Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friluftsliv

Hol kommune har et bredt tilbud for friluftsliv både sommer som vinter.

Tjenestebeskrivelse for friluftsloven og allemannsretten

Hvem kan få tjenesten

Alle interesserte. Både grunneiere, lag/foreninger og turgåere.

Tjenestens innhold

Informasjon og saksbehandling etter friluftsloven.

Hva du kan forvente av oss

Du kan forvente at vi svarer på alle spørsmål vedrørende allemannsretten og friluftsloven. Du kan også forvente at gjeldende lov og forskrift blir fulgt i saksbehandling og vedtak.

Det kan også forventes at vi arbeider for å fremme friluftslivsformål i kommunen, og at vi tar ett generelt ansvar for å fremme allmenhetens friluftsinteresser.

Hva vi forventer av deg

At alle parter tar hensyn til gjeldende lovverk.

Praktiske opplysninger

Din rett til å ferdes og oppholde deg i utmark; i skogen, på fjellet og langs kysten, kalles allemannsretten. Allemannsretten bygger på respekt for miljøverdier, grunneiere og andre brukere. Retten til fri ferdsel og opphold gjelder i utgangspunktet bare i utmark, men også på innmark når marka er frosset og snødekt. Med utmark menes udyrket mark, skog, fjell, myr, lynghei, holmer og skjær. Med innmark menes dyrket mark, engslått, kulturbeite, skogplantefelt, gårdsplass, hustomt og industriareal.

Unntatt er områder hvor ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

  • Du kan ferdes til fots i utmark hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.
  • Du kan ferdes med hest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i      utmark på fjellet. På enkelte strekninger kan kommunen etter samtykke med grunneieren forby slik ferdsel.
  • Du kan ferdes til fots i innmark når marken er frossen eller snølagt, men ikke i perioden 30. april      til 14. oktober. Denne retten gjelder likevel ikke på gårdsplass eller hustomt, inngjerdet hage eller park hvor slik ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.
  • Du kan høste ville nøtter  som spises på stedet, og plukke og ta med deg ville blomster, planter, bær      og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer med hensyn til      naturen, grunneierne og andre brukere. I Nordland, Troms og Finnmark      gjelder dette bare når eier ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking.
  • Du kan bade fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller      hytte og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.
  • Du kan dra båten opp på strand i utmark for en kortere stund, men du kan ikke bruke kai eller      brygge uten samtykke fra eier.
  • Du kan ikke raste elle overnatte i innmark uten samtykke av grunneier.
  • Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog      og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
  • I utmark kan du raste hvor du vil. Overnatting under åpen himmel eller telting er også tillatt, men ikke nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Skal du ligge mer enn to døgn på samme sted, må du få tillatelse fra grunneier. Uten tillatelse fra grunneier kan du likevel telte når dette skjer lang fra hus og på høyfjellet.

Friluftsloven § 1a (Hva som forstås med innmark og utmark.)

Friluftsloven § 2 (Ferdsel i utmark.)

Friluftsloven § 6 (Ferdsel på sjøen og i vassdrag.)

Friluftsloven § 9 (Rasting og telting.)

Miljødirektoratet - Allemannsretten Rundskriv om friluftsloven (T-3/07)

Saksbehandlingstid

Vil variere ettersom hva henvendelsen dreier seg om. Generelt besvares henvendelser så raskt som mulig.

Ansvarlig for tjenesten

Utmarkskontoret

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, 3576 Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicetorget: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

01.09.2016

Skiløyper i Hol

Hol kommune er stolt av å kunne tily 500 kilometer med langrennsløyper. Store deler av løypene holder en høy standard gjennom hele vinteren.

Her finner du mer informasjon:

Oversikt over preparerte løyper i Hol

Ustedalsfjorden Rundt

Ustedalsfjorden Rundt - Årets friluftsområde i Buskerud 2001.

Ustedalsfjorden Rundt  består av en kombinert turveg og skiløype på ca. 12 kilometer. Langs med turvegen er det satt opp bord og benker slik at den som ønsker å sitte ned og nyte den vakre naturen kan gjøre det. Tre steder er det murt opp grillplasser. Undervegs passerer du 25 informasjonstavler om lokal natur og kultur.

Turvegen går gjennom Fekjo kulturminnepark der du finner både gravhauger fra vikingetida og lydskulpturer.

Ved Slåttahølen er det på et av vassdragets beste fiskeplasser opparbeidet en fiskebrygge for funksjonshemmede. Her er det også en gapahuk slik at man kan søke ly om været blir dårlig.

Start: Geilo sentrum eller Geilohallen Mål: Tilbake til utgangspunktet (Fv 40 ved Solli) Lengde: 10 kilometer (12 kilometer fra Geilohallen) Bilfri: Ja

Badeplasser

Både Geilo og Hol har egne badestrender.

Geilo har sin Geilo badestrand. Den ligger ved Ustedalsfjorden. Selv om Geilo ligger høyt til fjells, er badeplassen god å ha på varme sommerdager. Geilo badestrand ligger langs Ustedalsfjorden Rundt, som er en flott løype både for gåtur, sykling og ski på vinteren.

Hol har sin badeplass ved Holsfjorden. Badeplassen er meget barnevennlig og har god temperatur på sommeren. Det er gapahuk og fin grillplass på stedet. Badeplassen i Hol finner du ved å ta av fra Fylkesvei 50 ved Seimsbrua, og ta videre inn til høyre mot Steensheim.

Sykling

Hol kommune har mange sykkelruter, som Rallarvegen, Numedalsruta og ruta gjennom Hallingdal til Nesbyen.

Du kan ta Geiloheisen opp til Geilohøgda og herfra kan hele familien sykle på fjellveier innover mot Budalen og Hallingskarvet.

Rallarvegen