Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kultur i Hol kommune

 Tjenestebeskrivelse for almenn kultur

Formål med tjenesten

Et rikt og variert kulturliv skal bidra til å skape en attraktiv kommune der folk vil bo og næringslivet investerer og utvikler seg

Stimulere og bidra til vedlikehold og utbygging av idretts- og aktivitetsanlegg.

Arbeide for å sikre grøntområder, grøntkorridorer og viktige friluftsarealer

Arbeide aktivt med identitetsbevissthet, tilbakeflytting og bolyst.

Legge til rette for kulturaktivitet gjennom tilskudd, arena, utstyr og kompetanse

Bidra til kulturformidling gjennom lokalt kulturmiljø samt besøk fra profesjonelle aktører

Lokale kulturbygg, anlegg og utstyr skal fungere som et kulturelt og sosialt samlingssted for alle alders- og befolkningsgrupper, og for all lovlig organisasjons- og kulturvirksomhet.

Formålstjenlige bygg og anlegg tilrettelagt for aktivitet gjennom tilgang på utstyr for kommunens innbyggere og andre relevante brukere

Styrke Hol kommune som opplevelsesdestinasjon og reisemål

Øke attraktiviteten for næringsetablering og bosetting

Kulturformidling og arrangement skal brukes som virkemiddel for å skape attraksjonskraft

Det skal legges til rette for profesjonelle kulturopplevelser både ovenfor egen befolkning men også som opplevelse for tilreisende

Det skal finnes tilgjengelige og formålstjenlige arenaer med riktig utstyr

 

Hvem kan få tjenesten

Kulturlivet i Hol skal tilby et bredt, mangfoldig og stimulerende kulturtilbud til alle innbyggere og tilreisende men med spesielt fokus på barn og ungdom

Tjenestens innhold

Arbeidsledelse/faglig veiledning for

Bygdearkiv, barn/unge, bibliotek, kino, velferdssentrene

UKM camp

Kommunen gjennomfører årlig en helgesamling for barn og unge med interesse for kunstfag. Det blir laget felles musikkvideo og ungene/ungdommene som vil melde seg på UKM får hjelp til sangvalg og toneart. Deltagere som vil være med på UKM, men mangler instrument eller bandkolleger tilbys bruk av musikere fra husband. Det startes også opp forskjellige dansegrupper som skal være bakgrunns dansere på noen av innslagene på UKM.

Målsetningen er å rekruttere deltagere til UKM (Ungdommens kulturmønstring)

 

UKM (Ungdommens kulturmønstring)

Gjennom valg av aktiviteter, bemanning og organisering fokuseres det på å etablere felleskap der barn og unge aktivt støtter hverandre. Det er plass til alle, og alle har noe de kan bidra med. Gjennom samtaler med interesserte voksne skal barna oppleve støtte og trygghet til utvikling. For deltagere som mangler instrument eller bandkolleger tilbys bruk av musikere fra husband. Husbandet sammensettes av deltagere som har vært med noen år og som fortjener anerkjennelse. Arrangementet skal være for, av og med barn og unge. Dette innebærer at det skal være en arena for barn og unge også innen tekniske områder. Det er et mål at arrangementet skal oppleves som profesjonelt både av publikum men også av deltagerne.  Det gjennomføres tekniske prøver og generalprøve med resterende skolekamerater som publikum

Julegrantenning 1. søndag i advent

Med bakgrunn i etatens møtepunkts-strategi, samt fagkrav innen teater for 7. klasse, gjennomføres årlig arrangementet Julegrantenning på Geilojordet. Teaterstykket og musikken til stykket er utviklet av Hol kommune. Gjennom en camp på to dager deles elevene inn i grupper for teknikk, dans og skuespill før forestillingen avholdes søndagen etter camp.

Julekonsert «Julestemning ved Skarvet»

Som et ledd i etatens møtepunksstrategi organiseres en konsert med unge voksne i slutten av desember årlig. Målet gjennom arrangementet er å beholde tilknytningen barn og unge med kompetanse innen kulturfeltet har til Hol kommune.  Gjennom året holdes det kontakt med unge voksne, både hjemmeboende og utflyttede, gjennom en egen facebook side: «Kulturkollektivet»

Spillemidler

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv. For mer informasjon: Se tjenestebeskrivelse for spillemidler. 

Tilskudd til kultur- idretts- og fritidsformål
Drift og prosjekttilskudd til lag og organisasjoner i Hol kommune. 17. mai tilskudd. Driftsavtaler. Årlig driftstilskudd til Geilojordets venner, Hallingdal Museum, Buskerud Teater og Holsdagen. Det finnes egen tjenestebeskrivelse på dette området. 

Politisk saksbehandling

Saksbehandler emner knyttet til kultur for politisk behandling i fagutvalg, formannskap eller kommunestyre.

Konsulent

Bidrar med faglig veiledning og støtte til emner innen kulturfeltet.

Kultur, næring og reiseliv

Arbeider aktivt med tilrettelegging for næringsetablering med særskilt fokus på kulturnæringer. Samarbeider ved forespørsel med næring om arrangementer og kulturinnhold rettet mot reiseliv og annen kommersiell næring.

Kultur- og idrettsstipend

Kultur- og idrettsstipendet skal være en inspirasjon til personer/grupper/organisasjoner som viser stor framgang eller nytenkning innenfor kultur/idrett. Unge utøvere, grupper eller organisasjoner som aktiviserer unge utøvere skal prioriteres. En person/organisasjon kan kun motta stipend en gang for samme type aktivitet.

Frist for innsending av forslag er den 15. september hvert år.

Både enkeltpersoner og lag/organisasjoner kan komme med forslag til kandidater. Det er ikke tillatt å fremme forslag om seg selv. Forslag som ikke er begrunnet vil ikke bli vurdert. Forslag som kommer inn etter fristen vil ikke bli vurdert.

Utvalg for kultur og levekår avgjør hvem som skal tildeles kultur- og idrettsstipend. Vedtaket unntas offentlighet fram til tildelingstidspunktet, jfr. Offentlighetsloven § 4. Dersom det ikke foreligger forslag til kandidater eller kandidatene ikke vurderes som aktuelle, kan Utvalg for kultur og levekår vedta at prisen ikke skal utdeles. Det deles ut inntil to stipend hvert år.

Tildeling av kultur- og idrettsstipendet skjer innen utgangen av året og består av et diplom og en sjekk pålydende kr. 10 000,-

Kulturpris

Kulturprisen skal være en hedersbevisning til personer/grupper/organisasjoner som har vist en særlig innsats for kulturlivet i Hol. En person/gruppe/organisasjon kan kun mottakulturprisen en gang.Personer som er ansatt/lønnet for å lede kulturaktiviteter kan ikke motta prisen.

Frist for innsending av forslag er den 15. september hvert år.

Både enkeltpersoner og lag/organisasjoner kan komme med forslag til kandidater. Det er ikke tillatt å fremme forslag om seg selv. Forslag som ikke er begrunnet vil ikke bli vurdert. Forslag som kommer inn etter fristen vil ikke bli vurdert.

Utvalg for kultur og levekår avgjør hvem som skal tildeles kulturprisen. Vedtaket unntas fra offentlighet fram til tildelingstidspunktet, jmf. Offentlighetsloven §4. Dersom det ikke foreligger forslag til kandidater eller kandidatene ikke kan vurderes som aktuelle, kan Utvalg for kultur og levekår vedta at prisen ikke skal utdeles.

Kulturprisen består av et kunstverk

Velferdssentre

Avdelingen har ansvar for driften av kommunens velferdssenter. Vi ønsker å tilby eldre innbyggere en møteplass med aktiviteter og sosialt samvær, og bidra til samordning av hjelpetiltak. Velferdssentrene skal forebygge ensomhet. Det finnes egen tjenestebeskrivelse på dette området

Anleggsutvikling

Det skal finnes egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Lokaler må være planlagt ut fra definerte behov og bør være fleksible. Kulturhusene bør lokaliseres sentralt i lokalsamfunnet eller regionen. Bygninger og arenaer skal i størst mulig grad fungere som kulturelle møtesteder for alle grupper. Lokalene skal være åpne for all lovlig kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske hensyn. Regjeringen fordeler en andel av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål. Midlene går til Den kulturelle skolesekken, kulturbygg og til Frifond.

Arena og utstyr

Kulturavdelingene har fra starten av 2000 tallet opplevd en økende etterspørsel etter utstyr innen lyd, lys og AV utstyr. Gjennomføring av alt fra møter og konferanser til arrangementer av ymse slag stiller krav til tekniske løsninger. Forespørslene kommer fra brukere av kulturbygg, lag og organisasjoner, kommunale avdelinger, privatpersoner, og ulike andre sammenslutninger.  Kulturavdelingene har søkt å imøtekomme forespørslene i stor grad og har opparbeidet en utstyrspakke som imøtekommer grunnbehov i produksjoner. Utstyret lagres på Geilo samfunnshus.

Kulturminnevern

Kulturvernavdelingen har som formål å samle inn, dokumentere og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner med hovedfokus på lokal historie.

Gjennom aktiv bruk og konservering skal lokal kulturarv utgjøre grunnmuren i kommunens og innbyggernes kulturelle identitet.

Kulturminner skal være viktige og konstante faktorer som skaper følelse av å høre til på hjemstedet, identitet og bolyst.

Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskapning. Et representativt utvalg av kulturminner og kulturminner skal tas vare på i et langsiktig perspektiv. Det finnes egen tjenestebeskrivelse på dette området.

               

Barn/Unge

Avdelingen for barn og unge skal fremme meningsfull aktivitet og mestring gjennom kulturell virksomhet, aktiv formidling og ved å stille arealer og utstyr til disposisjon for barn og unge mellom 0 – 17 år. Andre brukere får rimelige vilkår. Det finnes egen tjenestebeskrivelse på dette området.

 

Hva du kan forvente av oss

Vi skal legge til rette for aktivitet gjennom tilskudd og tilgang til arena, utstyr og kompetanse.

 

Hva vi forventer av deg

At du tar kontakt ved spørsmål knyttet til kommunens kulturfelt

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur- og oppvekstetaten

 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder for kultur Jon Opsahl, tlf. 32 09 21 96. E-post: jon.sletto@hol.kommune.no

Kultursekretær Liv Lindestad, tlf. 32 09 21 90. E-post: liv.lindestad@hol.kommune.no

Tjenestebeskrivelse for fritidstilbud barn og unge

Formål med tjenesten

Fremme meningsfull aktivitet og mestring gjennom kulturell virksomhet, aktiv formidling og ved å stille arealer og utstyr til disposisjon for barn og unge mellom 0 – 17 år. Andre brukere får rimelige vilkår.

Kommunen skal

 • tilby forestillinger og arrangementer, med særlig vekt på barn og unge, gjennom hele året
 • arbeide for et godt oppvekstmiljø med vekt på samhold, toleranse, trivsel og trygghet
 • legge vekt på mestring, selvtillit og identitetsutvikling i utforming av aktivitetstilbud
 • legge til rette for barn og unges medinnflytelse og medbestemmelse

Hvem kan få tjenesten

Alle kan få hjelp til fritidsaktiviteter, enten av oss eller ved videreformidling til idrettslag eller lag og organisasjoner. Tjenesten retter seg primært mot barn og unge, og skal være på ungdommens premisser. Tjenesten er tertiærforebyggende og retter seg mot barn og unge i sin helhet.

Tjenestens innhold

 • Fleksibilitet i forhold til tjenestens innhold og utforming med stor grad av brukermedvirkning.
 • Hjelp til avvikling av arrangement for barnehager, skoler og kulturskole.
 • Gjennomføre prosjektbaserte tilbud for barn og unge.
 • Bistå i større arrangement som UKM og julegrantenning.
 • Bidra i valgfag "Sal og scene"
 • Bruke skole og idrettsområdet på Geilo som base for arrangementer og prosjekter til ungdom fra ungdomsskolealder og oppover.
 • Bistå i større arrangement som UKM og julegrantenning.
 • Hjelpe barn og unge til å fullføre initiativ og ideer de har om egne fritidsaktiviteter og arrangement.
 • Ansvar for aktivitetshus i Hol og legge til rette for utstrakt bruk av kommunens innbyggere.
 • Drifter kino og kiosk på Geilo samfunnshus både for fastboende og turister.
 • Ha vertskapsrollen på Geilo samfunnshus og være delaktig i kulturelle arrangement på huset.
 • Inneha sekretærrolle i Hol ungdomsråd og ha ansvar for møteinnkalling og valg.
 • Legge til rette for bruk av musikklokaler utenom kulturskolens åpningstid

Hva du kan forvente av oss:

 • Trygge og gode fritidstilbud for barn og unge innenfor våre lokaler og arenaer.
 • Tilby unge voksenkontakt gjennom voksent lederskap.
 • Samarbeid med barn og ungdom for å skape et godt miljø.
 • Gi barn og ungdom et meningsfullt og variert fritidstilbud.
 • Utvikle ungdommens evne til samarbeid og respekt for hverandre og seg selv.
 • Gi erfaring med arbeid i  grupper og utvikle selvstendighet og samarbeidsevne.
 • Gi ungdom erfaring med gjennomføring av arrangement og prosjekt.
 • God tilgjengelighet for foreldre som vil vite mer om tilbudet til barn og unge.
 • Være behjelpelig når du som bruker kommer med initiativ og ideer til fritidsaktiviteter og      arrangement.

 

 

Hva vi forventer av deg

 • Respekt for regler og instruksjoner
 • Egeninnsats fra ungdom både på ideplan og utførelse.
 • At de store hjelper de små.
 • At du kommer til oss om du vil ha hjelp til noe.
 • Vi passer på barna når de er i våre lokaler. Dere som foresatte har ansvar for barna utenfor våre lokaler og arenaer.

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Fagleder fritid Ronni Skogheim Keil, tlf 97160196.

E.post: Ronni-Skogheim.Keil@hol.kommune.no

Avdelingsleder for kultur Jon Opsahl, tlf. 32 09 21 96.

E-post: jon.sletto@hol.kommune.no

Kultursekretær Liv Lindestad, tlf. 32 09 21 90.

E-post: liv.lindestad@hol.kommune.no

Tjenestebeskrivelse for leie av utstyr og produksjoner til kulturformål

Formål med tjenesten

Felles utstyrslager for kommunalt avviklingsutstyr innen lyd, lys og audiovisuelle medier. Pristilpasset utlån og utleie av utstyr. Vedlikehold og service av utstyr. Kompetanse og opplæringsmuligheter i bruk av teknisk avviklingsutstyr.

Kommunen skal tilby:

forestillinger og arrangementer, med særlig vekt på barn og unge, gjennom hele året.

Godt oppvekstmiljø med vekt på samhold, toleranse, trivsel og trygghet

Legge vekt på mestring, selvtillit og identitetsutvikling i utforming av aktivitetstilbud

Legge til rette for barn og unges medinnflytelse og medbestemmelse

 

Hvem kan få tjenesten

Skoler, barnehager og andre kommunale tjenester

Lokale lag og foreninger

Barn og unge

Privat personer

Kommersielle aktører/ bedrifter

 

Tjenestens innhold

Utlån og utleie av utstyr og mannskap med kompetanse innenfor lyd, lys, AV og studio.

Kurs og prosjekter med læringsmuligheter innenfor lyd, lys, AV og studio.

Hjelp til avvikling og forberedelse til arrangement og produksjoner.

En særskilt fokus på barn og unge og bruk av tekniske avviklinger som læringsarena og mestringsarena.

Hva du kan forvente av oss:

Prisdifferensierte utleiebetingelse.

Hjelp til avvikling av dine arrangement.

Hjelp til å planlegge arrangement og produksjoner

Godt vedlikeholdt utstyr

At vi prioriterer barn og unge i arbeidet.

 

Hva vi forventer av deg

At du kommer til oss med dine ideer om arrangement eller produksjoner i god tid.

At vi løser tekniske raiderkrav med tilsvarende utstyret i eget eie.

At du godtar at vi bruker barn og unge til avvikling.

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder for kultur Jon Opsahl, tlf. 32 09 21 96.

E-post: jon.sletto@hol.kommune.no    

Fagleder fritid Ronni Skogheim Keil, tlf 97160196.

E.post: Ronni-Skogheim.Keil@hol.kommune.no

Kultursekretær Liv Lindestad, tlf. 32 09 21 90.

E-post: liv.lindestad@hol.kommune.no