonomiske eller helsemessige interesser. Organisasjoner som arbeider for medlemmenes helsemessige interesser kan søke om tilskudd fra helse- og sosialetaten. 

Organisasjoner som ikke er åpne for alle. Med dette menes at alle som ønsker det kan melde seg inn eller delta på arrangement eller aktivitet.

Organisasjoner som har som hovedformål å samle inn midler til tiltak utenfor kommunen.

Det blir ikke gitt tilskudd til lands- og fylkesorganisasjoner.

 

Tjenestens innhold

Tilskudd til lag og organisasjoner i Hol kommune deles inn i følgende kategorier:

Driftstilskudd diverse organisasjoner

Driftstilskudd til organisasjoner med målgruppe barn og ungdom

Aktivitetstilskudd til idrettsorganisasjoner

Driftstilskudd til grendelag

Driftstilskudd kulturbygg og idrettsanlegg

Driftsavtaler med større tilskuddsmottakere

Prosjekttilskudd alle organisasjoner

Prosjekttilskudd kulturbygg

17. mai -tilskudd

Tilskudd til Holsdagen

Tilskudd til utvikling av idrettsanlegg

 

Hva du kan forvente av oss

Hjelp og informasjon om mulighetene for tilskudd i Hol kommune.

At retningslinjer for tilskudd til kulturformål følges.

At frister for saksbehandling overholdes.

Hjelp til utfylling av skjema.

Utbetaling av tilskuddsmidler raskt etter vedtak.

 

Hva vi forventer av deg

At søker er kjent med retningslinjer for tilskudd til kulturformål

At søker benytter korrekt søknadsskjema

At søker overholder søknadsfrister

At søker dokumenterer spesifiserte opplysninger

At søker gjennomfører omsøkt aktivitet/prosjekt

 

Praktiske opplysninger

Det er utarbeidet søknadsskjema for alle tilskuddsordninger. Søknadsskjema kan fås på Servicetorget, på kommunens nettsider, eller i administrasjonen hos Kultur- og oppvekstetaten.

På søknadsskjemaene er det påført hvilke vedlegg som må sendes med. Ufullstendige søknader blir returnert. Søknader som kommer inn etter fristen, kan ikke regne med å få tilskudd.

Klage

Alle vedtak om tilskudd er å regne som enkeltvedtak, jfr. forvaltningslovens § 2.
Alle enkeltvedtak skal være begrunnet (jfr. forvaltningslovens §24) og kan påklages (jfr. forvaltningslovens §28).

Utvalg for kultur og levekår er klageorgan for vedtak fattet av kultur og oppvekstetaten. For vedtak fattet av utvalg for kultur og levekår er formannskapet klageorgan.

Eventuelle klager skal sendes til kultur og oppvekstetaten innen tre uker etter mottatt vedtak.

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

 Ålmannvegen 8, Hol 

Postadresse:

Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 Hol 

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no

Aktivitetstilskudd idrett

Søknadsfrister er 15. mars og 15. oktober hvert år.

Søknadsskjema

17. mai tilskudd

Søknadsfrist er 15. april hvert år.

Søknadsskjema

Prosjekttilskudd

Søknadsfrister er 15. mars og 15. oktober hvert år.

Søknadsskjema idrettsanlegg og kulturbygg

Prosjekttilskudd

Driftstilskudd

Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

Søknadsskjema idrettsanlegg og kulturbygg

Søknadskjema driftstilskudd

Tilskuddsportalen

- Oversikt over tilskuddsordninger ut over de kommunale
- Et elektronisk verktøy for lag og foreninger som hjelper til med å finne frem i et hav av muligheter

Det finnes et uttall tilskuddsordninger fra offentlige og private institusjoner.
Legater, stiftelser og ulike institusjoner og virksomheter bidrar hvert år med store summer i form av tilskudd etter søknad. En av utfordringene for lag for foreninger er å holde oversikten over alle mulighetene og alle fristene. Det er ofte tilfeldig at man kjenner til ordninger.

Tilskuddsportalen samler informasjon om tilskuddsordninger på ett sted. Tjenesten er nettbasert og gir hele tiden oppdatert informasjon om ordninger og frister. Katalogen gir mulihget til å vise bestemte fagområder og emner. Kalenderen viser alle søknadsfrister for en bestemt dag eller måned. Fristene for neste måned kan varsles på e-post. Beskrivelser med givers formål er tilgjengelig slik at søkere lettere kan finne aktuelle søkeplasser.

Lag og organisasjoner i Hol kommune inviteres til å bli medlemmer i Tilskuddsportalen.
Tjenesten krever ingen installasjon utover datamaskin med nettleser. I tillegg finnes en modul for lag og foreninger hvor de selv kan operere seg imellom.

Du kan selv søke om tilgang til foreningen din i Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen

 

Når du kommer inn:

Skriv Hol i søkefeltet, og (Hol (Viken) dukker opp.

Klikk Ny portal

I feltet «Skriv inn navn på din kommune eller organisasjon» skriver du Hol på nytt.

Velg «Lag og foreninger i Hol»

Fyll inn epostadresse, fornavn, etternavn, navn på forening og evt. organisasjonsnummer.

Hak av på «Jeg bekrefter at jeg har en sentral rolle i denne foreningen.»

Klikk på «Forespørsel»

Du vil da få en epost. Dersom laget ditt har fått tilgang, går du inn på den tilsendte lenken og trykker Hjelp.

Da kan du se en liten veiledningsfilm.

Lykke til!

Logo Tilskuddsportalen


Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål