Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Spillemidler

Tjenestebeskrivelse for spillemidler

Formål med tjenesten

Bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk egenorganisert aktivitet og/eller aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Aldersgruppen 6 – 19 år skal spesielt ivaretas og prioriteres.

Hvem kan få tjenesten 

Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og som ikke er underlagt fortjenestebasert eierformer og/eller driftsformer. Det er kun eier av anlegget som kan søke om tilskudd. Det kan søkes om tilskudd til:

Nybygg av idretts- og friluftsanlegg

Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg

Nærmiljøanlegg

Tjenestens innhold:

Veiledning og saksbehandling av søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

Tilskudd til anlegg jmf til enhver tid gjeldende statlige: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Hva du kan forvente av oss

Tilskudd kan utgjøre mellom 1/3 til halvparten av godkjent kostnad avhengig av anleggstype. Det er fastsatt øvre tilskudds grenser for ulike typer anlegg. Alle kommuner pålegges å utarbeide en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunen må registrere anlegget i Idrettsanleggsregisteret.

Årlig kommunalt vedtak med prioritert liste over søknader

Kommunalt vedtak om finansiering

Vedtak om kommunal finansiering av egenkapitalen dersom kommunen selv er søker.

Behandling av spillemiddelsøknader skal følge utarbeidet årshjul.

Når det statlige tilskuddet er innvilget, har søkerne 2 år på seg til å sluttføre anlegget og utarbeide regnskap. Når anlegget er ferdig gjelder følgende saksgang:

Kommunalt tilskudd kan utbetales når anlegg er ferdigstilt selv om det ennå ikke er bevilget statlig tilskudd.

Anleggseier kan søke om delutbetaling av 75 % av spillemiddeltilskuddet/kommunalt tilskudd når det kan dokumenteres at bygging er igangsatt. Da skal delregnskap sendes inn til kulturetaten.

Det kan gå flere år før en godkjent spillemiddelsøknad får statlig tilskudd.

 

  1. Søker fyller ut regnskapssammendrag og sender dette sammen med alle originalbilag til Kultur og oppvekstetaten (KO).
  2. KO ber teknisk etat vurdere om anlegget er bygget i henhold til de forhåndsgodkjente planene. Hol Idrettsråd og KO kan om mulig delta på befaring.
  3. KO ber kommunerevisjonen om å revidere regnskapet.
  4. Når teknisk etat og revisjonen har godkjent anlegget/regnskapet anmoder KO om at Buskerud fylkeskommune utbetaler spillemiddeltilskuddet.
  5. Når spillemiddeltilskuddet er overført til kommunen blir det overført til anleggseier sammen med ev. kommunalt tilskudd.

 

Hva vi forventer av deg

Søker skal sende søknad til godkjenning til kommunen anlegget skal ligge i.

Anlegget det søkes midler til må være vedtatt i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Planene for anlegget må idrettsfunksjonelt godkjennes av kommunen (teknisk etat). Godkjenning må foreligge før byggearbeider igangsettes. Søknaden må inneholde: Snitt og situasjonstegninger, tinglyst feste-/ leieavtale, behovs og driftsoppgave, kostnad- og finansieringsregnskap, dokumentasjon på egenkapital, vedtekter og beskrivelser.

Dersom en og samme søker fremlegger flere søknader skal søker prioritere disse.

Kommunalt og/ eller fylkeskommunalt tilskudd må være bekreftet med kopi av vedtaket.

Når det statlige tilskuddet er innvilget, har søkerne 2 år på seg til å sluttføre anlegget og utarbeide regnskap.

Når anlegget er ferdig fyller søker ut regnskapssammendrag og sender dette sammen med alle originalbilag til Kultur og oppvekstetaten.

 

Kommunal saksgang for behandling av spillemiddelsøknader i Hol kommune

Saksgangen gjelder anlegg som er nevnt i det uprioriterte handlingsprogrammet i ”Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet”. For å styre anleggsutviklingen i henhold til målsettingene og skape forutsigbarhet for søkerne, vil Hol kommune praktisere følgende retningslinjer for det kommunale tilskuddet:

Prosjekt

Tilskuddsandel

Øvre tilskuddsramme

rehabiliteringsprosjekt

Inntil 33%

Inntil kr 350.000,-

nærmiljøanlegg

Inntil 33%

Inntil kr 200.000,-

friluftslivsanlegg

Inntil 33%

Inntil kr 300.000,-

Nye treings/konkurranseanlegg

Inntil 20%

Inntil kr 300.000,-

nye trenings/konkurranseanlegg, næringsrelatert

Inntil 15%*

Inntil kr 200.000,-

* Andel fra kommunal spillemiddelavsetning. Tiltaket kan i tillegg finansieres gjennom Tiltaksfond jmf kap 6.4. – under revisjon 2016

 

1. februar

Frist for innsending av prosjektsøknad (eget søknadsskjema)

Behovsoppgave skal vedlegges. De innkomne søknadene danner grunnlaget for hvilke anlegg som kommer med på det prioriterte handlingsprogrammet året etter

Mars

Dialogmøter

Kultur og oppvekstetaten (KO) innkaller til møte.

 

I denne perioden skal det gjennomføres samtaler der kulturavd, teknisk etat, idrettsrådet og søker gjennomgår planene og krav til søknaden.

April - Mai          

Frist for søknad om forhåndsgodkjenning av planene (eget søknadsskjema) og søknad om kommunalt tilskudd (eget søknadsskjema).

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

 

 

 

 

(teknisk etat) 

April - Mai

Samhandlingsmøte Hol kommune

Orientering om mulighet for spillemidlefinansiering av kommunale tiltak

Kultur, teknisk, skole, utmark, helse

Primo Mai

Svar til søkere om statlig tilskudd

Fylkeskommune

15. Mai

Frist for innsending av komplett søknad. Søkere som leverer fornyet søknad forholder seg til denne fristen.

(søknadsskjema utarbeidet av Kulturdepartementet).

Mai - Juni

Behandling av forhåndsgodkjenning kommunalt tilskudd

Administrativt (teknisk)

Mai – Juni

 

Behandling av prioritert handlingsprogram i politiske organer

Idrettsråd

Utvalg for kultur og levekår

Juli - September               

KO kvalitetssikrer søknadene. Søkerne kontaktes dersom noe mangler.

KO foretar oppdatering av KRISS.

Administrativt

August/ September

Prioritert tiltak 1 – 4 for henholdsvis ordinære-  og nærmiljøanlegg meldes inn som tiltak i Økonomi og  handlingsplan

Administrativt

November/ Desember

Behandling av Økonomi og handlingsplan

Formannskap

Kommunestyret

31.desember

Siste frist for å komme med manglende dokumentasjon.

 

10. januar

KO sender søknaden til Buskerud fylkeskommune.

 

Febr-april           

Fylkesidrettskonsulenten behandler søknadene. Fylkeskommunal prioritering sendes på høring til Buskerud Idrettskrets.

 

Mai       

Hovedutvalg for kultur i Buskerud behandler saken.

Melding til søkerne sendes ut.

 

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur- og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder for kultur Jon Opsahl, tlf. 32 09 21 96. E-post: jon.sletto@hol.kommune.no

Kultursekretær Liv Lindestad, tlf. 32 09 21 90. E-post: liv.lindestad@hol.kommune.no

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Det kan søkes om tilskudd til:
• nybygg av idretts- og friluftsanlegg
• rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
• nærmiljøanlegg


Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.
Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.


Vilkår

Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene gir sine innspill i planprosessen i forbindelse med kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

. Kontakt kultur og oppvekstadministrasjonen for flere opplysninger.