Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koordinerende enhet

Kontaktperson: Berit Neslein

Tittel: Leder

 

Koordinerende enhet (KE) skal bidra til samordning av tjenestene for personer med behov for sammensatte og langvarige tjenester.

Personen selv, pårørende/foresatte eller tjenesteytere kan ta kontakt med KE. Bruk henvendelsesskjema eller ta direkte kontakt.

KE har blant annet følgende oppgaver:

•        oppnevning av koordinator og oppretting av individuell plan og /eller ansvarsgruppe
•        opplæring og veiledning av koordinator
•        systemansvar for individuell plan
•        ha oversikt over både kommunen og spesialisthelsetjenesten sine tilbud til målgruppen
•        være sikkerhetsnett ved å sikre at personer med behov for koordinerte tjenester skal motta hjelpen på et samordnet og
          planlagt måte

I Hol kommune er KE organisert som et team innenfor helse- og omsorgsetaten. KE har et utstrakt samarbeid med alle avdelinger innen helse- og omsorgsetaten, d.v.s. legetjenesten, helsestasjonen, fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helsetjeneste, pleie- og omsorgstjenestene og miljøterapitjenesten. Videre samarbeider KE med barnehager, grunnskoler, videregående skoler, pedagogisk psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten, barneverntjenesten, NAV og attføringsbedrifter.

KE har kontorer i tilknytning til Familiehuset på Geilo.

Kontakt:
Berit Neslein, epost; berit.neslein@hol.kommune.no, tlf. 95980492

 

Tjenestebeskrivelse for individuell plan og koordinator

Formål med tjenesten

Dersom en person har behov for langvarige og sammensatte tjenester, kan en individuell plan bidra slik at tjenestene blir koordinert og godt planlagt. Det kan også oppnevnes en koordinator som bistår i prosessen med individuell plan. Koordinator kan brukes selv om personen ikke har individuell plan.

Hvem kan få tjenesten

Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan få individuell plan og/ eller koordinator. Kravet til hva som oppfattes som langvarig og koordinert vil variere og må vurderes individuelt.

Tjenestens innhold

En individuell plan skal beskrive personens behov og mål, tiltak som skal iverksettes, hvem som er ansvarlig for hva og når tiltakene skal evalueres. Dersom personen ikke ønsker at det utarbeides individuell plan, har vedkommende fortsatt krav på at tjenestene gis på en koordinert og planlagt måte. En koordinator hjelper personen i prosessen med individuell plan eller på andre måter bistår med koordinering og planlegging.

Hva du kan forvente av oss

  • Du får informasjon, råd og veiledning. Du får vurdert om du har rett til individuell plan og koordinator.
  • Din koordinator vil samarbeide tett med deg om det dere er blitt enige om.
  • Vi overholder vår taushetsplikt.
  • Vi innhenter samtykke fra deg både ved eventuell oppretting av individuell plan og for å samarbeide og utveksle nødvendig informasjon.

Hva vi forventer av deg

  • Du gir relevant informasjon om dine ønsker og behov.
  • Du deltar aktivt i planprosessen.
  • Du setter deg inn i og følger opp vedtak og planer.
  • Du sier ifra om hva du ikke er fornøyd med
  • Dersom du ikke selv kan eller ønsker å delta aktiv, kan du velge en person som skal representere deg.

Praktiske opplysninger

Dersom du ønsker å få utarbeidet en individuell plan og /eller har behov for en koordinator, kan du kontakte koordinerende enhet. Kontakten gjøres ved å sende utfylt henvendelsesskjema eller ta direkte kontakt. Koordinerende enhet vil vurdere ditt behov for individuell plan og koordinator. Dersom du allerede har kontakt med noen i hjelpeapparatet, kan du også be vedkommende hjelpe deg slik at du får kontakt med koordinerende enhet.

Tjenesten er gratis.

Saksbehandlingstid

Henvendelser behandles fortløpende, og du skal høre fra koordinerende enhet innen en måned etter at koordinerende enhet har mottatt din henvendelse.

Klageadgang

Hvis du ikke får medhold i ditt ønske om individuell plan, kan du klage etter pasient- og brukerrettighetsloven, § 7-2. Send klagen til koordinerende enhet, og dersom du fortsatt ikke får medhold, sendes klagen til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Leder koordinerende enhet

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet mobil 95 98 04 92

 

 

Henvendelsesskjema til Koordinerende enhet finner du her

Informasjonsbrosjyre om Koordinerende enhet

Rutiner for individuell plan og koordinator

Pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne

Her kan du lese mer om habilitering, rehabilitering, individuell plan, koordinator og Koordinerende enhet på Helsedirektoratet sine nettsider