Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bostøtte

Tjenestebeskrivelse for bostøtte

Formål med tjenesten

Bostøtten skal hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i bolig.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe

  • Alle over 18 år med unntak av studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste.
  • Studenter hvor studiet er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, f.eks. yrkesrettet attføring.
  • Foreldre under 18 år.
  • Det er en øvre grense for inntekt og formue for å få bostøtte.
  • Boligen du bor i, må være selvstendig med egen inngang.
  • Du må bo i Hol kommune.

Tjenestens innhold

Bostøtte utbetales 10. i hver måned.

Hva du kan forvente av oss

Veiledning til utfylling av søknad.

Hva vi forventer av deg

  • Sende søknad til kommunen på papirsøknad eller elektronisk med nødvendig dokumentasjon.
  • Gir melding om det er endring i inntekter, boforhold eller adresse.

Praktiske opplysninger

Fristen for å søke er den 14. i hver måned. Blir søknaden innvilget, blir den automatisk overført til neste måned.

Du kan lese mer om bostøtte på nettsiden til Husbanken: http://www.husbanken.no/bostotte/

Saksbehandlingstid

Søknader levert før den 14. i hver måned, får svar 10. måneden etter.

Klage

Klage sendes kommunen som videresender denne til Husbanken.

Ansvarlig for tjenesten

Husbanken

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo

Postadresse:

Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Dato oppdatert

01.09.2016

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte? På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Sjekk om du kan få bostøtte

Hvordan søke bostøtte? Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.

Søk bostøtte

Papirsøknader skal du sende til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Du må melde fra om endringer. Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned.

Du må melde fra skriftlig til kommunen

• hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)

• hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)

• hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen

• hvis boutgiftene endrer seg

• hvis en i husstanden blir student

Her kan du melde fra om endringer

Her kan du klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Her finner du mer informasjon om bostøtte på Husbankens nettside

Du kan også henvende deg til kommunens servicetorg på Geilo for å få hjelp og veiledning; Hol kommune, Servicetorget, Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo. Tlf. 32092100

Regelverk:

Lov om bustøtte

Forskrift om bustøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.