Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koordinerende enhet

Kontaktperson: Berit Neslein

Tittel: Leder

Henvendelsesskjema til Koordinerende enhet finner du her

Informasjonsbrosjyre om Koordinerende enhet

Les mer om habilitering, rehabilitering, individuell plan, koordinator og Koordinerende enhet på Helsedirektoratet sine nettsider

Les mer om habilitering, rehabilitering, individuell plan, koordinator og Koordinerende enhet på Vestre Viken HF sine nettsider

Les mer om habilitering, rehabilitering, individuell plan, koordinator og Koordinerende enhet på Helse Sør-Øst sine nettsider

Koordinerende enhet (KE) i Hol kommune skal bidra til at personer med behov for sammensatte og langvarige tjenester får sine tjenester på en koordinert og planlagt måte.

Personer med behov for sammensatte og langvarige tjenester, deres pårørende eller tjenesteytere kan ta kontakt med KE. Bruk henvendelsesskjema eller ta direkte kontakt.

KE skal ha god oversikt over både kommunens og spesialisttjenestens tilbud til målgruppen.

KE har overordnet ansvar for individuell plan.

KE skal utvikle og kvalitetssikre rutiner for utarbeidelse av individuelle planer.

KE skal også gi veiledning og opplæring til koordinator og til annet personale som involveres i arbeidet med individuell plan.

KE skal sørge for at det oppnevnes en koordinator dersom det er behov.

I Hol kommune er KE organisert innenfor helse- og sosialetaten. KE har et utstrakt samarbeid med alle avdelinger innen helse- og sosialetaten, d.v.s. legetjenesten, helsestasjonen, fysio- og ergoterapitjenesten, avdeling for psykisk helse, pleie- og omsorgstjenesten, miljøterapitjenesten, barneverntjenesten og NAV. Videre samarbeider KE med grunnskoler, barnehager, videregående skoler, PPT, Oppfølgingstjenesten og attføringsbedrifter.

 

Individuell plan og koordinator

Tjenestebeskrivelse for individuell plan og koordinator

Formål med tjenesten

Dersom en person har behov for langvarige og sammensatte tjenester, kan en individuell plan bidra slik at tjenestene blir koordinert og godt planlagt. Det kan også oppnevnes en koordinator som bistår i prosessen med individuell plan. Koordinator kan brukes selv om personen ikke har individuell plan.

Hvem kan få tjenesten

Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan få individuell plan og/ eller koordinator. Kravet til hva som oppfattes som langvarig og koordinert vil variere og må vurderes individuelt.

Tjenestens innhold

En individuell plan skal beskrive personens behov og mål, tiltak som skal iverksettes, hvem som er ansvarlig for hva og når tiltakene skal evalueres. Dersom personen ikke ønsker at det utarbeides individuell plan, har vedkommende fortsatt krav på at tjenestene gis på en koordinert og planlagt måte. En koordinator hjelper personen i prosessen med individuell plan eller på andre måter bistår med koordinering og planlegging.

Hva du kan forvente av oss

  • Du får informasjon, råd og veiledning. Du får vurdert om du har rett til individuell plan og koordinator.
  • Din koordinator vil samarbeide tett med deg om det dere er blitt enige om.
  • Vi overholder vår taushetsplikt.
  • Vi innhenter samtykke fra deg både ved eventuell oppretting av individuell plan og for å samarbeide og utveksle nødvendig informasjon.

Hva vi forventer av deg

  • Du gir relevant informasjon om dine ønsker og behov.
  • Du deltar aktivt i planprosessen.
  • Du setter deg inn i og følger opp vedtak og planer.
  • Du sier ifra om hva du ikke er fornøyd med
  • Dersom du ikke selv kan eller ønsker å delta aktiv, kan du velge en person som skal representere deg.

Praktiske opplysninger

Dersom du ønsker å få utarbeidet en individuell plan og /eller har behov for en koordinator, kan du kontakte koordinerende enhet. Kontakten gjøres ved å sende utfylt henvendelsesskjema eller ta direkte kontakt. Koordinerende enhet vil vurdere ditt behov for individuell plan og koordinator. Dersom du allerede har kontakt med noen i hjelpeapparatet, kan du også be vedkommende hjelpe deg slik at du får kontakt med koordinerende enhet.

Tjenesten er gratis.

Saksbehandlingstid

Henvendelser behandles fortløpende, og du skal høre fra koordinerende enhet innen en måned etter at koordinerende enhet har mottatt din henvendelse.

Klageadgang

Hvis du ikke får medhold i ditt ønske om individuell plan, kan du klage etter pasient- og brukerrettighetsloven, § 7-2. Send klagen til koordinerende enhet, og dersom du fortsatt ikke får medhold, sendes klagen til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Leder koordinerende enhet

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet mobil 95 98 04 92

Dato oppdatert

01.09.16

Rutiner for individuell plan og koordinator

Pasienter og brukere med behov for koordinerte og langvarige tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan og få oppnevnt koordinator.

Planen skal bidra til kartlegging, samordning og planlegging av mål, tiltak og ansvar.

Med begrepet «langvarige tjenester» menes det at behovet må ha en viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal strekke seg over et visst antall måneder eller år. Med begrepet «koordinerte tjenester» menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester. Det må i alle tilfeller foretas en individuell vurdering av personens behov for individuell plan.

Kommunen har plikt til å utarbeide en slik plan når det er påkrevet, men det skal foreligge et samtykke fra personen det gjelder.  Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i planarbeidet når de er involvert.

Hol kommune benytter nettbasert individuell plan.

Ved behov for individuell plan og koordinator, kontaktes Koordinerende enhet i kommunen.