Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Leve hele livet

Sammendrag av spørreundersøkelsen Leve hele livet, juni 2020

Bakgrunn: Regjeringen la i 2018 frem kvalitetsreformen Leve hele livet.  Reformen handler om de grunnleggende tingene i tilbudet til eldre: mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Målet er å skape et mer aldersvennlig Norge som legger til rette for at alle eldre kan bidra og delta mer i samfunnet. Alle kommuner skal iverksette denne reformen. Det finnes mange gode tjenester og tilbud fra før av, og vi holder på med å kartlegge hva innbyggere over 65 mener om de ulike områdene.

Det ble delt ut spørreskjema i postkassene ved hjelp av frivillige til alle innbyggere som er 65 år eller eldre i Hol kommune. Det ble også gjort tilgjengelig elektronisk spørreskjema på kommunens nettsider for dem som ønsket det.  Rundt 1060 skjema ble distribuert ut. Ved undersøkelsens slutt var det kommet inn 172 svar, noe som grovt gir en svarprosent på 16,2%. Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn «Flere år, flere muligheter» påpeker at aldersvennlige samfunn skapes ved å sette brukerperspektivet først. Denne undersøkelsen er første ledd i å ivareta medvirkning og påvirkning, og skal bidra til å identifisere noen hovedområder å starte arbeidet med. 

Resultatene av undersøkelsen er presentert for eldrerådet, og skal videre presenteres for politikerne i kommunen.

Antall svar fordelt på aldersgruppe:

60 årene

58 personer

70 årene

72 personer

80 årene

34 personer

90 eller eldre

  7 personer

Pårørende

  1 person

Totalt

 172 personer

 

De områdene som fikk høyest antall svar for alle grupper totalt var:

«Informasjon om hvilke tilbud som finnes»:       119 personer

«Familie, venner og sosiale nettverk»:                115 personer

«Gode måltidsopplevelser»:                                114 personer

«Målrettet fysisk trening»:                                  104 personer

De samme områdene fikk høyest svar også om man bryter svarene ned på de ulike aldersgruppene.  Det var også mange av de andre svaralternativene som mange mener er viktig for dem, og som er viktige områder å arbeide videre med.

Den videre prosessen blir å få informert politikere og andre om resultater fra undersøkelsen, opprette ulike arbeidsgrupper, og samarbeide med eldrerådet og andre aktuelle grupper. Det kan også være aktuelt å avholde dialogmøter når vi kommer videre i prosessen etter ferien.

 

Siren R. Bjordal, prosjektleder Leve hele livet.