Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Psykisk helse og rus

Tjenestebeskrivelse for psykisk helsearbeid og rus

Formål med tjenesten

Tjenesten skal bidra til å gi trygghet, aktivitet og opplevelse av mening og mestring av hverdagen for deg over 18 år og som opplever en livskrise eller har en psykisk vanske.

Det psykiske helsearbeidet skal bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser.

Det psykiske helsearbeidet skal fremme livsmestring for mennesker som opplever livskriser og vansker i hverdagen

Det skal være en målrettet, faglig fundert og samordnet innsats som fortrinnsvis gir et tilbud i brukerens nærmiljø i tråd med laveste effektive omsorgsnivå.

 

Hvem kan få tjenesten

Du som er over 18 år og har en moderat til alvorlig psykisk lidelse eller har en alvorlig livskrise.

Du som bor eller oppholder deg i Hol kommune og som har krav på tjenesten etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Du kan også henvende deg på tjenestenes lavterskeltilbud på mandager mellom kl 13 og 18, Du trenger da ingen avtaler eller henvisning.

 

Tjenestens innhold

Støttesamtaler

Hjelp til å mestre og strukturere hverdagen

Terapi i forhold til angst, depresjon og traumer

Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, samt bistand til utarbeidelse av individuell plan og eventuell kriseplan

Tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter og arbeidstrening, for eksempel aktiv ung, aktiv voksen, Helling kafe, dagsenteret på Steensheim

Tilrettelegge for sosiale nettverk

Klinisk utdannede terapeuter i blant annet kognitiv terapi, narrativterapi, psykodynamisk terapi, familievernterapi, tankefeltterapi og taktil stimulering

 

Hva du kan forvente av oss

Du får beskjed dersom avtaler må endres.

Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.

Du gir beskjed dersom avtaler må endres.

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

For noen tjenester lages det vedtak: Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder psykisk helse

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

01.09.16

Bry deg litt ekstra om barna i sommer

Viktig informasjon – grunnet korona og smittevern

Psykisk helse sine kontorer er stengt for publikum og vi tilbyr ikke samtaler på kontoret. Trenger du en samtale, så kan du ringe 95986422 mellom kl.08:00 – 15:30.

Psykisk helse og Miljøterapitjenesten har på grunn av dagens situasjon stoppet alle aktivitetstilbud i grupper. Dette betyr at det inntil videre ikke vil være noen aktivitet på Huset eller Fritid for alle! 

Ved behov for alternativt aktivitetstilbud kan du ringe 95986422 mellom kl.08:00 – 15:30, vi vil da forsøke å finne løsninger sammen med deg. 

Annen viktig informasjon vedrørende koronaviruset finner du på Hol kommune sider her: https://www.hol.kommune.no/aktuelt/smittevern/

 

-------------------------------------------------------------------------------

Betalingssatser helse, omsorg og pleie

Viktige telefonnummer og eksterne nettsider

Krisesenteret 48 27 76 29
Mental helse 116 123
Kirkens SOS  81533300
Hjelpelinja for spilleavhengige 80080040
Arbeidslivstelefonen 81544544
Hjelpetelefoner Bekymringstelefonen for vaksne og barn 81003940
Røde Kors hjelpetlf for barn og ungdom 80033321
Homofiles ungdomstelefon 81000277
Alarmtelefon for barn og unge en gratis alarmtelefon for barn og unge som er utsatt for ulike former for overgrep, vold eller omsorgssvikt. tlf nr 116 111
A-larm er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet og har en avdeling i Hallingdal. Kontaktperson i Hallingdal er Vidar Starion, tlf.: 994 35 870, e-post: vidar.starion@a-larm.no

Helsedirektoratet

Helsenorge
Helsebiblioteket
Fysisk aktivitet og psykisk helse
Rådet for psykisk helse
Mental helse
Nav - psykisk helse
Psykisk helse i skolen
Barneombudet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Voksne for barn
Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp
Sex og samfunn
Lars Liens Minnefond
Angstringen
ADHD - Norge
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
LEVE - landsforeningen for etterlatte etter selvmord
Psykisk vold  
Modum Bad
Overgrepsmottak
Test ditt alkoholforbruk på akan sin nettside
Snakk om rus

 

Åpningstider ellers i året

Det er åpent alle dager mellom 9-15.

Det kan gjøres avtaler utenom disse tidene. Hvis døren er låst - ring din kontaktperson her i psykisk helse.

Ansatte
Jane Suzanne Daykin Tlf. 95 98 00 35
Anne-Kari Økland Tlf. 95 01 49 39
Mona Ekse Lien Tlf. 47 67 26 90
Lars Even Olsen Tlf. 90 16 40 73
Thomas Fossgård  Tlf. 40 91 47 05
Marianne Løvstuen        Tlf. 95 98 04 78
Bente Brundtland Tlf. 95 98 64 02
Inger Johanne Skogheim Tlf. 90 40 41 89
Astrid Haug Tlf: 40 80 43 71

     

De ansatte er tilgjengelig på mobil kun på dagtid i hverdager. Å kontakte oss på SMS er helt ok. Vi vil da ringe deg tilbake så fort som mulig. Husk at hvis den du sender melding til har ferie eller lignende, så kan det ta noen dager før du hører fra oss.

Det er en rådgivende lege for avd. psykisk helse i Hol kommune, som deltar i ukentlige møter på avdelingen.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne

Avdeling psykisk helse

Avdeling for psykisk helse tilbyr støttesamtaler, terapi og individuell oppfølging for mennesker som har behov for det i lenger eller kortere perioder

I avdelingen er det ansatt sosionomer, sjukepleier og barnevernpedagog med ulike videreutdanninger i psykisk helse, rus og familieterapi.

Psyk.team har ukentlige møter. Her møtes de ansatte i avdelingen med lege og avdelingsleder for å koordinere og kvalitetssikre arbeidet som gjøres. 

Avdeling for psykisk helse har et eget dagtilbud, les mer om HUSET - se venstremeny.

Alle som har behov for langvarig og sammensatt tjeneste har rett på å få utarbeidet Individuell plan.

Rutiner for Individuell plan

 

Akutthjelp

 I kritiske og livstruende situasjoner - ring øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.

Hvis situasjonen er alvorlig men ikke livstruende ring legevakt på tlf 116117 eller kontakt din faslege.

Tjenester til voksne

Støttesamtaler

(1. linjetjeneste) Støttesamtaler og oppfølging i avdeling psykisk helse, er et tilbud til mennesker som i ulike faser av livet sliter med personlige utfordringer og ulike psykiske lidelser.

Dagtilbud

(1. linjetjeneste) For de som har behov for et aktivitetstilbud på dagtid, har kommunen et eget dagsenter i Hol:

Fastlegen har et ansvar for å følge opp sine pasienter i samarbeid med psykisk helsetjeneste 1., 2. og 3. linjetjenesten. Fastlegene henviser til ønsket behandlingstilbud.

Poliklinisk tilbud

 (2. linjetjeneste) Psykiatrisk poliklinikk ved Hallingdal sjukestugu tar utredninger, diagnostistering og behandling av pasienter, les mer på Ringerike sykehus

Innleggelse

(2. og 3. linjetjeneste) Når pasienter har behov for innleggelse i døgnavdeling kan de søkes inn til opphold på Hallingdal sjukestugu, evt andre behandlingsinstitusjoner i samarbeid med fastlege.

Tjenester til barn og unge

Psykisk helsetjeneste for barn og ungdom (0-18 år) - et lavterskeltilbud til barn, unge og familier med ulike vansker som påvirker barns psykiske helse.

Tjenesten er organisert som en del av helsestasjonstilbudet. Det gir oss mulighet til å møte alle barn, unge og deres familier. Tjenesten er lett tilgjengelig på helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Det er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

Barneverntjenesten
Barneverntjenesten skal sikre barn og unge som lever under forhold som kan være til skade for barnets helse og utvikling hjelp.

Familievernet
Familievernkontoret gir tilbud om til alle som treng å snakke om vanskelige forhold i familien.

Bup
Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet er organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge, og søker å hjelpe barna og deres familier. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. Ringerike sykehus har en Bup avdeling ved Hallingdal sjukestugu. Les mer om Bup

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PP-tjenesten slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring. Les mer om PPT

HUSET - dagsenter

HUSET er et lavterskeltilbud til mennesker med psykiske vansker. HUSET er fra 11.07.19. flyttet til Geilo, "gamle Sjukestugu".

Ønsker og behov for opphold ved avdelingen er ulikt for den enkelte, noe vi prøver å imøtekomme så langt som mulig.

HUSET er åpent 4 dager pr uke fra kl 08.30-14.00. Det organiseres egen transport til og fra avdelingen v/behov.

Noe av det vi gjør på HUSET:

  • alle deltar i tilberedelse av frokost og middag.
  • en dag hver uke er satt av til friluftsliv. Om vinteren går vi på langrenn for å trene litt fram mot Skifestivalen som arrangeres på Geilo hver år. Under festivalen kan brukere av HUSET stille som funksjonærer, deltakere eller tilskuere.
  • en dag hver mnd spiller vi bowling.
  • HUSET produserer og selger opptenningsruller.
  • av andre aktiviteter kan vi nevne: Søm, strikking og lignende håndarbeid, papir, maling, steinsliping, baking, hagearbeid, data, inne/ute spill, sykling, stavgang, reise på tur.

Vi ønsker at HUSET skal:

-gi mulighet til å få kontakt med andre i samme situasjon
-gi hjelp til selvhjelp
-være et sted hvor man kan få styrket selvtilliten
-være et sted hvor noen bryr seg
-være et sted med ikke for mye/ikke for lite ansvar
-være et sted hvor man kan gjøre ting sammen

Fritid For Alle

Fritid for Alle er en gruppe for mennesker fra 16 år og oppover

Synes du det er utfordrende å finne deg til rette i andre fritidstilbud, men har lyst til å være i bevegelse og prøve ut ulike aktiviteter?

Har du lyst til å være sammen med andre i ei gruppe, med mulighet for å knytte nye kontakter?

Liker du friluftsliv og kultur?

Da er dette noe for deg!

Brosjyre Fritid for Alle 2018/

Aktivitetskontakt: Hilde Bråten  epost: Hilde.Braten@hol.kommune.no

Kurs i mestring av depresjon eller belastning (KiD/KiB-kurs)

Avdelingen holder KiD/KiB-kurs jevnlig. Dato kommer her ved oppstart av nye kurs.

Kurs i mestring av depresjon eller belastning er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å endre tanke og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen

Kursene er ikke "samtaleterapi", men aktuelle problemområder tas opp generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene som læres på kursene i sitt dagligliv.

Metoden bygger på kognitiv sosial læringsteori og vektlegger at man ved depresjon eller belastninger har flere selvkritiske tanker, og økt aksept for slike tanker, om seg selv, andre og fremtiden. Eksempler på slike tanker kan være, "jeg er håpløs", "en kan ikke stole på noen" eller "ingenting nytter".

Et viktig element på kursene er derfor å lære å kjenne igjen og endre slike tanker. Et annet vesentlig element er å lære kursdeltakerne hvordan de kan øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir, eller tidligere har gitt glede, uten at disse aktivitetene forhindres av dårlig samvittighet. Det tredje hovedelementet i kursene er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kursene er evaluert og prøvet ut i Norge blant annet i det internasjonale "ODIN-prosjektet", et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Universitetet i Oslo (1996-1999, Rapport 1999:2 fra Folkehelsa, Nævra, Dalgard). Kursene har vist seg å være et effektivt tiltak ved depresjon (Evaluering av Kurs i mestring av depresjon (KiD) våren 2001, Odd Steffen Dalgard).

Rusomsorg

Hol kommune har ansatte med kompetanse på rus i avdeling psykisk helse på Geilo. Rusmiddelmisbrukere har like rettigheter til tjenester og tilbud i kommunen som andre innbyggere.

Selve rusmisbruket er imidlertid et problem som krever særlige hjelpetiltak og disse er hjemlet i helse- og omsorgsloven.

Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak skal sosialtjenesten hjelpe den enkelte å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie.

Bilde av barnehender

Når det er behov for det og klienten ønsker det, skal kommunen og fastlege sammen med NAV sørge for et behandlingsopplegg. Dette opplegget kan blant annet omfatte oppnevning av støttekontakt, etablering av støtteopplegg på arbeidsplassen og kontakt med primærhelsetjeneste og spesialisttjenester.

Ansvar for trygdeytelser og økonomisk stønad er lagt til Nav

Test ditt alkoholforbruk på akan sin nettside

Krisesenteret

Her finner du mer informasjon om Krisesenteret i Hallingdal