Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Helsestasjonstjenester

Besøksadresse:

Trekanten 2H
3580 Geilo

Telefon: 32 09 22 65

Vi er på Facebook     Geilo helsestasjon

 

Helsestasjonen holder til i lokaler i Trekanten 2H, (i underetasjen på Geilotun).

 

Vaksinering

INFLUENSAVAKSINASJON 2019

Vaksinasjonsdager for personer i risikogruppen:

 

Onsdag 23. oktober        kl. 09.00 - 15.00 på Geilo helsestasjon

Mandag 28. oktober       kl. 09.00 - 15.00 på Geilo helsestasjon

Torsdag 31. oktober       kl. 09.00 - 11.00 på Vika i Hol

 

Her finner du informasjon, råd, nyheter og statistikk om den årlige sesonginfluensaen fra Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/

 


                                                                                                                                                                                                

Priser 2019 utenlandsvaksinering og reisemedisin

 

Under helsestasjonen er følgende tjenester organisert

Jordmortjenesten, Helsestasjon for barn 0 - 5 år, Skolehelsetjenesten for elever 5 - 20 år, Helsestasjon for ungdom, Helsetilbud til flyktninger og asylsøkere, Psykisk helse for barn og unge, Utenlandsvaksinering og reisemedisin

Tjenestebeskrivelse for helsestasjonstjenesten

Formål med tjenesten

Målet er å fremme folkehelse og trivsel, og forebygge sykdom. Samt opplysning om hva den enkelte selv kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet.

Hvem kan få tjenesten

Barn

Ungdom

Voksne

Tjenestens innhold

Helsestasjonstjenesten tilbyr (se egne tjenestebeskrivelser):

Svangerskapsomsorg

Beredskap- og følgetjeneste for gravide og fødende

Helsestasjon for barn 0-5 år

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ungdom

Psykisk helse for barn og unge

Smittevern

Reisevaksiner og influensavaksiner

Helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Gruppetilbud ved behov, grupper for ungdom, foreldreveiledningsgrupper, grupper for barn av psykisk syke foreldre, gruppetilbud ved for eksempel sorg, skilsmisser og andre forhold etter behov

Hva du kan forvente av oss

Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

Å delta og få innflytelse i det som angår deg

Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

Få veiledning i foreldrerollen

Få kunnskap om barns utvikling og helse

Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer

Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

At taushetsplikten overholdes

At vi handler dersom barn lider nød

At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss

At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med

At du bruker din fastlege ved sykdom og behandling

At du møter til avtale eller sier ifra hvis tiden ikke passer

Barn og ungdom kan snakke med oss om:

Vennskap, mobbing

Pubertet, ungdomstid og seksualitet/seksuell identitet

Kropp, følelser og tanker

Prevensjon, graviditet og fødsel

Kosthold og mat

Det du er redd for

Hvordan ta vare på helsen og unngå sykdom

Ensomhet og isolasjon

Rus

Foreldre/foresatte kan ta opp:

Oppdragelse av barn

Syn, hørsel og språkutvikling

Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet

Kosthold og ernæring

Hygiene

Samliv

Søvn

Prevensjon, graviditet, fødsel og amming

Rus

Barnets utvikling og vekst

Sorg og tap

Hvordan bevare helse og unngå sykdom

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

 

Klageadgang

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode helsesøster, jordmor eller lege om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom det ikke skjer, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker (Pasientrettighetsloven). Du kan også kontakte pasient og brukerombudet Buskerud, telefon 32 23 52 00, om saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon Trekanten 2 H 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

01.09.16

Tjenestebeskrivelse for helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Formål med tjenesten

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Hvem kan få tjenesten

 • Asylsøkere og flyktninger. Innenfor denne gruppen skal følgende personer gis spesiell oppmerksomhet og oppfølging:
 • Personer fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer
 • Personer som har vært utsatt for tortur og annen alvorlig psykisk eller fysisk traumatisering
 • Enslige personer uten familienettverk
 • Barn og unge som kommer alene til Norge
 • Gravide
 • Enslige forsørgere
 • Kvinner som har vært utsatt for voldtekt og annen seksualisert vold.
 • For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år uten lovlig opphold gir loven rett på akutt helsehjelp.

Hva kan du forvente av oss

 • Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Praktiske opplysninger

Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag. Kommunen vil selv sørge for at nyankomne innflyttere og asylsøkere og flyktninger i mottak får tilbud om helsetjenester, og det er derfor ikke nødvendig å søke om denne tjenesten.

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode helsesøster, jordmor eller lege om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom det ikke skjer, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker (Pasientrettighetsloven). Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet Buskerud, telefon 3223 5200, om saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

01.09.16

Jordmortjenesten

Tjenestebeskrivelse for svangerskapsomsorg / beredskaps- og følgetjeneste for gravide og fødende

Formål med tjenesten

Svangerskapskontroll på helsestasjonen av jordmor er først og fremst et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen tilbyr helseundersøkelser, rådgivning, opplysningsvirksomhet, prevensjonsveiledning samt samlivs- og foreldreveiledning.

Hvem kan få tjenesten

Alle gravide kvinner

Barnefar og eventuelt pårørende

 

Tjenestens innhold

Vanlig svangerskapskontroll med prøver og undersøkelser

Veiledning om svangerskapsrelaterte plager og levevaner som kan påvirke mor og foster

Undervisning om svangerskap, fødsel og barseltid

Fødselsforberedende kurskveld med den gravide og barnefar

Samtaler og veiledning ved fødselsangst

Informasjon om amming

Forberedelse til morsrollen

Informasjon om stønadsmuligheter

Prevensjonsveiledning

Hjemmebesøk og oppfølgingssamtale etter fødsel

Jordmor har tilbud om akupunkturbehandling etter uke 38

Jordmor henviser til ultralydundersøkelse og 2. linjetjenesten ved behov

Jordmor samarbeider med din fastlege, gynekolog, fødeavdeling, barselavdeling, helsesøstertjenesten, samt NAV etter behov

Jordmor benytter tolketjenesten

Du kan selv velge hvor du ønsker å gå til kontroll: hos din fastlege, hos jordmor eller en kombinasjon mellom lege og jordmor

Det anbefales 7-8 kontroller i et normalt svangerskap, og ultralydundersøkelse i uke 17-19. Første besøk hos jordmor/lege anbefales i uke 8-12.

 

Hva du kan forvente av oss

Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

Å delta og få innflytelse i det som angår deg og din partner/familie

Kunnskap om svangerskap, fødsel og barseltid

Samarbeid og kontakt med andre tjenester

Time til kontroll eller samtale innen en til to uker

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss

At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med

At du møter til avtale eller sier fra hvis tiden ikke passer

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Du behøver ikke å søke om å få svangerskapskontroll. Du kan henvende deg til den helsestasjonen for å bestille time.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar.

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon,, Trekanten 2 H,  3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

01.09.16

Jordmorvakt / følgetjeneste til sykehus

Det er vaktsamarbeid mellom jordmødrene i Hemsedal, Gol, Ål og Hol. Vakthavende jordmor kan nås på 90 67 10 90.
Jordmor er tilgjengelig 24t i døgnet. Hvis du likevel ikke får kontakt med jordmorvakta, ta kontakt med legevakt på 116117.

Svangerskapskontroll utføres i samarbeid mellom jordmor og den gravides fastlege.

Informasjon om svangerskapsomsorg fra Helsedirektoratet

Anbefalt opplegg for svangerskapskontroller i Hol ser du her.

Her finner du de offentlige anbefalingene fra Helsedirektoratet i forhold til svangerskap.

Gode råd fra Apotekforeningen til gravide og småbarnsforeldre.

 Her finner du informasjon fra NAV om permisjonsreglement og andre rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel. Herunder informasjon om farskap og morskap.

Svangerskapet er ingen sykdom, men det medfører økt belastning på kroppen å gå gravid. Som gravid har du krav på tilrettelegging på arbeidsplassen. Her finner du aktuell informasjon fra Arbeidstilsynet

Trygg trafikk har noen anbefalinger til gravide om sikring i bil.
Trygg trafikk har også informasjon om krav til sikring av barn i bil. Det finnes noen som leier ut bilbarnestoler.

Dersom du skal til kontroll på sykehus, har du rett til å få dekket reise minus egenandel. Her finner du informasjon om dine rettigheter i forbindelse med pasientreiser

Helsestasjonen arrangerer jevnlig temakvelder for gravide.
Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Helsestasjon for barn 0 - 5 år

Tjenestebeskrivelse for helsestasjon 0-5 år

Formål med tjenesten

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Helsestasjonene er et sted hvor foreldre kan henvende seg med små og store utfordringer  i hverdagen.

Hvem kan få tjenesten

Barn i alderen 0-5 år og deres foresatte.

Tjenestens innhold

 • Hjemmebesøk
 • Helseundersøkelser
 • Forebyggende psykososialt arbeid
 • Opplysningsvirksomhet
 • Vaksinasjoner i følge nasjonalt vaksinasjonsprogram.
 • Foreldreveiledning
 • Samarbeid om habilitering av barn med spesielle behov

Hva du kan forvente av oss

 • Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet
 • Å delta og få innflytelse i det som angår deg
 • Få hjelp og støtte ved små eller store problemer
 • Få veiledning i foreldrerollen
 • Få kunnskap om barns utvikling og helse
 • Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer
 • Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)
 • At taushetsplikten overholdes
 • At vi handler dersom barn lider nød
 • At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester
 • At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven¨

Hva vi forventer av deg

 • At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss
 • At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med
 • At du bruker din fastlege ved sykdom og behandling
 • At du møter til avtale eller sier ifra hvis tiden ikke passer  
 • Foreldre/foresatte kan ta opp:
 • Oppdragelse av barn
 • Syn, hørsel og språkutvikling
 • Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet
 • Kosthold og ernæring
 • Hygiene
 • Samliv
 • Søvn
 • Prevensjon, graviditet, fødsel og amming
 • Rus
 • Barnets utvikling og vekst
 • Sorg og tap
 • Hvordan bevare helse og unngå sykdom

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Når du har født et barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk av jordmor eller helsesøster. Kontakten opprettes på bakgrunn av fødselsmelding eller telefon fra sykehuset.

Klage

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo
Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

01.09.16              

Tilbudet omfatter hjemmebesøk til familier med nyfødte barn, helseundersøkelser, vaksinasjoner, småbarnstreff og tverrfaglig samarbeid

Geilo helsestasjon er åpen på hverdager fra kl. 9.00 til 15.00.

Helsestasjonen gir veiledning, råd og støtte i forhold til barn og det å være foreldre/foresatte.

Hjemmebesøk til familier med nyfødte barn
Helsesøster og Jordmor kommer på hjemmebesøk i løpet av de to første ukene etter fødselen. Vi tar kontakt når vi har fått beskjed fra sykehuset om at du har født. Hvis du ønsker kontakt før du hører fra oss, kan du selv ringe: tlf 32 09 22 65. Dersom du har behov for kontakt med oss utenom vår åpningstid, kan du kontakte vakthavende jordmor. Du finner vaktliste for jordmor øverst på siden under Jordmortjenesten.

Helsestasjonstilbudet:

- Her finner du oversikt over helseundersøkelser og rutinekontroller på helsestasjonen med helsesøster og helsestasjonslege
- Veiledning og rådgivning (amming, kost, søvn, grensesetting osv.)
- Oppfølging av barnets vekst og utvikling - Støtte og veiledning på foreldrerollen
- Tilbud om vaksinering etter det nasjonale vaksinasjonsprogrammet - Følger opp barn og familier med spesielle behov (kroniske sykdommer, usikker utvikling, psykososiale problemer m.m). Individuell oppfølging av fysioterapeut ved behov.

Tverrfaglig samarbeid:
- Helsesøster/helsestasjonslege henviser videre til andre hjelpetjenester/spesialist/sykehus ved behov.
- Helsesøster deltar i tverrfaglig samarbeidsgrupper med barnehage, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barneverntjenesten.

Her finner du informasjon fra NAV om dine rettigheter.

Småbarns- og tematreff

Har du barn mellom 0-1 år, så er du velkommen til småbarnstreff på Geilo helsestasjon, tirsdager mellom kl.1200-1400.

Les mer om småbarns- og tematreff her  

 

På helsestasjonen gir vi deg veiledning i forhold til amming.
De sentrale retningslinjene fra Helsedirektoratet ligger til grunn for de anbefalingene vi gir. Du kan kontakte oss når som helst på dagtid. Hvis du har behov for å snakke med noen utenom våre åpningstide, kan du kontakte vakthavende jordmor.

Du kan få leie brystpumpe hos oss.

Ammehjelpen kan også gi deg veiledning om amming.

Sikring av barn i bil

I følge norsk lov er det påbudt å sikre barn i bil i godkjent barnesikringsutstyr.
Her finner du aktuell informasjon fra Trygg Trafikk.

Man vil med jevne mellomrom oppdage hodelus hos barn i skole- og barnehagealder.

Folkehelseinstituttet oppfordrer skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus. Dersom sjekk og behandling for hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.

Her kan du finne informasjon om hvordan hodelus smitter, hvordan du oppdager det, og hvordan du blir kvitt det.

Apotekforeningen har utarbeidet brosjyrer med gode råd til gravide og småbarnsforeldre.
Brosjyrene kan lastes ned her.

Skolehelsetjenesten

Tjenestebeskrivelse for skolehelsetjenesten

Formål med tjenesten

Tjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Når det er behov for det kan den henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller annen spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Hvem kan få tjenesten

Skoleelever under 20 år.

Tjenestens innhold

Barn og ungdom kan snakke med oss om:

Vennskap, mobbing

Pubertet, ungdomstid og seksualitet/seksuell identitet

Kropp, følelser og tanker

Prevensjon, graviditet og fødsel

Kosthold og mat

Det du er redd for

Hvordan ta vare på helsen og unngå sykdom

Ensomhet og isolasjon

Rus

 

Hva du kan forvente av oss

Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

Å delta og få innflytelse i det som angår deg

Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

Få veiledning i foreldrerollen

Få kunnskap om barns utvikling og helse

Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer

Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

At taushetsplikten overholdes

At vi handler dersom barn lider nød

At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

 

Hva vi forventer av deg

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere: Foreldre, lege, skole, fysioterapeut, PPT, barnevern, avdeling psykisk helse (voksne), familievern, spesialisthelsetjenesten.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

 Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

01.09.16

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år, det vil si alle elever i grunnskolen og i videregående skole

Skolehelsetilbudet Skolehelsetjenesten tilbyr støttesamtaler, gjennomfører vaksinasjoner, helseundersøkelser og henviser videre til andre hjelpetjenester/ spesialist/ sykehus ved behov. Det gjennomføres også gruppesamtaler ved behov.

Skolehelsetjenesten deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter med skole, barnehage pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barnevernstjenesten.

Skolehelsetjenesten har faste treffetider på barneskolene og på ungdomsskolen. Vi  er åpne for spørsmål og henvendelser også utenfor de faste treffetidene på skolene. Elever og foreldre kan ta kontakt via skolen, eller ved å ringe Geilo helsestasjon.

Helsestasjon for ungdom

 

Tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år. Åpent mandager: kl. 15 - 17. Dersom det ikke passer å komme i denne tiden, vennligst ring for å avtale tid.

Du kan snakke med oss om blant annet:

 • Helse
 • Trivsel
 • Mistrivsel
 • Kosthold / ernæring
 • Psykiske problemer
 • Mobbing
 • Spiseforstyrrelser
 • Forelskelse/ kjærlighetssorg
 • Sex , samliv, prevensjon
 • Kjønnsykdommer, HIV / AIDS
 • Rusmidler / røyking.
 • Overgrep

Vi kan også hjelpe deg med følgende: P- piller, p.stav, spiral, graviditetstest, angrepille/ nødprevensjon samt undersøkelse ved mistanke om seksuelt overførbar infeksjon.

På helsestasjon for ungdom møter du lege og jordmor eller helsesøster.

Vi har ingen timebestilling. Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt.

Du er alltid velkommen til oss!

 

Her finner du en samling lenker som gir informasjon for ungdom.

Hvordan har du det? Kjenner du noen du er bekymret for? Her finner du en del informasjon om psykisk helse

Ønsker du å teste deg for klamydia? Du kan bestille gratis test på nettet, eller gjøre det hos fastlegen eller på Helsestasjon for ungdom.

Har du spørsmål som er vanskelig å stille? Kanskje - klara klok har svaret.

Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon for deg som opplever rus, vold eller overgrep. Vi oppfordrer også til å ringe om du tror at noen har det sånn. Det er gratis å ringe 116 111.

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Har du spørsmål om bruk av doping? 

 Sex og samfunn:

Ung.no

Kontakttelefoner:
Barn og unges kontakttelefon (Oslo Røde Kors) For ungdom opp til 18 år som har behov for voksenkontakt eller noen å snakke med. tlf. 800 33321 - åpent mandag - fredag kl. 13 - 20

SUSS- telefonen Grønn linje for ungdom om samliv og seksualitet. tlf. 80 03 38 66

Psykisk helse for barn og unge

Tjenestebeskrivelse for psykisk helse for barn og unge

Hvem kan få tjenesten

Barn, unge og deres familier

Hva du kan forvente av oss

Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

Å delta og få innflytelse i det som angår deg

Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

Få veiledning i foreldrerollen

Få kunnskap om barns utvikling og helse

Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

At taushetsplikten overholdes

At vi handler dersom barn lider nød

At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

 

Hva vi forventer av deg

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere: Foreldre, lege, skole, fysioterapeut, PPT, barnevern, avdeling psykisk helse (voksne), familievern, spesialisthelsetjenesten.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

01.09.16

Psykisk helsetjeneste for barn og ungdom (0-18 år)
- et lavterskeltilbud til barn, unge og familier med ulike vansker som påvirker barns psykiske helse.

Tjenesten er organisert som en del av helsestasjonstilbudet. Det gir oss mulighet til å møte alle barn, unge og deres familier. Tjenesten er lett tilgjengelig på helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Det er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

 Helsestasjonen har laget en brosjyre om psykisk helse for barn og unge.
Du kan laste ned brosjyren her

Utenlandsvaksinering og reisemedisin

Tjenestebeskrivelse for vaksiner og vaksinasjon

Formål med tjenesten

Kommunehelsetjenesten plikter å tilby vaksinasjon mot smittsomme sykdommer.

Hvem kan få tjenesten

Barnevaksinasjon til alle barn i før- og grunnskolealder.

Reisevaksinasjon og rådgivning før utenlandsreiser.

Årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt

 

Tjenestens innhold

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter retningslinjene for hvilke personer/grupper som skal tilbys ulike vaksiner:

Barnevaksinasjon foregår på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Den starter vanligvis når barnet er 6 uker gammelt og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Tilbudet om reisevaksinasjon og råd om vaksiner før utenlandsreiser gis av helsetjenesten i kommunen. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus.

Det organiseres egne vaksinasjonsdager for influensavaksinering. Pasienter som allikevel skal til fastlegen kan få satt vaksinen der.

 

Hva kan du forvente av oss

Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

 

Praktiske opplysninger

Vaksineringen utføres på helsestasjonen og på skoler for elever i grunnskolen. Du må betale for vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet. Det er også et konsultasjonsgebyr for voksne.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

• Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon Trekanten 2 H 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

01.09.16

Hvis du skal reise utenlands bør du i god tid sjekke om du trenger å vaksinere deg

Ta kontakt så fort du har bestemt reisemål. Noen vaksiner bør tas i god tid. Vi gir deg råd om hvilke vaksiner du trenger til forskjellige reisemål.  
Du kan også finne ut om vaksiner hos folkehelseinstituttet her.
Du kan også finne informasjon om hvile vaksiner du trenger her hos "Vaksinekart.org"

Før du kommer bør du skaffe oversikt over hvilke vaksiner du har fått tidligere. Ta gjerne med dokumentasjon på vaksiner du har fått tidligere.

Malariaprofylakse

Det kan også være aktuelt med forebygging av Malaria. Her finner du informasjon om utbredelse av Malaria, og hvordan man kan forebygge å bli smittet.

Vasksinasjonskontor som kan benyttes andre steder

 

Forskrifter om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

 

Lov om pasient- og brukerrettigheter