Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hjemmetjenesten

 

Søknad og henvendelsesskjema helse og omsorgstjenester

 

Tjenestebeskrivelse for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Formål med tjenesten

Brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til å gi mennesker med assistansebehov mulighet til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonsnedsettelse. Med BPA skal man i størst mulig grad kunne ivareta plikter, interesser, behov og ønsker som alle andre samfunnsborgere.

Hvem kan få tjenesten

 • Dersom du er under 67 år og har omfattende bistandsbehov.
 • Dersom du mottar tjenester på 32 timer eller mer pr. uke har du krav på å få tjenestene organisert som BPA.
 • Dersom du mottar tjenester på 25 til 32 timer, kan du få et vedtak om BPA. Kommunen skal innhente dine synspunkter, men det er kommunen som avgjør hvilken tjeneste som skal innvilges.

 Organisering av tjenesten

 • Arbeidsgiveransvaret i en BPA - ordning kan organiseres på ulike måter. Kommunen kan ivareta arbeidsgiveransvaret selv, inngå avtale med andre offentlige eller private aktører om å tilby BPA og herunder å ivareta arbeidsgiveransvaret eller BPA brukeren kan selv ivareta dette ansvaret.
  Det er likevel opp til kommunen å ta den endelige avgjørelsen. Dette er ikke en del av enkeltvedtaket, og kan dermed ikke påklages.
 • Når praktisk bistand og opplæring organiseres som en BPA-ordning, er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som er arbeidsleder for assistentene Det er et krav fra kommunen at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

Hva kan du forvente av oss?

Hol kommune følger opp at kvaliteten på tjenestene som leveres er i henhold til lover, forskrifter, rundskriv og ditt enkeltvedtak.

Hva vi forventer av deg som arbeidsleder og tjenestemottaker i en BPA-ordning?

Du skal gjennomgå opplæring som arbeidsleder i BPA-ordning. Der vil du få nødvendig kunnskap om hva ansvaret som arbeidsleder innebærer.

Praktiske opplysninger om søknad

 • Søknad sendes til Hol kommune. Det er en fordel om søknaden er tydelig og detaljert når man beskriver sine behov.
 • Beslutter kommunen å gi tjenester i form av BPA, skal det lages et enkeltvedtak som beskriver omfang, varighet og hvordan tjenesten organiseres
 • Avslag skjer i form av et enkeltvedtak som begrunner kommunens beslutning. Det opplyses om klageadgang og klagefrist

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32235200, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder miljøterapitjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

 

 

Tjenestebeskrivelse for dagtilbud  - dagsenter for hjemmeboende med demens 

Formål med tjenesten

 Tjenesten er et tilbud til personer med demens som kan ha behov for:

 • å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme
 • aktivisering og rehabilitering
 • avlastning for pårørende

Hvem kan få tjenesten

Hjemmeboende personer som er under utredning eller har diagnosen demens

Målsetting for tjenesten

Brukerne skal oppleve trivsel, trygghet, tilhørighet. Den enkeltes identitet og integritet skal ivaretas og det skal legges til rette, både individuelt og sammen med andre, for mestring.

Tjenestens innhold

Brukerne kan være på dagtilbudet 1 til 4 dager hver uke, og vi har plass til 7-8 brukere hver dag. Aktivitetene varierer noe etter årstid, men er består ofte av daglige gjøremål som; forberede måltider, dekke på/av bordet, handle, ta inn ved, fyre i ovnen, stryke, bake, vann og stell av blomster. Vi synger gjerne, hører på musikk og det blir lest høyt fra både aviser, blader og bøker. Vi spaserer turer i nærmiljøet eller vi kombinerer det med en biltur. Vi reiser også på turer til kjente steder i kommunen som vekker minner hos brukerne, det kan være en støl, ei hytte et vann - eller vi besøker steder vi ikke har vært før. Vi benytter oss av diverse kulturtilbud som f.eks kunstutstillinger, musikk/sangunderholdning og vi besøker museer, kirker og andre bygninger.

Hva du kan forvente av oss 

 • Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Vi kan gi informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent  dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven 

Ved vedtak:  

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt. 

Hva vi forventer av deg 

 • Du søker om tjenesten.
 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte. 

Saksbehandlingstid  

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven.

Praktiske opplysninger 

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Dagsatsen vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år. 

Klageadgang 

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.   

Ansvarlig for tjenesten

Helse og omsorgstjenesten 

Kontaktinformasjon  

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

 

 

Tjenestebeskrivelse for hjemmehjelp

Formål med tjenesten

Tjenesten inneholder nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til dagliglivets gjøremål slik at du kan klare deg i egen bolig.

Hvem kan få tjenesten

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av nedsatt funksjonsevne. Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Tjenesten gis kun til de som har bostedsadresse i Hol kommune.

Tjenestens innhold

Det er kommunen som i samarbeid med søkeren, bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Hva du kan forvente av oss

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.
 • Din søknad fører til en grundig og faglig forsvarlig vurdering av ditt behov for hjemmehjelp og hvilke tiltak som skal iverksettes, i samråd med deg/din representant.
 • Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg/din representant, med respekt for dine ønsker og etter faglig vurdering.

Hva vi forventer av deg

 • Du må selv søke tjenesten.
 • Du forteller oss under kartleggingen hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du må sette deg inn i vedtaket ditt der det står hvilke tjenester du har fått innvilget.
 • Du må ha støvsuger og annet rengjøringsutstyr som er funksjonelt og ergonomisk.
 • Du må selv holde diverse rengjøringsmidler tilgjengelig for hjemmehjelpen. Vi har ikke mulighet til å «lufte» tepper.
 • Du/din representant må gi beskjed dersom avtalen med hjemmehjelpen ikke kan overholdes, for eksempel på grunn av at du er bortreist.
 • Du som har husdyr, må være forberedt på at enkelte ansatte i omsorgstjenesten ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.
 • Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi oss tillatelse til å sette opp en nøkkelboks.
 • Du må fortelle oss hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du små si ifra hva du ikke er fornøyd med.
 • Dersom du røyker, skal dette ikke forekomme når hjemmetjenesten er hos deg.
 • Du må respektere at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.

Dersom det etter vurdering konkluderes med behov for hjelpemidler for å utføre fullt forsvarlig tjeneste, skal dette oppbevares i hjemmet, jf Arbeidsmiljøloven.

Tjenester kan kun tilbys i bolig når det er brøytet og kjørbar vei helt frem. Eventuell bomavgift faktureres. Kommunen forbeholder seg retten til å tilby tjenester på andre måter, så lenge dette er forsvarlig.

Praktiske opplysninger

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf.forvaltningsloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag
Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol
Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert
01.09.16

Tjenestebeskrivelse for hjemmesykepleie

Formål med tjenesten

Tjenesten kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthåndtering osv. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. Sykepleie i hjemmet

Hvem kan få tjenesten

Eldre, syke, funksjonshemmede m.m. Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie. Du som bor eller oppholder deg i Hol kommune og som på grunn av helsesvikt har behov for sykepleie i hjemmet. Det vurderes om du fyller vilkårene for tildeling av hjemmesykepleie etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Tjenestens innhold

 • Hjemmesykepleien skal bidra til at du får ivaretatt dine grunnleggende helse- og pleiebehov. Dette kan for eksempel være:
 • Hjelp til personlig hygiene og naturlige funksjoner
 • Av- og påkledning
 • Tilrettelegging av måltider og kostveiledning
 • Oppvarming av ferdig tilberedt middag
 • Assistanse til legemiddelhåndtering
 • Sårbehandling (om du ikke kan benytte legekontoret ), kateterisering etc
 • Informasjon, råd, hjelp og veiledning som bidrar til aktivitet og slik at du klarer mer selv
 • Helsehjelpen gis i samarbeid med blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, lege og tannlege. Hjemmesykepleie utføres av eller under veiledning av autorisert helsepersonell.

Hva du kan forvente av oss

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Ved vedtak:

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

Din søknad fører til en grundig og faglig forsvarlig vurdering av ditt behov for hjemmesykepleie og hvilke tiltak som skal iverksettes, i samråd med deg/din representant.

Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg/din representant, med respekt for dine ønsker og etter faglig vurdering.

Du vil bli orientert så raskt som mulig dersom det blir endring i avtalen.

Hva vi forventer av deg

 • Du må selv søke tjenesten.
 • Du setter deg inn i vedtaket ditt.
 • Du stiller deg positiv til å oppbevare og bruke ergonomiske hjelpemidler som hjemmesykepleien har behov for å benytte. Dette for å sikre deg og for å forebygge arbeidsbelastninger.
 • Du/din representant gir beskjed dersom avtalen med hjemmesykepleien ikke kan overholdes, for eksempel på grunn av at du er bortreist.
 • Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.
 • Du som har husdyr, må være forberedt på at enkelte ansatte i omsorgstjenesten ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.
 • Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi oss tillatelse til å sette opp en nøkkelboks.
 • Du forteller oss hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.
 • Dersom du røyker, skal dette ikke forekomme når hjemmesykepleien er hos deg.
 • Dersom det etter vurdering konkluderes med behov for hjelpemidler for å utføre fullt forsvarlig tjeneste, skal dette oppbevares i hjemmet, jf Arbeidsmiljøloven.
 • Hjemmesykepleien har ikke mulighet for å følge deg til lege eller på sykehus

Tjenester kan kun tilbys i bolig når det er brøytet og kjørbar vei helt frem. Eventuell bomavgift faktureres. Kommunen forbeholder seg retten til å tilby tjenester på andre måter, så lenge dette er forsvarlig.

Praktiske opplysninger

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Betaling: Hjemmesykepleie og nøkkelboks er gratis.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf Forvaltningsloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for individuell plan og koordinator

Formål med tjenesten

Dersom en person har behov for langvarige og sammensatte tjenester, kan en individuell plan bidra slik at tjenestene blir koordinert og godt planlagt. Det kan også oppnevnes en koordinator som bistår i prosessen med individuell plan. Koordinator kan brukes selv om personen ikke har individuell plan.

Hvem kan få tjenesten

Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan få individuell plan og/ eller koordinator. Kravet til hva som oppfattes som langvarig og koordinert vil variere og må vurderes individuelt.

Tjenestens innhold

En individuell plan skal beskrive personens behov og mål, tiltak som skal iverksettes, hvem som er ansvarlig for hva og når tiltakene skal evalueres. Dersom personen ikke ønsker at det utarbeides individuell plan, har vedkommende fortsatt krav på at tjenestene gis på en koordinert og planlagt måte. En koordinator hjelper personen i prosessen med individuell plan eller på andre måter bistår med koordinering og planlegging.

Hva du kan forvente av oss

 • Du får informasjon, råd og veiledning. Du får vurdert om du har rett til individuell plan og koordinator.
 • Din koordinator vil samarbeide tett med deg om det dere er blitt enige om.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Vi innhenter samtykke fra deg både ved eventuell oppretting av individuell plan og for å samarbeide og utveksle nødvendig informasjon.

Hva vi forventer av deg

 • Du gir relevant informasjon om dine ønsker og behov.
 • Du deltar aktivt i planprosessen.
 • Du setter deg inn i og følger opp vedtak og planer.
 • Du sier ifra om hva du ikke er fornøyd med
 • Dersom du ikke selv kan eller ønsker å delta aktiv, kan du velge en person som skal representere deg.

Praktiske opplysninger

Dersom du ønsker å få utarbeidet en individuell plan og /eller har behov for en koordinator, kan du kontakte koordinerende enhet. Kontakten gjøres ved å sende utfylt henvendelsesskjema eller ta direkte kontakt. Koordinerende enhet vil vurdere ditt behov for individuell plan og koordinator. Dersom du allerede har kontakt med noen i hjelpeapparatet, kan du også be vedkommende hjelpe deg slik at du får kontakt med koordinerende enhet.

Tjenesten er gratis.

Saksbehandlingstid

Henvendelser behandles fortløpende, og du skal høre fra koordinerende enhet innen en måned etter at koordinerende enhet har mottatt din henvendelse.

Klageadgang

Hvis du ikke får medhold i ditt ønske om individuell plan, kan du klage etter pasient- og brukerrettighetsloven, § 7-2. Send klagen til koordinerende enhet, og dersom du fortsatt ikke får medhold, sendes klagen til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Leder koordinerende enhet

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet mobil 95 98 04 92

 

Tjenestebeskrivelse for matombringing

Formål med tjenesten

Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. Tjenesten er et tilbud som skal forebygge ernæringssvikt hos hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som ikke selv greier å lage middag.

Hvem kan få tjenesten

Mennesker som grunnet funksjonssvikt ikke er i stand til å tilberede egen middag og/eller ikke får hjelp til dette av pårørende eller annen instans.

Du som er eldre og/eller funksjonshemmet.

 

Tjenestens innhold

Middag bestilles for minimum 4 uker med så mange middager du ønsker for hver uke.

Middag etter meny leveres som kjølevare i miljøvennlig porsjonspakning.

Hjemmetjenesten kjører ut middag 2 ganger i uken • Det er 2 faste dager for utlevering av mat som utkjøres. Tidspunktet for levering avtales.

Har du behov for hjelp til oppvarming og servering av middag, må du ta kontakt med omsorgstjenesten.

 

Hva du kan forvente av oss

Middagen er tilberedt på tradisjonell måte, hvor vi kun benytter førsteklasses råvarer.

Kjøkkenet følger til enhver tid gjeldende lovverk og retningslinjer for produksjonsmåte og ernæringssammensetning.

Maten har minst én ukes holdbarhet forutsatt oppbevart i kjøleskap, se dato på pakningen.

Du kan bestille mat som er spesiallaget for allergikere, moset mat, etc.

Dersom det av uforutsette grunner blir vesentlige endringer i menyen eller tidspunkt for levering, skal du informeres om dette snarest.

Tjenestene ytes med respekt for deg og ditt hjem.

Vi overholder vår taushetsplikt.

Vi mottar og behandler eventuelle klager.

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Du oppbevarer maten i kjøleskap som holder max 4 grader Celsius.

Du følger bestillingsrutinene og er til stede når maten blir levert. Se også eget skriv. Informasjon til brukere som har vedtak om utkjøring av middag.

Du gir beskjed min 10 dager før om du reiser bort og maten skal avbestilles i en periode. Om du blir innlagt på sykehus er det viktig at du informerer oss så vi kan avbestille maten.

Du ringer hjemmetjenesten og gir beskjed dersom du ikke
mottar maten innen avtalt tid.

Du som har husdyr må være forberedt på at enkelte i omsorgstjenesten ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.

Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi tillatelse til oppsetting av nøkkelboks.

 

Praktiske opplysninger

Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.

Du betaler kun for mottatt mat, men kan faktureres dersom du ikke har gitt beskjed om at du ikke er tilstede ved avtalt levering.

 

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for omsorgsbolig

Formål med tjenesten

En omsorgsbolig med husbankfinansiering er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen er beboerens eget hjem, og hjemmetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende. En tilrettelagt bolig, hvor ditt funksjonsnivå i utførelsen av daglige gjøremål opprettholdes eller bedres.

Hvem kan få tjenesten

Pleietrengende og funksjonshemmede.

Du som har en varig nedsatt funksjonsevne. Som søker til omsorgsbolig i Hol kommune vil din søknad bli vurdert i forhold til ledige boliger i hele kommunen.

Vi benytter ikke ventelister som tildelingsgrunnlag.

 

Tjenestens innhold

Boligen er utformet med livsløpsstandard. Den er oftest tilknyttet et boligfellesskap. Noen omsorgsboliger er forbeholdt brukergrupper med egne kriterier for tildeling.

I en omsorgsbolig får du tilgang til tekniske løsninger som letter hverdagen din.

Boligen er ikke fast bemannet. Omsorgstjenester er ikke knyttet til boligen og må søkes individuelt.

 

Hva du kan forvente av oss

Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Søker må bo i kommunen.

Søker må ha behov for helsetjenester.

Søker må ha et særlig stort hjelpebehov og/eller ha særlig nytte av nærhet til institusjonen, nå eller i nær fremtid.

Søker bør kunne bruke trygghetsalarm.

Søker må selv ønske omsorgsbolig.

Du gjør deg kjent med hvor kommunens omsorgsboliger ligger.

 

Praktiske opplysninger

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søknaden.

Det må være ledig omsorgsbolig i kommunen.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Beboerne betaler husleie til kommunen

Det gis mulighet for bostøtte etter gjeldende regler. Bostøtten er regulert etter inntekt.

Servicetorget er behjelpelig med informasjon om tildelingskriterier og utfylling av søknad.

Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.

 

Saksbehandlingstid

Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Kontakt boligkontoret/Servicesenteret.

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta et svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven.

Du kan også kontakte Pasientombudet i Vestfold, tlf.33 34 77 90, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32235200, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Helse og omsorgstjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for omsorgsstønad

Formål med tjenesten

Hovedformålet med omsorgsstønadsordningen er å bidra til best mulig omsorg for de som

treng hjelp i dagliglivet og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette

omsorgsarbeidet.(Sosial- og helsedepartementets rundskriv I-42/98)

 

Omsorgstønad er et økonomisk bidrag til den som yter et særlig tyngende omsorgsarbeid, men tar ikke sikte på å gi omsorgsyter full lønn for hver time som arbeides.

 

Hvem kan få tjenesten

Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid for en nærstående person. Det kan være ektefelle, barn, foreldre eller andre som utfører slike omsorgsoppgaver.

Momenter som tas i betraktning er blant annet:

 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • Om omsorgsarbeidet strekker seg over et stort antall timer pr. måned
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • Om fordelingen over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden  
 • Om omsorgsarbeidet har ført til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid  
 • Om omsorgsgiver har omsorg for mer enn en person
 • Om omsorgsgiver har omsorgsplikt. Kun foreldre har omsorgsplikt for mindreårige barn. Det vil være aktuelt med omsorgslønn dersom omsorgen klart overstiger vanlig omsorg for barn på samme alder
 • Gjelder omsorgsarbeidet nødvendige omsorgsoppgaver, i den forstand at brukeren har et hjelpebehov som ellers må ivaretas av kommunen

 

Kommunen har plikt til å ha en omsorgsstønadsordning, men ingen har en ubetinget rett til å få dette. Kommunen kan tilby andre tjenester for å dekke omsorgsbehovet.

Både omsorgsgiver og -mottaker kan søke om omsorgstønad , og de er alltid begge parter i saken etter forvaltningsloven.

Tjenestens innhold

Utmålingen av omsorgstønad baserer seg på en vurdering av omsorgsoppgavene og øvrige tjenester.

Både bruker og kommune må vurdere om omsorgstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.

Det inngås avtale mellom kommunen og den som yter omsorgen om et arbeidsforhold.

Hva kan du forvente av oss

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg,  koordinerer vi tjenestene du får.
 • Vi lytter til deg og hva  du uttrykker som dine behov og ønsker.
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem.
 • Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven.
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.
 • Du får utbetalt lønn den 12. i hver måned
 • Du vil bli kontaktet for revurdering av vedtaket minst en gang pr. år

 

Hva vi forventer av deg

 • Det forventes at du som mottar omsorgstønad yter forsvarlig og godt omsorgsarbeid overfor tjenestemottaker
 • Den som mottar  omsorgstønad, plikter å opplyse om endringer i tjenestemottakers eller hjelperens situasjon, og om flytting til annen kommune. I slike tilfeller vil omsorgstønaden bli vurdert eller endret.
 • Du som tjenestemottaker må informere Hol kommune om du mottar hjelpestønad fra NAV som trekkes ifra på omsorgstønaden.
 • Du som mottar omsorgstønad må signere en arbeidsavtale.

 

Forhold til hjelpestønad:

Hol kommune stiller som krav at det søkes hjelpestønad fra Nav før søknad om omsorgstønad behandles. Når søknad til NAV er sendt behandler kommunen søknad om omsorgstønad, og fatter vedtak der det tas forbehold om endring når Nav har fattet sitt vedtak.

Kommunen kan ta hensyn til innvilget hjelpestønad ved utmåling av omsorgstønad. Det vil si at kommunen kan trekke fra hjelpestønaden du evt. får fra NAV hvis denne er gitt for samme omsorgsarbeid. Vanligvis vil verken hjelpestønad eller omsorgstønad gi full betaling for det omsorgsarbeidet som faktisk utføres.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32235200, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Helse- og omsorgsetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, tjenestetildeling- og samordningsteam, Geilovegen 24, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for trygghetsalarm

Formål med tjenesten

Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet i hjemmesituasjon.

Trygghetsalarmer kan installeres til analog telefon og mobil telefon

Om du har akutt behov for hjelp må du ringe 113

Tjenestens innhold

Du får kontakt med hjelpeapparatet hele døgnet

Hvem kan få tjenesten

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Den som får tildelt trygghetsalarm må av helsemessige grunner ha en høy risiko for å skade seg, og som følge av det være ute av stand til å tilkalle hjelp per telefon.

Trygghetsalarm tildeles etter vurdering av ditt funksjonsnivå, din sykdom og/eller din alder. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Du har en alvorlig sykdom hvor behov for hjelp kan oppstå.

Du har en sykdom som hindrer deg i å betjene telefon/mobiltelefon.

 

Hva du kan forvente av oss

Du får informasjon, råd og veiledning etter behov.

Omsorgstjenesten tildeler trygghetsalarm etter kartlegging av din livssituasjon.

Kartleggingen skjer i samarbeid med deg.

 Du får innsyn i saken etter Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.

Du må gi oss opplysninger om din tilstand slik at vi kan yte deg hjelp.

Du må ha nøkkelboks ved inngangsdør.

Du må bære alarmsmykket hele tiden.

Du må kunne forstå og bruke alarmen.

 

Praktiske opplysninger

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller andre kan hjelpe deg hvis det er behov for det. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Servicesenteret er behjelpelig med informasjon og utfylling av søknad. Du kan også kontakte omsorgstjenestene direkte.

Skjema for henvendelse om behov for helse- og omsorgstjenester finner du på kommunens nettside her:   http://www.hol.kommune.no/helse-og-omsorg/henvendelses--og-soknadsskjema/

Betaling:
• Nøkkelboks er gratis.
• Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år. Det faktureres for hele måneder

Saksbehandlingstid

Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven § 11 a.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Betalingssatser helse, omsorg og pleie

Demensomsorg

Kreftomsorg