Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er fysisk tilrettelagt for personer som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bo i ordinær bolig.

Tjenestebeskrivelse for omsorgsbolig

Formål med tjenesten

En omsorgsbolig med husbankfinansiering er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen er beboerens eget hjem, og hjemmetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende. En tilrettelagt bolig, hvor ditt funksjonsnivå i utførelsen av daglige gjøremål opprettholdes eller bedres.

Hvem kan få tjenesten

Pleietrengende og funksjonshemmede.

Du som har en varig nedsatt funksjonsevne. Som søker til omsorgsbolig i Hol kommune vil din søknad bli vurdert i forhold til ledige boliger i hele kommunen.

Vi benytter ikke ventelister som tildelingsgrunnlag.

 

Tjenestens innhold

Boligen er utformet med livsløpsstandard. Den er oftest tilknyttet et boligfellesskap. Noen omsorgsboliger er forbeholdt brukergrupper med egne kriterier for tildeling.

I en omsorgsbolig får du tilgang til tekniske løsninger som letter hverdagen din.

Boligen er ikke fast bemannet. Omsorgstjenester er ikke knyttet til boligen og må søkes individuelt.

 

Hva du kan forvente av oss

Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Søker må bo i kommunen.

Søker må ha behov for helsetjenester.

Søker må ha et særlig stort hjelpebehov og/eller ha særlig nytte av nærhet til institusjonen, nå eller i nær fremtid.

Søker bør kunne bruke trygghetsalarm.

Søker må selv ønske omsorgsbolig.

Du gjør deg kjent med hvor kommunens omsorgsboliger ligger.

 

Praktiske opplysninger

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søknaden.

Det må være ledig omsorgsbolig i kommunen.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Beboerne betaler husleie til kommunen

Det gis mulighet for bostøtte etter gjeldende regler. Bostøtten er regulert etter inntekt.

Servicetorget er behjelpelig med informasjon om tildelingskriterier og utfylling av søknad.

Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.

 

Saksbehandlingstid

Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Kontakt boligkontoret/Servicesenteret.

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta et svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven.

Du kan også kontakte Pasientombudet i Vestfold, tlf.33 34 77 90, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32235200, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Helse og omsorgstjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

01.09.16

 

Søknadskjema

 

Husleiesatser 
(Se betalingssatser for helse, omsorg og pleie)