Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Støttekontakt

 

 

Tjenestebeskrivelse for støttekontakt

Formål med tjenesten

Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og følge (ledsagelse) til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger. Tjenesten skal bidra til å dekke ditt behov for sosialt samvær og mulighet for en meningsfull fritid. Tjenesten kan organiseres på tre måter:

Individuell støttekontakt

Deltakelse i en aktivitetsgruppe

Individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

 

Hvem kan få tjenesten

Personer som har en fysisk eller psykisk funksjonshemning, sosiale problemer, eller som trenger hjelp til å få en meningsfull fritid, kan søke tjenesten.

Tjenestens innhold

Støttekontakten skal

-følge til ulike arrangementer og aktiviteter ut fra dine interesser.

-være en god lytter og kunne gi vennskapelige råd når det er ønsket.

-ta initiativ til og foreslå ulike aktiviteter i samarbeid med deg.

 

Hva du kan forvente av oss

Vedtak fattes ut fra kartlagte behov og vurdering av et samlet tjenestetilbud for deg.

Det opprettes avtale med støttekontakten ut fra vedtakets innhold.

Du og støttekontakten bestemmer selv hva tiden skal brukes til, men innenfor oppdragets rammer.

Støttekontakten er informert om sin rolle og sine plikter.

Støttekontakten har taushetsplikt.

 

Hva vi forventer av deg

Du betaler for deg selv ved ulike arrangementer og aktiviteter.

Støttekontakten får beskjed av deg i god tid dersom avtaletidspunktet må endres.

Du gir uttrykk for hva du ønsker å bruke tiden til sammen med støttekontakten.

Du tar del i kartleggingssamtale før vedtak fattes og evalueringssamtaler etter at vedtaket har trådt i kraft. 

 

Praktiske opplysninger

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Tjenesten er gratis, men du som trenger støttekontakt, må selv betale egne utgifter. Rammene for oppdraget (målsetting, antall timer, kjøreordning, utgiftsdekning) er beskrevet i vedtaket ditt og i oppdragskontrakt til støttekontakten. Saksbehandlingstid Alle søknader besvares senest innen en måned, jf. Forvaltningslovens § 11 a. Dersom du innvilges støttekontakt, men vi ikke finner egnet person for øyeblikket, vil du få et vedtak som sier at du får innvilget støttekontakt, men må vente til egnet person er funnet.

Klageadgang

Vedtaket om støttekontakt kan påklages i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. Sammen med vedtaket vil du motta klageskjema med veiledning om hvordan du kan klage.

Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.

I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. NAV Hol kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer

Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen videresendt til Fylkesmannen i Buskerud. Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar.

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller NAV Hol mener at rettighetene dine er oppfylt, videresendes klagen din til Fylkesmannen i Buskerud.

 

Ansvarlig for tjenesten

Tjenestetildeling og samordning / helse og omsorgsetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, tjenestetildeling- og samordningsteam, Geilovegen 24, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og følge (ledsagelse) til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger. Tjenesten skal bidra til å dekke ditt behov for sosialt samvær og mulighet for en meningsfull fritid.

Søknadsskjema om støttekontakt

Registreringsskjema som støttekontakt