Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Psykisk helse og rus

 

Betalingssatser helse, omsorg og pleie

 

Kontakt psykisk helsetjeneste i Hol kommune: 95986422

Telefonen er betjent mandag til fredag fra kl 8.00 til 15.30. 
Du kan både ringe og sende melding. 

 

Viktige telefonnummer og eksterne nettsider:

Krisesenteret 48 27 76 29
Mental helse 116 123
Kirkens SOS  81533300
Hjelpelinja for spilleavhengige 80080040
Arbeidslivstelefonen 81544544
Hjelpetelefoner Bekymringstelefonen for vaksne og barn 81003940
Røde Kors hjelpetlf for barn og ungdom 80033321
Homofiles ungdomstelefon 81000277
Alarmtelefon for barn og unge en gratis alarmtelefon for barn og unge som er utsatt for ulike former for overgrep, vold eller omsorgssvikt. tlf nr 116 111
A-larm er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet og har en avdeling i Hallingdal. Kontaktperson i Hallingdal er Vidar Starion, tlf.: 994 35 870, e-post: vidar.starion@a-larm.no

Helsedirektoratet

Helsenorge
Helsebiblioteket
Fysisk aktivitet og psykisk helse
Rådet for psykisk helse
Mental helse
Nav - psykisk helse
Psykisk helse i skolen
Barneombudet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Voksne for barn
Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp
Sex og samfunn
Lars Liens Minnefond
Angstringen
ADHD - Norge
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
LEVE - landsforeningen for etterlatte etter selvmord
Psykisk vold  
Modum Bad
Overgrepsmottak
Test ditt alkoholforbruk på akan sin nettside
Snakk om rus

 

Åpningstider ellers i året

Det er åpent alle dager mellom 9-15.

Det kan gjøres avtaler utenom disse tidene. Hvis døren er låst - ring din kontaktperson her i psykisk helse.

Ansatte:

Jane Suzanne Daykin, avdelingsleder                    Tlf. 95 98 00 35

Anne-Kari Økland                                                  Tlf. 95 01 49 39

Mona Ekse Lien                                                      Tlf. 47 67 26 90

Jens-Erik Simonsen                                                Tlf. 40 22 26 54

Thomas Fossgård                                                    Tlf. 40 91 47 05

Marianne Løvstuen                                                 Tlf. 95 98 04 78

Inger Johanne Skogheim                                         Tlf. 90 40 41 89

Astrid Haug                                                              Tlf. 40 80 43 71

Bente Fossgård Bjørbekk                                         Tlf. 95 98 64 02

Hilde Bråten                                                             Tlf. 95 70 04 40

 

De ansatte er tilgjengelig på mobil kun på dagtid i hverdager. Å kontakte oss på SMS er helt ok. Vi vil da ringe deg tilbake så fort som mulig. Husk at hvis den du sender melding til har ferie eller lignende, så kan det ta noen dager før du hører fra oss.

Det er en rådgivende lege for avd. psykisk helse i Hol kommune, som deltar i ukentlige møter på avdelingen.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne

Avdeling psykisk helse

Avdeling for psykisk helse tilbyr støttesamtaler, terapi og individuell oppfølging for mennesker som har behov for det i lenger eller kortere perioder

I avdelingen er det ansatt sosionomer, sykepleier, gestaltterapeut, barnevernspedagog og miljøarbeidere med ulike videreutdanninger i psykisk helse, rus og familieterapi.

Psyk.team har ukentlige møter. Her møtes de ansatte i avdelingen med lege og avdelingsleder for å koordinere og kvalitetssikre arbeidet som gjøres. 

Avdeling for psykisk helse har et eget dagtilbud, les mer om HUSET - se venstremeny.

Alle som har behov for langvarig og sammensatt tjeneste har rett på å få utarbeidet Individuell plan.

Rutiner for Individuell plan

 

Akutthjelp

 I kritiske og livstruende situasjoner - ring øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.

Hvis situasjonen er alvorlig men ikke livstruende ring legevakt på tlf 116117 eller kontakt din faslege.

Tjenester til voksne

Støttesamtaler

(1. linjetjeneste) Støttesamtaler og oppfølging i avdeling psykisk helse, er et tilbud til mennesker som i ulike faser av livet sliter med personlige utfordringer og ulike psykiske lidelser.

Dagtilbud

(1. linjetjeneste) For de som har behov for et aktivitetstilbud på dagtid, har kommunen et eget dagsenter i Hol:

Fastlegen har et ansvar for å følge opp sine pasienter i samarbeid med psykisk helsetjeneste 1., 2. og 3. linjetjenesten. Fastlegene henviser til ønsket behandlingstilbud.

Poliklinisk tilbud

 (2. linjetjeneste) Psykiatrisk poliklinikk ved Hallingdal sjukestugu tar utredninger, diagnostistering og behandling av pasienter, les mer på Ringerike sykehus

Innleggelse

(2. og 3. linjetjeneste) Når pasienter har behov for innleggelse i døgnavdeling kan de søkes inn til opphold på Hallingdal sjukestugu, evt andre behandlingsinstitusjoner i samarbeid med fastlege.

Tjenester til barn og unge

Psykisk helsetjeneste for barn og ungdom (0-18 år) - et lavterskeltilbud til barn, unge og familier med ulike vansker som påvirker barns psykiske helse.

Tjenesten er organisert som en del av helsestasjonstilbudet. Det gir oss mulighet til å møte alle barn, unge og deres familier. Tjenesten er lett tilgjengelig på helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Det er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

Barneverntjenesten
Barneverntjenesten skal sikre barn og unge som lever under forhold som kan være til skade for barnets helse og utvikling hjelp.

Familievernet
Familievernkontoret gir tilbud om til alle som treng å snakke om vanskelige forhold i familien.

Bup
Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet er organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge, og søker å hjelpe barna og deres familier. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. Ringerike sykehus har en Bup avdeling ved Hallingdal sjukestugu. Les mer om Bup

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PP-tjenesten slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring. Les mer om PPT

 

HUSET – aktivitetssenter

HUSET er et lavterskeltilbud tilknyttet psykisk helse og miljøterapitjenesten i Hol kommune. Vi befinner oss i Tverrvegen 1 på Geilo (i hovedetasjen i tidligere «Geilo sjukestugu»)

Målgruppe: Mennesker med behov for en felles sosial møteplass på dagtid.

Huset er åpent på mandager, tirsdager og torsdager.
Gruppe 1 kl. 09:00 – kl.11:00
Gruppe 2 kl. 12:00 – kl.14:00

Grunnet Covid -19 og smittevern kan vi ikke ta imot flere enn fem personer pr. gruppe. Vi lager/tilbyr ikke mat for tiden. Varm og kald drikke serverer vi gjerne. 

Aktiviteter på Huset:

Sosialt fellesskap
Produksjon av ulike produkt bl.a. opptenningsruller
Formingsaktiviteter / håndarbeid
Kunstgruppe
Data / foto
Treningsgruppe på helsestudio og i basseng
Friluftsliv / gåturer i nærområde / fiske
Bowling, ulike spill inne og ute
Vi er åpne for nye ideer.

Brukermedvirkning: Vi har husmøter og brukermøter en gang i måneden. Brukerrepresentant blir valgt årlig.

Arbeidspraksis: Hol kommune har et aktivitets- og mestringsteam tilknyttet Huset. Vi hjelper til med å finne, tilrettelegge og følge opp arbeidstiltak for personer med behov for arbeidstrening eller noe meningsfylt å gå til.

Ring oss gjerne på mobil 95 98 04 99 på mandag, tirsdag eller torsdag fra kl.08:00 – 14:30.
Gruppeleder: Hilde Bråten mobil 95 70 04 40  e-post adr. Hilde.Braten@hol.kommune.no

Fritid For Alle

Fritid for Alle er en aktivitetsgruppe for personer fra 16 år og oppover.
Synes du det er utfordrende å finne deg til rette i andre fritidstilbud, men har lyst til å være i bevegelse og prøve ut ulike aktiviteter?Har du lyst til å være sammen med andre i ei gruppe, med mulighet for å knytte nye kontakter?
Liker du friluftsliv og kultur?
Da kan dette være noe for deg! 

Grunnet Covid-19 og smittevern, har vi for tiden en del begrensninger i forhold til antall deltakere, aktivitetstilbud og transport. Vi gjør tilpasninger og organiserer oss ut fra gjeldende smittevernregler.

Her finner du brosjyren om Fritid for Alle

Aktivitetskontakt: Hilde Bråten epost: Hilde.Braten@hol.kommune.no

Kurs i mestring av depresjon eller belastning (KiD/KiB-kurs)

Avdelingen holder KiD/KiB-kurs jevnlig. Dato kommer her ved oppstart av nye kurs.

Kurs i mestring av depresjon eller belastning er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å endre tanke og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen

Kursene er ikke "samtaleterapi", men aktuelle problemområder tas opp generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene som læres på kursene i sitt dagligliv.

Metoden bygger på kognitiv sosial læringsteori og vektlegger at man ved depresjon eller belastninger har flere selvkritiske tanker, og økt aksept for slike tanker, om seg selv, andre og fremtiden. Eksempler på slike tanker kan være, "jeg er håpløs", "en kan ikke stole på noen" eller "ingenting nytter".

Et viktig element på kursene er derfor å lære å kjenne igjen og endre slike tanker. Et annet vesentlig element er å lære kursdeltakerne hvordan de kan øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir, eller tidligere har gitt glede, uten at disse aktivitetene forhindres av dårlig samvittighet. Det tredje hovedelementet i kursene er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kursene er evaluert og prøvet ut i Norge blant annet i det internasjonale "ODIN-prosjektet", et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Universitetet i Oslo (1996-1999, Rapport 1999:2 fra Folkehelsa, Nævra, Dalgard). Kursene har vist seg å være et effektivt tiltak ved depresjon (Evaluering av Kurs i mestring av depresjon (KiD) våren 2001, Odd Steffen Dalgard).

Rusomsorg

Hol kommune har ansatte med kompetanse på rus i avdeling psykisk helse på Geilo. Rusmiddelmisbrukere har like rettigheter til tjenester og tilbud i kommunen som andre innbyggere.

Selve rusmisbruket er imidlertid et problem som krever særlige hjelpetiltak og disse er hjemlet i helse- og omsorgsloven.

Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak skal sosialtjenesten hjelpe den enkelte å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie.

Bilde av barnehender

Når det er behov for det og klienten ønsker det, skal kommunen og fastlege sammen med NAV sørge for et behandlingsopplegg. Dette opplegget kan blant annet omfatte oppnevning av støttekontakt, etablering av støtteopplegg på arbeidsplassen og kontakt med primærhelsetjeneste og spesialisttjenester.

SNU Gruppe i regi av Frivillighetssentralen på Gol kan du lese om her

Ansvar for trygdeytelser og økonomisk stønad er lagt til Nav

Test ditt alkoholforbruk på akan sin nettside

Krisesenteret

Her finner du mer informasjon om Krisesenteret i Hallingdal