Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flyktningtjenesten

 

 

Tjenestebeskrivelse for flyktningtjenesten

Formål med tjenesten

Bosetting: Hol kommune bosetter flyktninger årlig i henhold til gjeldende politisk vedtak.  

Introduksjonsprogram: NAV Hol tilbyr introduksjonsprogram for utlendinger som oppfyller kravene i introduksjonsloven. Hensikten med programmet er at du skal styrke dine muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og styrke dine muligheter for økonomisk selvstendighet. Programmet skal minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller yrkesliv. Deltakerne får tildelt et deltakerbevis når programmet avsluttes. Programmet kan vare inntil 2 år, er helårlig og på full tid. Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. Planen utformes etter en kartlegging av den enkeltes opplæringsbehov og hvilke tiltak som er aktuelle. Planen utarbeides sammen med vedkommende. Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og dersom deltakerens livssituasjon endres vesentlig. Så lenge man deltar i introduksjonsprogrammet, har man krav på introduksjonsstønad.

Hvem kan få tjenesten

Bosetting:

Flyktninger som er bosatt i Hol kommune etter avtale mellom kommunen og Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Introduksjonsprogram:

Flyktninger mellom 18 og 55 år som er bosatt etter særskilt avtale mellom Hol kommune og Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Familiegjenforente med personer med mindre botid enn 5 år i kommunen.

Tjenestens innhold

Bosetting:

I bosettingsfasen bistår NAV Hol med praktisk etablering i kommunen. Flyktninger bosettes hovedsakelig i kommunale boliger, men NAV Hol benytter også det private markedet. NAV Hol bistår førstegangsbosatte i etableringsfasen. Behovet for etablering er behovsprøvd etter Lov om sosiale tjenester i NAV.

Introduksjonsprogram:

Vi tilbyr et heldags- og helårs introduksjonsprogram.  NAV Hol har et interkommunalt samarbeid med Ål voksenopplæring når det gjelder norskopplæring og introduksjonsprogram.  Programmet består av informasjon, veiledning og bistand til å utarbeide en plan for hvordan du skal komme i arbeid eller utdanning. Introduksjonsstønad er knyttet opp til deltakelse i programmet.

• Flyktningkonsulent/veileder vil foreta en kartlegging av tidligere erfaringsbakgrunn og utarbeide en plan i samråd med deg for hvordan du skal komme i arbeid eller utdanning.

• Planen danner grunnlag for et individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram. Hver programdeltaker vil få tett oppfølging av flyktningkonsulent/veileder v/ NAV Hol.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi vil møte deg med respekt og tillit.
 • Vi vil gi deg informasjon, råd og veiledning.
 • Innen 3 måneder etter bosetting vil du få vedtak om introduksjonsordning.
 • Du vil få oppfølging gjennom programmet.
 • Du vil få utbetalt introduksjonsstønad etter gjeldende satser mens du deltar i programmet.
 • Du får tolketjeneste ved behov.
 • Vi overholder vår taushetsplikt og gir ikke personopplysninger til andre uten din tillatelse.

Hva vi forventer av deg

 • Du møter oss med respekt og tillit.
 • Du ønsker å yte ditt beste for å bli deltaker i yrkes- og samfunnslivet.
 • Du følger opp de tiltakene du og programveileder blir enige om og du gir tilbakemelding dersom tiltakene ikke lenger er hensiktsmessige.
 • Du leser vedtakene du får, slik at du forstår vilkårene som er satt og adgangen du har til å klage. 
 • Du tar kontakt med din programveileder hvis du har spørsmål om din sak eller hvis det er noe du ikke forstår.
 • Du som har mottatt et vedtak om introduksjonsprogram har både en rett og en plikt til å delta i programmet. 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis. Introduksjonsstønaden utgjør på årsbasis lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.  

Saksbehandlingstid

Du vil få vedtak om introduksjonsprogram innen 3 måneder etter bosetting.

Klageadgang

I henhold til Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere kan det klages på vedtak om:

 • tildeling av introduksjonsprogram og introduksjonsstønad
 • vesentlige endringer i den individuelle planen
 • at introduksjonsprogrammet stanses
 • permisjon
 • trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling

Informasjon om klageadgang vil stå i vedtaket ditt. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Dersom du har behov for det vil NAV Hol vil være behjelpelige med å lage en skriftlig klage. Send klagen din til NAV Hol. NAV Hol vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til Fylkesmannen i Buskerud. Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

Helse- og omsorgsetaten 

Kontaktinformasjon

Tjeneste- og samordningsteam
Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

 

Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger. Det tilbys introduksjonsprogram for utlendinger som oppfyller kravene i introduksjonsloven.

Det er kommunestyret som vedtar hvor mange flyktninger Hol kommune skal bosette.