Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

NAV

  

Åpningstiden ved NAV Hol sitt publikumsmottak er fra kl. 10.00-14.00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag. 

Stengt hver torsdag. 

Nav-kontoret er åpent alle hverdager for avtalte samtaler og telefonhenvendelser.

 

nav.no kan du finne ledige stillinger, registrere deg som arbeidssøker, skrive meldinger til oss på Ditt NAV, sende søknader og sjekke ut utbetalinger.

NAV svarer på tlf. 5555 3333 fra kl 08:00 -15:30.

Har du spørsmål om pensjon så kan du ringe tlf. 5555 3334.  

Besøksdresse:
NAV Hol
Kyrkjevegen 19
3580 Geilo

NAV Hol har følgende kommunale tjenester:

Nettsiden til NAV finner du her

Sosiale tjenester i NAV

 

Økonomisk sosialhjelp

Her finner du veiviser for økonomisk sosialhjelp.

Tjenestebeskrivelse for økonomisk sosialhjelp

Formål med tjenesten

Økonomisk stønad skal sikre at alle har nok midler til forsvarlig livsopphold. Økonomisk stønad er i utgangspunktet en midlertidig inntektssikring, og stønaden bør derfor ta sikt på å gjøre deg selvhjulpen. Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette omfatter muligheten til å forsørge deg gjennom inntektsgivende arbeid, egne midler, studielån, arbeidsrettet tiltak, opplæringstiltak, trygdeytelser, salg av gjenstander, reduksjon av utgifter og andre økonomiske rettigheter. Størrelsen på den økonomiske stønaden, samt hvilken annen hjelp og oppfølgning du kan få, skal bli vurdert konkret og individuelt ut fra hvilke behov du har.

Hvis du har barn, skal det tas særlig hensyn til deres behov. Barn og unge kan for eksempel ha behov knyttet til det å delta i alminnelig skole- og fritidsaktiviteter

Hvem kan få tjenesten

Du som ikke er i stand til å sørge for ditt eget livsopphold eller trenger hjelp til å overvinne eller tilpasse deg en vanskelig livssituasjon, kan ha rett til denne tjenesten. Hvis du er over 18 og ikke kan forsørge deg selv og har forsøkt alle andre muligheter, har du krav på økonomisk stønad (sosialhjelp) til livsopphold. Det kan stilles vilkår for hjelpen. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt.

Tjenestens innhold

Du kan søke om støtte til livsopphold, boutgifter og andre utgifter. Støtte kan gis som bidrag eller lån.

Statlig veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold omfatter utgifter til helt grunnleggende behov som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler, hygiene med mer og tar videre hensyn til andre sider av daglivet, samt fritid og sosiale behov.

Hva du kan forvente av oss              

Vi overholder vår taushetsplikt. Det vil ikke bli gitt personopplysninger til andre uten din tillatelse.

Du har rett til å se papirene i din sak.

Du har rett til å klage på vedtak som NAV Hol gjør. NAV Hol kan hjelpe deg med å sette opp klage. • Vi møter deg med respekt og tillit.

Vi ønsker å bidra til at du blir selvhjulpen.

 

Hva vi forventer av deg

Før du søker, må du først ha prøvd alle andre muligheter til å klare deg selv økonomisk (arbeid, trygd/ytelser, studielån, oppsparte midler, mm).

Klarer du ikke å dekke din gjeld, må du kontakte den du skylder penger, for eksempel banken, og be om utsettelse eller endring av tilbakebetalingene.

At du bidrar aktivt og ønsker å bli selvhjulpen

At du følger opp de vilkår som settes for utbetalingen av økonomisk sosialhjelp.

At du møter til avtaler og gir beskjed dersom du blir forhindret.

At du nøye leser vedtaket du får, slik at du forstår de vilkårene som er satt og adgangen du har til å klage.

Hvordan gå fram for å søke:

Du søker om økonomisk sosialhjelp på eget skjema. Skjemaet får du ved å henvende deg til NAV Hol.

Du kan få hjelp til utfylling av skjema av veiledere ved NAV Hol.

Du må sende eller levere søknaden til NAV Hol.

 NAV Hol vil vanligvis ha en samtale med deg før søknaden blir behandlet, blant annet for at dere kan se på hjelpebehovet sammen. Du skal aktivt bli gitt mulighet til å få frem hva som er dine behov, og hva som skal til for å gjøre deg selvhjulpen.

Viktig ved utfylling av søknaden: Du må fylle ut søknadsskjemaet Husk signatur for deg og søker og din ektefelle/samboer.

Du har med følgende dokumentasjon: Inntekter: - Arbeidsinntekt (lønnsslipp) - Trygdeytelser - Barnebidrag - Bostøtte - Andre inntekter - Formue: Hus, hytte, bil, campingvogn eller bankinnskudd - Eventuelt verdipapirer, dokumentasjon på alle konti

Utgifter: - Husleie (kontrakt, husleiebok) - Renter og avdrag på boliglån spesifisert (utskrift oversikt renter og avdrag) - Strøm - Annen oppvarming - Kommunale avgifter - Innbo- og boligforsikring - Gjeldsforhold (regninger)

Annet: - Kopi av siste selvangivelse/ utskrift av ligning. Det kan settes vilkår for hjelpen, med målsetting om å gjøre deg selvhjulpen

Praktiske opplysninger

Økonomisk sosialhjelp settes vanligvis inn på konto i bank.

Saksbehandling

Alle som søker om økonomisk stønad har krav på et svar i form av et skriftlig vedtak.

NAV kan ikke avslå søknad muntlig.

Saksbehandlingstiden kan variere, men må alltid følge bestemmelsene i forvaltningsloven. Hvis saksbehandlingstiden er mer enn en måned skal du få et foreløpig svar.

Hvis hjelpebehovet er akutt, skal du ha et raskt svar.

Økonomisk sosialhjelp kan gis fra og med den dagen du søkte. • Mangler dokumentasjon eller andre nødvendige opplysninger, blir søknaden sendt tilbake og behandlingstiden forlenges.

 

Klageadgang

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker fra du mottok vedtaket.

I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette.  NAV Hol kan gi veiledning ved behov.

Klagen skal sendes til NAV Hol som fattet vedtaket.  NAV Hol vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til Fylkesmannen i Buskerud.

Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

 

Ansvarlig for tjenesten

NAV Hol v/ leder og veiledere på sosiale tjenester 

Kontaktinformasjon

NAV Hol Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

Tlf: 5555 3333

Epost: nav.hol@nav.no

Dato oppdatert

01.09.16.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv.

NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte.

Hvis du har barn, skal det tas særlig hensyn til deres behov. Barn og unge kan for eksempel ha behov knyttet til det å delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter.

Hvis du ønsker å søke om økonomisk sosialhjelp kan du ta kontakt med NAV.

Saksbehandlingstiden for økonomisk sosialhjelp varierer. Hvis den er mer enn én måned, skal du få et foreløpig svar. Hvis hjelpebehovet er akutt, skal du få et raskt svar.

 

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Tjenestebeskrivelse for økonomisk rådgiving

Formål med tjenesten

Kommunen gir økonomisk rådgivning. Hensikten med råd og veiledning er ikke bare å løse eksisterende problemer, men også forsøke å forebygge at problemer oppstår. Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide.

Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har.

Hvem kan få tjenesten

Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du

Opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov

Får vanskeligheter med å betale regningene dine

Får problemer med å betale tilbake gjelden din

Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp).

Tjenestens innhold

Nav Hol kan hjelpe deg å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til:

Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din

Å sette opp et husholdningsbudsjett

Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)

Gjøre avtaler med dem du skylder penger

Skrive søknad om utsettelse av betaling

Få opplysninger om rettigheter og plikter

Dersom du har mye gjeld det er umulig å betjene får hjelp til å søke gjeldsordning

Hjelp i kontakt med og oppfølging av aktuelle kreditorer

Kontakt med namsmannen.

Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene kommunen trenger. Kommunen har plikt til å henvise til og formidle kontakt med rette instans når de selv ikke har kompetanse og er fullt orientert om den hjelpen du kan få.

Hva du kan forvente av oss

Økonomisk rådgivning er gratis. Det vil gjøre det enklere å få oversikt over situasjonen din dersom du før møtet går gjennom listen nedenfor og skaffer relevant dokumentasjon/vedlegg. Relevante vedlegg til søknaden kan være:

Utskrift av siste ligning

Saldo på alle konti

Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter

Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene

Dokumentasjon på eventuell bostøtte

Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.

Kvittering for betalt husleie og strøm

Utgifter i til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege osv.

Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass • Utgifter til forsikring

Opplysninger om innskudd i spareordninger

Årsoppgaver  (i forbindelse med selvangivelsen) fra långiverne

Oversikt over pant som heftelser ved egen bolig

Oversikt over pant som heftelser ved egen bil

Hvis du har fått tilsendt såkalt begjæring om utlegg, tar du med denne. Det samme gjelder hvis du har fått innkalling til forliksrådet.

Hva vi forventer av deg

Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med dine fordringshavere.

Praktiske opplysninger

Hvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi, eller dersom du er i gjeldsproblemer, kan du kontakte NAV Hol Saksgang Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning forutsetter samarbeid mellom søker og rådgiver i kommunen/NAV-veileder. Følgende fremgangsmåte er vanlig:

Kartlegging av livssituasjonen din, med oversikt over inntekter i form av et budsjettoppsett

Vurdering av evnen til å betjene den økonomiske situasjonen

Forslag til tiltak og løsninger på grunnlag av de vurderinger som er gjort og etter avtale med den det gjelder

Andre ordninger som kan være aktuelle • Kommunal bostøtte – ta kontakt med bostedskommunen din • Statlig bostøtte (Husbankordninger) • Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

Klageadgang

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker fra du mottok vedtaket.

 I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette.  NAV Hol kan gi veiledning ved behov.

Klagen skal sendes til NAV Hol som fattet vedtaket.  NAV Hol vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til Fylkesmannen i Buskerud.

Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

 

Ansvarlig for tjenesten

NAV Hol v/ leder og veiledere på sosiale tjenester 

Kontaktinformasjon

NAV Hol Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

Tlf: 5555 3333

Epost: nav.hol@nav.no

Dato oppdatert

01.09.16.

Kommunen gir økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Hensikten med råd og veiledning er ikke bare å løse eksisterende problemer, men også forsøke å forebygge at problemer oppstår.

Les mer om økonomisk råd og veiledning her

Opplysning, råd og veiledning

Tjenestebeskrivelse for opplysning, råd og veileding på NAV-kontoret i Hol

Formål med tjenesten

NAV-kontoret har plikt til å gi deg opplysning, råd og veiledning for å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV-kontoret har en utvidet plikt til å gi opplysning, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde, eller sørge for at andre instanser gjør det så langt det er mulig.

Tjenesten har som formål å styrke muligheten for mestring av din egen livssituasjon. Den baserer seg på at du aktivt involverer deg og deltar.

Hvem kan få råd og veiledning

Du kan få opplysning, råd og veiledning dersom du oppholder deg i kommunen.

Du trenger ikke være i en vanskelig livssituasjon, eller allerede motta andre tjenester fra NAV for å få opplysning, råd og veiledning.

Tjenestens innhold

Behovet for opplysning, råd og veiledning blir vurdert og tilpasset det du trenger.

NAV Hol vil vanligvis ha en eller flere samtaler med deg for at vi kan se på hjelpebehovet sammen. Du skal aktivt bli gitt muligheten til å få frem hva som er dine behov og hva som skal til for å gjøre deg selvhjulpen.

Innholdet i tjenesten kan være alt fra svar av generell karakter til faglige kvalifiserte råd og oppfølging.

NAV-kontoret skal ha fokus på områder som arbeid og aktivitet, helse, fritid, hjemmesituasjonen, omsorgsoppgaver, boligforhold, nettverk og økonomi. For mer informasjon om økonomisk rådgivning - se egen tjenestebeskrivelse.

NAV -kontoret henviser til andre instanser dersom behovet ditt for veiledning går ut over vår kompetanse.

I noen tilfeller kan også NAV-kontoret på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning hvis det kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer

Hva du kan forvente av oss

Vi overholder vår taushetsplikt. Det vil ikke bli gitt personopplysninger til andre uten din tillatelse.

Du har rett til å se papirene i din sak.

Du har rett til å klage på vedtak som NAV Hol gjør.

Vi møter deg med respekt og tillit.

Vi ønsker å bidra til at du blir selvhjulpen.

 

Hva vi forventer av deg

At du bidrar aktivt og ønsker å bli selvhjulpen

At du møter til avtaler og gir beskjed dersom du blir forhindret

At du leser gjennom vedtaket du får og adgangen til å klage.

 

Hvordan gå frem for å søke:

Du kan søke om tjenesten både muntlig og skriftlig til NAV Hol. Det foreligger ikke noe eget skjema for å søke om opplysning, råd og veiledning.

               

Praktiske opplysninger

Alle som søker om opplysning, råd og veiledning har krav på svar i form av skriftlig vedtak. Det kan være enten i form av eget vedtak, eller ved at det går tydelig frem som en del av et annet vedtak hva som gjelder opplysning, råd og veiledning.

NAV skal ikke avslå en søknad muntlig.

Saksbehandlingstiden kan variere, men må alltid følge bestemmelsene i forvaltningsloven. Hvis saksbehandlingstiden er mer enn en måned, skal du få et foreløpig svar.

Dersom du ikke viser vilje til å følge foreslåtte tiltak eller bidra med den egeninnsatsen det kan forventes at du klarer, så kan tjenesten avslås eller avsluttes. Du vil da motta vedtak om dette.

 

Klageadgang

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker fra du mottok vedtaket

I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. NAV Hol kan hjelpe deg med å sette opp en klage.

Klagen skal sendes til NAV Hol som fattet vedtaket. NAV Hol vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til Fylkesmannen i Buskerud.

Du vil mottak informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

 

Ansvarlig for tjenesten

NAV Hol v/ leder og veiledere på sosiale tjenester 

Kontaktinformasjon

NAV Hol, Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo
Tlf: 5555 3333

Epost: nav.hol@nav.no

Dato oppdatert

01.09.16.

Generelt har alle offentlige kontorer plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning om sin egen virksomhet (Jf. forvaltningsloven § 11). NAV-kontoret har i tillegg en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning som ikke bare er begrenset til eget fagområde (Jf. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen).

Les mer om opplysning, råd og veiledning her

Kvalifiseringsprogram


Les mer om kvalifiseringsprogram her

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)


Les mer om midlertidig botilbud her

Støttekontakt

Tjenestebeskrivelse for støttekontakt

Formål med tjenesten

Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og følge (ledsagelse) til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger. Tjenesten skal bidra til å dekke ditt behov for sosialt samvær og mulighet for en meningsfull fritid. Tjenesten kan organiseres på tre måter:

Individuell støttekontakt

Deltakelse i en aktivitetsgruppe

Individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

 

Hvem kan få tjenesten

Personer som har en fysisk eller psykisk funksjonshemning, sosiale problemer, eller som trenger hjelp til å få en meningsfull fritid, kan søke tjenesten.

Tjenestens innhold

Støttekontakten skal

Følge til ulike arrangementer og aktiviteter ut fra dine interesser.

Være en god lytter og kunne gi vennskapelige råd når det er ønsket.

Ta initiativ til og foreslå ulike aktiviteter i samarbeid med deg.

 

Hva du kan forvente av oss

Vedtak fattes ut fra kartlagte behov og vurdering av et samlet tjenestetilbud for deg.

Det opprettes avtale med støttekontakten ut fra vedtakets innhold.

Du og støttekontakten bestemmer selv hva tiden skal brukes til, men innenfor oppdragets rammer.

Støttekontakten er informert om sin rolle og sine plikter.

Støttekontakten har taushetsplikt.

 

Hva vi forventer av deg

Du betaler for deg selv ved ulike arrangementer og aktiviteter.

Støttekontakten får beskjed av deg i god tid dersom avtaletidspunktet må endres.

Du gir uttrykk for hva du ønsker å bruke tiden til sammen med støttekontakten.

Du tar del i kartleggingssamtale før vedtak fattes og evalueringssamtaler etter at vedtaket har trådt i kraft. 

 

Praktiske opplysninger

Du kan kontakte NAV Hol for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Tjenesten er gratis, men du som trenger støttekontakt, må selv betale egne utgifter. Rammene for oppdraget (målsetting, antall timer, kjøreordning, utgiftsdekning) er beskrevet i vedtaket ditt og i oppdragskontrakt til støttekontakten. Saksbehandlingstid Alle søknader besvares senest innen en måned, jf. Forvaltningslovens § 11 a. Dersom du innvilges støttekontakt, men vi ikke finner egnet person for øyeblikket, vil du få et vedtak som sier at du får innvilget støttekontakt, men må vente til egnet person er funnet.

Klageadgang

Vedtaket om støttekontakt kan påklages i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. Sammen med vedtaket vil du motta klageskjema med veiledning om hvordan du kan klage.

Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.

I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. NAV Hol kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer

Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen videresendt til Fylkesmannen i Buskerud. Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar.

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller NAV Hol mener at rettighetene dine er oppfylt, videresendes klagen din til Fylkesmannen i Buskerud.

 

Ansvarlig for tjenesten

NAV Hol v/  leder og veileder med ansvar for støttekontaktordning

Kontaktinformasjon

NAV Hol Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo
Tlf: 55553333

nav.hol@nav.no

Dato oppdatert

01.09.16

Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og følge (ledsagelse) til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger. Tjenesten skal bidra til å dekke ditt behov for sosialt samvær og mulighet for en meningsfull fritid.

Søknadsskjema om støttekontakt

Registreringsskjema  som støttekontakt

Flyktningtjenesten

Tjenestebeskrivelse for flyktningtjenesten

Formål med tjenesten

Bosetting: Hol kommune bosetter flyktninger årlig i henhold til gjeldende politisk vedtak.  

Introduksjonsprogram: NAV Hol tilbyr introduksjonsprogram for utlendinger som oppfyller kravene i introduksjonsloven. Hensikten med programmet er at du skal styrke dine muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og styrke dine muligheter for økonomisk selvstendighet. Programmet skal minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller yrkesliv. Deltakerne får tildelt et deltakerbevis når programmet avsluttes. Programmet kan vare inntil 2 år, er helårlig og på full tid. Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. Planen utformes etter en kartlegging av den enkeltes opplæringsbehov og hvilke tiltak som er aktuelle. Planen utarbeides sammen med vedkommende. Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og dersom deltakerens livssituasjon endres vesentlig. Så lenge man deltar i introduksjonsprogrammet, har man krav på introduksjonsstønad.

Hvem kan få tjenesten

Bosetting:

Flyktninger som er bosatt i Hol kommune etter avtale mellom kommunen og Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Introduksjonsprogram:

Flyktninger mellom 18 og 55 år som er bosatt etter særskilt avtale mellom Hol kommune og Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Familiegjenforente med personer med mindre botid enn 5 år i kommunen.

Tjenestens innhold

Bosetting:

I bosettingsfasen bistår NAV Hol med praktisk etablering i kommunen. Flyktninger bosettes hovedsakelig i kommunale boliger, men NAV Hol benytter også det private markedet. NAV Hol bistår førstegangsbosatte i etableringsfasen. Behovet for etablering er behovsprøvd etter Lov om sosiale tjenester i NAV.

Introduksjonsprogram:

Vi tilbyr et heldags- og helårs introduksjonsprogram.  NAV Hol har et interkommunalt samarbeid med Ål voksenopplæring når det gjelder norskopplæring og introduksjonsprogram.  Programmet består av informasjon, veiledning og bistand til å utarbeide en plan for hvordan du skal komme i arbeid eller utdanning. Introduksjonsstønad er knyttet opp til deltakelse i programmet.

• Flyktningkonsulent/veileder vil foreta en kartlegging av tidligere erfaringsbakgrunn og utarbeide en plan i samråd med deg for hvordan du skal komme i arbeid eller utdanning.

• Planen danner grunnlag for et individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram. Hver programdeltaker vil få tett oppfølging av flyktningkonsulent/veileder v/ NAV Hol.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi vil møte deg med respekt og tillit.
 • Vi vil gi deg informasjon, råd og veiledning.
 • Innen 3 måneder etter bosetting vil du få vedtak om introduksjonsordning.
 • Du vil få oppfølging gjennom programmet.
 • Du vil få utbetalt introduksjonsstønad etter gjeldende satser mens du deltar i programmet.
 • Du får tolketjeneste ved behov.
 • Vi overholder vår taushetsplikt og gir ikke personopplysninger til andre uten din tillatelse.

Hva vi forventer av deg

 • Du møter oss med respekt og tillit.
 • Du ønsker å yte ditt beste for å bli deltaker i yrkes- og samfunnslivet.
 • Du følger opp de tiltakene du og programveileder blir enige om og du gir tilbakemelding dersom tiltakene ikke lenger er hensiktsmessige.
 • Du leser vedtakene du får, slik at du forstår vilkårene som er satt og adgangen du har til å klage. 
 • Du tar kontakt med din programveileder hvis du har spørsmål om din sak eller hvis det er noe du ikke forstår.
 • Du som har mottatt et vedtak om introduksjonsprogram har både en rett og en plikt til å delta i programmet. 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis. Introduksjonsstønaden utgjør på årsbasis lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.  

Saksbehandlingstid

Du vil få vedtak om introduksjonsprogram innen 3 måneder etter bosetting.

Klageadgang

I henhold til Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere kan det klages på vedtak om:

 • tildeling av introduksjonsprogram og introduksjonsstønad
 • vesentlige endringer i den individuelle planen
 • at introduksjonsprogrammet stanses
 • permisjon
 • trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling

Informasjon om klageadgang vil stå i vedtaket ditt. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Dersom du har behov for det vil NAV Hol vil være behjelpelige med å lage en skriftlig klage. Send klagen din til NAV Hol. NAV Hol vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til Fylkesmannen i Buskerud. Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

NAV Hol v/ leder og flyktningkonsulent/veileder

Kontaktinformasjon

NAV Hol Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

Tlf: 55553333

Epost: nav.hol@nav.no

Dato oppdatert

01.09.16

 

Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger. Det tilbys introduksjonsprogram for utlendinger som oppfyller kravene i introduksjonsloven.

Det er kommunestyret som vedtar hvor mange flyktninger Hol kommune skal bosette.