Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fysio- og ergoterapitjenester

 

Tjenestebeskrivelse for ergoterapi

Formål med tjenesten

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere best mulig i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Ergoterapi innebærer blant annet:

 • trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter
 • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner
 • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler
 • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage og skole
 • veiledning, informasjon og undervisning
 • tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging

Hvem kan få tjenesten

Personer som har vansker med å klare daglige aktiviteter eller som står i fare for å få vansker i forbindelse med alder, funksjonshemming, sykdom eller skade.

Tjenestens innhold

Kommunens ergoterapitjeneste inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med behandling av sykdom eller skade til personer i alle aldre innenfor målgruppen for ergoterapi.

Tjenesten kan bidra med blant annet:

 • Kartlegging
 • funksjonsutredninger /  motorisk vurdering
 • utforming og oppfølging av tiltak
 • behandling
 • rehabilitering
 • Forebygging
 • Veiledning 
 • Tverrfaglig samarbeid med  andre fagpersoner i og utenfor kommunen

Hva du kan forvente av oss

 • Vi møter deg med respekt og høflighet.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Vi gir informasjon, råd og veiledning.
 • Du møter en ergoterapeut som er faglig kvalifisert  
 • Vi samarbeider med deg og andre faggrupper/instanser om et helhetlig tilbud ut fra dine behov, herunder individuell plan.
 • Dersom vi ikke kan gi deg et faglig forsvarlig tilbud, skal vi om mulig henvise deg videre.
 • Vi overholder vår taushetsplikt, og vi bringer ikke ¬opplysninger videre uten ditt samtykke.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem.
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du  ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier fra hva du ikke er fornøyd med.
 • Du samarbeider og  medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For at kommunen skal kunne organisere tjenestene på best mulig måte, ber vi deg melde fra i god tid når du har bruk for tjenester i den perioden du oppholder deg i Hol kommune. Tjenester kan kun tilbys i bolig eller fritidsbolig når det er brøytet og kjørbar vei helt frem. Eventuell bomavgift faktureres. Kommunen forbeholder seg retten til å tilby tjenester på andre måter, så lenge dette er forsvarlig.

Praktiske opplysninger

Samarbeidspartnere:

Helse og omsorgstjenestene i kommunen
Vaktmestertjenesten NAV/ Hjelpemiddelsentralen
Fastleger
Skoler og barnehager
PPT
Spesialisthelsetjenesten

Kommunen kan gi veiledning om å henvende seg til ergoterapitjenesten. Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt. Henvendelse til ergoterapeut kan være både skriftlig og muntlig, fra bruker selv eller samarbeidspartnere.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder fysio- og ergoterapitjenesten

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder mobil: 93 28 13 86

 

Tjenestebeskrivelse for fysioterapi  

Formål med tjenesten

 At du oppnår best mulig ¬funksjon i forhold til dine muligheter etter sykdom, skade eller medfødte lidelser.

Gi informasjon og veiledning om hvordan du selv kan ta vare på din fysiske helse.

Gi lovpålagt tjeneste i henhold til helse- og omsorgstjeneste loven.

Hvem kan få tjenesten

Personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.

Kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for tverrfaglig rehabilitering.

Grupper av befolkningen med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak, både miljørettede og spesifikke tiltak.

Tjenestens innhold

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade til personer i alle aldre innenfor målgruppen for fysioterapi.

Tjenesten kan bidra med blant annet:

 • Undersøkelser
 • Funksjonsutredninger / motorisk vurdering
 • Utforming og oppfølging av tiltak
 • Behandling
 • Rehabilitering
 • Forebygging
 • Gruppetrening
 • Veiledning
 • Tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner i og utenfor kommunen

Hva du kan forvente av oss

 • Vi møter deg med respekt og høflighet.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker.
 • Vi gir informasjon, råd og veiledning.
 • Du møter en fysioterapeut som er faglig kvalifisert og autorisert.
 • Vi samarbeider med deg og andre faggrupper/instanser om et helhetlig tilbud ut fra dine behov, herunder individuell plan.
 • Dersom vi ikke kan gi deg et faglig forsvarlig tilbud, skal vi om mulig henvise deg videre.
 • Vi overholder vår taushetsplikt, og vi bringer ikke opplysninger videre uten ditt samtykke.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem.
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier fra hva du ikke er fornøyd med.
 • Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For at kommunen skal kunne organisere tjenestene på best mulig måte, ber vi deg melde fra i god tid når du har bruk for tjenester i den perioden du oppholder deg i Hol kommune. Tjenester kan kun tilbys i bolig eller fritidsbolig når det er brøytet og kjørbar vei helt frem. Eventuell bomavgift faktureres. Kommunen forbeholder seg retten til å tilby tjenester på andre måter, så lenge dette er forsvarlig.

Praktiske opplysninger

Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut.

Pasienten betaler egenandel avhengig av diagnose.

Transport til behandling er gratis for barn under 16 år. 

Voksne og barn over 12 år må betale egenandel inntil man har nådd beløpsgrensen for frikort fra folketrygden, dersom diagnosen ikke gir rett til fri behandling. Legetjenesten henviser til fysioterapi i tillegg til manuellterapeut og kiropraktor.

Klageadgang

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode fysioterapeuten om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom anmodningen ikke etterkommes, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker, jf. pasientrettighetsloven

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder fysio- ergoterapitjenesten

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder mobil: 93 28 13 86

 

Tjenestebeskrivelse for friskliv

Formål med tjenesten

Ved frisklivssentralen får du hjelp til å forebygge helseplager og endre dine levevaner.

Hvem kan få tjenesten

Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud rettet mot deg som har behov for å endre levevaner gjennom fysisk aktivitet, bedre kosthold og/eller tobakksslutt, samt forebygge og mestre sykdom.

Frisklivsresept kan være noe for deg som:

 • har økt risiko for, eller allerede har, sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og/eller psykisk helse.
 • ønsker motivasjon til å endre levevaner.
 • er inaktiv
 • ønsker kostholdsveiledning
 • røyker eller snuser
 • har utfordringer knyttet til emosjonell og mental helse
 • har et risikofylt alkoholkonsum
 • ønsker informasjon om tilgjengelige aktivitetstilbud i lokalmiljøet

Du trenger ikke ha en sykdom eller diagnose for å være deltaker. Basistilbudet ved frisklivssentralen er frisklivsresepten, som gir en 3-måneders periode med strukturert oppfølging i gruppe. Fastlege, helsestasjon, fysioterapeuter, diabetessykepleier, psykisk helse og NAV kan skrive ut frisklivsresept. Du kan også ta kontakt på eget initiativ.

Tjenestens innhold

Reseptperioden starter med en individuell samtale. Du bestemmer, i samarbeid med frisklivskoordinator, hva som vil passe deg videre i forhold til ditt mål.

Frisklivssentralen tilbyr følgende:

 • Fysisk aktivitet.
  Du får veiledet hjelp til å komme i gang med aktivitet som er tilpasset deg og ditt nivå. Den fysiske aktiviteten foregår innendørs og utendørs  i grupper. Målet er at du får økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd samt sosialt samvær og økt livskvalitet.
 • Kosthold.Bra Mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av matvaner og matvarevalg. På kurset lærer du blant annet å lese varedeklarasjon, får praktiske råd for hverdagen, motiveres til å endre vaner og utveksler erfaring med de andre deltakerne. Det gis også individuell kostholdsveiledning.
 • Røyke- og snusesluttkurs.
 • Du vil jobbe med å endre vaner for å klare å slutte med røyk/snus. Erfaring viser at det ofte kan være lettere sammen med andre. I tillegg til kyndig veiledning av kursleder, gir gruppa støtte og motivasjon.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi møter deg med respekt og høflighet
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker.
 • Vi gir informasjon, råd og veiledning.
 • Du møter en frisklivskoordinator som er faglig kvalifisert
 • Vi samarbeider med deg og andre faggrupper/instanser om et helhetlig tilbud ut fra dine behov.
 •  Dersom vi ikke kan gi deg et faglig forsvarlig tilbud, skal vi om mulig henvise deg videre.
 •  Vi overholder vår taushetsplikt, og vi bringer ikke ¬opplysninger videre uten ditt samtykke.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 •  Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg
 • Du sier fra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter

Praktiske opplysninger

Frisklivsresepten koster 300 kroner, og varer i 12 uker. En eventuell fornyelse av resepten gjøres i samråd med frisklivskoordinator.

Ansvarlig for tjenesten

Frisklivskoordinator

Kontaktinformasjon
Frisklivskoordinator tlf: 95 98 64 04
Adresse: Trekanten 2, 3576 Geilo


Betalingssatser helse, omsorg og pleie

Generell informasjon

For bestilling av time til fysioterapi, kontakt en av de privatpraksierende fysioterapeutene.

Vi yter våre tjenester innenfor områdene utredning, trening og behandling, tilrettelegging, rehabilitering , forebyggende arbeid  og folkehelsearbeid.

Vi yter våre tjenester på  arenaene helsestasjon, barnehager, skoler, institusjoner, private hjem, fysio- og ergoterapiavdelingens lokaler med basseng, behandlingsrom og treningssal.

Vi samarbeider mye med andre tjenester og faggrupper . Ansvarsgrupper og individuelle planer brukes ofte som hjelpemiddel for helhet og planlegging. 

Fra 1.januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte. Det er fortsatt et krav for stønad at pasienten går til fysioterapeut som er ansatt eller har driftsavtale med kommunen.

Egenandel på behandling er fastsatt i avtale mellom Norsk Fysioterapiforbund og Staten. Som hovedregel må du betale egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak2.

Ved venteliste på fysioterapi er det utarbeidet en prioriteringsnøkkel som du kan lese mer om her.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner innenfor de ulike områdene:

Iris Björnsdottir, tlf. 93 28 13 86 epost: iris.bjornsdottir@hol.kommune.no

 • Sølvi Nicolaisen, tlf. 41853968, epost solvi.nicolaisen@hol.kommune.no , adresse: Geilo fysioterapi, Trekanten 2, 3580 Geilo (fysio- ergoterapitavdelingen på Geilotun)

 • Siri Gaustad Kvinlog, tlf. 32093971, epost siri@aktivhelsegeilo.no,  adresse: Aktiv helse, Vesleslåttvn. 19, 3580 Geilo (Amfi bygg2)
  Siri har relevante kurs i medisinsk treningsterapi, Redcord, triggerpunktbehandling med nåler, behandling av bekkenplager og Aktiv A-terapeut. Siri er med i behandlernettverket til Skadetelefonen.

 • Kathrine Samal, tlf. 473 66 105, adresse: Muskel -og skjelettklinikken, Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo
  Kathrine har videreutdanning i klinisk ortopedisk fysioterapi (cyriax) og er Aktiv A terapeut. Andre relevante kurs er Idrettsmedisin trinn 1, Redcord/slyngeterapi, triggerpunktbehandling med nåler (dry needling), Aktiv med artrose, Covid-19-fysioterapi, samt flere kurs i trening og rehabilitering.
  Kathrine har lang erfaring med trykkbølgebehandling (eswt) av kroniske senebetennelser.

 • Ingvild I. Gullesen: Psykomotorisk fysioterapeut under utdanning. Tilbyr individuell behandling  og gruppetimer. Ta kontakt på tlf 92235924 eller geilofysioterapi@gmail.com

Norsk fysioterapeut forbund 


Ergoterapeutene

Hjelpemidler

Kortvarig behov for hjelpemidler


Ved kortvarig behov for hjelpemidler (etter skade, operasjon el.l) kan det lånes ut hjelpemidler fra kommunalt lager (toalettforhøyer, dusjkrakk, rullator, trillebord, arbeidsstol, rullestol, osv.)

Ta kontakt med hjemmetjenesten, hjemmevaktmester eller ergoterapitjenesten ved behov for å låne eller tilbakelevere hjelpemidler.

Langvarig behov for hjelpemidler


Ved langvarig (varig) behov må hjelpemidler søkes på  eller rekvireres via  NAV hjelpemiddelsentral. Dette gjelder alle hjelpemiddelområder.

Fagperson som kjenner søker og søkers behov bør begrunne søknad om hjelpemidler, eller formidle behovet videre til ergoterapitjenesten.

Behandlingshjelpemidler søkes via lege.

Ortopediske hjelpemidler søkes  via lege/ spesialist. Enkelte ortopediske hjelpemidler kan formidles via fysio- eller ergoterapeut. 

Hovedkontaktpersoner for hjelpemidler: ergoterapeut Roger Jensen Tlf: 91 70 75 33 E-post: roger.jensen@hol.kommune.no
                                                              og ergoterapeut Nina Johansen Tlf. 95 98 00 48 E-post: nina.johansen@hol.kommune.no

Ved stor pågang på søknad om hjelpemidler/ergoterapi, er det utarbeidet en prioriteringsnøkkel som du kan lese mer om her.

 

Friskliv

Her kan du lese mer om Friskliv i Hol kommune