Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Natur og miljø

Tjenestebeskrivelse for miljø

Hvem kan få tjenesten

Alle interesserte

Tjenestens innhold

Informasjon og saksbehandling etter miljølovgivningen.

Hva du kan forvente av oss

Du kan forvente at vi svarer på spørsmål vedrørende miljø. Du kan også forvente at gjeldende lover og forskrifter blir fulgt i saksbehandling og vedtak.
Vi arbeider for å forebygge og oppnå et rent og godt miljø i kommunen.

Hva vi forventer av deg

At alle parter tar hensyn til gjeldende lovverk.

Forurensing – en forringelse av miljøkvalitet på det fysiske miljøet som et resultat av skadelige stoffer som slippes ut i miljøet.

Akutt forurensing:

Kommunen skal ha en beredskap mot akutt forurensing og har en aksjonsplikt i slike saker. Akutt forurensing meldes til brannvesenet i kommunen.

Forurenset grunn:

Kommunen er forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn i bygge- og gravesaker i samsvar med forurensingsforskriftens kapittel 2 om rydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid. Kommunen skal oppdatere og legge inn data i databasen for grunnforurensing.

Klima:

Kommunen skal innarbeide tiltak og virkemiddel for å redusere utslipp av klimagasser og bruke energi mer effektivt og miljøvennlig i sitt planverk. Hol kommune har en egen handlingsplan for klima og energi som fordeler ansvaret for å følge opp klimaarbeidet. Kommunen skal ha oversikt over, og informasjon om, utslipp av klimagasser. Kommunen kan gi veiledning i klimavennlig energibruk og om offentlige støtteordninger.

Luftforurensing:

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene om luftforurensing i forurensningsforskriftens kapittel 7 overholdes. Ved skadelige utslipp kan kommunen pålegge tiltak etter forurensingsloven eller folkehelseloven. Luftkvaliteten i Hol kommune er generelt meget god.

Radon:

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Kommunen har viktige oppgaver når det gjelder radon, blant annet i forbindelse med miljørettet helsevern i skoler og barnehager, samt i arealplanleggingen. Rådgivning og måling av radonverdier gjøres ved henvendelse til Miljøretta helsevern for Hallingdal, Gol.

Støy:

Kommunen skal ivareta retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging i henhold til  T-1442/2012. Dette skal leges til grunn ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Kommuneoverlegen kan bruke folkehelseloven til å regulere støy i tilfeller der det kan føre til helseskade.

Avfall, avløp og landbruk har egne tjenestebeskrivelser.

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes. En langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre til fremtidige generasjoner.

Lovene, særlig naturmangfoldloven, er verktøy som skal hjelpe oss med dette. Kommunene har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere arealene i Norge. Alle kommunale vedtak som påvirker naturen skal vurderes etter naturmangfoldloven.

Biologisk mangfold:

Det er utført biologisk mangfold kartlegging på utvalgte naturtyper i deler av kommunen. Disse er lagt inn i naturbasen. Før store utbyggingstiltak gjennomføres skal det utføres biologisk mangfold registrering.

Viltkartlegging:

Kommunen har gjennomført en egen viltkartlegging og laget viltkart.

Vannforvaltning og vannforskriften.

Rent og godt vannmiljø gir oss muligheter til å fiske, drive jordbruk og friluftsliv. Vi skal bruke vannet samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet. Vi må både beskytte rent vann, og sette inn miljøtiltak for å forbedre vann som er forurenset eller ødelagt på annen måte. Det er en stor oppgave å ta vare på vannet som ressurs. For å nå målet i vannforskriften om at alt vann skal ha god tilstand har norske myndigheter bygd opp et bredt samarbeid mellom ulike aktører.

Kommunen har vært representert i vannregionutvalget, og medvirket til å utarbeide oversikt over vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Kommunens vannforekomster er kartlagt og klassifisert. Det er gjort en tiltaksanalyse og utarbeidet et tiltaksprogram med konkrete miljømål. Dette er lagt inn i regionalt vannforvaltningsprogram for Vest Viken vannregion. Disse planene skal legges til grunn for kommunale vedtak og kommunal virksomhet.

Miljøsertifisering

Flere kommunale og private virksomheter i Hol er sertifisert som «Miljøfyrtårn». Hol kommune arbeider for flere miljøsertifiserte bedrifter. Opplysninger om sertifiseringen gis av miljøansvarlig. Hol kommune har sertifisører som kan sertifisere bedrifter som har gjennomført bransjekravene.

Saksbehandlingstid

Vil variere ettersom hva henvendelsen dreier seg om. Generelt besvares henvendelser så raskt som mulig.

Ansvarlig for tjenesten

Miljøansvarlig i kommunen.

 

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, 3576 Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicetorget: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Miljøvernleder

Miljøvernleder har det overordnete ansvar for kommunens miljøvern. I Hol kommune er miljøvernlederen plassert i rådmannens stab, og rådmannen er miljøvernlederens nærmeste overordnede. Miljøvernleder har det overordnete ansvar for kommunens miljøvern. Stillingen er tverrsektoriell og sektorovergripende. Miljøvernleder skal samordne og bedre kommunens miljøvern, og han har ansvar for å lede kommunens informasjons- og miljøkampanjer. Miljøvernleder har ansvar for kommunens arbeid med LA21 og biologisk mangfold. I tillegg til utøvende oppgaver skal stillingen fungere som en pådriver og "vaktbikkje" Eksempler på arbeidsområder er:

* Vassdragsovervåking

* Forurensning av vassdrag og forurensingskilder

* Avfall, kildesortering og ulovlige "avfallsdynger".

* Akutt forurensing og utslipp

* Ivareta miljøinteresser i planer, utbyggingssaker og kommunale vedtak

* Tilrettelegging for friluftsliv/ rekreasjon

* Enøk og alternativ energibruk

* Motivering, informasjon og holdningsskapende miljøarbeid

* miljøarbeid i reiselivsbedriftene

* saksbehandling

 

Utmarkskontoret

Utmarkskontoret er administrativt underlagt plan- og utviklingsavdelingen. Kontoret består av utmarksrådgiver Torkil Bratberg Dokk.

Utmarksrådgiver har ansvar for den kommunale vilt-, fiske- og  utmarksforvaltningen, stier, løyper og motorferdsel i utmark. Andre arbeidsoppgaver er informasjon og tilrettelegging vedrørende friluftsliv, sportsfiske, ansvar for kommunens naturreservater samt arbeide med kartverk. Utmarksrådgiver er også saksbehandler og sekretær i viltnemnda.

 

Forbud mot foring og saltslikkesteiner til hjortedyr

Landbruks- og matdepartementet har 12. juli 2016 fastsatt forskrift med tiltak for å begrense spredning av Chronic Waisting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er flere funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

Hovedinnhold i forskriften:

- forbud mot utførsel av levende hjortedyr fra Norge

- krav om tillatelse før flytting av hjortedyr mellom fylker

- forbud mot luktestoffer fra hjortedyr fra land med CWD

- forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr

- utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for hjortedyr og transportører

- noen unntak gjøres fra de overnevnte forbudene knyttet til tamrein.

 

Dette vil si at forskriften medfører forbud mot all utlegging av for til hjortedyr som ikke er inngjerdet eller på annen måte holdes fysisk adskilt fra andre mottakelige dyr. Dette inkluderer alle foringer av hjort og elg, såvel som mindre private rådyrforinger. Forbudet gjelder også for saltslikkesteiner.

Viltforvaltning i Hol

Tjenestebeskrivelse for viltforvaltning

Formål med tjenesten

Tilrettelegge for en god kommunal viltforvaltning der kommunens vedtatte målsetting ivaretas, samt gi god informasjon til både jaktrettshavere og jegere. Sikre at det blir tilbudt jegerprøveeksamen for kandidater som har avholdt godkjent jegerprøvekurs.

Hvem kan få tjenesten

Grunneiere, jaktrettshavere og private.

Tjenestens innhold

Saksbehandling og informasjon om viltforvaltning til grunneiere, jaktrettshavere og jegere. Kommunen arrangerer også jegerprøveeksamen.

Hva du kan forvente av oss

Du kan forvente at vi besvarer alle spørsmål vedr. viltforvaltning, og at gjeldene lov og forskrift blir fulgt i saksbehandling/vedtak. Det kan forventes at det arrangeres jegerprøveeksamen etter at det er avholdt obligatorisk jegerprøvekurs i henholdt til krav fastsatt av Miljødirektoratet.

Hva vi forventer av deg

Vi forventer søknader sendes inn i god tid før fastsatte tidsfrister i henhold til gjeldene forskrift, og at alle relevante opplysninger vedlegges søknader og henvendelser.

Praktiske opplysninger

Kommunen arrangerer elektronisk jegerprøveeksamen for de som har fullført obligatorisk kurs i henhold til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, studieplan og instruks om innhold og gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Miljødirektoratet.

Retten til all jakt og fangst tilhører i utgangspunktet grunneieren. For at det skal kunne jaktes hjortevilt (elg, hjort, villrein og rådyr) må det foreligge fellingstillatelse utstedt av kommunen (villreinnemnda for villrein). Fellingstillatelse gis med grunnlag i vedtatt minsteareal for vedkommende art. For elg, hjort, rådyr, villrein og bever tildeles slik tillatelse godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For jakt på småvilt kreves ikke fellingstillatelse, men det må foreligge tillatelse fra grunneier, f.eks jaktkort.

Det er ikke fellingsavgift for rådyr og bever. Kommunen(viltnemnda) har i vedtak av 13.02.12 sak 3/12 vedtatt at fellingsavgift for elg og hjort skal være 75 % av gjeldene øvre maksimumsgrense fastsatt av Miljødirektoratet, som også fastsetter fellingsavgift for villrein. Pris for småviltjakt fastsettes av den enkelte kortutsteder/grunneier.

Grunneieren kan utarbeide en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for vald som er godkjent for jakt på elg og/eller hjort. Kommunen skal godkjenne planen og gir i så fall en samlet fellingstillatelse for hele planperioden. For villrein er det villreinnemnda som godkjenner bestandsplaner. Godkjente villreinvald tildeles fellingstillatelser for hvert enkelt jaktår.

Saksbehandlingstid

De fleste saker skal avgjøres viltnemnda. Denne har ikke møteplan. Det er møter her som avgjør saksbehandlingstid.

Klage

Du kan klage på antall dyr du har fått fellingstillatelse for (og det tellende arealet som ligger til grunn for dette) innen en frist på tre uker fra du mottok tillatelsen.

 • Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen/villreinnemnda vil kunne gi deg veiledning.
 • Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Miljødirektoratet for vedtak gjort av villreinnemnda. Før klagen sendes, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis du ikke gis fullt medhold, vil saken gå videre til klageinstansen.

Ansvarlig for tjenesten

Utmarkskontoret

Dato oppdatert

01.09.2016

 

Jegerprøven

 

Obligatorisk jegerprøvekurs med påfølgende eksamen arrangeres over to helger i 2018 med oppstart fra fredag 27. April kl 18. Første samling går over helga 27. - 29. april. Nærmere info og påmelding til Kjell Mykkeltvedt, tlf. 959 80 022, epost

kjell.mykkeltvedt@hol.kommune.no Frist for påmelding Torsdag 26. April.

 

Se ellers tjenestebeskrivelse for viltforvaltning.

Utmarkskommunenes sammenslutning

Hol kommune er medlem i utmarkskommunenes sammenslutning (USS).

USS' hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av en hver karakter, og bistå kommunene i spørsmål om blant annet forvaltning av utmark, forvaltning av rovdyr, forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om vern av land og vann.

Også lokale myndigheters rolle i alt regelverk om arealdisponering, sånn som naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven mv. USS er videre et talerør overfor sentrale myndigheter i media.

Utmarkskommunenes sammenslutning

Motoristert ferdsel i utmark

Tjenestebeskrivelse for motorferdsel i utmark

Formål med tjenesten

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivsel. Motorferdsel i utmark er som utgangspunkt forbudt, men bruk av motorkjøretøy til anerkjente nytteformål (f.eks. til redningstjeneste og kjøring i jord- og skogbruksnæring) er direkte hjemlet i loven. Ferdsel til andre formål (f.eks. leiekjøring og transport til privat hytte) krever tillatelse fra kommunen.

Hvem kan få tjenesten

 • Personer som har spørsmål i forbindelse med Lov om motorferdsel i utmark med tilhørende Nasjonal forskrift
 • Personer som har behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy (båt) eller luftfartøy i utmark og      vassdrag, til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål.

Tjenestens innhold

Det må søkes om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt (se lenke til forskrift nedenfor). Det gjelder for eksempel bruk av snøscooter

 • der fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av funksjonshemmede, transport av ved, tilsyn av privat hytte med mer)
 • der hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte

I unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Søkeren må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper.

Hva du kan forvente av oss?

 •  Behandling av søknader innen rimelig tid.
 • Svar på spørsmål vedr. dispensasjoner, kommunal praksis, og andre forhold i forbindelse med      motorferdsel i utmark

Hva vi forventer av deg?

For å få en god tjeneste tilbake er vi avhengige av at du sender oss korrekt utfylt søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg i god tid (minst 1 måned) før den omsøkte kjøring skal finne sted. Ved avvikling av ferier vil behandlingstiden kunne være lenger.

Praktiske opplysninger

Kommunen (eller Fylkesmannen) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det kan søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må sendes på særskilt skjema. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Søknadsskjema

Vedlegg som skal følge søknaden:

 • Ved transport av pga. helse/funksjonshemmede må legeattest og evt. kopi P-kort for      forflytningshemmet vedlegges.  
 • For kjøring i næring; kopi av firmaattest m/org.nr.
 • Kart som viser kjøretraseen
 • Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

 

 Lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Hol kommune (28.05.2020)

 

Hallingskarvet nasjonalpark

Dersom det skal søkes innenfor Hallingskarvet nasjonalpark sitt område, må det først søkes til Hallingskarvet nasjonalparkstyre.

Søknadskjema

Søknad sendes til Fylkesmannen i Buskerud, Hallingskarvet nasjonalpark, Pb 1604, 3007 Drammen.
Legg med kart og beskrivelse av kjøreturen.
Ved spørsmål ta kontakt med Trond Erik Buttingsrud på tlf. 934 07549.
Dersom en får tillatelse fra nasjonalparkstyret, må det i tillegg søkes til Hol kommune.

Hardangervidda nasjonalpark

Dersom området det søkes for ligger innenfor Hardangervidda nasjonalpark, må det i tillegg til søknad til kommunen søkes om tillatelse hos Buskerud tilsynsutvalg.
Søknadsfristen er da 1. november for påfølgende år.
Denne søknaden sendes:
Buskerud tilsynsutvalg, Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg.
Ved spørsmål, ta kontakt med tilsynsutvalget ved å ringe tlf. 31024000.

Barmarkskjøring i Buskerud sin del av Hardangervidda nasjonalpark

Søknadsfrist for barmarkskjøring i Buskerud sin del av Hardangervidda nasjonalpark er 1. mai. I Hardangervidda nasjonalpark er svært lite motorferdsel tillatt uten søknad. Etter søknad kan Buskerud tilsynsutvalg gi kjøretillatelse til reinsjakt, garnfiske, drift av turisthytter, transport av varer og utstyr til beitebruk med mer.  Villreinjegere trenger ikke sende søknad før de vet at de får kort. Disse søknadene behandles delegert av sekretæren. Garnfiskere og andre som ikke har flerårige løyver, har søknadsfrist 1. mai.

Søknader i papirform finner du her.

Elektronisk søknadsskjema finner du på her.

Søknaden sendes til Buskerud tilsynsutvalg, Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid må påregnes inntil 1 mnd. Ved ferieavvikling/stor arbeidsmengde kan det ta lenger tid.

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Klagen skal stiles til Fylkesmannen i Buskerud, men sendes via kommunen. Kommunen vil vurdere klagen. Om denne tas til følge omgjøres vedtaket. Dersom klagen ikke tas til følge sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
 • Du vil få kopi av alle dokument i klagebehandlingen.

Ansvarlig for tjenesten

Utmarkskontoret

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Servicetorget: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Sist oppdatert

01.09.2016

 

Etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er motorisert ferdsel generelt forbudt. Det er imidlertid direkte hjemmel til noen typer kjøring, f.eks politi-, ambulanse- og redningstjeneste. Det kan i tillegg gis dispensasjon fra loven til kjøring vedr. konkrete nytteformål.  Disse  formål fremgår av Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

Dispensasjonsmyndighet tilligger kommunen, i Hol kommune v/ utmarkskontoret. Søknader om dispensasjon vil bli vurdert i fht om søknaden oppfyller vilkår for å få dispensasjon. Det må påregnes en saksbehandlingstid på 3 uker.

Dispensasjon kan gis til ulike formål. Se veileder til søknadsskjema for hjelp til utfylling av søknad.  

Oversikt over leiekjørere i Hol kommune

Hol kommune stiller følgende vilkår for at det skal kunne innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr til private hytter etter motorferdselforskriften § 5 bokstav c):

- I områder med leiekjøringstilbud skal søkere om dispensasjon til transport av bagasje og utstyr til private hytter henvises til bruk av lokalt leiekjøringstilbud.

- I områder der det ikke er leiekjøringstilbud, eller det etter Hol kommune sin vurdering ikke er et tilstrekkelig tilbud, kan det ved søknad vurderes å innvilge dispensasjoner etter motorferdselforskriften §5 bokstav c).

Søknadskjema for motorferdsel i utmark

Veileder til søknadsskjema

Skjema for legeerklæring (Skal fylles ut av søkers fastlege)

Kjørebok (leveres kommunen innen 15. juni hvert år).

Hol kommunes lokale forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag (28.05.2020)

Vilkår for motorisert ferdsel i utmark i Hol kommune  (26.02.2020)

 

Hallingskarvet nasjonalpark

Dersom ferdselen berører Hallingskarvet nasjonalpark, må det på forhånd søkes til Hallingskarvet nasjonalparkstyre.

Søknadskjema - motorferdsel i Hallingskarvet nasjonalpark.

Søknad sendes til Fylkesmannen i Buskerud, Hallingskarvet nasjonalpark, Postboks 1604, 3007  Drammen

Legg med kart og beskrivelse av kjøreturen.

Ved spørsmål ta kontakt med Trond Erik Buttingsrud, telefon: 93 40 75 49.

 

Hardangervidda nasjonalpark

Dersom ferdselen berører Hardangervidda nasjonalpark må det på for hånd søkes til Buskerud tilsynsutvalg.

Søknadskjema - mortorferdsel i Hardangervidda nasjonalpark

Søknad sendes til Buskerud tilsynsutvalg, Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg.

Ved spørsmål, ta kontakt med tilsynsutvalget på telefon 31 02 40 00.

Elektronisk søknad om barmarkskjøring

Søknad om barmarkskjøring (papir)

Søknadsfrist for barmarkskjøring i Buskerud sin del av Hardangervidda nasjonalpark er 1. mai.   

 

Tilskudd til frilufts-, miljø og naturforvaltningstiltak

Kommunen gir årlig tilskudd til frilufts-, miljø og naturforvaltningstiltak.
Formannskapet forvalter flere fond innen fiske- og miljøsektoren.

Søknad om tilskudd sendes utmarkskontoret på eget skjema innen 1. mars.
Søknadsskjema og nærmere opplysninger om statutter kan fås ved henvendelse til utmarkskontoret, Hol kommune, tlf 32 09 21 44.

Søknadsskjema finner du her.

Fond til fremme av fisket.
Renter av fondet skal nyttes til tiltak for bedring av fisket i vann og vassdrag.

Regler for fond til fremme av fisket i Hol kommune.

Åsta og Einar Martinsens fond for rent vann i Holsfjorden.
Renter av kapitalen skal kunne brukes til tiltak for rent vann i Holsfjorden.

Statutter for Åsta og Einar Martinsens fond for rent vann i Holsfjorden.

Midler til vassdrags- og miljøtiltak.

En andel av årlig bevilgede midler kan gis til miljø- og vassdragstiltak.

 

Fjelloppsyn og naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO)

SNO opprettet høsten 2009 en permanent stilling med kontorplassering på Geilo. Denne stillingen skal primært ha fokus på vernede områder i nordre del av Buskerud, men vil også bli et tillegg til noe av det oppsynsarbeidet som utøves av Hol fjelloppsyn.

Les om SNO Geilo og se hva lokalkontoret arbeider med

Hol Fjelloppsyn er en oppsynsordning i Hol kommune. Kommunen er oppdragsgiver, men lag, organisasjoner, grunneiere og foreninger med utmarksinteresser bidrar økonomisk i naturoppsynsordningen.

Hol Fjelloppsyn består av seks naturoppsyn med begrenset politimyndighet. De har blant annet oppsynsansvaret samt tilsyn av hyttene til Hol fjellstyre.

Viktige arbeidsoppgaver for Hol fjelloppsyn er å informere og veilede brukerne av utmarken i Hol kommune, samt tilsyn av beitedyr i hele kommunen.

Naturoppsynet fører kontroll med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av lov om friluftslivet, lov om naturvern, lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, lov om kulturminner, lov om vilt, lov om laksefiske og innlandsfiske og lov om vern mot forurensninger og om avfall.

Hol Fjelloppsyn fører også tilsyn og kontroll av privatrettslig karakter. Det vil blant annet si kontroll av gyldig fiskekort, jaktkort og trening av hund.

Årsmelding 2019 -  Hol fjelloppsyn

Ved spørsmål, tips eller informasjon henvendelse til  

Statens naturoppsyn – SNO v/ Petter Braaten. Reiselivssenteret, Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo Tlf 3209 1307 epost: petter.braaten@miljodir.no

Hol fjelloppsyn v/ Runar Tufto. Mogrendvegen 29, 3576 Hol epost:  holfjelloppsyn@gmail.com

 

Hol fjellstyre

Jakt - fiske - friluftsliv

Fjellstyret skal forvalte bruksretter og arbeide med tilrettelegging for allmennheten. På allmenningene vil dette i hovedsak være arbeide vedr. friluftsliv, sportsfiske, småvilt- og villreinjakt.

 

  

Hunder og båndtvang

HUNDEHOLD I HOL KOMMUNE

Generelt gjelder at hunden alltid skal være under kontroll.

Båndtvang I tiden 1. april til 31. oktober er det båndtvang i Hol kommune. I denne perioden skal hund holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt.
I tiden 21. august til 1. november er det unntak for hund under lovlig jakt og lovlig trening  (lovlig jakt/trening krever tillatelse fra berørt grunneier), samt for rednings-, politi- og gjeterhund under oppdrag.
I tiden 1. november til 31. mars kan hund løpe løs dersom den blir forsvarlig fulgt. Hunden skal imidlertid alltid være under kontroll.
I jule-, vinter- og påskeferie er det båndtvang i alle dobbeltsporede preparerte skiløyper.

Jakt og trening av hund I tiden 21. august til 31. mars er det tillatt med hund til lovlig jakt og lovlig trening (lovlig jakt/trening krever tillatelse fra berørt grunneier).

Hundemøkk I henhold til kommunal forskrift om hundehold plikter hundeeier å fjerne hundemøkk bl.a. i tettbygd strøk, langs offentlig vei, tilrettelagt friluftsområde og i skiløype.

Forskrift om hundehold i Hol kommune

Lov om hundehold

Sportsfiske

 Tjenestebeskrivelse for fiskeforvaltning

Formål med tjenesten

Tilrettelegge for en god kommunal fiskeforvaltning og gi god informasjon til grunneiere, fiskerettshavere og andre interesserte.

Hvem kan få tjenesten

Grunneiere, fiskerettshavere, fiskere og andre interesserte.

Tjenestens innhold

Tilrettelegging, saksbehandling og informasjon.

Hva du kan forvente av oss

 • At vi innpasser hensynet til fiskeinteressene i den kommunale oversiktsplanleggingen etter plan- og bygningsloven
 • At vi arbeider for felles organisering av fiskerettshavere
 • At vi legger til rette for driftsplanlegging
 • At vi sikrer et best mulig fisketilbud for allmennheten og påser hensiktsmessige tiltak for vern og      utvikling av fiskebestandene
 • At vi sikre fiskeressursene mot inngrep som kan redusere eller ødelegge bestander
 • At vi arbeider for en aktiv lokal fiskeforvaltning, blant annet gjennom driftsplanlegging
 • At vi jobber for å kartlegge bestandene
 • At vi sikrer forsvarlig forvaltning gjennom kultivering
 • At vi iverksetter tiltak mot trusler
 • At vi jobber for å bedre allmennhetens adgang til fiske
 • At vi gir informasjon om fiskemuligheter
 • At vi behandler søknader om tilskudd til fiske- og miljøtiltak

 

Hva vi forventer av deg

Vi forventer at alle søknader sendes inn i god til før fastsatte frister og at alle relevante opplysninger vedlegges søknader.

Praktiske opplysninger

Kommunen har etter lakse- og innlandsfiskloven ansvaret for:

 • tiltak i akutte krisesituasjoner, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 12
 • fisketrapper, fiskerenner og liknende, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 15
 • pålegg om salg av fiskekort, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 27
 • pålegg om fiskekulturtiltak, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 28
 • fastsetting av grenser, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 31
 • merking av grenser, jamfør lakse- og innlandsfiskloven §§ 15, 31 og 40
 • fiske i friløpet, tilstopping, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 36
 • utkasting og inndragning, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 47

 

Saksbehandlingstid

Vil variere ettersom hva henvendelsen dreier seg om. Generelt besvares henvendelser så raskt som mulig.

Ansvarlig for tjenesten

Utmarkskontoret

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Dato oppdatert

01.09.2016

 

Hol kommune har utarbeidet en fiskebok med oversikt over områder i kommunene der det selges fiskekort og hvor man får kjøpt kort. Fiskeboka er fra 2013, slik at kortsalg i noen vann er endret. Opplysninger om dette finner dere her:

Endringer i fiskeområde 17 Geiteryggvatnet, Bakkahellervatnet og Omnsvatnet.

I Geiteryggvatnet er det fritt fiske for gjester på Geiterygghytta. I Bakkahellervatnet og Omnsvatnet er det privat fiske, og det selges ikke fiskekort. 

Fiskebok - Sportsfiske i Hol kommune.

Forskrift om fiske, Hol kommune

Bråtebrenning

Med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern og Forurensingsloven gjør kommunen oppmerksom på at all brenning av bråte, hageavfall o.l er forbudt i bebygde områder hvor det kan være til sjenanse for andre.

Forbudet gjelder også enhver brenning av bygningsavfall og søppel, -uavhengig av sted for brenning. Det oppfordres til å levere slikt til godkjent mottak eller kompostering.  

Åpen ild i utmark

Vi minner samtidig om forbudet mot bruk av all åpen ild i utmark i tiden 15.april - 15. september. Dispensasjon må søkes hos lokalt brannvesen.

Meldinger/henvendelser vedr. bålbrenning rettes til Vestviken 110 sentral på servicenummer 333 14 110.

 

Påkjørsel av vilt

Ved påkjørsel av vilt kontaktes politiet på tlf 02800. Politiets operasjonssentral kaller ut kommunens fallviltmannskaper.