Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Legetjenesten

 

 

 

Legetjenesten i Hol kommune

Legetjenesten i kommunen består av to legekontor: Geilo legesenter og Hol legekontor.

Vanlige henvendelser:
Geilo legesenter, tlf. 3209 2250 mandag til fredag. Telefontid 08.00-11.45 og 12.30 - 15.00.
Adresse: Ustedalen 2, 3580 Geilo

Hol legekontor, tlf. 3209 2200 mandag til torsdag Telefontid 08.00-11.45 og 12.30-15.00.
Adresse: Høgehaugvegen 3c, 3576 Hol

Øyeblikkelig hjelp:  Dagtid: ring ditt fastlegekontor. Kveld, helg, høytid og natt: ring legevakt 116 117

Livstruende tilstander: Ring 113

Avdelingsleder for tjenesten er Randi Lia Bille-Larsen.

Fastlegeordningen

Tjenestebeskrivelse for fastlege

Formål med tjenesten

Målsetningen med fastlegeordningen er at du har rett til å komme til din faste lege for vanlige timebestillinger. Ved behov for en rask time eller øyeblikkelig hjelp, vil du møte den legen som har ansvar for øyeblikkelig hjelp, enten det er på dagtid eller utenfor kontortid på legevakt.

Hvem kan benytte tjenesten

Alle som er bosatt i Norge.

Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege.

Du har krav på å beholde fastlegen din ved opphold på sykehjem.

Hva du kan forvente av oss

Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og sørge for en kontinuerlig og koordinert oppfølging.

Du betaler egenandel ved besøk hos fastlegen.

Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Praktiske opplysninger

Du har rett til å skifte fastlege inntil to ganger per kalender år. Du kan i prinsippet ønske deg hvilken som helst lege, også i andre kommuner, men legen må ha plass på pasientlisten sin. Dersom du flytter til en ny kommune og ikke aktivt velger en ny lege i kommunen, vil du beholde den legen du hadde før flytting. Du kan selv finne og bytte fastlege. Det gjør du ved å gå inn på Min Fastlege eller ta kontakt med fastlegetelefonen på telefon 810 59 500. Du kan ikke kontakte legekontoret for å bytte fastlege.  Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du vil få et brev som bekrefter at du er tildelt ny fastlege. Du kan velge å stå utenfor fastlegeordningen og du kan velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da er egenandelen høyere. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

Hvordan ordner jeg transport til fastlegekontoret? Dersom du har rett til å få dekket reise til fastlegekontoret av folketrygden, gjelder dette bare dersom fastlegen har sitt kontor i kommunen du bor i. Dersom du av helsemessige årsaker ikke er i stand til å benytte egen bil eller rutegående transport til/fra din fastlege, kan du få rekvisisjon for tilrettelagt reise. Det er din fastlege som må vurdere din helsetilstand, og eventuelt utstede en rekvisisjon.

Klage

Dersom du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Fylkesmannen. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Fylkesmannen på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder legetjenesten

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder legetjenesten Mobil: 95 98 04 77

Dato oppdatert

01.09.16

Målsetningen med fastlegeordningen er at du har rett til å komme til din faste lege for vanlige timebestillinger.

Ved behov for en rask time eller øyeblikkelig hjelp, vil du møte den legen som har ansvar for øyeblikkelig hjelp, enten det er på dagtid eller utenfor kontortid på legevakt.

Du har rett til å skifte fastlege inntil 2 ganger årlig. Du kan i prinsippet ønske deg hvilken som helst lege, også i andre kommuner, men legen må ha plass på pasientlisten sin. Du kan sette deg på venteliste til den legen du ønsker å ha som fastlege.

Endre fastlege  Telefon: 800 43 573 www.helsenorge.no eller appen Helsenorge.

Legevakt

Tjenestebeskrivelse for legevakt

Formål med tjenesten

Legevakten skal gi alle med behov for det, nødvendig helsehjelp ved akutt sykdom eller skade.

Tjenestens innhold

Legevakten gir nødvendig helsehjelp til pasienter ved akutt sykdom eller skade: Sykepleier gjør en faglig vurdering av det pasienten presenterer som problem og vurderer, eventuelt sammen med legevaktslege, om dette er nødvendig helsehjelp som skal mottas på legevakten.

Med akutt nødvendig legehjelp forstås:

Akutte, livstruende sykdommer / skader eller mistanke om slike

Sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade, eller vesentlig forverring/ forlengelse av sykdommen, dersom man venter til neste dag med å få legekonsultasjon

Sykdommer eller andre alvorlige tilstander, som medfører vesentlig smerte eller andre alvorlige plager, og der hvor legevakten har mulighet til å avhjelpe disse

Dersom det er faglig hensiktsmessig kan det utføres sykebesøk hjemme eller på sykehjem. Ved sykdom der pasienter ikke kan transportere seg selv til legevakten, kan transporten skje ved drosje eller ambulanse etter rekvirering fra legevakten.

Helsehjelp som vurderes av legevaktens helsepersonell som ikke nødvendig, skal håndteres av fastlege dagen etter eller etter annen avtale.

Hva du kan forvente av oss

 • At vi ut ifra faglige prioriteringer gir best mulig behandling til rett tid.
 • Pågangen på legevakten kan være stor, slik at lege og sykepleier til enhver tid må prioritere mellom henvendelsene, og ventetiden kan ofte bli lang. Mange vil derfor oppleve at vanlige kø prinsipper ofte blir fraveket.
 • For at legevakten skal kunne fungere som en legevakt er det helt nødvendig at all oppfølging må skje hos egen fastlege. Det er derfor nødvendig at alle skaffer seg en tilknytning til en lege i sin kommune.
 • Enkelte ting kan / skal legevakten ikke gjøre:
 • Fornye resepter
 • Fornye sykemeldinger
 • Foreta undersøkelser for diverse helse/legeattester, som førerkort osv.
 • Foreta rutine svangerskapstester
 • Skrive resept på vanedannende medisiner (medisiner i gruppe A og B)
 • Siden legevakten er en beredskapsvakt, er det helt nødvendig at det opprettholdes kapasitet til å yte hjelp når det virkelig står om liv.  "Øyeblikkelig hjelp" er et medisinsk begrep, som betyr at det er nødvendig å gi medisinsk hjelp snarest mulig. Det betyr ikke at man får hjelp umiddelbart for vanlige problemer/sykdommer.
 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

 Ansvarlig for tjenesten

Legetjenesten i Hol kommune

Kontaktinformasjon

Telefon 32 09 23 00

Dato oppdatert

01.09.16

Legevakt i Hol kommune

Hol kommune sitt legevaktdistrikt omfatter tettstedene: Sudndalen, Hovet, Hol, Geilo, Skurdalen, Dagali, Ustaoset og Haugastøl.

Hol kommune har legevaktsamarbeid med Ål kommune. Legevaktsentralen er bemannet med sykepleier hele døgnet. Legevaktslokalene ligger i underetasjen av Hallingdal sjukestugu på Ål (Helsetunvegen 15).  Det er skiltet med legevakt. 

I helgene i vintersesongen (fra 1. helg i advent til og med skarverennshelgen) er det egen legevakt ved Geilo legesenter på dagtid. Det er også legevakt ved Geilo legesenter i  jul- og nyttårs helgen, samt påsken.

Henvendelser til legevakt, gjelder bare tilstander som ikke kan vente til vanlig kontortid neste dag. 

Legevakten kontaktes på telefon 116 117. Vi ber deg alltid ringe før du kommer til legevakten.

Gjelder det livstruende tilstander ring 113.

Hol kommune har nattlegevakt samarbeid med alle Hallingdalskommunene i legevaktslokalene i underetasjen på Hallingdal sjukestugu på Ål, med fast stasjonert lege og sykepleier fra kl. 23.00 til kl. 08.00.

Henvendelser til legevakt gjelder bare tilstander  som ikke kan vente til vanlig kontortid neste dag.

Legevakten kontaktes på telefon 116 117. Gjelder det livstruende tilstander ring 113.

Tannlegevakta holder til hos den tannlegen som har vakt. Telefon 99 35 15 55
Åpningstid: Lørdag kl. 16.00-18.00.

Ekstraberedskap i høytider.

Her kan du lese mer om Tannlegevakta i Hallingdal.

Tannlegevakt i Hallingdal Tlf: 9935 1555

Tannleger i Hol

Mottaket er et akuttilbud for ungdom og voksne, kvinner og menn, som nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuelle krenkelser.

Tilbudet er åpent for deg som bor eller oppholder deg i Buskerud samt kommunene Sande og Svelvik.

Tilbudet er gratis, uavhengig av politianmeldelse og underlagt taushetsplikt.

Ved overgrep mot barn blir det formidlet kontakt med Ullevål sykehus.

 Mottaket tilbyr:

 • Hjelp til deg som har blitt utsatt for et seksuelt overgrep
 • Mottak i trygge omgivelser med kvalifisert personell
 • Akutt kriserådgivnin
 • Medisinsk undersøkelse med tanke på skader, smitte og graviditet
 • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis i tilfelle anmeldelse
 • Informasjon om vanlige etterreaksjoner
 • Hjelp til å kontakte bistandsadvokat som er gratis i voldtektssaker
 • Hjelp til å kontakte politiet for uforpliktende samtale, eventuelt anmeldelse når dette ønskes
 • Oppfølgingssamtaler og medisinsk oppfølging. Hvis behov, formidle kontakt med andre behandlere for videre oppfølging
 • Hele eller deler av tilbudet kan mottas

Les mer om overgrepsmottaket.

Geilo legesenter

Geilo legesenter drives av kommunen og har ni medarbeidere, med forskjellig bakgrunn.  

Legesenteret har avtale med 5 privatpraktiserende leger.

Åpningstider: Mandag- fredag 08.00-15.00

 

Følgende leger er tilknyttet legesenteret:

Helge Enerstvedt

Full hjemmel 
Geir Kåre Strømmen, slutter 1/11. Ny fastlege Mari Guldahl.   Full hjemmel 
Peter Schiellerup Full hjemmel    

Silje Aasheim Koldal, utdanningspermisjon fra 30/9. Vikar på lista.

Full hjemmel 
Birgitte E. Vevatne Full hjemmel 
 
Følgende hjelpepersonell er ansatt ved legesenteret:
 
Anette L.  Nedrestøl                            Sekretær
Jeanette Taranger Sykepleier
Marit R. Kaupang Hjelpepleier
Hildegunn Grøtt Sykepleier
Inger-Elise Olsen Sykepleier
Linda Mylius Løken Sykepleier
Tine Moen Sykepleier
Randi Lia Bille-Larsen Avdelingsleder og sykepleier
 

Hol legekontor

Hol Legekontor drives av kommunen og har ni medarbeidere, med forskjellig bakgrunn.

Legekontoret har avtale med 3 privatpraktiserende leger.

Åpningstider: Mandag til torsdag kl 08.00 - 15.00.

 

Følgende leger er tilknyttet legekontoret:

Kai Jacobsen Halv hjemmel
Liste uten fastlege. Vikar Thomas Colding-Rasmussen. Full hjemmel 
Christina Kelle, utdanningsperm. fra 23/9. Vikar Thomas Colding- Rasmussen Full hjemmel 

 

Følgende hjelpepersonell er ansatt ved legekontoret:
 
Anette L.  Nedrestøl                            Sekretær
Jeanette Taranger Sykepleier
Marit R. Kaupang Hjelpepleier
Hildegunn Grøtt Sykepleier
Inger-Elise Olsen Sykepleier
Linda Mylius Løken Sykepleier
Ann-Kristin Nestegard Hjelpepleier
Tine Moen Sykepleier
Randi Lia Bille-Larsen Avdelingsleder og sykepleier
 
  Klagemulighet
Klager på kurativ behandling kan rettes til kommuneoverlegen, til Norsk Pasientskade- erstatning eller til Fylkeslegen. Ved alvorligere forseelse vil alle disse instansene komme inn. Klagesaker generelt forsøkes å løses lokalt. Hvis dette ikke lykkes, trekkes andre sentrale instanser inn.

Norsk Pasientskade-erstatning

Skademeldingsskjema

Syketransport

I forbindelse med undersøkelser /legebesøk skal man som hovedregel benytte eget transportmiddel eller off. transport.

Ansvaret for syketransport er lagt til de regionale helseforetakene. Retten til å få dekket reiseutgifter til undersøkelse og behandling er nå regulert i pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Pasienten må vanligvis legge ut for reisen selv. Trygdekontoret refunderer reiseutgifter etter fremlagt dokumentasjon. Reisen kan dokumenteres med timekort, innkalling eller lignende.

Reiseutgiftene dekkes etter takst for billigste reisemåte med rutegående transportmiddel, for eksempel buss eller tog. Reisebilletter må som hovedregel fremlegges. Reiseutgifter dekkes bare mellom oppholdssted og nærmeste sted der nødvendig undersøkelse/behandling kan foretas.

Dersom en ikke kan benytte seg av rutegående transport på grunn av sykdom, eller på grunn av manglende transporttilbud, kan en få dekket utgifter til ekstraskyss (dyrere transport som for eksempel egen bil eller drosje). Det er da nødvendig med rekvisisjon. Behandler kan utstede rekvisisjon på medisinsk grunnlag, mens trygdekontoret og kjørekontoret kan utstede rekvisisjon på kommunikasjonsmessig grunnlag (for den del av reisestrekningen hvor det ikke går rutegående transport).

Kjørekontoret for pasienttransport har telefon nummer 91505515.

 

Helseekspressen er en spesialinnredet buss for sittende og båreliggende pasienter. Bussen er bemannet med personell.

Helseekspressen i Buskerud kjører disse rutene:

 • Ål (Hallingdal) – Ringerike – Oslo
 • Geilo (Hallingdal) – Drammen – Oslo
 • Kongsberg – Drammen – Oslo
 • Geilo (Numedal) – Kongsberg – Drammen

Alle rutene kjøres alle dager (mandag - fredag). Her finner du rutetider til Helseekspressen.

Pasienter som skal til undersøkelse/innleggelse kan benytte bussen. De behøver kun syketransport-rekvisisjon dersom de ikke har et innkallingsbrev fra sykehuset.

Kjørekontoret for pasienttransport tar i mot plassbestilling. Plass på bussen må bestilles innen kl. 13.00 siste virkedag før reisen. Telefon: 91505515

Tilbudet gjelder pasienter i Buskerud. Helseekspressen transporterer pasienter til sykehusene eller andre behandlere i Ringerike, Drammen, Kongsberg og Oslo. Til Oslo kjører bussen til Riks- og Radiumhospitalet. Skal pasienter til andre sykehus ordnes det med drosje derfra.

Nyttig informasjon

Frikort/egenandeler
Du får frikort automatisk i posten innen 3 uker etter at du har betalt et visst beløp i egenandeler. I 2019 er dette beløpet kr. 2369,-. For mer informasjon se her. Eller ring 815 43 573. Oversikt på egenandeler finner du på Helsenorge.no

Frikort må fremvises på legekontoret for å få det registrert i journalsystemet.

Legeattester
Må ha egen legetime for dette. Legeattester refunderes ikke av trygdeverket, så dette honoraret skal ikke på egenandelskortet.

Det er fortiden ingen godkjente petroleumsleger i Legetjenesten i Hol, og kan derfor ikke skrive helseerklæring for offshore.

Sykemelding
Ved kortvarig sykdom skal egenmeldingsdagene brukes. Er bedriften du jobber i en IA-bedrift, kan du ta ut 8 sammenhengende egenmeldingsdager før du trenger sykemelding. Hvis du ikke har flere igjen må du ha time hos lege. Sykemeldinger tilbakedateres ikke, slik at du må sørge for å kontakte lege på det tidspunktet du trenger sykemelding fra.

Telefon for fritt sykehusvalg     
Ønsker du raskere behandling enn det ditt nærmeste sykehus kan gi deg, så kan du ringe for å få opplysninger om hvor du kan få gjort det raskere ellers i landet. Ring 80 04 10 04.

http://www.frittsykehusvalg.no/start/

Blodprøver
Blodprøver må være avtalt med lege på forhånd, eller at du medbringer rekvisisjon fra fastlegen/sykehuset.

Fastende blodprøver betyr at du ikke skal ha spist eller drukket (bortsett fra vann) siden kvelden før, når du kommer hit for å ta blodprøve neste morgen.

Medikamentfastende betyr at du kan spise og drikke før du kommer, men det skal ha gått 12 timer siden du tok den aktuelle medisinen vi skal ta blodprøve for.

Vaksinering

Helsestasjon tar seg av reise- og barnevaksinasjon. I uke 41 vil det være influensavaksinering for pasienter i risikogruppen ved Geilo helsestasjon og på Vika eldresenter i Hol. Datoer og klokkelsett vil bli annonsert i Hallingdølen.

Nettstedet helsenorge.no

www.helsenorge.no kan du logge deg inn med Bank ID. Du kan også laste ned appen Helsenorge.

Her finner du:

- Oversikt over mine e-resepter
- Barns e-resepter
- Min fastlege, mulighet å bytte fastlege

- Kjernejournal

- Søker refusjon for pasientreiser
- Mine egenandeler
- Mine vaksiner

Du kan også bestille helsetrygdkort og melde bivirkninger.

Timebestilling

Du kan bestille legetime hos din fastlege via internett, ringe eller komme innom legesenteret. Fastlegene har timebok med tilgjegelige timer tilgjengelig på internettsiden www.legegeilohol.no. Du kan også laste ned appen Helserespons, hvor du kan bestille time. Hvis du heller vil snakke med oss, kan du ringe eller komme innom legesenteret. 
Tjenesten er gratis.

Reseptbestilling 

Skal du fornye dine faste medisiner så bestill i god tid før det er tomt. Reseptene blir sendt elektronisk til en sentral database som apotekene har tilgang til. Du kan hente ut dine medisiner på det apoteket du ønsker.
Slik kan du bestille resepter på faste medisiner:
Du kan bestille resepter på faste medisiner via appen helserespons, nettsiden legegeilohol.no eller ringe / komme innom legesenteret. Du kan også SMS til 2097. Start meldingen med HOL. Etterfulgt av : fødselsdato, ditt navn, preparatnavn/styrke/dosering. (Unngå sensitiv informasjon).
Tjenesten er gratis.

E-resept

E- resept betyr elektronisk resept. Resepten vil være tilgjengelig fra alle apotek/ bandasjister i Norge.

E- resept øker sikkerheten og forenkler hverdagen for befolkningen, leger, apotek og bandasjister.

Både faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldig kombinasjon av legemidler reduseres.

Legen sender resepten elektronisk til en sentral database (reseptformidleren). Du får ingen papirresept, men kan få en utskrift som viser legemidler og andre varer du bruker. Det er ingen egenandel på e-reseptbestilling.

Du kan også gå inn på www.mineresepter.no som gir en oversikt over gyldige e-resepter.

Mer informasjon finnes på www.eresept.no og www.helsenorge.no

Hvordan personopplysningene dine blir behandlet kan du lese om her i lenken.
I forbindelse med oppstart av e-resept er legene avhengig av muntlig samtykke fra pasientene for å kunne se resepter skrevet ut av andre leger, sykehus og legevakt. Dette for at vi skal kunne gi mer forsvarlig og oppdatert helsehjelp til våre pasienter.   

Vi ber derfor om at pasienter som ikke samtykker til dette gir beskjed om det ved bestilling av resepter eller på time. Det vil ikke bli spurt spesifikt om dette ved hver bestilling.   

Det er også åpnet en mulighet for å se hvilke resepter som er blitt hentet ut fra apoteket. Dette krever også pasientens samtykke, og vil bli forespurt der det skulle være aktuelt.