Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tjenestebeskrivelser (manuelt innlagt 2015)

Avlastning

Informasjon

Formål med tjenesten

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning kan gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter. Avlastningstiltak kan gis både som avlastning i eget hjem og som opphold i institusjon.

Formålet ved avlastningstiltak er å:

• Hindre overbelastning hos omsorgsyter

• Gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie

• Gi omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Avlastende tjenester er gratis.

Hvem kan få tjenesten

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver kan du få avlastning. Kommunen har plikt til å tilby avlastningstiltak. Kommunen vurderer bistandsbehovet og skal i samarbeid med den enkelte omsorgsyter, avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av avlastningstiltak i annen familie eller i institusjon.

Tjenestens innhold

Avlastning gis for ulike målgrupper, og avlastningen kan gis både i og utenfor hjemmet. Det kan for eksempel gis hjemmehjelp for å avlaste den som ellers har "særlig tyngende omsorgsoppgaver" i hjemmet. For eldre kan avlastningen utenfor hjemmet for eksempel gis i form av en dagsenterplass eller et avlastningsopphold på sykehjem. For utviklingshemmede kan det gis døgnavlastning i egne avlastningsboliger, eventuelt timeavlastning i eller utenfor hjemmet. For barn med omfattende bistandsbehov kan det gis avlastning i egne barneboliger. Det er barnets behov som ligger til grunn for innholdet i tjenestene. Tjenestetilbudet tilpasses etter individuelle behov på bakgrunn av vedtak og gjennomført kartlegging. Kringlemyr 8 er et avlastningstilbud for barn og unge med særskilte behov, men som primært gis på grunnlag av behovet hos omsorgsgiver.  Barn som ikke har behov for faglig innhold i avlastningsoppholdet tilbys i utgangspunktet avlastning i private hjem. På Kringlemyr 8 legges det vekt på fysisk aktivitet, uteliv, interaksjon og samhandling med andre ut fra hvert enkelt barns behov.  

Hva kan du forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning

• Du får beskjed dersom avtaler må endres

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal etter Pasientrettighetsloven

• Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

Hva vi forventer av deg

• Du søker selv om tjenesten

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

• Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte

Praktiske opplysninger

• Tjenesten er gratis

• Transport til og fra hjemmet inngår i tjenesten

• Ev. utgifter til inngangsbilletter, heiskort mm må barnet holde selv

• Utstyr som sykkel, ski og lignende må barnet holde selv

• Lørdagsgodt/brus og lignende må bekostes av egne lommepenger

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder miljøterapitjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol   Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

03.03.15

Barnehager- kommunale

Informasjon

Formål med tjenesten

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, (legge link til barnehageloven § 1.)

Hvem kan få tjenesten

• Barn fra ½ - 6 år som er bosatt eller vil bli bosatt i kommunen. 

• Tilbud til barn på ½ år gjelder kun i barnehager med tre-fire avdelinger.

Tjenestens innhold

Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.  (Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver)

Dette kan du forvente av oss

• Barnehagen gir trygghet og omsorg i et aktivt læringsmiljø

• At barnehagen verdsetter lekens egenverdi og legger til rette for gode lekearenaer.

• At barnehagen jobber aktivt med vennskap og inkludering som et redskap mot uønsket atferd (mobbing)

• At barnehagen har pedagogisk leder på hver avdeling og et kvalifisert personale.

• At barna deltar i utformingen av barnehagedagen.

• At barna skal få oppleve mestring og sosialt samspill i sin barnehagehverdag

• At foresatte har innflytelse på utformingen av tjenestetilbudet.

• At vi tilbyr foreldresamtaler minst to ganger i året.

• At barn med nedsatt funksjonsevne får et tilpasset tilbud. • At barnehagen har utarbeidet gode planer for å sikre innhold, sikkerhet og helse • At vi gir informasjon, råd og veiledning.

• At vi har taushetsplikt.

• At vi er bevisst på at barn har bare en barndom, og den vil vi gjøre så god som overhode mulig i samarbeid med foresatte.  

Dette forventer vi av deg

• At du holder deg orientert om det som skjer i barnehagen

• At du setter deg inn i vedtekter, årsplan og rutiner.

• At du gir oss konstruktive tilbakemeldinger og tar direkte kontakt med barnehagen dersom det er noe du ønsker å ta opp.

• At du som foresatt er bevisst på din rolle i arbeidet med vennskap for å forebygge uønsket atferd og mobbing. • At du som voksen også ser de andre barna i barnehagen, er bevisst på hvordan du omtaler andre mennesker når barnet hører på, og har fokus på likeverd i samarbeidet med barnehagen.

• At du bruker dine muligheter til å påvirke og samarbeide med barnehagen.

Praktiske opplysninger

Disse blir prioritert ved opptak:

• barn med nedsatt funksjonsevne

• barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenestenbarn fra andre kulturer, der barnehageopphold kan være til hjelp for å bli kjent med nytt språk og ny kultur. • barn fra hjem med mye sykdom.

• eldre barn prioriteres foran yngre barn

Betaling:

• Kommunen har vedtatt maksimalpris. Dette er et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass, og som fastsettes i statsbudsjettet hvert år.

• Kommunen har lovfestet søskenmoderasjon, jf. forskrift om foreldrebetaling § 3.                                                                           • Kommunen har ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling.

Saksbehandlingstid

• Ved hovedopptaket 1. mars blir det sendt ut svar før påske.

• Ellers i året holdes søker løpende orientert om ledige plasser.

• Skriftlig svarfrist mellom 2 – 3 uker.

Klage

• Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass.

• Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har lovfestet rett til prioritet klage.

• Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok vedtaket.

• Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. Sette link til forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage §§ 6 og 7.

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol 

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

20. mars 2015

Barne- og ungdomsskoler

Informasjon

Formål med tjenesten

I nært samarbeid med hjemmet skal skolen:

• gi deg som elev opplæring tilpasset dine evner og forutsetninger.

• tilrettelegge for at du som elev utvikler deg til et selvstendig og aktivt menneske i hjem og samfunn.

• gi deg som elev opplæring som vil legge grunnlag for livslang læring og videre utdanning.

Hvem kan få tjenesten

Barn og ungdom i skolepliktig alder bosatt i Hol kommune.

Tjenestens innhold

Som elev i grunnskolen i Hol:

• skal du få varierte oppgaver som er utfordrende, og du har mulighet til å mestre.

• skal du være en del av et fellesskap, hvor du får utviklingsmuligheter til å ta ansvar for eget liv, medmennesker og miljø, både lokalt og globalt.

• skal du få opplæring ut fra kompetansemålene i nasjonale læreplaner.

Hva du kan forvente av oss

Som elev i grunnskolen i Hol:

• får du opplæring ut fra gjeldende nasjonale læreplaner.

• er organisering, emner, oppgaver og læremidler tilpasset deg.

• får du kunnskap om din faglige og sosiale utvikling gjennom samtaler med lærer, samt nasjonale og lokale tester.

• får du veiledning for videre utvikling faglig og sosialt.

• får du hjelp hvis du blir mobbet eller plaget.

• deltar du i planleggingen av læringsarbeidet.

• møter du ulike arbeidsmåter og metoder.

• har du minst én elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår.

• deltar du i vurdering av egen læring.

• kan du påvirke skoledagen gjennom elevråd.

Som foresatt vil du:

• bli invitert til aktivt og planmessig samarbeid med skolen til beste for barnet ditt.

• møte et skolemiljø der vi forebygger mobbing.

• møte et personale som nøye vil følge opp den faglige og sosiale utviklingen til barnet ditt.

• få informasjon fra skolen ved behov

• bli invitert til minst ett foreldremøte hvert skoleår

• to ganger i året ha rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider til daglig, og om elevens kompetanse i fagene.

• ha anledning til å medvirke gjennom FAU.

Hva vi forventer av deg

Du som elev:

• tar medansvar for egen læring og gjør ditt beste med skolearbeidet.

• bidrar aktivt til et positivt skolemiljø.

• følger opp avtaler.

• møter uthvilt og forberedt til skoledagen.

• Sier i fra hva du ønsker og har behov for, og hva du ikke er fornøyd med.

• følger skolens ordensreglement.

Du som er foresatt:

• viser ansvar og aktivt legger til rette for at barnet skal få størst mulig læringsutbytte

• viser interesse for og er positiv i din holdning til skolen

• er aktiv for å skape et godt klassemiljø

• deltar i valg eller stiller til valg som kandidat til klassekontakt og medlem av FAU

• sier fra hva du og ditt barn ønsker og har behov for, og hva dere ikke er fornøyd med

• tar kontakt direkte med kontaktlærer eller rektor ved behov

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Skoleskyssordning: Du får gratis skoleskyss dersom du går i i:

• 1. trinn, og bor mer enn 2 km fra skolen

• 2.–10. trinn, og bor mer enn 4 km fra skolen. Skoleskyssbevis utstedes ved den enkelte skole. Skolerute: http://hol.kommune.no/nb-NO/Tjenester/Skoler-og-opplaring/Skoleruter/

Skoledagens start og sluttider ligger på hver enkelt skoles hjemmesider. Mer informasjon om hver enkelt skole finner du her

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 Hol 

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

20. mars 2015

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Informasjon

Formål med tjenesten

Brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til å gi mennesker med assistansebehov mulighet til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonsnedsettelse. Med BPA skal man i størst mulig grad kunne ivareta plikter, interesser, behov og ønsker som alle andre samfunnsborgere.

Hvem kan få tjenesten

• Du har omfattende bistandsbehov eller av en slik art at det mest hensiktsmessige kan ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse

• Har du et kommunalt vedtak om tjenester på 32 timer eller mer pr. uke har du rett på BPA

• Mottar du tjenester på 25 til 32 timer, kan du få et vedtak om BPA, men da er det opp til kommunen å si ja eller nei

• Du er under 67 år Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte bruker avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av brukerstyrt personlig assistanse.

Tjenestens innhold

Når praktisk bistand og opplæring organiseres som en BPA-ordning, er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet med assistentene (er arbeidsleder). Arbeidslederen har det daglige lederansvaret for assistentene. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

Eksempel på oppgaver en personlig assistent kan hjelpe deg med:

• Morgenstell, personlig hygiene og påkledning

• Innkjøp og tilberedning

• Tilrettelegge for skole, studier og jobb

• Tilrettelegge ved hobbyer og andre aktiviteter

• Matlaging

• Vask av klær og bolig

• Snømåking

• Hjelp til egenomsorg

• Andre praktiske gjøremål

Hva kan du forvente av oss?

• Du kan selv velge om du vil ha tjenestene levert av en privat leverandør eller av kommunen hvor assistentene får sitt arbeidsgiverforhold

• Leverandørene leverer tjenester i henhold til lover, forskrifter, rundskriv og ditt enkeltvedtak

• Hol kommune følger opp kvaliteten på leverandørens tjenester

• Enkeltvedtaket danner grunnlag for bestillingen kommunen ev. sender til den leverandøren du opplyser Hol kommune du ønsker

• Ønsker du ikke å velge en privat leverandør, vil Hol kommune være det.

Hva vi forventer av deg som arbeidsleder og tjenestemottaker i en BPA-ordning?

• Du er en aktiv deltaker, ikke en passiv mottaker av tjenesten

• Du tar ansvar for din egen assistanse

• Du rekrutterer dine egne assistenter

• Du lærer opp assistentene dine

• Du leder assistentene dine

• Du skaper et godt arbeidsmiljø for assistentene dine

• Du setter opp arbeidsplaner for assistentene dine

• Du sørger for å ha vikarer tilgjengelig ved sykdom og ferieavvikling

• Du har kontroll over timeforbruket ditt og driftsmidlene dine

Praktiske opplysninger om søknad

• Søknad sendes til Hol kommune. Det er en fordel om søknaden er tydelig og detaljert når man beskriver sine behov.

• Beslutter kommunen å gi tjenester i form av BPA, skal det lages en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) som beskriver omfang, varighet og hvordan tjenesten organiseres

• Avslag skjer i form av et enkeltvedtak som begrunner kommunens beslutning. Det opplyses om klageadgang og klagefrist

• Ta kontakt med Hol kommune for nærmere veiledning. Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32235200, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder miljøterapitjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

03.03.15.

Byggesak

Informasjon

Formål med tjenesten

Byggesaksbehandling av søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens med tilhørende forskrifter. Behandling av delingssøknader etter plan- og bygningsloven. Dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningslovens. Tilsyn etter plan- og bygningsloven. Søknadene blir behandlet av avdelingen for plan, byggesak og landbruk.

Hvem kan få tjenesten

Alle som har rett til å søke om byggetillatelse, delingstillatelse og dispensasjon. Søknader med ansvarsretter, skal som hovedregel omsøkes av profesjonelle foretak. Privatpersoner må ta kontakt med byggmestere, arkitekter eller byggtekniske konsulenter for utarbeidelse av disse byggesøknadene.

Tjenestens innhold

• Veiledning om søknadskrav eller unntak fra søknadskravet.

• Informasjon og veiledning om gjeldende plan med bestemmelser, vedtekter og retningslinjer som er relevant for saken.

• Forhåndskonferanser i byggesaker ved behov.

• Saksbehandling og vedtak etter plan- og bygningsloven.

• Tilsyn og eventuelt ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven.  Hva du kan forvente av oss • At du behandles med respekt, og på en profesjonell og vennlig måte.

• At det så langt som mulig gis tydelige svar.

• Forutsigbarhet ved at byggesaker behandles på en kompetent og objektiv måte, og at like saker behandles likt etter plan- og bygningsloven og forvaltningsloven.

• Byggesakene behandles på kortest mulig tid og innenfor lovpålagte tidsfrister.

Hva vi forventer av deg

• Søknader må være korrekt utfylt og inneholde alle relevante opplysninger.

• Søker må ha satt seg inn i gjeldende plankrav for den aktuelle byggetomta.

• Byggesaken må være komplett når det gjelder ansvarsforhold og dokumentasjon.

• At tiltakshaver/søker ved bestilling av forhåndskonferanse også utreder hvilke spørsmål det er viktig å få svar på, slik at vi på best mulig måte kan forberede oss og gi klare svar.

• Frister for innlevering blir holdt.

• Møte med fagpersonalet og saksbehandler må forhåndsavtales

Praktiske opplysninger

  • Kommunen benytter Infoland som informasjonstjeneste for bestilling av aktuell informasjon til eiendommer. • Vi har tilbud om elektronisk byggesak (ByggSøk). Du kan sende søknad via internett og hente alle opplysninger du trenger der. Se www.byggsok.no. På hjemmesiden til ww.dibk.no finner en manuelle skjemaer for utfylling. Velges det å sende søknaden selv til kommunen kan det benyttes e-mail adresse postmottak@hol.kommune.no eller sendes pr post til Byggesaksavd, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. • Gebyr for behandling av byggesøknader vedtas hvert år av kommunestyret. Gebyrregulativet er tilgjengelig på Servicekontoret eller på http://www.hol.kommune.no/nb-NO/Tjenester/Avgifter-og-gebyrer/Bolig-eiendom-og-tekniske-tjenester/ Gebyr for andre nødvendige tjenester utover selve byggesaksbehandlingen kommer i tillegg. Forhåndskonferanse: Ved kompliserte saker hvor det er behov for avklaringer før søknad sendes inn, anbefales en forhåndskonferanse.

Saksbehandlingstid

• Generelt er saksbehandlingstiden 3 uker for enkle søknader og 12 uker for mer kompliserte søknader. Fristene er lovbestemte og følger plan- og bygningslovens § 21-7 og byggesaksforskriftens kapittel 7, les her.

• Vi søker å behandle alle byggesaker snarest mulig etter at fullstendig søknad er mottatt, men saksbehandlingstiden varierer avhengig av sakens omfang og sesong.

Garantibrudd:

• Ved overskridelse av tidsfristen i plan- og bygningsloven, gis rabatt på 25 % på gebyret pr ukes overskridelse, når minst 12 uker er gått av saksbehandlingstiden. Dette gjelder rene byggesøknader (hvor det ikke er spørsmål om dispensasjoner).

• Dersom du som søker ikke overholder din del av forutsetningene, gjelder ikke de angitte tidsfrister og gebyrreduksjon vil ikke inntre

Klage

Informasjon om klageadgang fremgår av vedtaket. Frist for å fremme klage er tre uker etter at vedtak er fattet eller at vedtaket ble kjent.

Ansvarlig for tjenesten

Leder plan, byggesak og landbruksavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 HOL 

Sentralbord: 32092100 Servicekontoret: 32092100 Telefaks: 32092110

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

23.03.2015

Dagtilbud for utviklingshemmede – Steensheim AKT

Informasjon

Formål med tjenesten

Steensheim AKT dagsenter er et dagsenter for voksne personer med utviklingshemming og/eller andre funksjonshemminger. Målsettingen med AKT er at alle brukere skal trives og at de skal få anledning til å utvikle sine ressurser i fellesskap med andre. AKT er åpent 4 dager i uken. Her møtes man til faste rutiner og rammer som skaper trygghet for gruppa. Oppgaver utføres både i fellesskap med andre, men vi legger også vekt ved individuelt tilpasset oppgaver for å oppnå mest mulig mestringsfølelse hos den enkelte. Vi ser at våre brukere er veldig stolte over «arbeidsplassen» sin, og at sosialt samvær på AKT er en viktig del av livet.

Hvem kan få tjenesten

Personer med utviklingshemming og/eller annen funksjonsnedsettelse som har behov for et tilrettelagt dagtilbud

Tjenestens innhold

• Kjøkkenaktiviteter – matlaging, dekking og rydding av bord, oppvask

• Forming • Produksjon av tenn briketter

• Musikkstund

• Postrute - går med internposten i kommunen.

• Turgåing i nærområdet

• Spilling av spill – bingo og lignende selskapsspill

• Tur dager - Naturopplevelser til ulike turområder eller lignende.

Hva kan du forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning

• Du får beskjed dersom avtaler må endres

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i saken etter pasientrettighetsloven

• Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

Hva vi forventer av deg

• Du søker selv om tjenesten

• Du sier ifra i så god tid som mulig dersom du ikke kan komme på AKT

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

• Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter

Hvordan søker en om dagtilbud på AKT?

• Søknad sendes til Hol kommune. Det er en fordel om søknaden er tydelig og detaljert når man beskriver sine behov.

• Beslutter kommunen å gi de tjenester det søkes om, skal det lages en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) som beskriver omfang, varighet og hvordan tjenesten organiseres

• Avslag skjer i form av et enkeltvedtak som begrunner kommunens beslutning. Det opplyses om klageadgang og klagefrist

• Ta kontakt med Hol kommune for nærmere veiledning.

Praktiske opplysninger

• Det belastes en dagsats pr. person for å være på AKT. Dette dekker mat og innkjøp av utstyr til forming osv.

• Dagsatsen vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.

• Dagsenteret holder stengt i høgtider og i en periode i fellesferien.

• Hol kommune sørger for transport til og fra dagsenteret.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid. Klageadgang Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder miljøterapitjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

03.03.15

Dagtilbud – dagsenter for hjemmeboende med demens

Informasjon

Formål med tjenesten

Tjenesten er et tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for:

• å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme

• aktivisering og rehabilitering

• avlastning for pårørende

Hvem kan få tjenesten

Hjemmeboende personer med demens som er diagnostisert eller under utredning. 

Tjenestens innhold

Brukerne kan være på dagtilbudet 1 til 4 dager hver uke, og vi har plass til 7-8 brukere hver dag. Faste daglige gjøremål som de fleste av oss gjør hjemme; dekke på/ta av bordet, forberede måltid, handle, ta inn ved, tenne opp i ovnen, stryke, bake, vanne blomster, osv. Sang og musikk er det også mye av på dagtilbudet. Hver dag leser vi høyt fra Hallingdølen sammen og vi trimmer 15-20 min hver dag. Vi reiser også på turer til kjente steder i kommunen som vekker minner hos brukerne. Det kan være en støl, ei hytte, et vann - eller vi besøker nye steder hvor vi ikke har vært før. Vi tar med matpakke og kaffe, eller koker kaffe på bål.  Dagsenter for mennesker med demens

Hva du kan forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

 Ved vedtak: • 

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

Hva vi forventer av deg

• Du søker selv om tjenesten.

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

• Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Saksbehandlingstid 

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven.

Praktiske opplysninger

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Dagsatsen vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.  Ansvarlig for tjenesten Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon 

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

03.03.15.

Eierseksjonering

Informasjon

Formål med tjenesten

Seksjonering går ut på å opprette et sameie der andelseierne har enerett til spesifiserte deler ev en bygning. Hver enkelt seksjon blir selveierseksjon (selveierleilighet) som kan brukes som eget rettsobjekt. Det vil si selges og pantsettes. Utearealet er normalt fellesareal, men det kan også opprettes enerett til uteareal. Da må arealene måles opp i henhold til matrikkelloven. Mer info: http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Hvordan-tinglyse/Fra-oppmaling-til-tinglysing/Seksjonering-og-reseksjonering/

Hvem kan få tjenesten/ målgruppe

Hjemmelshavere og utbyggere.

Tjenestens innhold

Kontroll av innsendt materiale, kommunal tillatelse, matrikkelføring og tinglysing.

Hva du kan forvente av oss

• Generell rådgivning og behandling innen 3 uker etter komplett søknad dersom det ikke må avholdes oppmålingsforretning.

• Oppmålingsforretning avholdes i løpet av16 uker.

Hva vi forventer av deg

• En fullstendig søknad med tegninger av god kvalitet.

• Det kreves at en leser loven og setter seg inn i hva begjæringen skal inneholde. Les infoskrivet: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-05-23-31

Praktiske opplysninger

Se infoskriv. Gebyr for behandling: http://www.hol.kommune.no/holfiles/Avgifter/Teknisk/Forskrift%20om%20gebyr%20for%20sakbeh%20Lov%20om%20eierseksjonering%202008.pdf

Saksbehandlingstid

Det er ikke lovfestet frist i eierseksjonsloven, men Hol kommune prøver å behandle begjæringene innen tre uker fra komplett søknad er mottatt. I målesesongen (mai-november) kan det ta noe lenger tid pga. utearbeid for oppmålingsavdelingen og ferieavvikling.

Klage

• Saken kan påklages i henhold til § 10 i lov om eierseksjoner.

• Frist for klage er 3 uker fra mottatt melding eller kunngjøring av matrikkelføring

• Klagen sendes Hol kommune.

Ansvarlig for tjenesten

Kart- og oppmålingsavdelingen.

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

27.02.2014

Ergoterapi

Informasjon

Formål med tjenesten

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere best mulig i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Ergoterapi innebærer blant annet: • trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter

• tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner

• kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler

• tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage og skole

• veiledning, informasjon og undervisning

• tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging

Hvem kan få tjenesten

Personer som har vansker med å klare daglige aktiviteter eller som står i fare for å få vansker i forbindelse med alder, funksjonshemming, sykdom eller skade.

Tjenestens innhold

Kommunens ergoterapitjeneste inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med behandling av sykdom eller skade til personer i alle aldre innenfor målgruppen for ergoterapi.

Tjenesten kan bidra med blant annet:

• Kartlegging

• funksjonsutredninger / motorisk vurdering

• utforming og oppfølging av tiltak

• behandling

• rehabilitering

• Forebygging

• Veiledning 

• Tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner i og utenfor kommunen

Hva du kan forvente av oss

• Vi møter deg med respekt og høflighet.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Vi gir informasjon, råd og veiledning. • 

Du møter en ergoterapeut som er faglig kvalifisert • 

Vi samarbeider med deg og andre faggrupper/instanser om et helhetlig tilbud ut fra dine behov, herunder individuell plan.

• Dersom vi ikke kan gi deg et faglig forsvarlig tilbud, skal vi om mulig henvise deg videre.

• Vi overholder vår taushetsplikt, og vi bringer ikke ¬opplysninger videre uten ditt samtykke.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem.

• Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

• Du sier fra hva du ikke er fornøyd med.

• Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For at kommunen skal kunne organisere tjenestene på best mulig måte, ber vi deg melde fra i god tid når du har bruk for tjenester i den perioden du oppholder deg i Hol kommune. Tjenester kan kun tilbys i bolig eller fritidsbolig når det er brøytet og kjørbar vei helt frem. Eventuell bomavgift faktureres. Kommunen forbeholder seg retten til å tilby tjenester på andre måter, så lenge dette er forsvarlig.

Praktiske opplysninger

Samarbeidspartnere:

Helse og omsorgstjenestene i kommunen

Vaktmestertjenesten NAV/ Hjelpemiddelsentralen

Fastleger

Skoler og barnehager

PPT

Spesialisthelsetjenesten

Kommunen kan gi veiledning om å henvende seg til ergoterapitjenesten. Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt. Henvendelse til ergoterapeut kan være både skriftlig og muntlig, fra bruker selv eller samarbeidspartnere.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder fysio- og ergoterapitjenesten

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder mobil: 95 98 09 19 / 32 09 23 23

Dato oppdatert

03.03.15.

Fastlege

Informasjon

Formål med tjenesten

Målsetningen med fastlegeordningen er at du har rett til å komme til din faste lege for vanlige timebestillinger. Ved behov for en rask time eller øyeblikkelig hjelp, vil du møte den legen som har ansvar for øyeblikkelig hjelp, enten det er på dagtid eller utenfor kontortid på legevakt.

Hvem kan benytte tjenesten

• Alle som er bosatt i Norge.

• Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege.

• Du har krav på å beholde fastlegen din ved opphold på sykehjem.

Hva du kan forvente av oss

• Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og sørge for en kontinuerlig og koordinert oppfølging.

• Du betaler egenandel ved besøk hos fastlegen.

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

• Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Praktiske opplysninger

Du har rett til å skifte fastlege inntil to ganger per kalender år. Du kan i prinsippet ønske deg hvilken som helst lege, også i andre kommuner, men legen må ha plass på pasientlisten sin. Dersom du flytter til en ny kommune og ikke aktivt velger en ny lege i kommunen, vil du beholde den legen du hadde før flytting. Du kan selv finne og bytte fastlege. Det gjør du ved å gå inn på Min Fastlege eller ta kontakt med fastlegetelefonen på telefon 810 59 500. Du kan ikke kontakte legekontoret for å bytte fastlege.  Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du vil få et brev som bekrefter at du er tildelt ny fastlege. Du kan velge å stå utenfor fastlegeordningen og du kan velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da er egenandelen høyere. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

Hvordan ordner jeg transport til fastlegekontoret? Dersom du har rett til å få dekket reise til fastlegekontoret av folketrygden, gjelder dette bare dersom fastlegen har sitt kontor i kommunen du bor i. Dersom du av helsemessige årsaker ikke er i stand til å benytte egen bil eller rutegående transport til/fra din fastlege, kan du få rekvisisjon for tilrettelagt reise. Det er din fastlege som må vurdere din helsetilstand, og eventuelt utstede en rekvisisjon.

Klage

Dersom du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Fylkesmannen. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Fylkesmannen på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder legetjenesten

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder legetjenesten Mobil: 95 98 04 77

Dato oppdatert

03.03.15.

Feiing og tilsyn

Informasjon

Formål med tjenesten

Begrense faren for at det oppstår brann i forbindelse med fyringsanlegg samt informere eiere av boliger/fyringsanlegg om brannforebyggende tiltak. Ref. Lov om vern mot brann, eksplosjon mv og forskrift om brannforebygging.

Hvem kan få tjenesten

• Eiere eller brukere av boliger med fyringsanlegg/pipe

• Eiere av fritidsboliger som omfattes av lokal forskrift om feiing og tilsyn av fritidsboliger i Hol kommune.

Tjenestens innhold

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Hva du kan forvente av oss

• Feiing og tilsyn varsles i forkant.

• Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulempe for beboerene.

• Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten.

• Skorstein blir feiet fra tak eller loft via feieluke

• Eier får informasjon om hvordan bygget skal vedlikeholdes og driftes med tanke på brannsikkerhet

• Tilsynsrapport benyttes for dokumentasjon av eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket.

• Registreringsskjema/tilsynsrapporten sendes eier etter tilsynet

• Feieren skal også kunne gi informasjon om brannvern og riktig fyring i tillegg til f.eks. kontroll av brannslukningsutstyr og røykvarslere

• Kommunen ved brannsjefen skal sikre tilfredsstillende feiing og tilsyn av fyringsanlegget

• Kommunen /feiervesenet skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg blir feid etter behov og minst en gang hvert fjerde år

• Kommunen /feiervesenet skal sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget ,rom og bygninger intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter behov og minst hvert fjerde år.

• Kommunen /feiervesenet skal sørge for at det etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til et fyringsanlegg blir foretatt kontroll av anlegget.

Hva vi forventer av deg

• Eier eller bruker av bygning skal sikre tilfredsstillende adkomst til skorstein og ildsted (fyringsanlegget).

• Eier følger opp tilrettelegging for feiing, slik det framgår av varsellappen, eller kontakter oss slik at vi kan finne nytt tidspunkt.

• Inneholder registreringsskjema/tilsynsrapporten avvik, må eier eller representant for eier gi tilbakemelding til tilsynsmyndigheten om hvordan og når eventuelle avvik vil bli rettet innen angitt frist for tilbakemelding.

• Alle installasjoner eller forandringer på skorstein og ildsted skal meldes til brann- og redningsetaten ved seksjon for feiing og tilsyn

• Du tar kontakt med Hol Brannvesen om du har spørsmål eller klager vedrørende feiing av piper på eiendommen din.

• Du tar kontakt med oss, om du ikke mottar tjenesten i løpet av en 4-års periode.

Praktiske opplysninger

Lokal forskrift om tilsyn/inspeksjon og feiing

Kommunen krever en avgift som skal dekke utgifter kommunen har til tjenesten. Betaling: Kommunestyret fastsetter hvert år gebyret for tjenesten. Gebyret er beregnet etter selvkost og innkreves i 2. termin sammen med de øvrige kommunale gebyrene.

Klage på gebyrer

Klager på gebyrer behandles etter forvaltningsloven § 24 og §28  i forhold til klagefrist og saksbehandlingstid.

Ansvarlig for tjenesten

Hol brann og feiervesen v/ brannsjef

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

27.02.2014

Flyktningtjenesten

Informasjon

Formål med tjenesten

Bosetting: Hol kommune bosetter flyktninger årlig i henhold til gjeldende politisk vedtak.  

Introduksjonsprogram: NAV Hol tilbyr introduksjonsprogram for utlendinger som oppfyller kravene i introduksjonsloven. Hensikten med programmet er at du skal styrke dine muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og styrke dine muligheter for økonomisk selvstendighet. Programmet skal minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller yrkesliv. Deltakerne får tildelt et deltakerbevis når programmet avsluttes. Programmet kan vare inntil 2 år, er helårlig og på full tid. Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. Planen utformes etter en kartlegging av den enkeltes opplæringsbehov og hvilke tiltak som er aktuelle. Planen utarbeides sammen med vedkommende. Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og dersom deltakerens livssituasjon endres vesentlig. Så lenge man deltar i introduksjonsprogrammet, har man krav på introduksjonsstønad.

Hvem kan få tjenesten

Bosetting:

• Flyktninger som er bosatt i Hol kommune etter avtale mellom kommunen og Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Introduksjonsprogram:

• Flyktninger mellom 18 og 55 år som er bosatt etter særskilt avtale mellom Hol kommune og Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

• Familiegjenforente med personer med mindre botid enn 5 år i kommunen.

Tjenestens innhold

Bosetting:

I bosettingsfasen bistår NAV Hol med praktisk etablering i kommunen. Flyktninger bosettes hovedsakelig i kommunale boliger, men NAV Hol benytter også det private markedet. NAV Hol bistår førstegangsbosatte i etableringsfasen. Behovet for etablering er behovsprøvd etter Lov om sosiale tjenester i NAV.

Introduksjonsprogram:

Vi tilbyr et heldags- og helårs introduksjonsprogram.  NAV Hol har et interkommunalt samarbeid med Ål voksenopplæring når det gjelder norskopplæring og introduksjonsprogram.  Programmet består av informasjon, veiledning og bistand til å utarbeide en plan for hvordan du skal komme i arbeid eller utdanning. Introduksjonsstønad er knyttet opp til deltakelse i programmet.

• Flyktningkonsulent/veileder vil foreta en kartlegging av tidligere erfaringsbakgrunn og utarbeide en plan i samråd med deg for hvordan du skal komme i arbeid eller utdanning.

• Planen danner grunnlag for et individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram. Hver programdeltaker vil få tett oppfølging av flyktningkonsulent/veileder v/ NAV Hol.

Hva du kan forvente av oss

• Vi vil møte deg med respekt og tillit.

• Vi vil gi deg informasjon, råd og veiledning.

• Innen 3 måneder etter bosetting vil du få vedtak om introduksjonsordning.

• Du vil få oppfølging gjennom programmet.

• Du vil få utbetalt introduksjonsstønad etter gjeldende satser mens du deltar i programmet.

• Du får tolketjeneste ved behov.

• Vi overholder vår taushetsplikt og gir ikke personopplysninger til andre uten din tillatelse.

Hva vi forventer av deg

• Du møter oss med respekt og tillit.

• Du ønsker å yte ditt beste for å bli deltaker i yrkes- og samfunnslivet.

• Du følger opp de tiltakene du og programveileder blir enige om og du gir tilbakemelding dersom tiltakene ikke lenger er hensiktsmessige.

• Du leser vedtakene du får, slik at du forstår vilkårene som er satt og adgangen du har til å klage. 

• Du tar kontakt med din programveileder hvis du har spørsmål om din sak eller hvis det er noe du ikke forstår.

• Du som har mottatt et vedtak om introduksjonsprogram har både en rett og en plikt til å delta i programmet. 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis. Introduksjonsstønaden utgjør på årsbasis lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.  

Saksbehandlingstid

Du vil få vedtak om introduksjonsprogram innen 3 måneder etter bosetting.

Klageadgang

I henhold til Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere kan det klages på vedtak om:

• tildeling av introduksjonsprogram og introduksjonsstønad

• vesentlige endringer i den individuelle planen

• at introduksjonsprogrammet stanses

• permisjon

• trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling

Informasjon om klageadgang vil stå i vedtaket ditt. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Dersom du har behov for det vil NAV Hol vil være behjelpelige med å lage en skriftlig klage. Send klagen din til NAV Hol. NAV Hol vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til Fylkesmannen i Buskerud. Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

NAV Hol v/ leder og flyktningkonsulent/veileder

Kontaktinformasjon

NAV Hol Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

Tlf: 55553333

Epost: nav.hol@nav.no

Dato oppdatert

30.01.15. 

Bostøtte

Informasjon

Formål med tjenesten

Bostøtten skal hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i bolig.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe

• Alle over 18 år med unntak av studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste.

• Studenter hvor studiet er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, f.eks. yrkesrettet attføring. • Foreldre under 18 år.

• Det er en øvre grense for inntekt og formue for å få bostøtte.

• Boligen du bor i, må være selvstendig med egen inngang.

• Du må bo i Hol kommune.

Tjenestens innhold

Bostøtte utbetales 10. i hver måned.

Hva du kan forvente av oss

Veiledning til utfylling av søknad.

Hva vi forventer av deg

• Sende søknad til kommunen på papirsøknad eller elektronisk med nødvendig dokumentasjon.

• Gir melding om det er endring i inntekter, boforhold eller adresse.

Praktiske opplysninger

Fristen for å søke er den 14. i hver måned. Blir søknaden innvilget, blir den automatisk overført til neste måned. Du kan lese mer om bostøtte på nettsiden til Husbanken: http://www.husbanken.no/bostotte/

Saksbehandlingstid

Søknader levert før den 14. i hver måned, får svar 10. måneden etter.

Klage

Klage sendes kommunen som videresender denne til Husbanken.

Ansvarlig for tjenesten

Husbanken

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Kyrkjevegen 19, Geilo 

Postadresse: Kyrkjevegen 19, 3580

Geilo Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

11.12.2014

Friskliv

Informasjon

Formål med tjenesten

Ved frisklivssentralen får du hjelp til å forebygge helseplager og endre dine levevaner.

Hvem kan få tjenesten

Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud rettet mot deg som har behov for å endre levevaner gjennom fysisk aktivitet, bedre kosthold og/eller tobakksslutt, samt forebygge og mestre sykdom.

Frisklivsresept kan være noe for deg som:

• har økt risiko for, eller allerede har, sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og/eller psykisk helse.

• ønsker motivasjon til å endre levevaner.

• er inaktiv

• ønsker kostholdsveiledning

• røyker eller snuser

• har utfordringer knyttet til emosjonell og mental helse

• har et risikofylt alkoholkonsum

• ønsker informasjon om tilgjengelige aktivitetstilbud i lokalmiljøet

Du trenger ikke ha en sykdom eller diagnose for å være deltaker. Basistilbudet ved frisklivssentralen er frisklivsresepten, som gir en 3-måneders periode med strukturert oppfølging. Fastlege, helsestasjon, fysioterapeuter, diabetessykepleier, psykisk helse og NAV kan skrive ut frisklivsresept. Du kan også ta kontakt på eget initiativ.

Tjenestens innhold

Reseptperioden starter med en individuell samtale. Du bestemmer, i samarbeid med frisklivskoordinator, hva som vil passe deg videre i forhold til ditt mål.

Frisklivssentralen tilbyr følgende:

• Fysisk aktivitet. Du får veiledet hjelp til å komme i gang med aktivitet som er tilpasset deg og ditt nivå. Den fysiske aktiviteten foregår fortrinnsvis innendørs i grupper. Målet er at du får økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd samt sosialt samvær og økt livskvalitet.

• Kosthold. Bra Mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av matvaner og matvarevalg. På kurset lærer du blant annet å lese varedeklarasjon, får praktiske råd for hverdagen, motiveres til å endre vaner og utveksler erfaring med de andre deltakerne. Det gis også individuell kostholdsveiledning.

• Røyke- og snusesluttkurs. Du vil jobbe med å endre vaner for å klare å slutte med røyk/snus. Erfaring viser at det ofte kan være lettere sammen med andre. I tillegg til kyndig veiledning av kursleder, gir gruppa støtte og motivasjon.

Hva du kan forvente av oss

• Vi møter deg med respekt og høflighet.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker.

• Vi gir informasjon, råd og veiledning.

• Du møter en frisklivskoordinator som er faglig kvalifisert

• Vi samarbeider med deg og andre faggrupper/instanser om et helhetlig tilbud ut fra dine behov.

• Dersom vi ikke kan gi deg et faglig forsvarlig tilbud, skal vi om mulig henvise deg videre.

• Vi overholder vår taushetsplikt, og vi bringer ikke ¬opplysninger videre uten ditt samtykke.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem.

• Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

• Du sier fra hva du ikke er fornøyd med.

• Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter

Praktiske opplysninger

Frisklivsresepten koster 300 kroner, og varer i 12 uker. En eventuell fornyelse av resepten gjøres i samråd med frisklivskoordinator.

Ansvarlig for tjenesten

Frisklivskoordinator

Kontaktinformasjon

Frisklivskoordinator tlf: 95 98 64 04

Adresse: Trekanten 2, 3576 Geilo

Dato oppdatert

03.03.15

Fritidstilbud barn og unge

Informasjon

Formål med tjenesten

Fremme meningsfull aktivitet og mestring gjennom kulturell virksomhet, aktiv formidling og ved å stille arealer og utstyr til disposisjon for barn og unge mellom 0 – 17 år. Andre brukere får rimelige vilkår.

Hvem kan få tjenesten

Alle kan få hjelp til fritidsaktiviteter, enten av oss eller ved videreformidling til idrettslag eller lag og organisasjoner. Tjenesten retter seg primært mot barn og unge, og skal være på ungdommens premisser.

Tjenestens innhold

• Fleksibilitet i forhold til tjenestens innhold og utforming med stor grad av brukermedvirkning.

• Hjelp til avvikling av arrangement for barnehager og barneskole.

• Fritidsklubb for 5.-7. klasse i Hol, Geilo og Hovet en dag i uka.

•  For ungdommer over klubbalder på Geilo er samlingsted og aktiviteter på samfunnshuset.  På Geilo samfunnshus og i grendene er det aktiviteter/prosjekter som DJ-kurs, samspill, leksehjelp og lyd/lys/AV kurs.

• Større arrangement som UKM og julegrantenning. Ungdommene kan selv komme med forslag til kurs, arrangement og aktiviteter.

Hva du kan forvente av oss

• Trygge og gode fritidstilbud for barn og unge innenfor våre lokaler og arenaer.

• Tilby unge voksenkontakt gjennom voksent lederskap.

• Samarbeid med barn og ungdom for å skape et godt miljø.

• Gi barn og ungdom et meningsfullt og variert fritidstilbud.

• Utvikle ungdommens evne til samarbeid og respekt for hverandre og seg selv.

• Gi erfaring med arbeid i grupper og utvikle selvstendighet og samarbeidsevne.

• Gi ungdom erfaring med gjennomføring av arrangement og prosjekt.

• God tilgjengelighet for foreldre som vil vite mer om tilbudet til barn og unge.

Hva vi forventer av deg

• Respekt for regler og instruksjoner

• Egeninnsats fra ungdom både på ideplan og utførelse.

• At de store hjelper de små.

• At du kommer til oss om du vil ha hjelp til noe.

• Vi passer på barna når de er i våre lokaler. Dere som foresatte har ansvar for barna utenfor våre lokaler og arenaer.

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Fritidsleder: 97160196

Dato oppdatert

20. mars 2015

Fysioterapi

Informasjon

Formål med tjenesten

• Bidra til at du oppnår best mulig ¬funksjon i forhold til dine muligheter etter sykdom, skade eller medfødte lidelser.

• Gi informasjon og veiledning om hvordan du selv kan ta vare på din fysiske helse.

• Gi lovpålagt tjeneste i henhold til helse- og omsorgstjeneste loven.

Hvem kan få tjenesten

• Personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.

• Kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for tverrfaglig rehabilitering.

• Grupper av befolkningen med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak, både miljørettede og spesifikke tiltak.

Tjenestens innhold

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade til personer i alle aldre innenfor målgruppen for fysioterapi.

Tjenesten kan bidra med blant annet:

• undersøkelser

• funksjonsutredninger / motorisk vurdering

• utforming og oppfølging av tiltak

• behandling

• rehabilitering

• forebygging

• Gruppetrening

• Veiledning

• Tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner i og utenfor kommunen

Hva du kan forvente av oss

• Vi møter deg med respekt og høflighet.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker.

• Vi gir informasjon, råd og veiledning.

• Du møter en fysioterapeut som er faglig kvalifisert og autorisert.

• Vi samarbeider med deg og andre faggrupper/instanser om et helhetlig tilbud ut fra dine behov, herunder individuell plan.

• Dersom vi ikke kan gi deg et faglig forsvarlig tilbud, skal vi om mulig henvise deg videre.

• Vi overholder vår taushetsplikt, og vi bringer ikke opplysninger videre uten ditt samtykke.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem.

• Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

• Du sier fra hva du ikke er fornøyd med.

• Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For at kommunen skal kunne organisere tjenestene på best mulig måte, ber vi deg melde fra i god tid når du har bruk for tjenester i den perioden du oppholder deg i Hol kommune. Tjenester kan kun tilbys i bolig eller fritidsbolig når det er brøytet og kjørbar vei helt frem. Eventuell bomavgift faktureres. Kommunen forbeholder seg retten til å tilby tjenester på andre måter, så lenge dette er forsvarlig.

Praktiske opplysninger

• Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut.

• Pasienten betaler egenandel avhengig av diagnose.

• Transport til behandling er gratis for barn under 16 år. 

• Voksne og barn over 12 år må betale egenandel inntil man har nådd beløpsgrensen for frikort fra folketrygden, dersom diagnosen ikke gir rett til fri behandling. Legetjenesten henviser til fysioterapi i tillegg til manuell terapeut og kiropraktor.

Klageadgang

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode fysioterapeuten om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom anmodningen ikke etterkommes, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker, jf. pasientrettighetsloven

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder fysio- ergoterapitjenesten

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder mobil: 95 98 09 19

Dato oppdatert

03.03.15

Grunnskoleopplæring for voksne

Informasjon

Formål med tjenesten

Å gi alle som trenger det, grunnskoleopplæring på nytt eller en mulighet for å fullføre den, evt. også ta eksamen på 10. klassenivå. (Opplæringslova). Kultur- og oppvekstetaten i Hol kommune har en samarbeidsavtale med Læringssenteret Gol om organisering av grunnskoleopplæring for alle voksne som er bosatt i Hol.

Hvem kan få tjenesten

Rett til grunnskoleopplæring for voksne blir omtalt i kapittel 4A i opplæringslova. Det er tre kriterier som gjelder i vurderingen av om du har rett til slik opplæring. Søker må 1. være over opplæringspliktig alder (16 år) 2. har ikke rett til videregående opplæring (ungdomsretten - etter § 3-1 i lova) 3. trenger grunnskoleopplæring Opplæringslova §3-1 beskriver retten til videregående opplæring for ungdom slik: "ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til....videregående opplæring". Punkt 2 i listen ovenfor peker altså på ikke fullført grunnskole. Selv om du har grunnskole fra hjemlandet, må du likevel kunne dokumentere det for å få retten til videregående opplæring. Punkt 3 er en skjønnsvurdering og knyttes gjerne til din generelle livs-situasjon eller din situasjon i arbeidslivet. Du trenger kanskje en styrking av din kunnskap i for eksempel engelsk eller matematikk for å kunne utføre arbeidet ditt. Du trenger kanskje en generell styrking av din kunnskap fordi du ønsker å ta mer utdanning som voksen.

Tilhører du en av gruppene beskrevet nedenfor, får du sannsynligvis rett til grunnskoleopplæring.

• Alle voksne som ikke har fullført grunnskole, ikke har karakter i alle fag eller trenger bedre karakterer.

• Fremmedspråklige som ikke har grunnskole fra hjemlandet (eller bare noen år), eller som ikke har dokumentasjon på grunnskole.

• Alle voksne som trenger å løfte sin basiskunnskap i ett eller flere fag. Kanskje du mangler et fag, f.eks. engelsk, fordi det ikke var tilbud om engelsk da du var ung.

• Voksne som rett og slett har lyst til å lære mer. Retten til opplæring omfatter de fagene en trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne.

Opplæringen skal tilpasses behovet til den enkelte. Dersom du ønsker videregående opplæring, men er usikker på din kompetanse i grunnskolefagene, kan Læringssenteret Gol alternativt gjennomføre ei realkompetansevurdering.

Tjenestens innhold

Tilbudet dekker de fem obligatoriske fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfagsom du må ha for å kunne søke videregående opplæring. Du blir vurdert og får karakter, og du kan gå opp til eksamen. Du kan søke om å delta på ett eller flere av fagene. Du trenger ikke å gå opp til eksamen dersom du ikke skal søke videregående opplæring. Du kan også søke om å delta uten karakter. Opplæringen følger de ordinære læreplanene for grunnskolen i kunnskapsløftet.

Vi arbeider mot læremålene for 10.klassetrinn, de samme som på ungdomsskolen. Det ordinære tilbudet er et fulltidstilbud som strekker seg over 2 år. For fremmedspråklige som har svake forkunnskaper, kan det fattes vedtak om et 3-årig løp, dvs.at elevene går i en innføringsgruppe det første året. Der gis det ekstra opplæring i norsk og grunnleggende innføring i de andre fagene.

Alle søkere blir innkalt til en samtale og en testing i alle fag. Om du har mange år med grunnskole fra hjemlandet, god allmennkunnskap og god kunnskap i norsk og engelsk, kan det vurderes om du kan gå rett inn på det 2. året i grunnskoleløpet. I spesielle tilfelle blir det vurdert om søkere trenger et forkurs i grunnleggende ferdigheter: lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig og beherske digitale ferdigheter. Dette er ferdigheter du trenger for å kunne følge det ordinære opplæringsløpet.

Praktiske opplysninger

Skoletilbudet er gratis. Opplæring og undervisningsmateriellet er gratis. Søknad sendes til Læringssenteret Gol som behandler alle søknader.

I det ordinære løpet går undervisninga alle fem dagene fra kl.08.30, bortsett fra tirsdag. Da slutter undervisningen kl.11.45. De andre dagene er det lang pause fra kl.11.45 til 12.30. Normalt er det sammenhengende økter i fag fram til langpausen, med et avbrekk fra kl.10.00 til 10.15. Øktene etter langpausen er mer oppdelt og inneholder bl.a. fysisk trening og studietid. Voksenopplæringen følger skoleårets ferier og fridager.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil maksimum tre måneder. Opplæringsloven slår fast at alle som har rett til grunnskoleopplæring, har krav på et tilbud innen tre måneder.

Ansvarlig for tjenesten

Kultur- og oppvekstsjef

Kontaktinformasjon

Adresse: Læringssenteret Gol Gamlevegen 2B 3550 Gol

Tlf. 32 02 92 35 Mob. 414 19 221. Inspektør Tlf. 32 02 92 39 Mob. 901 59 415

Dato oppdatert

23. mars 2015

Helsestasjon for ungdom

Informasjon

Formål med tjenesten

Å fremme psykisk og fysisk helse, forebygge sykdommer og skader og spre opplysning om hva den enkelte ungdom selv kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet.

Hvem kan få tjenesten

Ungdom opp til og med 25 år.

Tjenestens innhold

På helsestasjonen for ungdom kan du få råd og veiledning om rus, røyk, alkohol, seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, psykiske problemer, fysisk aktivitet og kosthold. På helsestasjonen for ungdom kan de også henvise deg til spesialist.

Du kan:

• Møte helsesøster, jordmor og lege. Sosionom etter nærmere avtale.

• Få veiledning, råd og hjelp om seksualitet og samliv, seksuell identitet og eventuelt testing vedrørende prevensjon, graviditet og seksuelt overførbare sykdommer.

• Få resept på p-piller eller annen prevensjon og ta underlivsundersøkelse ved behov.

• Ta opp spørsmål om graviditet og abort, eventuelt få henvisning til abort.

• Ta opp psykiske vansker, selvskading, spiseforstyrrelser, overgrep, voldtekt eller annet som du vil ha hjelp til.

• Snakke om mat, kosthold, aktivitet og livsstil.

• Få råd og veiledning om rusmisbruk, alkohol og narkotika.

• Andre ting som du er usikker på.

Hva du kan forvente av oss

• Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet.

• Å få delta og få innflytelse i det som angår deg.

• Hjelp og støtte ved små eller store problemer.

• Kunnskap om utvikling og helse.

• Taushetsplikten blir overholdt.

• Vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester.

Hva vi forventer av deg

At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

• Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

03.03.15.  

Helsestasjon 0-5 år

Informasjon

Formål med tjenesten

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Helsestasjonene er et sted hvor foreldre kan henvende seg med små og store problemer i hverdagen.

Hvem kan få tjenesten

Alle i aldersgruppen 0-5 år og deres foresatte.

Tjenestens innhold

• hjemmebesøk

• helseundersøkelser

• forebyggende psykososialt arbeid

• opplysningsvirksomhet

• Vaksinasjoner følger nasjonalt vaksinasjonsprogram.

• Foreldreveiledning

• samarbeid om habilitering av barn med spesielle behov

Hva du kan forvente av oss

• Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

• Å delta og få innflytelse i det som angår deg

• Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

• Få veiledning i foreldrerollen

• Få kunnskap om barns utvikling og helse

• Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer

• Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

• At taushetsplikten overholdes

• At vi handler dersom barn lider nød

• At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

• At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

• At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss

• At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med

• At du bruker din fastlege ved sykdom og behandling

• At du møter til avtale eller sier ifra hvis tiden ikke passer  

Foreldre/foresatte kan ta opp:

• Oppdragelse av barn

• Syn, hørsel og språkutvikling

• Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet

• Kosthold og ernæring

• Hygiene

• Samliv

• Søvn

• Prevensjon, graviditet, fødsel og amming

• Rus

• Barnets utvikling og vekst

• Sorg og tap

• Hvordan bevare helse og unngå sykdom

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Når du har født et barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk av jordmor eller helsesøster. Kontakten opprettes på bakgrunn av fødselsmelding eller telefon fra sykehuset.

Klage

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

• Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

03.03.15.

Helsestasjonstjenesten

Informasjon

Formål med tjenesten

Målet er å fremme folkehelse og trivsel, og forebygge sykdom. Samt opplysning om hva den enkelte selv kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet.

Hvem kan få tjenesten

• Barn

• Ungdom

• Voksne

Tjenestens innhold

Helsestasjonstjenesten tilbyr (se egne tjenestebeskrivelser):

• Svangerskapsomsorg

• Beredskap- og følgetjeneste for gravide og fødende

• Helsestasjon for barn 0-5 år

• Skolehelsetjeneste

• Helsestasjon for ungdom

• Psykisk helse for barn og unge

• Smittevern

• Reisevaksiner og influensavaksiner

• Gruppetilbud ved behov, grupper for ungdom, foreldreveiledningsgrupper, grupper for barn av psykisk syke foreldre, gruppetilbud ved for eksempel sorg, skilsmisser og andre forhold etter behov

Hva du kan forvente av oss

• Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

• Å delta og få innflytelse i det som angår deg

• Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

• Få veiledning i foreldrerollen

• Få kunnskap om barns utvikling og helse

• Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer

• Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

• At taushetsplikten overholdes

• At vi handler dersom barn lider nød

• At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

• At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

• At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss

• At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med

• At du bruker din fastlege ved sykdom og behandling

• At du møter til avtale eller sier ifra hvis tiden ikke passer

Barn og ungdom kan snakke med oss om:

• Vennskap, mobbing

• Pubertet, ungdomstid og seksualitet/seksuell identitet

• Kropp, følelser og tanker

• Prevensjon, graviditet og fødsel

• Kosthold og mat

• Det du er redd for

• Hvordan ta vare på helsen og unngå sykdom

• Ensomhet og isolasjon

• Rus  

Foreldre/foresatte kan ta opp:

• Oppdragelse av barn

• Syn, hørsel og språkutvikling

• Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet

• Kosthold og ernæring

• Hygiene

• Samliv

• Søvn

• Prevensjon, graviditet, fødsel og amming

• Rus

• Barnets utvikling og vekst

• Sorg og tap

• Hvordan bevare helse og unngå sykdom

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Klageadgang

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode helsesøster, jordmor eller lege om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom det ikke skjer, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker (Pasientrettighetsloven). Du kan også kontakte pasient og brukerombudet Buskerud, telefon 32 23 52 00, om saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende Helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon Trekanten 2 H 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

03.03.15.  

Helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Informasjon

Formål med tjenesten

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Hvem kan få tjenesten

Asylsøkere og flyktninger. Innenfor denne gruppen skal følgende personer gis spesiell oppmerksomhet og oppfølging:

• personer fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer

• personer som har vært utsatt for tortur og annen alvorlig psykisk eller fysisk traumatisering

• enslige personer uten familienettverk

• barn og unge som kommer alene til Norge

• gravide

• enslige forsørgere

• kvinner som har vært utsatt for voldtekt og annen seksualisert vold.

For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år uten lovlig opphold gir loven rett på akutt helsehjelp.

Hva kan du forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

• Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Praktiske opplysninger

Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag. Kommunen vil selv sørge for at nyankomne innflyttere og asylsøkere og flyktninger i mottak får tilbud om helsetjenester, og det er derfor ikke nødvendig å søke om denne tjenesten.

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode helsesøster, jordmor eller lege om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom det ikke skjer, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker (Pasientrettighetsloven). Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet Buskerud, telefon 32235200, om saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

03.03.15

Hjemmehjelp

Informasjon

Formål med tjenesten

Tjenesten inneholder nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til dagliglivets gjøremål.

Hvem kan få tjenesten

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, rusmiddelmisbruk, alder eller av andre årsaker. Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Tjenestens innhold

Det er kommunen som i samarbeid med søkeren, bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Hva du kan forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

• Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

• Din søknad fører til en grundig og faglig forsvarlig vurdering av ditt behov for hjemmehjelp og hvilke tiltak som skal iverksettes, i samråd med deg/din representant.

• Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg/din representant, med respekt for dine ønsker og etter faglig vurdering.

Hva vi forventer av deg

• Du må selv søke tjenesten.

• Du setter deg inn i vedtaket ditt.

• Du har støvsuger som er funksjonell og ergonomisk.

Du må også selv holde diverse rengjøringsmidler tilgjengelig for hjemmehjelpen. Vi har ikke mulighet for å «lufte» tepper

• Du/din representant gir beskjed dersom avtalen med hjemmehjelpen ikke kan overholdes, for eksempel på grunn av at du er bortreist.

• Du som har husdyr, må være forberedt på at enkelte ansatte i omsorgstjenesten ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.

• Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi oss tillatelse til å sette opp en nøkkelboks.

• Du forteller oss hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

* Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.

• Dersom du røyker, skal dette unngås når hjemmesykepleien er hos deg.

• Dersom det etter vurdering konkluderes med behov for hjelpemidler for å utføre fullt forsvarlig tjeneste, skal dette oppbevares i hjemmet, jf Arbeidsmiljøloven.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For at kommunen skal kunne organisere tjenestene på best mulig måte, ber vi deg melde fra i god tid når du har bruk for tjenester i den perioden du oppholder deg i Hol kommune. Tjenester kan kun tilbys i bolig eller fritidsbolig når det er brøytet og kjørbar vei helt frem. Eventuell bomavgift faktureres. Kommunen forbeholder seg retten til å tilby tjenester på andre måter, så lenge dette er forsvarlig. Praktiske opplysninger Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år. Saksbehandlingstid Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannsvegen, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 HOL 

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicesenteret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

03.03.15  

Hjemmesykepleie

Informasjon

Formål med tjenesten

Tjenesten kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthåndtering osv. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. Sykepleie i hjemmet

Hvem kan få tjenesten

Eldre, syke, funksjonshemmede m.m. Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie. Du som bor eller oppholder deg i Hol kommune og som på grunn av helsesvikt har behov for sykepleie i hjemmet. Det vurderes om du fyller vilkårene for tildeling av hjemmesykepleie etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Tjenestens innhold

Hjemmesykepleien skal bidra til at du får ivaretatt dine grunnleggende helse- og pleiebehov. Dette kan for eksempel være:

• hjelp til personlig hygiene og naturlige funksjoner

• av- og påkledning

• tilrettelegging av måltider og kostveiledning

• oppvarming av ferdig tilberedt middag

• assistanse til legemiddelhåndtering

• sårbehandling (om du ikke kan benytte legekontoret ), kateterisering etc

• informasjon, råd, hjelp og veiledning som bidrar til aktivitet og slik at du klarer mer selv

Helsehjelpen gis i samarbeid med blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, lege og tannlege. Hjemmesykepleie utføres av eller under veiledning av autorisert helsepersonell.

Hva du kan forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Ved vedtak:

• Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

• Din søknad fører til en grundig og faglig forsvarlig vurdering av ditt behov for hjemmesykepleie og hvilke tiltak som skal iverksettes, i samråd med deg/din representant.

• Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg/din representant, med respekt for dine ønsker og etter faglig vurdering.

• Du vil bli orientert så raskt som mulig dersom det blir endring i avtalen.

Hva vi forventer av deg

• Du må selv søke tjenesten.

• Du setter deg inn i vedtaket ditt.

• Du stiller deg positiv til å oppbevare og bruke ergonomiske hjelpemidler som hjemmesykepleien har behov for å benytte. Dette for å sikre deg og for å forebygge arbeidsbelastninger.

• Du/din representant gir beskjed dersom avtalen med hjemmesykepleien ikke kan overholdes, for eksempel på grunn av at du er bortreist.

• Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.

• Du som har husdyr, må være forberedt på at enkelte ansatte i omsorgstjenesten ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.

• Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi oss tillatelse til å sette opp en nøkkelboks.

• Du forteller oss hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.

• Dersom du røyker, skal dette unngås når hjemmesykepleien er hos deg.

• Dersom det etter vurdering konkluderes med behov for hjelpemidler for å utføre fullt forsvarlig tjeneste, skal dette oppbevares i hjemmet, jf Arbeidsmiljøloven.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For at kommunen skal kunne organisere tjenestene på best mulig måte, ber vi deg melde fra i god tid når du har bruk for tjenester i den perioden du oppholder deg i Hol kommune. Tjenester kan kun tilbys i bolig eller fritidsbolig når det er brøytet og kjørbar vei helt frem. Eventuell bomavgift faktureres. Kommunen forbeholder seg retten til å tilby tjenester på andre måter, så lenge dette er forsvarlig.

Praktiske opplysninger

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Betaling: Hjemmesykepleie og nøkkelboks er gratis.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf Forvaltningsloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannsvegen, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 HOL 

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicesenteret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

03.03.15  

Hol folkebibliotek

Informasjon

Formål med tjenesten

• Folkebibliotekene har som oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon.

• Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

• Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

• Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

• Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

• Bibliotekene i Hol er vedtatt at skal være kombinasjonsbiblioteker og derav tilby skoler medieinnhold og bistand i forhold til dette. (Lov om folkebibliotek §1 ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747)

Hvem kan få tjenesten

Alle kan få lånekort. Du kan velge mellom et lokalt kort som gjelder for bibliotekene i Hallingdal eller nasjonalt lånekort som gjelder for alle bibliotek i Norge.

Tjenestens innhold

Hol folkebibliotek skal gi alle i kommunen mulighet til å:

• Låne bøker, inkludert storskriftbøker og lydbøker, tidsskrifter, aviser, film og musikk.

• Få tilgang til informasjon og råd og veiledning i bruk av informasjonskilder.

• Lese aviser og tidsskrifter

• Få kulturelle opplevelser som utstillinger, eventyrtimer, teater, foredrag og forfatterkvelder  og debatter.

• Benytte lokalhistorisk samling.

• Bruke publikums-pc og få tilgang til trådløst nettverk.

• Bruke kopimaskin og scanner.

Bruk biblioteket hjemmefra - via bibliotekets hjemmesider er det tilgang døgnet rundt til blant annet:

• Søking i bibliotekets baser med mulighet for bestilling og reservering.

• Sjekke egen lånekonto gjennom "Mine lån".

• Låne e-bøker

Hva du kan forvente av oss

• At det skal være enkelt å bruke biblioteket.

• At dine henvendelser behandles konfidensielt.

• At vi låner bøker fra andre bibliotek

• At du kan levere bøker du har lånt på andre bibliotek hos oss

• At elektroniske spørsmål besvares innen en arbeidsdag. Ved henvendelse til filialene tre arbeidsdager

• At omfattende og vanskelige spørsmål besvares innen tre arbeidsdager.

• At du får svar innen 10 arbeidsdager dersom det etterspurte materialet ikke kan skaffes.

• At vi tar imot forslag til innkjøp.

• At bibliotekets utvikling skjer i overensstemmelse med brukernes behov.

Hva vi forventer av deg

• At du gir tilbakemelding på tjenestene våre.

• At du kjenner bibliotekets låneregler.

• At du følger bibliotekets regler for internettbruk.

• At du har med lånekortet når du skal låne.

• At du overholder lånefrister, slik at andre også får tilgang til bøkene.

• At du behandler bibliotekets materiale på en forsvarlig måte.

Praktiske opplysninger

Det er gratis å låne på biblioteket.

Åpningstider:

Hovedbiblioteket Geilo: Mandag 10.00-15.00 Tirsdag 10.00-19.00 Onsdag 10.00-17.00 Torsdag 10.00-19.00 Fredag 10:00-15.00 Sommeråpningstider blir annonsert.

Hovet bibliotek. Tirsdag 10.00-12.00 og 16.30-19.30 Torsdag 16.30-19.30. Stengt i skolens ferier

Holet filial Kombinasjonsbibliotek i samarbeid med Holet skule. Tirsdag 10.00-13.00 og 16.30-19.30 Torsdag 10.00-13.00 og 16.30-19.30 Stengt i skolens ferier

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Hovedbiblioteket Geilo besøks-/kontoradresse: Lienvegen 69

Postadresse: Hol folkebibliotek, Lienvegen 69, 3580 Geilo Telefon:

32 09 66 40 E-post:geilo.bibliotek@hol.kommune.no Hjemmeside: www.holbib.no

Holet filial: Besøksadresse: Hellingvegen 4 Telefon:

Hovet filial: Høvsvegen 259

Dato oppdatert

20. mars 2015

Hol kulturskole

Informasjon

Formål med tjenesten

Kulturskolen skal gi barn og unge muligheter til:

• å utvikle sine kreative og kunstneriske evner etter egne forutsetninger

• å få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet

• fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og

• høyere utdanning innen kunst- og kulturfag

• å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk, og samtidig evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg

Hvem kan få tjenesten

• Alle barn og unge fra barnehage til avsluttet videregående skole

• Brukere med spesielle behov får tilpasset tilbud ut over øvre aldersgrense.

• Det er også tilbud til voksne.

Tjenestens innhold

• Musikk

• Teater/drama

• Dans

• Visuelle kunstfag

• Mat

• Musikk og studio

Hva du kan forvente av oss

• Pedagoger/kunstnere som setter den enkelte elev i sentrum

• Elevplass etter skriftlig søknad.  Opptak prioriteres etter dato for mottatt søknad. Søkere som har elevplass inneværende år, har fortrinnsrett på plass neste skoleår

• Elever som ikke får plass, føres på venteliste og kontaktes når det blir ledige plasser.

• Musikkundervisning blir gitt individuelt og/eller i gruppe.

• Enkeltelever skal ha minimum 20 minutter undervisning pr. uke

• Grupper med to elever skal ha minimum 30 minutter undervisning pr. uke

• Grupper med tre eller flere elever skal ha minimum 40 minutter undervisning pr. uke

• Enkelt-elever kan i perioder bli satt i grupper

• I andre fag foregår undervisningen i grupper.

• Ved sykdom skaffer kulturskolen vikar. Hvis dette ikke lar seg gjøre, varsles elevene på forhånd.

• Undervisningen er minimum en gang pr. uke og følger skoleåret med grunnskolens fridager og ferier.  

• Minimum en gang i året orienteres eleven og foresatte om elevens situasjon og med anledning til å diskutere undervisningsplanen.

Kulturskolen samarbeider med barnehager, skoler, kulturinstitusjoner, kor og korps etc. etter nærmere inngåtte avtaler.

Hva vi forventer av deg

• Alle må søke elevplass for hvert skoleår.

• Fravær må meldes til kulturskolen. Elever kan miste plassen ved manglende frammøte.

•  Eleven plikter å møte presis og forberedt til timene.

• Søknad om elevplass er bindende for hele skoleåret og eleven beholder plassen inntil det foreligger skriftlig oppsigelse

. •  Elever og foresatte deltar på innkalte møter.

Praktiske opplysninger

Betaling: Elevavgiften varierer etter tilbud. Se oversikt på www.holkulturskole.no

Garantibrudd: Dersom kulturskolen må avlyse undervisning mer enn to ganger pr. semester, refunderes elevavgiften med kr. 50 pr. gang regnet fra 3. avlysning.

Undervisningen foregår i lokalene i Geilo samfunnshus og i barnehager, skoler og musikkverkstedene.

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Lienvegen 69, Geilo

Postadresse: Hol kulturskole, Lienvegen 69, 3580 Geilo

Telefon: 32 09 66 50, mobil rektor: 918 39349

Webadresse:  www.holkulturskole.no ,  og du finner oss på facebook: https://www.facebook.com/pages/Hol-kulturskole/303549582990799 

Dato oppdatert

23. mars 2015

Husbankens boligtilskudd til etablering

Informasjon

Formål med tjenesten

Tilskudd til etablering skal hjelpe vanskeligstilte til å kjøpe egnet bolig. Tilskuddet kan også brukes til at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.

Hvem kan få tjenesten

Enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Den økonomiske situasjonen må være av varig karakter.

Tjenestens innhold

Tilskuddet gis ofte i kombinasjon med lån. Boligen skal være nøktern og ligge i Hol kommune. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom forutsetningene for tildelingen ikke overholdes. Eventuelt tilbakebetalingskrav sikres med pant i boligen. Tilskuddet nedskrives med 5 % hvert år, slik at det er helt nedskrevet etter 20 år. Overdras boligen til ny eier i tilskuddets avskrivningsperiode, kan gjenstående tilskudd bli krevd tilbakebetalt.

Hva du kan forvente av oss

• Saksbehandling er omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt § 13 og offentlighetsloven § 13.

• Vi sender et brev med informasjon om tilskuddsbeløp, hva tilskuddet skal benyttes til, klageadgang og evt. andre forhold av betydning for tilskuddet.

• Vi kan hjelpe deg med utfylling av søknaden.

Hva vi forventer av deg

Vi forventer at du sender inn søknadsskjema med nødvendig dokumentasjon.

Praktiske opplysninger

Du kan lese mer om ordningen på nettsiden til Husbanken.

Saksbehandlingstid

Snarest mulig. Dersom saken ikke er behandlet innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Send klagen til Hol kommune. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

Servicetorget, med rammebetingelser fra Husbanken

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Kyrkjevegen 19, Geilo 

Postadresse: Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

11.12.2014

Husbankens boligtilskudd til tilpasning

Informasjon

Formål med tjenesten

Boligtilskudd til tilpasning skal hjelpe personer med finansiering av nødvendig ombygging av boligen. Med nødvendig tilpasning menes å gjøre boligen egnet til å bo i, selv om beboeren har nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet skal også bidra til å øke tilgjengeligheten for fremtidige beboere.

Hvem kan få tjenesten

• Enkeltpersoner/husstander som har behov for tilpasset bolig på grunn av funksjonsnedsettelse.

• Eldre som ønsker tilpasning av boligen for å bo lengst mulig hjemme.

Tjenestens innhold

• Tilskudd til utgifter knyttet til spesialinnredning/spesialtilknytning/ombygging til tilrettelegging av både nye og eksisterende boliger, samt uteområder.

• Tilskudd til leie av prosjektleder/byggeleder eller annen faglig bistand ved ombygginger/tilpasninger.

• Boligen skal være egnet til behovet til tilskuddsmottaker.

• Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

• Tilskuddet utbetales fortløpende etter at regningene er sendt til kommunen.

Du behøver ikke betale fakturaen i forkant.

• Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom forutsetningene for tildelingen ikke overholdes. Evt. tilbakebetalingskrav sikres med pant i eiendommen. Tilskuddet avskrives med 10 % hvert år, slik at det er nedskrevet etter 10 år. Overdras boligen til ny eier i tilskuddets avskrivningsperiode, kan gjenstående tilskudd bli krevd tilbakebetalt.

Hva du kan forvente av oss

• Saksbehandling er omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt § 13 og offentlighetsloven § 13.

• Vi sender et brev med informasjon om tilskuddsbeløp, hva tilskuddet skal benyttes til, klageadgang og evt. andre forhold av betydning for tilskuddet.

• Vi kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden.

Hva vi forventer av deg

• Sende søknad til kommunen med nødvendig dokumentasjon.

• At tilpasningen er hensiktsmessig.

• At du eier boligen eller har et langvarig boligforhold.

• At utgiftene er nødvendige.

Praktiske opplysninger

Du kan lese mer om ordningen på nettsiden til Husbanken

Saksbehandlingstid

Snarest mulig. Dersom saken ikke er behandlet innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Send klagen til Hol kommune. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

Servicetorget med rammebetingelser fra Husbanken

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Kyrkjevegen 19, Geilo 

Postadresse: Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

11.12.2014    

Individuell plan og koordinator

Informasjon

Formål med tjenesten

Dersom en person har behov for langvarige og sammensatte tjenester, kan en individuell plan bidra slik at tjenestene blir koordinert og godt planlagt. Det kan også oppnevnes en koordinator som bistår i prosessen med individuell plan. Koordinator kan brukes selv om personen ikke har individuell plan.

Hvem kan få tjenesten

Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan få individuell plan og/ eller koordinator. Kravet til hva som oppfattes som langvarig og koordinert vil variere og må vurderes individuelt.

Tjenestens innhold

En individuell plan skal beskrive personens behov og mål, tiltak som skal iverksettes, hvem som er ansvarlig for hva og når tiltakene skal evalueres. Dersom personen ikke ønsker at det utarbeides individuell plan, har vedkommende fortsatt krav på at tjenestene gis på en koordinert og planlagt måte. En koordinator hjelper personen i prosessen med individuell plan eller på andre måter bistår med koordinering og planlegging.

Hva du kan forvente av oss

• Du får informasjon, råd og veiledning. Du får vurdert om du har rett til individuell plan og koordinator.

• Din koordinator vil samarbeide tett med deg om det dere er blitt enige om.

• Vi overholder vår taushetsplikt.

• Vi innhenter samtykke fra deg både ved eventuell oppretting av individuell plan og for å samarbeide og utveksle nødvendig informasjon.

Hva vi forventer av deg

• Du gir relevant informasjon om dine ønsker og behov.

• Du deltar aktivt i planprosessen.

• Du setter deg inn i og følger opp vedtak og planer.

• Du sier ifra om hva du ikke er fornøyd med

• Dersom du ikke selv kan eller ønsker å delta aktiv, kan du velge en person som skal representere deg.

Praktiske opplysninger

Dersom du ønsker å få utarbeidet en individuell plan og /eller har behov for en koordinator, kan du kontakte koordinerende enhet. Kontakten gjøres ved å sende utfylt henvendelsesskjema eller ta direkte kontakt. Koordinerende enhet vil vurdere ditt behov for individuell plan og koordinator. Dersom du allerede har kontakt med noen i hjelpeapparatet, kan du også be vedkommende hjelpe deg slik at du får kontakt med koordinerende enhet.

Tjenesten er gratis.

Saksbehandlingstid

Henvendelser behandles fortløpende, og du skal høre fra koordinerende enhet innen en måned etter at koordinerende enhet har mottatt din henvendelse.

Klageadgang

Hvis du ikke får medhold i ditt ønske om individuell plan, kan du klage etter pasient- og brukerrettighetsloven, § 7-2. Send klagen til koordinerende enhet, og dersom du fortsatt ikke får medhold, sendes klagen til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Leder koordinerende enhet

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet mobil 95 98 04 92

Dato oppdatert

03.03.15

Informere om allemannsretten

Informasjon

Hvem kan få tjenesten

Alle som ferdes ute i naturen.

Tjenestens innhold

Beskrivelse av allemannsretten.

Hva du kan forvente av oss

Svar på spørsmål om allemannsretten.

Hva vi forventer av deg

At alle parter tar hensyn til gjeldende lovverk.

Praktiske opplysninger

Din rett til å ferdes og oppholde deg i utmark; i skogen, på fjellet og langs kysten, kalles allemannsretten. Allemannsretten bygger på respekt for miljøverdier, grunneiere og andre brukere. Retten til fri ferdsel og opphold gjelder i utgangspunktet bare i utmark, men også på innmark når marka er frosset og snødekt. Med utmark menes udyrket mark, skog, fjell, myr, lynghei, holmer og skjær. Med innmark menes dyrket mark, engslått, kulturbeite, skogplantefelt, gårdsplass, hustomt og industriareal.

Unntatt er områder hvor ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

• Du kan ferdes til fots i utmark hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

• Du kan ferdes med hest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet. På enkelte strekninger kan kommunen etter samtykke med grunneieren forby slik ferdsel.

• Du kan ferdes til fots i innmark når marken er frossen eller snølagt, men ikke i perioden 30. april til 14. oktober. Denne retten gjelder likevel ikke på gårdsplass eller hustomt, inngjerdet hage eller park hvor slik ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

• Du kan høste ville nøtter som spises på stedet, og plukke og ta med deg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer med hensyn til naturen, grunneierne og andre brukere. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder dette bare når eier ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking.

• Du kan bade fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.

• Du kan dra båten opp på strand i utmark for en kortere stund, men du kan ikke bruke kai eller brygge uten samtykke fra eier. • Du kan ikke raste eller overnatte i innmark uten samtykke av grunneier.

• Det er ikke lov å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark i perioden 15. april til 15. september.

• I utmark kan du raste hvor du vil. Overnatting under åpen himmel eller telting er også tillatt, men ikke nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Skal du ligge mer enn to døgn på samme sted, må du få tillatelse fra grunneier. Uten tillatelse fra grunneier kan du likevel telte når dette skjer lang fra hus og på høyfjellet.

Friluftsloven § 1a (Hva som forstås med innmark og utmark.)

Friluftsloven § 2 (Ferdsel i utmark.)

Friluftsloven § 6 (Ferdsel på sjøen og i vassdrag.)

Friluftsloven § 9 (Rasting og telting.)

Forskrift om brannforebygging § 8-2 (Bruk av ild utendørs)

Miljødirektoratet - Allemannsretten Rundskriv om friluftsloven (T-3/07)

Saksbehandlingstid

Klageadgang

Ansvarlig for tjenesten

Utmarkskontoret

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, 3576 Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

23. mars 2015

Kommunale lokaler, idretts- og svømmehaller

Informasjon

Formål med tjenesten

Organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner skal ha muligheter til å drive aktiviteter ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov. I tillegg skal vi dekke behov for eget bruk i tilknytning til skoler, frisklivsatsing og øvrige kommunale formål med behov for egnede lokaler.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe 

Organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner. I tillegg skal lokalene benyttes til kommunens eget formål.

Tjenestens innhold Hol kommune disponerer fire gymsaler, en idrettshall og fire svømmebasseng. Lokaler og anlegg er tilgjengelige gjennom faste åpningstider for publikum eller basert på faste årlige og/eller kortsiktige leieavtaler med lag, foreninger og enkeltpersoner.

Hva du kan forvente av oss

• Alle anlegg er tilgjengelige i henhold til, avtalte åpningstider.

• Brukere av våre anlegg kan forvente at anleggene er renholdt og vedlikeholdt, slik at de til enhver tid er innbydende og klar til bruk.

Hva vi forventer av deg

• Du/dere overholder de gjeldende reglementer for bruk.

• Du/dere betaler for de ulike tilbudene i henhold til avtale.

• Du/dere rydder etter eget bruk og lukker/låser bygg i henhold til avtale.

Praktiske opplysninger

Organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner som ønsker å leie plass i hall eller basseng, må kontakte utleieansvarlig i Hol kommune. Utleieansvarlig har sitt kontor i samlokalisering med driftsleder for base 2 i samfunnshuset.

Saksbehandlingstid

Søknader om tildeling av tid i haller og basseng skal leveres til utleieansvarlig innen 20.juni. Tildeling skjer etter sommerferien.

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ eiendomsavdelingen.

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576

Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

27.02.2014

Kommuneplan

Informasjon

Formål med tjenesten

• Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

• Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

• Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

• Kommuneplanen skal ha et handlingsprogram som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.

• Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 i pbl. oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen

Hvem kan få tjenesten

Kommunen utarbeider planene selv.

Tjenestens innhold

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Samfunnsdelen skal også gi grunnlaget for overordnet prioriteringer i arealdelen.

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt Andre delplaner.

Hva du kan forvente av oss

Kommunen gjennomfører planprosessen etter plan- og bygningsloven: Oppstart av arbeid med kommuneplan Kommuneplanen kan utarbeides samlet eller for samfunnsdel og kommuneplanens arealdel hver for seg, jf. §§ 11-2 og 11-5. Når planarbeid, herunder revisjon av plan, igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Det skal alltid kunngjøres en melding om dette i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (kommunens hjemmeside)

Utarbeiding av planprogram

For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. Planprogrammet fastsettes av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere myndigheten i samsvar med kommunelovens regler. Kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging skal inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn, jf. § 4-2 andre ledd.

Høring av planforslag

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse og eventuelt å fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være minst seks uker. Av saksframlegget skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne uttalelser til planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket. Det skal også framgå hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn

Vedtak av kommuneplan

Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Dersom kommunestyret vil treffe vedtak om kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for høring under planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny behandling. Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Et eksemplar av planen skal sendes til departementet, fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte statlige myndigheter. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages

Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel

For endring og oppheving av planen gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i planen i samsvar med kommunelovens regler. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter. Jf. for øvrig § 1-9.

Hva vi forventer av deg

• At publikum gjør seg kjent med aktuelle frister for innspill, tilbakemeldinger og vedtak ved behandlingen av kommuneplan.

• Aktiv deltakelse i prosessen, ved blant annet å gi innspill til aktuelle arealbruksendringer i planperioden, vil kunne gi forutsigbar utbygging og redusere behov for tidkrevende dispensasjonsbehandling.

• Møte med fagpersonalet og saksbehandler må forhåndsavtales.

Klagemulighet

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages

Saksbehandlingstid

Kommuneplan utarbeides av kommune selv og har ingen fast saksbehandlingstid.

Ansvarlig for tjenesten

Rådmannen (alle etater).

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 HOL 

Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

23.03.2015

Kontakt med kommunen

Informasjon

Formål med tjenesten

Det skal være enkelt å kontakte og få informasjon fra Hol kommune.

Hvem kan få tjenesten

Alle

Tjenestens innhold

Du kan kontakte eller få informasjon fra Hol kommune på følgende måter:

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Telefon:  32 09 21 00

Brev: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Besøk: Servicetorget, Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

Sosiale medier: Melding, kommentar eller informasjon på facebooksiden vår

Nettside: http://www.hol.kommune.no

Hva du kan forvente av oss

• At du får korrekt og raskt svar fra Hol kommune.

• Informasjon på nettsidene skal være oppdatert

• At vi følger offentlighetsloven og forvaltningsloven

Hva vi forventer av deg

• At du tar kontakt med kommunen om det er noe du lurer på

• At du oppgir nok og korrekt informasjon, slik at vi kan gi deg et godt svar

Praktiske opplysninger

Du velger selv hvilken måte du ønsker å kontakte oss på

Saksbehandlingstid

Vi ønsker å svare deg raskest mulig.

Klage

Dersom vi ikke svarer deg på henvendelsen din, kan du sende en e-post til Hol kommune postmottak@hol.kommune.no

Ansvarlig for tjenesten

Alle ansatte i Hol kommune

Dato oppdatert

23. mars 2015

Kulturtilbud til eldre

Informasjon

Formål med tjenesten

Gi tilbud til mennesker som bor hjemme og har behov for:

• å tilbringe tid sammen med venner og bekjente

• å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme

• aktivisering og rehabilitering

• avlastning for pårørende

Hvem kan få tjenesten

Primære målgrupper er eldre og funksjonshemmede.

Tjenestens innhold

• Velferdssentrene er en del av kultur- og oppvekstetaten i Hol kommune som er organisert med eget styre bestående av brukere. 

• På velferdssentrene er det salg av mat hver dag. Middagsservering hver torsdag i Hol og hver fredag på Geilo.

• Av andre aktiviteter kan det nevnes: allsang og musikk, dataøving, internett, bingo, boklån, andakt, strikking, bading, hår- og fotpleie, filmframsyning, handleturer og andre turer. Senteret har egen bil og kan hjelpe til med transport.

• Det settes opp program for underholdning.

• Samspillet mellom leder og brukere skaper samhold og trivsel. Dette bygger opp det gode miljøet på sentrene.

Hva du kan forvente av oss

• Et godt sosialt selskap

• At du har medbestemmelse i utformingen av tjenesten

• Mange gode underholdende programmer

• Du kan delta på trim

• Vi tilbyr tjenester i tillegg til hjemmetjenesten

• Vi henter og bringer

• Sunn og god mat til en fordelaktig pris

• At vi gir informasjon, råd og veiledning

Hva vi forventer av deg

• Du holder deg orientert om det som skjer på velferdssentrene.

• Du gir oss forslag til forbedringer.

Praktiske opplysninger

Hol velferdssenter, avd. Geilo, har lokale på Geilotun. Der er det åpent mandag, onsdag og fredag mellom kl. 08-15. Hol velferdssenter, avd. Vika, har lokale i Hol sentrum. Der er det åpent tirsdag og torsdag mellom kl. 08-15.

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Geilo velferdssenter Tlf: 32 09 23 03

Hol velferdssenter Tlf: 32 09 22 41

Dato oppdatert

20. mars 2015

Kulturvern  

Informasjon

Formål med tjenesten

• Kulturvernavdelingen har som formål å samle inn, dokumentere og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner med hovedfokus på lokal historie.

• Gjennom aktiv bruk og konservering skal lokal kulturarv utgjøre grunnmuren i kommunens og innbyggernes kulturelle identitet.

• Kulturminner skal være viktige og konstante faktorer som skaper følelse av å høre til på hjemstedet, identitet og bolyst.

• Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskapning. Et representativt utvalg av kulturminner og kulturminner skal tas vare på i et langsiktig perspektiv.

Hvem kan få tjenesten

Alle innbyggere og besøkende i Hol

Tjenestens innhold

Samfunnets kulturarv sies å være hele den historiske plattformen samfunnet står på. Vern av kulturarven handler om å ta vare på spor etter menneskelig virksomhet i nær og fjern fortid. Slike bevarte spor blir med en samlebetegnelse kalt kulturarven. Kulturarven kan være av materiell art, som gjenstander, bygninger, fartøy, kulturlandskap, eller immateriell art, som tradisjoner, sed og skikk, innholdet i et dokument. Det særpreget og den egenarten som kulturarven gir et lokalsamfunn er med på å skape attraksjonskraft for besøkende og kan nyttes som ressurs i utviklingen.

Sentrale arbeidsfelt for tjenesten er:

Fotoarkiv: Inneholder om lag 80.000 bilder fra Hol kommune innen tidsperioden 1870 – 2015. Arkivet digitaliseres kontinuerlig og er tilgjengelig for publikum. Arkivet tar også imot nye objekter.

Dokumentarkiv: Inneholder private dokumenter fra garder, lag og organisasjoner med lokalhistorisk interesse. Arkivet digitaliseres kontinuerlig og er tilgjengelig for publikum. Arkivet tar også imot nye objekter.

Formidling: Tjenesten driver aktivt formidlingsarbeid innen kulturarvbegrepet gjennom samarbeid med skoler og barnehager samt foredrag for lag og organisasjoner mm.

Museum: Geilojordet forvaltes av tjenesten.

I tillegg har tjenesten ansvaret for oppfølging av kommunalt eide bygg og gjenstander som forvaltes av Hallingdal museum.

Hva du kan forvente av oss

• Lett tilgjengelig til foto/privatarkiv

• Veiledning innen kulturminnefaglige spørsmål

• Bistand til undervisningsopplegg innen lokalhistorie i skoler og barnehager

• Hol Bygdearkiv skal til enhver tid ha en oppdatert boksamling på lokalhistorie

• Faglig bistand ved publisering av foto fra vårt arkiv

• Våre museumsbygninger skal være lett tilgjengelig

• Henvendelser på e-post skal svares innen 1 arbeidsdag.

• Vanskelige og mer komplekse spørsmål skal svares på innen 3 arbeidsdager

Hva vi forventer av deg

• Frivillige bidrag til innsamling av viktig historisk materiale.

• At du som bruker bidrar til videreformidling av vår lokalhistorie.

• At du forholder deg til våre regler for bruk av materiale og lokaler samt opphavsrett vedrørende bruk av foto og dokumenter i arkivets eie.

• Du bruker våre museumsbygninger med respekt og følger oppsatte regler for bruk

Praktiske opplysninger

Åpningstid Tirsdager 18:00-20:00 Eller ta kontakt for eventuelt avtale tlf.32092238/32092239

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten Kontaktinformasjon Kulturvernleder: 32092238 Lokalene ligger i Ålmannvegen, Holet skule

Dato oppdatert

20. mars 2015

Landbruk

Informasjon

Formål med tjenesten

Behandle søknader etter gjeldende lov. Jordloven, skogloven, konsesjonsloven og odelsloven.

Hvem kan få tjenesten

Eiere av grunneiendommer, erververe, utbyggere og andre.

Tjenestens innhold

Informasjon om gjeldende lovverk innenfor aktuelt område. Behandling av innkomne søknader etter dette. Søknader som ikke kan sluttbehandles administrativt skal legges fram for politisk utvalg og eventuelt fylkesmannen. Samarbeid med andre fagmiljøer areal- og byggesakstjenesten, Fylkesmannen i Buskerud, Innovasjon Norge, landbrukets organisasjoner og Mattilsynet.

Hva du kan forvente av oss

•  At du behandles med respekt, og på en profesjonell og vennlig måte

• Saksbehandlingsfrister overholdes.

Hva vi forventer av deg

•  Bruker skal fremskaffe nødvendig og riktig informasjon til søknaden

Praktiske opplysninger

Bruker tar kontakt via telefon, brev, e-post eller besøk. I tillegg til å formidle søknadsskjema skal kommunen opplyse om saksbehandlingsrutiner, saksforløp og forventet saksbehandlingstid.

Saksbehandlingstid

Alle henvendelser skal besvares innen 1 måned. Dersom saken ikke kan avgjøres innen den tid skal søker ha tilbakemelding om forventet saksbehandlingstid.

Ansvarlig for tjenesten

Leder for plan, byggesak og landbruk.

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 HOL 

Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Møte med fagpersonalet og saksbehandler må forhåndsavtales.

Dato oppdatert

23.03.2015

Ledsagerbevis

Informasjon

Formål med tjenesten

Trykk her og kom til søknadsskjema for ledsagerbevis

Ledsagerbeviset er et kort som utstedes til den funksjonshemmede. En rekke institusjoner og arrangører av, for eksempel, idrettsarrangementer tilbyr gratis adgang eller billett til nedsatt pris til ledsageren, mot at den funksjonshemmede fremviser ledsagerbeviset. Ordningens bruksområde er under stadig utvidelse. Ordningen gjelder også for visse transportmidler.

Hvem kan få tjenesten

Funksjonshemmede Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om vedkommende mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Praktiske opplysninger

Ledsagerbevis utstedes gratis. Den funksjonshemmede kjøper selv ordinær billett, og kan ta med seg ledsager gratis der ledsagerbeviset aksepteres. Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis. Søknaden skal vedlegges passfoto.

Hva kan du forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

• Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

Hva vi forventer av deg

• Du søker selv om tjenesten.

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannsvegen, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 HOL 

Servicesenteret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

03.03.15

Legevakt

Informasjon

Formål med tjenesten

Legevakten skal gi alle med behov for det, nødvendig helsehjelp ved akutt sykdom eller skade.

Tjenestens innhold

Legevakten gir nødvendig helsehjelp til pasienter ved akutt sykdom eller skade: Sykepleier gjør en faglig vurdering av det pasienten presenterer som problem og vurderer, eventuelt sammen med legevaktslege, om dette er nødvendig helsehjelp som skal mottas på legevakten.

Med akutt nødvendig legehjelp forstås:

• Akutte, livstruende sykdommer / skader eller mistanke om slike

• Sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade, eller vesentlig forverring/ forlengelse av sykdommen, dersom man venter til neste dag med å få legekonsultasjon

• Sykdommer eller andre alvorlige tilstander, som medfører vesentlig smerte eller andre alvorlige plager, og der hvor legevakten har mulighet til å avhjelpe disse

Dersom det er faglig hensiktsmessig kan det utføres sykebesøk hjemme eller på sykehjem. Ved sykdom der pasienter ikke kan transportere seg selv til legevakten, kan transporten skje ved drosje eller ambulanse etter rekvirering fra legevakten.

Helsehjelp som vurderes av legevaktens helsepersonell som ikke nødvendig, skal håndteres av fastlege dagen etter eller etter annen avtale.

Hva du kan forvente av oss

• At vi ut ifra faglige prioriteringer gir best mulig behandling til rett tid.

• Pågangen på legevakten kan være stor, slik at lege og sykepleier til enhver tid må prioritere mellom henvendelsene, og ventetiden kan ofte bli lang. Mange vil derfor oppleve at vanlige kø prinsipper ofte blir fraveket.

• For at legevakten skal kunne fungere som en legevakt er det helt nødvendig at all oppfølging må skje hos egen fastlege. Det er derfor nødvendig at alle skaffer seg en tilknytning til en lege i sin kommune.

Enkelte ting kan / skal legevakten ikke gjøre:

• Fornye resepter

• Fornye sykemeldinger

• Foreta undersøkelser for diverse helse/legeattester, som førerkort osv.

• Foreta rutine svangerskapstester

• Skrive resept på vanedannende medisiner (medisiner i gruppe A og B)

Siden legevakten er en beredskapsvakt, er det helt nødvendig at det opprettholdes kapasitet til å yte hjelp når det virkelig står om liv.  "Øyeblikkelig hjelp" er et medisinsk begrep, som betyr at det er nødvendig å gi medisinsk hjelp snarest mulig. Det betyr ikke at man får hjelp umiddelbart for vanlige problemer/sykdommer.

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

• Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Ansvarlig for tjenesten

Legetjenesten i Hol kommune

Kontaktinformasjon

Telefon 32 09 23 00

Dato oppdatert

03.03.15

Leie av torgplass i Geilo sentrum og ved Geilojordet

Informasjon

Formål med tjenesten

Gi privatpersoner, firmaer, lag og foreninger mulighet til å leie grunn og bygg B i Geilo sentrum og plass på parkeringen ved Geilojordet for å drive varehandel eller ha arrangement.

Hvem kan få tjenesten

Privatpersoner, firmaer, lag og foreninger.

Medlemmer i Visit Geilo har fortrinnsrett til å leie torgplass.

Tjenestens innhold

Det er fire områder, amfiet og bygg B i Geilo sentrum og to områder på parkeringen ved Geilojordet som leies ut. Kart over områder som kan leies finnes her:

Kart over områder Geilo sentrum 

Kart over områder Geilojordet

Leietakere betaler avgift etter følgende tabell:

Leietid

Telt-/vogn (≤   60m²)

Bygg B ved torg/gågate

Døgnleie

Kr.       300,-

Kr.  2.250,   - (inkl. vask)*

Ukeleie

Kr.    1.000,-

Kr.    8.000,- (inkl. vask) *

 * *Kostnaden for vask av bygg B er stipulert til kr. 1.000,-

Lokale lag av frivillige lag og organisasjoner er fritatt for leieavgift. Dersom de leier bygg B, må de enten vaske selv eller betale kr 1.000,-  for vask. Leietaker av torgplass kan ta ut strøm fra kommunens uttak mot å betale en avgift på kr. 100,- pr. døgn for 16 amper, kr. 200,- pr. døgn for 25/32 amper og kr. 300,- pr. døgn for 63 amper. Hovedarrangører og stedbunden næring som er medlem av Visit Geilo har fortrinnsrett til å leie torgplass. Har ikke Visit Geilo eller deres medlemmer søkt om torgplass to måneder før bruk, tildeles plassen til første søker. Bygg b ved gågate/torg kan kun leies ut til samme næringsdrivende inntil 1 uke om gangen. Dersom ingen andre har bestilt arealet, kan leietiden utvides for en uke av gangen. Unntak for regelen om tidsbegrensning er arrangement i regi av Visit Geilo. Bygg b kan ikke forhåndsbestilles for utleie for mer enn ett år fram i tid. Leietaker kan ikke motsette seg plassering av boder, telt ol. på arealene utenfor bygg B, så lenge det er i tråd med kommunens anvisning.

Hva du kan forvente av oss

At vi gir deg skriftlig melding om tildelt plass. Tildeling til hovedarrangør og medlemmer i Visit Geilo meddeles forløpende, senest en uke etter at søknaden er levert kommunen. Andre får svar senest en uke etter søknaden er levert, men ikke tidligere enn to måneder før leiedato.

Hva vi forventer av deg

• Vi forventer at du sender inn søknadsskjema i forkant og betaler avgiften innen forfall. Hovedarrangør og stedbunden næring som er medlem av Visit Geilo må søke senest 2 måneder i forkant for å beholde fortrinnsretten.

• Tillatelse med kvittering for betalt torgavgift skal oppbevares på stedet og framvises ved forespørsel.

• Selger må forevise tillatelse fra næringsmiddeltilsynet ved omsetning av næringsmidler, fra politiet ved omsetning av brukte og kasserte ting. Selger må selv sørge for å ha alle nødvendige godkjenninger i orden.

• Leietaker er ansvarlig for at torgplassen er ryddet og rengjort etter bruk. Dersom benyttet areal ikke er godt nok ryddet eller rengjort blir dette gjort for leietakers regning.

Praktiske opplysninger

Plassering av stand, telt, vogn e.l. må ikke hindre publikums bruk av gågata, varetransport eller passasje for utrykningskjøretøy. Telt som brukes på torget må ikke være større enn 60 m².  Ved behov for større telt må dette søkes om og begrunnes særskilt. Det er forbudt å bruke jordspyd, plugger eller annet utstyr som kan skade gatedekket og annen infrastruktur som er etablert i området.  En eventuell skade vil medføre at  leietaker blir erstatningsansvarlig ovenfor kommunen. Dersom det er fare for søl eller forurensning av gågate/torg/amfi er leietaker selv ansvarlig for at grunnen tildekkes slik at gatelegeme m.m. ikke blir berørt. Med unntak for vareleveranse og utrykningskjøretøy er det ikke tillatt å bruke motorkjøretøy innenfor det område som er regulert til gågate/torg (GG1/torg). Ved tilstellinger der bruk av motorkjøretøy er en forutsetning eller et hovedelement i arrangementet kan bruk tillates etter særskilt søknad. Når amfiet benyttes til arrangement  skal det ikke settes opp telt, vogn, boder e.l. som sperrer brukerens tilgang og innsyn til området.

Søknadsskjema leie gategrunn

Saksbehandlingstid

Du får svar innen en uke etter at søknaden er levert kommunen. Søkere som ikke er medlem av Visit Geilo får svar tidligst 2 måneder før leiedato.

Klage

Eventuell klage sendes postmottak@hol.kommune.no

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Kyrkjevegen 19, Geilo 

Postadresse: Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

 Servicekontoret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

30.10.2015

Matombringing (Middag til hjemmeboende)

Informasjon

Formål med tjenesten

Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. Tjenesten er et tilbud som skal forebygge ernæringssvikt hos hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som ikke selv greier å lage middag.

Hvem kan få tjenesten

• Mennesker som grunnet funksjonssvikt ikke er i stand til å tilberede egen middag og/eller ikke får hjelp til dette av pårørende eller annen instans.

• Du som er eldre og/eller funksjonshemmet.

Tjenestens innhold

• Middag bestilles for minimum 4 uker med så mange middager du ønsker for hver uke.

• Middag etter meny leveres som kjølevare i miljøvennlig porsjonspakning.

• Hjemmetjenesten kjører ut middag 2 ganger i uken • Det er 2 faste dager for utlevering av mat som utkjøres. Tidspunktet for levering avtales.

• Har du behov for hjelp til oppvarming og servering av middag, må du ta kontakt med omsorgstjenesten.

Hva du kan forvente av oss

• Middagen er tilberedt på tradisjonell måte, hvor vi kun benytter førsteklasses råvarer.

• Kjøkkenet følger til enhver tid gjeldende lovverk og retningslinjer for produksjonsmåte og ernæringssammensetning.

• Maten har minst én ukes holdbarhet forutsatt oppbevart i kjøleskap, se dato på pakningen.

• Du kan bestille mat som er spesiallaget for allergikere, moset mat, etc.

• Dersom det av uforutsette grunner blir vesentlige endringer i menyen eller tidspunkt for levering, skal du informeres om dette snarest.

• Tjenestene ytes med respekt for deg og ditt hjem.

• Vi overholder vår taushetsplikt.

• Vi mottar og behandler eventuelle klager.

Hva vi forventer av deg

• Du søker selv om tjenesten.

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

• Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

• Du oppbevarer maten i kjøleskap som holder max 4 grader Celsius.

• Du følger bestillingsrutinene og er til stede når maten blir levert.

• Du gir beskjed i god tid dersom du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta middagsforsendelsen til avtalt tid.

• Du ringer hjemmetjenesten og gir beskjed dersom du ikke mottar maten innen avtalt tid.

• Du som har husdyr må være forberedt på at enkelte i omsorgstjenesten ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.

• Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi tillatelse til oppsetting av nøkkelboks.

Praktiske opplysninger

• Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.

• Du betaler kun for mottatt mat, men kan faktureres dersom du ikke har gitt beskjed om at du ikke er tilstede ved avtalt levering.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannsvegen, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 HOL 

Servicesenteret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

03.03.15

Miljøterapitjenesten

Informasjon

Formål med tjenesten

Kommunen tilbyr praktisk bistand og opplæring til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Tjenesten gis i tjenestemottakers hjem og består av veiledning og opplæring til å mestre dagliglivets gjøremål.

Hvem kan få tjenesten

• Personer med nedsatt funksjonsevne eller utviklingshemming som har behov for nødvendig tilrettelegging i form av syke-/vernepleie i eget hjem.

• Du som bor og oppholder deg i Hol kommune og som har krav på tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven

Tjenestens innhold

• Hjemmebaserte tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og/eller utviklingshemming blir i lovverket omtalt som praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2. 6-b

• Praktisk bistand og opplæring kan bestå av mange ulike former for hjelp til å mestre og å strukturere hverdagen

• Helsearbeidet skal fremme personlig, sosialt og fysisk tilpassede tjenester til enkeltmenneskers og gruppers behov for å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter og sosiale nettverk

• Tjenesten er gratis

Hva kan du forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning

• Du får beskjed dersom avtaler må endres

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i saken etter Pasientrettighetsloven

• Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

Hva vi forventer av deg

• Du søker selv om tjenesten

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

• Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter

Praktiske opplysninger

• Søknad sendes til Hol kommune. Det er en fordel om søknaden er tydelig og detaljert når man beskriver sine behov.

• Beslutter kommunen å gi de tjenester det søkes om, skal det lages en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) som beskriver omfang, varighet og hvordan tjenesten organiseres

• Avslag skjer i form av et enkeltvedtak som begrunner kommunens beslutning. Det opplyses om klageadgang og klagefrist

• Ta kontakt med Hol kommune for nærmere veiledning

• Tjenesten praktisk bistand og opplæring er gratis

• Tjenesten omfatter ikke transport eller ferieturer

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid. Klageadgang Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder miljøterapitjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannsvegen, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 HOL 

Sentralbord: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

03.03.15

Motorferdsel i utmark

Informasjon

Formål med tjenesten

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivsel. Motorferdsel i utmark er som utgangspunkt forbudt, men bruk av motorkjøretøy til anerkjente nytteformål (f.eks. til redningstjeneste og kjøring i jord- og skogbruksnæring) er direkte hjemlet i loven. Ferdsel til andre formål (f.eks. leiekjøring og transport til privat hytte) krever tillatelse fra kommunen. Merk at det uansett ikke kan gis tillatelse til turkjøring.

Hvem kan få tjenesten

• Personer som har spørsmål i forbindelse med Lov om motorferdsel i utmark med tilhørende Nasjonal forskrift

• Personer som har behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy (båt) eller luftfartøy i utmark og vassdrag, til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål.

Tjenestens innhold

Det må søkes om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt (se lenke til forskrift nedenfor). Det gjelder for eksempel bruk av snøscooter

• der fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av funksjonshemmede, transport av ved, tilsyn av privat hytte med mer)

• der hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte

I unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Søkeren må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper.

Ved søknad om bruk av vannscooter kan kommunen ved forskrift gjøre helt eller delvis unntak fra forbudet for nærmere avgrensede områder. Det gjelder dersom bruken ikke medfører fare for ferdselen eller allmennheten eller ulempe i form av støy eller andre forstyrrelser. Det må heller ikke være fare for skade på dyre- og/eller plantelivet i området det søkes dispensasjon for.

Hva du kan forvente av oss

Behandling av søknader innen rimelig tid.

Svar på spørsmål vedr. dispensasjoner, kommunal praksis, og andre forhold i forbindelse med motorferdsel i utmark

Hva vi forventer av deg

For å få en god tjeneste tilbake er vi avhengige av at du sender oss korrekt utfylt søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg i god tid (minst 1 måned) før den omsøkte kjøring skal finne sted. Ved avvikling av sommerferie vil behandlingstiden kunne være lenger.

Praktiske opplysninger

Kommunen (eller Fylkesmannen) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det kan søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må sendes på særskilt skjema. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Søknadsskjema

Vedlegg som skal følge søknaden:

• Ved transport av pga. helse/funksjonshemmede må legeattest og evt. kopi P-kort for forflytningshemmet legges ved.  

• For kjøring i næring; kopi av firmaattest m/org.nr.

• Kart som viser kjøretraseen

• Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, se spesielt:

• § 2 (motorferdsel på bar mark)

• § 3 (motorferdsel på vinterføre)

• § 4 (unntak for Finnmark og Troms)

• § 5 (bruk av snøscooter)

• § 6 (unntakstilfelle) Forskrift om bruk av vannscooter og lignende Lov om fritids- og småbåter

§ 40 (Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer)

 

Lokal forskrift i Hol om motorisert ferdsel i utmark med motor- og luftfarttøy

 

Hallingskarvet nasjonalpark


Dersom det skal søkes innenfor Hallingskarvet nasjonalpark sitt område, må det først søkes til Hallingskarvet nasjonalparkstyre.

Søknadskjema

Søknad sendes til Fylkesmannen i Buskerud, Hallingskarvet nasjonalpark, Pb 1604, 3007 Drammen.
Legg med kart og beskrivelse av kjøreturen.
Ved spørsmål ta kontakt med Trond Erik Buttingsrud på tlf. 934 07549.
Dersom en får tillatelse fra nasjonalparkstyret, må det i tillegg søkes til Hol kommune.

Hardangervidda nasjonalpark

Dersom området det søkes for ligger innenfor Hardangervidda nasjonalpark, må det i tillegg til søknad til kommunen søkes om tillatelse hos Buskerud tilsynsutvalg.
Søknadsfristen er da 1. november for påfølgende år.
Denne søknaden sendes:
Buskerud tilsynsutvalg, Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg.
Ved spørsmål, ta kontakt med tilsynsutvalget ved å ringe tlf. 31024000.

Barmarkskjøring i Buskerud sin del av Hardangervidda nasjonalpark

Søknadsfrist for barmarkskjøring i Buskerud sin del av Hardangervidda nasjonalpark er 1. mai. I Hardangervidda nasjonalpark er svært lite motorferdsel tillatt uten søknad. Etter søknad kan Buskerud tilsynsutvalg gi kjøretillatelse til reinsjakt, garnfiske, drift av turisthytter, transport av varer og utstyr til beitebruk med mer.  Villreinjegere trenger ikke sende søknad før de vet at de får kort. Disse søknadene behandles delegert av sekretæren. Garnfiskere og andre som ikke har flerårige løyver, har søknadsfrist 1. mai.

Søknader i papirform finner du her.

Elektronisk søknadsskjema finner du på her.

Søknaden sendes til Buskerud tilsynsutvalg, Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid må påregnes inntil 1 mnd. Ved ferieavvikling/stor arbeidsmengde kan det ta lenger tid.

Klage

• Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.

• I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

• Klagen skal stiles til Fylkesmannen i Buskerud, men sendes via kommunen. Kommunen vil vurdere klagen. Om denne tas til følge omgjøres vedtaket. Dersom klagen ikke tas til følge sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

• Du vil få kopi av alle dokument i klagebehandlingen.

Ansvarlig for tjenesten

Utmarkskontoret

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

19. Januar 2016

 

Norskopplæring for asylsøkere

Informasjon

Formål med tjenesten

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Å ha rett og plikt til norskopplæring betyr at du må ha gjennomført lovpålagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne søke om permanent oppholdstillatelse. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet. Hvem kan få tjenesten Er du utlending mellom 16 og 67 år og har oppholdstillatelse og grunnlag for permanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Tjenestens innhold

Hvis du ankom Norge før 01.01. 2012 skal du ha 300 timer.

Hvis du ankom etter denne datoen, skal du ha 600 timer. I 50 av disse timene skal du ha undervisning i samfunnskunnskap på et språk du forstår godt.

Lover

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

• Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

kap. 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Forskrifter

• Forskrift om et Nasjonalt introduksjonsregister

• Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Hva du kan forvente av oss

Du har krav på gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra kommunen.

Hva vi forventer av deg

Hvis du er mellom 16 og 55 år, må du ha gjennomført denne opplæringen for å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Er du mellom 56 og 67 år, skal du få tilbud om opplæring fra kommunen, men du må ikke ha denne for å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Hvis du har rett på gratis undervisning, må du starte opplæringen innen tre år, ellers mister du denne rettigheten. Du kan fortsette med opplæring opptil 3000 timer, innen fem år etter ankomst, hvis du har behov for det. Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test for å fastslå om du har et slikt behov.

Praktiske opplysninger

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten.  Hol kommune har avtale med Ål kommune om undervisning i norsk og samfunnsfag for bosatte flyktninger.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.

Klage

Du kan klage på vedtak om

• tildeling av opplæringsplass

• vesentlige endringer i den individuelle opplæringsplanen

• opplæringen stanses

• permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Ål vaksenopplæring, Torget 1, 3570 Ål. Telefon 3208 5000

Dato oppdatert

27. oktober 2015

 

Oppmålingsforretning

Informasjon

Formål med tjenesten 

Oppmålingsforretninger etter matrikkelloven

• Oppmåling av nye parseller etter at det er gitt delingstillatelse etter plan- og bygningsloven.

• Klarlegging av eksisterende grenser.

• Utstikking av eksisterende grensemerker som har blitt fjernet.

• Grensejustering

• Oppmåling av seksjonert uteareal

• Matrikulering av jordsameier

Hvem kan få tjenesten 

Oppmålingsforretning kan blant annet kreves av:

• Den som har grunnbokshjemmel som eier av grunneiendom eller anleggseiendom

• Den som har festerett for mer enn 10 år.

• Den som ved rettskraftig avgjørelse ved domstolene er kjent som eier eller fester, eller er tilkjent rett til å kreve at et bestemt grunnstykke eller anlegg blir opprettet som egen matrikkelenhet

• Den som lovlig har overtatt grunn eller anlegg ved ekspropriasjon

• Den som har innløst festegrunn etter bestemmelsene i lov om tomtefeste.

Tjenestens innhold

Matrikkelen er det offisielle registeret over fast eiendom, med bygninger, bosteder og adresser. Før noe kan føres inn i matrikkelen, må det som hovedregel foretas en oppmålingsforretning. Oppmålingsforretningen går ut på å kartlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføringen, jf. matrikkellova § 33. Kommunen er oppmålingsmyndighet og har ansvaret for å avholde oppmålingsforretning. Oppmålingsforretningens landmåler går opp grensene i marken sammen med de berørte partene. Landmåleren kan gjøre mindre justeringer av eksisterende grense hvis partene ønsker dette. Dersom partene ikke kommer til enighet om grensene, vil landmåleren henvise videre til jordskifteretten. Oppretting og arealoverføring av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 20-1 Rekvisisjon av oppmålingsforretningen er da en del av søknaden. Grensejustering, grensepåvisning, matrikulering av umatrikulert grunn, matrikulering av jordsameie og oppmåling av uteareal eierseksjoner er ikke søknadspliktige. Rekvisisjon av oppmålingsforretning sendes inn uten forutgående søknad. Oppmålingsforretning er ikke nødvendig for å matrikkelføre sammenslåing, referanse til avtale om eksisterende grense, eller fastsettelse av samlet fast eiendom, jf. matrikkellova §§ 18, 19, 20.

Hva du kan forvente av oss

• Vi sender ut info om oppmålingsforretning og tar kontakt for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretning.

• Varsel sendes ut 2 uker før forretningen avholdes om ikke annet er avtalt.

• Vi kontroller kommunens arkiv for å samle dokumentasjon for eksisterende grenser.

• Vi er godt forberedt til oppmålingsforretningen. Vi har ofte vært på befaring i forkant

• Vi vil avholde oppmålingsforretning så fort vi har kapasitet og holde tidsfristen i matrikkelloven på 16 uker.

• Sender protokollen til berørte parter etter forretningen.

• Informerer om videre saksgang.

• Vi fører oppmålingsforretningen inn i Matrikkelen, sørger for tinglysing og utsteder matrikkelbrev så fort vi har kapasitet.

Hva vi forventer av deg

• Søker er ansvarlig for at søknaden er komplett og inneholder de dokumenter og opplysninger som framgår av matrikkelloven med forskrifter. En komplett søknad skal fylles ut på standard blanketter og med et kartvedlegg.

• Kartvedlegget må være av god kvalitet. Kartet må inneholde rutenett eller ha målsatte sidelenger. Kart og oppgitt areal må være i samsvar. Landmåler kan ikke avvike fra delingsvedtaket på areal eller plassering med mer enn 5 %.

• Søker er også ansvarlig for at alle øvrige relevante opplysninger som han/hun kjenner til, blir lagt fram for kommunen. Det gjelder skylddelingsforretninger og andre dokumenter.

• Vi forventer at du møter på oppmålingsforretningen.

• Etter oppmålingsforretningen kan det være behov for å rydde opp i heftelser. Vi forventer at du utfører den jobben uten unødvendig opphold.

Praktiske opplysninger

Gebyr for arbeid etter matrikkellova skal betales etter regler og satser som gjelder den dagen saken blir rekvirert. I saker som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven vil tidspunktet for tillatelsen være gjeldende. Kommunen kan i tillegg kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift, jf. matrikkelforkriften § 16. Dersom kommunen oversitter gjeldende frist for oppmålingssaken (se nedenfor under saksbehandling), skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel, jf. matrikkelforskriften § 18.

Saksbehandlingstid

Lovpålagt saksbehandlingstid er 16 uker. Fristen løper ikke i perioden 15.10 til 15.05 på grunn av vinterforholdene

Klage

• Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet matrikkelbrevet er mottatt eller underretning om føring i matrikkelen er mottatt.

• Klagen sendes til kommunen.

• Hvem kan klage: Hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen får betydning for.

• Opprettholdes kommunens vedtak vil klagen bli oversendt til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Kart- og oppmålingsavdelingen.

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

11.12.2014

Omsorgsbolig

Informasjon

Formål med tjenesten

En omsorgsbolig med husbankfinansiering er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen er beboerens eget hjem, og hjemmetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende. En tilrettelagt bolig, hvor ditt funksjonsnivå i utførelsen av daglige gjøremål opprettholdes eller bedres.

Hvem kan få tjenesten

• Pleietrengende eldre og funksjonshemmede.

• Du som på grunn av din alder og/eller av andre årsaker har en varig nedsatt funksjonsevne. Som søker til omsorgsbolig i Hol  kommune vil din søknad bli vurdert i forhold til ledige boliger i hele kommunen.

• Vi benytter ikke ventelister som tildelingsgrunnlag.

Tjenestens innhold

• Boligen er utformet med livsløpsstandard. Den er oftest tilknyttet et boligfellesskap. Noen omsorgsboliger er forbeholdt brukergrupper med egne kriterier for tildeling.

• I en omsorgsbolig får du tilgang til tekniske løsninger som letter hverdagen din.

• Boligen er ikke fast bemannet. Omsorgstjenester er ikke knyttet til boligen og må søkes individuelt.

Hva du kan forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

• Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

Hva vi forventer av deg

• Du søker selv om tjenesten.

• Søker må bo i kommunen.

• Søker må ha behov for hjemmesykepleie/hjemmehjelp.

• Søker må ha et særlig stort hjelpebehov og/eller ha særlig nytte av nærhet til institusjonen, nå eller i nær fremtid.

• Søker bør kunne bruke trygghetsalarm.

• Søker må selv ønske omsorgsbolig.

• Du gjør deg kjent med hvor kommunens omsorgsboliger ligger.

• Du kjenner til at du ved ledig omsorgsbolig kan bli tildelt leilighet i annen bolig enn ditt "førstevalg".

Praktiske opplysninger

• Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søknaden.

• Det må være ledig omsorgsbolig i kommunen.

• Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

• Beboerne betaler husleie til kommunen

• Det gis mulighet for bostøtte etter gjeldende regler. Bostøtten er regulert etter inntekt.

• Servicetorget er behjelpelig med informasjon om tildelingskriterier og utfylling av søknad.

• Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.

Saksbehandlingstid

• Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Kontakt boligkontoret/Servicesenteret.

• Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta et svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven.

• Du kan også kontakte Pasientombudet i Vestfold, tlf.33 34 77 90, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32235200, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannsvegen, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 HOL 

Servicesenteret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

03.03.15  

Omsorgslønn

Informasjon

Formål med tjenesten

Omsorgslønn er et økonomisk bidrag til den som yter et særlig tyngende omsorgsarbeid overfor en nærstående person

Hvem kan få tjenesten

• Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid for en nærstående person. Det kan være ektefelle, barn, foreldre eller andre som utfører slike omsorgsoppgaver.

• Momenter som tas i betraktning er blant annet: 

Om søkeren arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeidet  

Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 

Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn  

Om fordelingen over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden  Om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid  

Om hva som anses å være normale omsorgsoppgaver for barn i tilsvarende alder  

Faglig forsvarlighet overfor de hjelpebehov som søker har  

Kommunen har plikt til å ha en omsorgslønnsordning, men ingen har en ubetinget rett til å få dette. Kommunen kan tilby andre tjenester for å dekke omsorgsbehovet

Listen er ikke uttømmende.

Tjenestens innhold

• Omsorgslønn er en tilleggsytelse til hjelpestønad fra NAV. Hol kommunen krever generelt at hjelpestønad er søkt om før det tas stilling til søknad om omsorgslønn.

• Utmålingen av omsorgslønn baserer seg på en vurdering av omsorgsoppgavene og øvrige tjenester

• Den som mottar omsorgen må, dersom vedkommende er myndig, være enig i at slik omsorg er den beste vedkommende kan motta, og ønske at omsorgen fortsetter.

• Det inngås avtale mellom kommunen og den som yter omsorgen om et arbeidsforhold

Hva kan du forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

• Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

• Du får utbetalt lønn den 12. i hver måned

• Du vil bli kontaktet for revurdering av vedtaket minst en gang pr. år

Hva vi forventer av deg

• Du søker selv om tjenesten

• Det forventes at du som mottar omsorgslønn yter forsvarlig og godt omsorgsarbeid overfor tjenestemottaker

• Den som mottar omsorgslønn, plikter å opplyse om endringer i tjenestemottakers eller hjelperens situasjon, og om flytting til annen kommune. I slike tilfeller vil omsorgslønnen blir vurdert eller endret

• Du som tjenestemottaker må informere Hol kommune om du mottar hjelpestønad fra NAV

• Du som mottar omsorgslønn må signere arbeidsavtale og levere skattekort

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32235200, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder miljøterapitjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannsvegen, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 HOL 

Sentralbord: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

03.03.15

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Informasjon

Formål med tjenesten

Parkeringskort for forflytningshemmede er en offentlig parkeringstillatelse som kan tildeles etter søknad. Ordningen er ment å gi parkeringslettelse for fører av motorvogn eller passasjer med nedsatt forflytningsevne med et særlig behov.

Hvem kan få tjenesten

Bilfører eller passasjer med særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted og/eller arbeid.

Tjenestens innhold

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år. Parkeringskortet gjelder i hele Europa etter de enkelte lands regler. Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som ved parkering skal plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten.

Hva du kan forvente av oss

• Saksbehandling er omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt § 13 og offentlighetsloven § 13.

• Vi kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden.

Hva vi forventer av deg

At du fyller ut søknadsskjema og legger ved ferdig utfylt legeerklæring og bilde.

Praktiske opplysninger

Fastlegen skriver ut legeerklæring som legges ved søknadsskjema. Ved fornyelse av parkeringskort, må ny legeerklæring, søknadsskjema og nytt bilde sendes til kommunen.

Saksbehandlingstid

Snarest mulig. Dersom saken ikke er behandlet innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Klage

Det er mulighet for å klage på vedtaket. Frist for klage er tre uker etter mottatt vedtak. Eventuell klage sendes Hol kommune.

Ansvarlig for tjenesten

Servicetorget

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Kyrkjevegen 19, Geilo 

Postadresse: Kyrkjevegen 19, 3580

Geilo Sentralbord: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

11.12.2014

PPT for Ål og Hol

Informasjon

Formål med tjenesten

• Pedagogisk-psykologisk tjeneste (forkortet PPT) er organisert som en interkommunal tjeneste for kommunene Ål og Hol.

• Tjenesten skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter.

• PPT skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i sin utvikling, eller som har en vanskelig opplæringssituasjon.

• PPT skal bl.a. gi barnehager og skoler råd og veiledning om å tilrettelegge for barn/elever som trenger det

. • PPT skal bistå skoler for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov.

• PPT har taushetsplikt. Opplysninger om barnet/eleven er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Informasjon om barnet/eleven oppbevares i en egen journal/mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

Hvem kan få tjenesten

• Barn

• Ungdom opp til 16 år (grunnskolealder)

• Foreldre, foresatte til barn og unge

• Voksne med spesielle behov

Tjenestens innhold

PPT utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer. Veiledningen blir gitt til foreldregrupper, ansatte i barnehager og skoler i ulike spørsmål som angår barns utvikling, opplæring og rettigheter. Veiledningen kan være knyttet til:

•  språk- og talevansker

•  generelle lærevansker eller fagvansker

•  lese- og skrivevansker

•  matematikkvansker

•  konsentrasjonsvansker

•  sosiale og emosjonelle vansker

•  atferdsvansker

•  syns- og hørselsvansker

Hva du kan forvente av oss

• Vi kan møte deg hjemme, i barnehagen, på skolen eller i lokalene til PPT på Ål.

• Vi vil lytte til det du har å fortelle og du vil bli møtt med respekt og vennlighet.

• Vi vil orientere om vår taushetsplikt.

• For å kunne samarbeide med andre fagfolk, vil vi be om ditt samtykke

• Dersom vi ikke kan hjelpe, formidler vi kontakt til andre aktuelle tjenester.

• PPT har primærkontakter som har faste møter med skoler og barnehager. Primærkontakten kan sammen med skolen gi deg råd i forhold til ditt barn.

• Dersom det er behov for mer bistand fra PPT, kan barnet/eleven henvises til PPT. Henvisning til PPT skjer ved bruk av et henvisningsskjema. Ta kontakt med barnehagen/skolen for å få hjelp til å fylle ut henvisningsskjemaet.

• Andre som kan henvise til PPT:  Barnehagen, skolen og voksenopplæringen.

•  Helsestasjonen og sykehuset etter samtykke fra foreldrene dersom barnet/eleven er  under 15 år.

• Eleven eller foreldrene kan kreve at skolen gjør de undersøkelsene som er nødvendige for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning, og eventuelt hvilken opplæring eleven trenger.

• PPT samarbeider bl.a. med barnehager og skoler for å tilrettelegge tilbudet etter de forutsetninger og behov barnet/eleven har.

• Saksbehandlingen til PPT kan deles i tre faser: Utredning, sakkyndig vurdering/tilråding og oppfølging

PPT sitt arbeid er forankret i opplæringsloven, bl.a. i følgende paragrafer: • § 5- 1 Rett til spesialundervisning • § 5-3 Sakkyndig vurdering • § 5-4 Saksbehandlingen i forbindelse med vedtak om spesialundervisning • § 5-6 Pedagogisk-psykologisk tjeneste • § 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder

Hva vi forventer av deg

• At du deler din kunnskap og dine erfaringer med oss.

• At du aktivt er med på å finne løsninger på dine egne behov. • At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.

• At du prøver å følge opp de avtaler som vi sammen er blitt enige om.

• At du møter til avtaler og sier i fra hvis tiden ikke passer.

Praktiske opplysninger

Før du tar kontakt med PPT, bør du snakke med helsestasjonen/barnehagen/skolen om din bekymring for barnet ditt. Elever over 15 år kan også ta kontakt med PPT. PPT kan også bistå voksne som ønsker å ta grunnskoleopplæring Både individer og institusjoner (barnehagen, skolen og andre) kan anonymt kontakte og søke råd hos PPT.

• Du kan få hjelp til å fylle ut henvisningsskjema.

• Tjenestene er gratis.

• Du kan henvende deg direkte til oss eller via barnehage og skole.

Saksbehandlingstid

• PPT går ukentlig gjennom alle henvisninger.

• Henvisningen vil bli behandlet i vårt inntaksteam og du vil innen 3 uker bli kontaktet av en av våre medarbeidere.

• Utredningstiden er normalt 2-3 mnd. Dersom utredningstiden løper utover 3 mnd. vil du bli informert om dette.

Åpningstider:

15. august – 15. mai: Mandag – fredag 08.00 – 15.30

15. mai – 15. august: Mandag – fredag 08.00 – 15.00

Ansvarlig for tjenesten

Ål kommune og Hol kommune, kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Leder for PPT, tlf: 32 08 52 82/99 28 79 24

Besøksadresse:  Familiens hus, Sundrevegen 95 A, 3570 Ål

Postadresse: Ål kommune, PPT for Ål og Hol, Torget 1, 3570 Ål

Telefon: 3208 5280

Dato oppdatert

20. mars 2015

Privat avkjørsel fra offentlig vei

Informasjon

Formål med tjenesten

• Veilede grunneiere og utbygger om hvordan man forholder seg for å kunne få tillatelse til avkjøring.

Tjenestens innhold

• Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal vei i forbindelse med: o Bygging av ny avkjøring

o Flytting av avkjøring.

o Endret bruk av avkjøring.

• For avkjørsel fra fylkesvei og riksvei sendes søknad til Statens vegvesen.

• Tjenesten omfatter tiltak som ikke forutsetter behandling etter plan- og bygningsloven

Hva kan du forvente av oss

• Kommunen har veiledningsplikt og gir informasjon om hvordan du skal søke, hvilke retningslinjer som gjelder og om området er regulert eller ikke.

Hva vi forventer av deg

• At det blir levert en skriftlig søknad ved avkjøring kommunal vei.

• At det blir tatt kontakt for veiledning ved søknad til Statens vegvesen.

Praktiske opplysninger

• Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom, dvs. området fra veikanten til tilstøtende privat terreng. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere.

• Avkjørselen må bygges i henhold til kommunens reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen. Veimyndighetene legger en bred sikkerhetsvurdering til grunn.

• Hvis området ikke er regulert eller det ikke er planer for avkjørsel i reguleringsplanen, behandles søknaden etter Veglovens bestemmelser.

Saksbehandlingstid

• Saksbehandlingstid i denne typen saker er 3 uk

Klage

• Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.

• I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

• Klagen sendes til kommunen.

• Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Telefon: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

27.02.2014

Psykisk helsearbeid og rus

Informasjon

Formål med tjenesten

• Tjenesten skal bidra til å gi trygghet, aktivitet og opplevelse av mening i hverdagen for deg over 18 år og har en psykisk lidelse.

• Det psykiske helsearbeidet skal bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser.

• Det psykiske helsearbeidet skal fremme livsmestring for mennesker som opplever livskriser og vansker i hverdagen

• Det skal være en målrettet, faglig fundert og samordnet innsats som fortrinnsvis gir et tilbud i brukerens nærmiljø i tråd med laveste effektive omsorgsnivå.

Hvem kan få tjenesten

• Du som er over 18 år og har en moderat til alvorlig psykisk lidelse eller har en alvorlig livskrise.

• Du som bor eller oppholder deg i Hol kommune og som har krav på tjenesten etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

• Du kan også henvende deg på tjenestenes lavterskeltilbud på tirsdager, du trenger da ingen avtaler eller henvisning.

Tjenestens innhold

• Støttesamtaler

• Hjelp til å mestre og strukturere hverdagen

• Terapi i forhold til angst, depresjon og traumer

• Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, samt bistand til utarbeidelse av individuell plan og eventuell kriseplan

• Tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter

• Tilrettelegge for sosiale nettverk

• Klinisk utdannede terapeuter i blant annet kognitiv terapi, narrativterapi, psykodynamisk terapi, familievernterapi, tankefeltterapi og taktil stimulering

Hva du kan forvente av oss

• Du får beskjed dersom avtaler må endres.

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

• Du søker selv om tjenesten.

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.

• Du gir beskjed dersom avtaler må endres.

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

• Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

For noen tjenester lages det vedtak: Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder psykisk helse

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannsvegen, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 HOL 

Servicesenteret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

03.03.15  

Psykisk helse for barn og unge

Informasjon

Hvem kan få tjenesten

Barn og unge og deres familier

Hva du kan forvente av oss

• Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

• Å delta og få innflytelse i det som angår deg

• Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

• Få veiledning i foreldrerollen

• Få kunnskap om barns utvikling og helse

• Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse) • At taushetsplikten overholdes • At vi handler dersom barn lider nød

• At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

• At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

Hva vi forventer av deg

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere: Foreldre, lege, skole, PPT, barnevern, fysioterapeut, vernepleierkonsulent.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

• Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

03.03.15.  

Radon

Informasjon

Formål med tjenesten

Formålet med denne tjenesten er å sørge for at radonnivået i våre eiendommer og boliger ikke skal forårsake helseskader. Høyt radonnivå gir en økt risiko for å utvikle lungekreft.

Hvem kan få tjenesten

Hol kommune skal foreta målinger i alle formålsbygg samt boliger for utleie.

Tjenestens innhold

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbryting av grunnstoffet radium. Høye konsentrasjoner av radon innendørs kan være en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for gassen og av hvor høyt radonnivået er. I skoler, barnehager og utleieboliger som omfattes av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

Radongass kan komme inn i boliger gjennom utettheter i kjellergulv, grunnmur, rundt rørgjennomføringer og sluk etc. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi hvilke boliger som har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle i et utvalg av leilighetene.

Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder, og minst to oppholdsrom i boligen skal måles. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje.

Hva du kan forvente av oss

• Brukerne av kommunale bygg kan forvente at vi foretar målinger med utstyr som ivaretar krav til nøyaktighet og sporbarhet.

•  Brukerne kan forvente at vi iverksetter tiltak der hvor målingene ligger over tiltaksgrensen på 100Bq, og at vi utfører tiltak for å komme under den absolutte grense på 200Bq for de bygg hvor vi har målinger som overstiger denne grenseverdien.

Hva vi forventer av deg

• Hol kommune forventer at brukere av kommunale bygg følger den instruksen Eiendomsavdelingen pålegger brukere for å sikre forsvarlig luftutskifting og tiltak for å redusere radon.  

Vi forventer at brukere ikke foretar tilpasninger eller overstyring av ventilasjonsanlegg. Drift av ventilasjonsanlegg er en forutsetning for å holde radonnivået på ett så lavt nivå som mulig. 

Vi forventer at brukere ikke gjør tiltak som påvirker måleresultat eller på annen måte forårsaker usikkerhet i tilknytning til måling av Radon.

Praktiske opplysninger 

Alle nye boliger i Hol skal ha forebyggende tiltak mot radon. Dette gjelder også fritidsboliger og anneks, jf byggteknisk forskrift (TEK10) § 13-5. Miljørettet helsevern Hallingdal hjelper deg med de forhold i omgivelsene og miljøet som har betydning for folks helse.

Tiltak for nybygg:

• Radon-membran kan legges under bygget. Konferer med leverandør før du starter på grunnmuren

• Svinn og riss i betong kan over tid forårsake utettheter mot grunn, det kan iverksettes ekstra tiltak mot radon gass ved at det legges drensrør med avsug i pukklaget, eventuelt at det opparbeides radonbrønner med avsug.

Tiltak for eksisterende bygg:

• Radon-membran kan også brukes innendørs for å tette mot grunn. Dette kan være vanskelig da det ikke er lett å komme til under delevegger og andre konstruksjoner. Det må påregnes lekkasjer.

• Det kan ventileres i boligen med forskjellige typer ventilasjon. Balansert ventilasjon eller lufteluker ved lave verdier.

• Radonbrønn: det ventileres i grunn under huset, gassen fjernes før den kommer opp i bygget.

Radonmåling skal utføres i vinterhalvåret.

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat ved eiendomsavdelingen.

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

27.02.2014

Reguleringsplaner/private planforslag

Informasjon

Formål med tjenesten

Reguleringsplan er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk, vern og utforming av området etter plan- og bygningsloven.

Hvem kan få tjenesten

• Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme detaljregulering. Reguleringsplan skal utarbeides av en fagkyndig (forslagsstiller).

• Kommunen kan selv utarbeide og fremme en reguleringsplan. Slike planer følger de samme saksbehandlingsprinsipper som et privat planforslag.

Tjenestens innhold

Reguleringsplan utformes enten som områderegulering eller som detaljregulering.

Områderegulering utarbeides av kommunen, men kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan

Behandlingsprosessen er detaljert beskrevet i plan- og bygningsloven med forskrifter og forvaltningsloven. Veileder T- 1490 og kart og planforskriften er viktige hjelpemidler.

Hva du kan forvente av oss

• At du behandles med respekt og på en profesjonell og vennlig måte.

• Informasjon og veiledning om planprosessen, og de krav plan- og bygningsloven og kommunen stiller til søknadsmateriale.

• Reguleringsspørsmålet vurderes av kommunen. Det gjennomføres obligatorisk oppstartsmøte hvis kommunen er positiv til planspørsmålet.

Videre saksbehandlingsprosess når innsendt planforslag inneholder nødvendig materiale og er i samsvar med krav nevnt over/under:

• Innen 12 uker etter at planforslaget er levert kommunen, legges forslaget fram for politisk 1. gangs behandling i planutvalget.

• Etter at planen har vært på høring i seks uker og er behandlet for 2. gang i planutvalget, skal planen legges fram for kommunestyret.

• Forutsatt at det ikke kommer innspill i høringsperioden som krever utsettelser, regnes 12 uker mellom 1. og 2. gangs behandling i planutvalget. Planen ligger til offentlig ettersyn i seks av disse ukene.

Hva vi forventer av deg

• Du tar kontakt med planavdelingen ved avdelingsleder for å avtale tid for oppstartmøte. Servicekontoret hjelper deg.

• At forslagsstiller er kompetent, dvs. er kjent med faget og prosessen med fremstilling av planforslag.

• Du er ansvarlig for at plansaken er komplett, i samsvar med våre krav til innsendt planmateriale og fremstilt i henhold til veileder for reguleringsplaner utgitt av miljøverndepartementet. I obligatorisk oppstartmøtet avtales hvilke problemstillinger og tema som er sentrale i plansaken. Dette vil fremgå av referatet.

• At plankart, bestemmelser og beskrivelse innleveres på digital form, i tillegg til papirutgave. For plankart skal dette være i SOSI.

• Pbl’s krav om planprosess (blant annet medvirkning og varsling) er fulgt. Du kan også sende elektronisk melding til plan, byggesak og landbruk og Geodata.

Praktiske opplysninger 

Betaling: Gebyr for behandling av private reguleringsplaner vedtas hvert år av kommunestyret. Gebyret skal være betalt før 2.gangsbehandling. Gebyrregulativet er tilgjengelig på Servicekontoret 

• Hvis vi ikke overholder den avtalte saksbehandlingstid, vil saksbehandlingsgebyret bli redusert med 10 % av det totale gebyret for hver påbegynt uke fristen overskrids i inntil 10 uker.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingsfrister er regulert i plan- og bygningslovens og forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering, les her

Klage

• Det vises til forskrift om tidsfrister og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for forslag til detaljregulering etter § 12-11 i plan- og bygningsloven

• Dersom kommunestyret avviser et planforslag, er vedtaket endelig. Dette kan da ikke påklages.

Ansvarlig for tjenesten

Leder for plan, byggesak og landbruk.

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 HOL 

Sentralbord: 32 09 21 00 

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Møte med fagpersonalet og saksbehandler må avtales på forhånd.

Dato oppdatert

23.03.2015

Renovasjon  

Informasjon

Formål med tjenesten

Jevnlig innsamling av avfall fra husholdningene. Sørge for en samfunnsøkonomisk god håndtering av husholdningsavfallet

Hvem kan få tjenesten/målgruppe 

• Byggavfall/næringsavfall: Avfallsprodusenter, det vil si tiltakshavere (byggherrer) og ansvarlig utførende foretak.

• Renovasjon: Husholdninger i kommunen.

• Alle eiendommer i Hol, der det oppstår husholdningsavfall, må være med i den kommunale renovasjonsordningen.

Tjenestens innhold

Renovasjon: Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall (”tvungen renovasjon”). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander slik som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. (Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.) Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall (se egen tjenestebeskrivelse).

Byggavfall: Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres (gjelder også tiltak som ikke er søknads- eller meldepliktige etter plan- og bygningsloven). Minst 60 prosent av avfallet må kildesorteres. Målet er blant annet å hindre at miljøfarlige stoffer blir spredd, redusere mengden byggavfall og øke gjenbruk og gjenvinning. Kommunen skal godkjenne avfallsplanen før det gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven. Etter at tiltaket er fullført, skal avfallsprodusenten sende inn sluttrapport som dokumenterer hvor mye av de ulike avfallsfraksjonene som er innlevert.

Hva du kan forvente av oss

• Restavfallet blir tømt 1 gang hver uke.

• Papiravfall blir tømt 1 gang hver tredje uke.

• Plastemballasje blir tømt 1 gang hver tredje uke.

• Informasjon, råd og veiledning om renovasjon og kildesortering.

• Glass og metall blir tømt 1 gang hver tredje uke.

Hva vi forventer av deg

• Du kildesorterer avfallet ditt.

• Du leverer glass/metallemballasje

• Du leverer farlig avfall til Hallingdal renovasjon IKS i Kleivi eller lokalt avfallsmottaket på Lauvrud, Geilo

• Du plasserer oppsamlingsenhetene for avfall ikke mer enn 10 meter fra veien.

• Du plasserer oppsamlingsenhetene slik at de ikke hindrer fri sikt ved avkjørsler

• Du setter ut sekk for plastemballasje før henting hver tredje uke.

• Du rydder eventuell snø og strør sand på is ved oppsamlingsbeholderne før tømming.

• Du benytter Hallingdal renovasjon IKS i Kleivi eller lokalt avfallsmottak på Lauvrud på Geilo for avfall utover det som samles inn ved ordinær renovasjon.

Praktiske opplysninger 

Byggavfall/næringsavfall:

Kravet om avfallsplan gjelder blant annet:

• nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal

• riving/rehabilitering av bygg over 100 kvadratmeter

Det anbefales å benytte en mal som Statens forurensningstilsyn har utarbeidet for avfallsplan og sluttrapport. I forbindelse med rehabilitering og riving skal det også utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse for farlig avfall.

Renovasjon

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift. http://www.hol.kommune.no/holfiles/Avgifter/Teknisk/REGULATIV%20FOR%20AVFALLSGEBYR%20I%20HOL%20KOMMUNE%202014.pdf

Renovasjon er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Forskrift om avfallsbehandling: http://www.hol.kommune.no/holfiles/Tjenester/Bolig_og_eiendom/Forskrift%20for%20avfallsbehandling-revidert%202012.pdf

Søknad om fritak for renovasjon: Felles retningslinjer for Hallingdal og Krødsherad http://www.hol.kommune.no/holfiles/Tjenester/Bolig_og_eiendom/Felles%20retningslinjer%20for%20fritak%20i%20kommunene.pdf

I avfallsplanen gir du:

• et estimat over mengder og typer byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket

• en plan for hvordan byggavfallet skal håndteres og disponeres.

Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er levert.

Dette kan være:

• Ordinær kvittering fra avfallsmottak eller privat aktør

• deklarasjonsskjema for farlig avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farlig avfall).

• egenerklæringsskjema (hvis du for eksempel har solgt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggeplass).

Klage

• Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.

• I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

• Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.

• Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

27.02.2014

Skilting langs veg

Informasjon

Formålet med tjenesten

Formålet er å gjøre kjent fremgangsmåten når det skal settes opp skilt langs kommunale veger. Dette inkluderer også reklamepregede skilt. (Henvisning til bedrift)

Tjenestens innhold

Når skilt ønskes plassert ved kommunal veg, må det søkes om tillatelse. Dette gjelder også henvisningsskilt til bedrifter. Hvis kommunen anser skiltet som ikke å være trafikkfarlig, vil det gis en tillatelse permanent, for et bestemt tidsrom eller inntil videre. Det tillates ikke løst oppsatte reklameskilt på gangarealer som kan være til hinder for gående. Blir skilt eller lignende innretning satt opp uten tillatelse eller i strid med veglova § 33, kan kommunen kreve det fjernet. Dersom den ansvarlige ikke foretar fjerning innen fristen kommunen har satt, vil kommunen fjerne skiltet/innretningen og den ansvarlige vil bli belastet for kostnaden. Kommunen kan unnlate å sende varsel hvis det av hensyn til trafikksikkerheten haster med å fjerne skiltet.

Hva kan du forvente av oss

Veiledning om prosessen

Hva vi forventer av deg

• At skriftlig søknad sendes

• At skiltforskriften følges.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid i denne typen saker er 3 uker.

Klage  

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.  

I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.  

Klagen sendes til kommunen. 

Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

27.02.2014

Skolehelsetjenesten

Informasjon

Formål med tjenesten

Tjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Når det er behov for det kan den henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller til en spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Hvem kan få tjenesten

Skoleelever under 20 år.

Tjenestens innhold

Barn og ungdom kan snakke med oss om:

• Vennskap, mobbing

• Pubertet, ungdomstid og seksualitet/seksuell identitet

• Kropp, følelser og tanker

• Prevensjon, graviditet og fødsel

• Kosthold og mat • Det du er redd for

• Hvordan ta vare på helsen og unngå sykdom

• Ensomhet og isolasjon

• Rus

Hva du kan forvente av oss

• Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

• Å delta og få innflytelse i det som angår deg

• Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

• Få veiledning i foreldrerollen

• Få kunnskap om barns utvikling og helse

• Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer

• Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

• At taushetsplikten overholdes • At vi handler dersom barn lider nød

• At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

• At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

Hva vi forventer av deg

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis. Samarbeidspartnere: Foreldre, lege, skole, PPT, barnevern, fysioterapeut, vernepleierkonsulent.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå. • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

19.02.15

Skolefritidsordningen (SFO)

Informasjon

Formål med tjenesten

• For deg som er barn skal SFO være et frivillig tilbud med tilsyn og omsorg før og etter skoletid.

• For deg som er foresatt skal SFO dekke ditt behov for tilsyn med barnet i lokalt bestemt åpningstid, jamfør vedtektene. Lovhjemmel: Opplæringslova.

Hvem kan få tjenesten

Barn i grunnskolen i 1.-4. klassetrinn og barn med særskilt behov på 1.-7. klassetrinn.

Tjenestens innhold

Du som er barn:

• skal i trygge omgivelser få leke fritt og delta i organiserte aktiviteter.

• har alltid voksene og barn du kan snakke med.

Du som er foresatt:

• er trygg på at barnet ditt er ivaretatt med hensyn til omsorg, trivsel og trygghet.

• er trygg på at barnet ditt får utfolde seg med frie og organiserte aktiviteter i trygge rammer.

Hva du kan forvente av oss

Du som er barn:

• får leke fritt og delta i organiserte aktiviteter, innenfor de regler vi er blitt enige om.

• får trygghet, tilsyn og hjelp fra voksne når du trenger det

Du som er foresatt:

• har barnet ditt i en ordning med trygghet, tilsyn og grenser

• er trygg på at barnet ditt møter de samme verdier og grunnholdninger som i skolen

• er trygg på at barnet blir stimulert til vekst og utvikling

Hva vi forventer av deg

Du som er barn:

• tar hensyn til andre.

• følger de regler som gjelder.

• holder avtaler.

• sier i fra hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.

Du som er foresatt:

• gir og oppdaterer opplysninger til SFO om barnet og om tidsrom for daglige opphold.

• setter deg inn i informasjon og skriv som sendes ut fra SFO.

• gir oss tilbakemelding innen aktuelle frister.

• forholder deg til avtalt åpningstid.

• forholder deg til SFO’s vedtekter

• sier i fra hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 Hol 

Sentralbord: 32 09 21 00 

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

23. mars 2015

Startlån

Informasjon

Formål med tjenesten

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe

• Startlån er behovsprøvd.

• Husstander med barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.

• Hvor mye som kan lånes, avhenger av størrelsen på inntekten og eventuell annen gjeld.

Tjenestens innhold

Startlån gis vanligvis som tillegg til grunnfinansiering i privat bank. Lånet kan gis til:

• Kjøp av bolig

• Utbedring og tilpasning av bolig

• Refinansiering av dyre lån for å bli boende i egen bolig

Boligen skal være nøktern.

Hva du kan forvente av oss

• Vi sender deg vedtak

• Saksbehandling er omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt § 13 og offentlighetsloven § 13

Hva vi forventer av deg

• At du har spart opp penger ut i fra de økonomiske mulighetene du har.

• Sender inn søknad med nødvendig dokumentasjon.

• At du har muligheter til å betjene lånet over tid.

• Boligen som kjøpes må ligge i Hol kommune.

Praktiske opplysninger

Du kan lese mer om startlån på nettsiden til Husbanken

Saksbehandlingstid

Snarest mulig. Dersom saken ikke er behandlet innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Klage

Det er mulighet for å klage på vedtaket. Frist for klage er tre uker etter mottatt vedtak

Eventuell klage sendes Hol kommune.

Ansvarlig for tjenesten

Servicetorget med rammebetingelser fra Husbanken.

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Kyrkjevegen 19, Geilo 

Postadresse: Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

11.12.2014

Stier og løyper

Informasjon

Formål med tjenesten

Arbeid for gjennomføring av målsetting i kommunedelplan for stier og løyper; Legge til rette for et sti- og løypenett, til beste for fastboende og tilreisende. Posisjonen som en ledende norsk reiselivsdestinasjon skal opprettholdes. Besvare alle henvendelser om stier og løyper i kommunen. 

Hvem kan få tjenesten

Fastboende og tilreisende brukere av kommunens løypenett.

Tjenestens innhold

I henhold til kommunedelplan for stier og løyper.

Hva du kan forvente av oss

At løyper og stier driftes for å ivareta målsetting i kommunedelplan for stier og løyper.

Hva vi forventer av deg

At private aktører (brukere, næringsliv og utbyggere) bidrar til finansieringen av sti – og løypenettet.  Jfr. konsekvensmodellen skal private aktører bidra med 50 % av kostnadene forbundet med basisprodukter for løypetråkking.

Praktiske opplysninger

Hol kommunen har det overordnede ansvar for gjennomføring av kommunedelplan for stier og løyper. Jf. planen er det ni løypeområder i kommunen. Alle områder driftes av lokale løypenemnder, med unntak av Geilo der kommunen selv jf. kommunestyrevedtak har ansvaret for den praktiske drift.

Saksbehandlingstid

Vil avhenge av om alle relevante opplysninger foreligger, og om saken kan avgjøres administrativt eller om vedtaket krever politisk behandling.

Ansvarlig for tjenesten

Utmarkskontoret

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

23. mars 2015

Støttekontakt

Informasjon

Formål med tjenesten

Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og følge (ledsagelse) til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger. Tjenesten skal bidra til å dekke ditt behov for sosialt samvær og mulighet for en meningsfull fritid. Tjenesten kan organiseres på tre måter:

• individuell støttekontakt

• deltakelse i en aktivitetsgruppe

• individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Hvem kan få tjenesten

Personer som har en fysisk eller psykisk funksjonshemning, sosiale problemer, eller som trenger hjelp til å få en meningsfull fritid, kan søke tjenesten.

Tjenestens innhold

Støttekontakten skal

• Følge til ulike arrangementer og aktiviteter ut fra dine interesser.

• Være en god lytter og kunne gi vennskapelige råd når det er ønsket.

• Ta initiativ til og foreslå ulike aktiviteter i samarbeid med deg.

Hva du kan forvente av oss

• Vedtak fattes ut fra kartlagte behov og vurdering av et samlet tjenestetilbud for deg.

• Det opprettes avtale med støttekontakten ut fra vedtakets innhold.

• Du og støttekontakten bestemmer selv hva tiden skal brukes til, men innenfor oppdragets rammer.

• Støttekontakten er informert om sin rolle og sine plikter.

• Støttekontakten har taushetsplikt.

Hva vi forventer av deg

• Du betaler for deg selv ved ulike arrangementer og aktiviteter.

• Støttekontakten får beskjed av deg i god tid dersom avtaletidspunktet må endres.

• Du gir uttrykk for hva du ønsker å bruke tiden til sammen med støttekontakten.

• Du tar del i kartleggingssamtale før vedtak fattes og evalueringssamtaler etter at vedtaket har trådt i kraft. 

Praktiske opplysninger

Du kan kontakte NAV Hol for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Tjenesten er gratis, men du som trenger støttekontakt, må selv betale egne utgifter. Rammene for oppdraget (målsetting, antall timer, kjøreordning, utgiftsdekning) er beskrevet i vedtaket ditt og i oppdragskontrakt til støttekontakten. Saksbehandlingstid Alle søknader besvares senest innen en måned, jf. Forvaltningslovens § 11 a. Dersom du innvilges støttekontakt, men vi ikke finner egnet person for øyeblikket, vil du få et vedtak som sier at du får innvilget støttekontakt, men må vente til egnet person er funnet.

Klageadgang

Vedtaket om støttekontakt kan påklages i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. Sammen med vedtaket vil du motta klageskjema med veiledning om hvordan du kan klage.

• Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.

• I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. NAV Hol kan gi veiledning ved behov.

• Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.

• Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen videresendt til Fylkesmannen i Buskerud. Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

• Dersom klagen blir avvist, eller NAV Hol mener at rettighetene dine er oppfylt, videresendes klagen din til Fylkesmannen i Buskerud.

Ansvarlig for tjenesten

NAV Hol v/  leder og veileder med ansvar for støttekontaktordning

Kontaktinformasjon

NAV Hol Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

Tlf: 55553333

nav.hol@nav.no

Dato oppdatert

30.01.15.

Svangerskapsomsorg /Beredskaps- og følgetjeneste for gravide og fødende

Informasjon

Formål med tjenesten

Svangerskapskontroll på helsestasjonen av jordmor er først og fremst et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen tilbyr helseundersøkelser, rådgivning, opplysningsvirksomhet, prevensjonsveiledning samt samlivs- og foreldreveiledning.

Hvem kan få tjenesten

• Alle gravide kvinner

• Barnefar og eventuelt pårørende

Tjenestens innhold

• Vanlig svangerskapskontroll med prøver og undersøkelser

• Veiledning om svangerskapsrelaterte plager og levevaner som kan påvirke mor og foster

• Undervisning om svangerskap, fødsel og barseltid

• Fødselsforberedende kurskveld med den gravide og barnefar

• Samtaler og veiledning ved fødselsangst

• Informasjon om amming

• Forberedelse til morsrollen

• Informasjon om stønadsmuligheter

• Prevensjonsveiledning

• Hjemmebesøk og oppfølgingssamtale etter fødsel

• Jordmor har tilbud om akupunkturbehandling etter uke 38

• Jordmor henviser til ultralydundersøkelse og 2. linjetjenesten ved behov

• Jordmor samarbeider med din fastlege, gynekolog, fødeavdeling, barselavdeling, helsesøstertjenesten, samt NAV etter behov

• Jordmor benytter tolketjenesten

• Du kan selv velge hvor du ønsker å gå til kontroll: hos din fastlege, hos jordmor eller en kombinasjon mellom lege og jordmor

• Det anbefales 7-8 kontroller i et normalt svangerskap, og ultralydundersøkelse i uke 17-19. Første besøk hos jordmor/lege anbefales i uke 8-12.

Hva du kan forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• Å delta og få innflytelse i det som angår deg og din partner/familie

• Kunnskap om svangerskap, fødsel og barseltid

• Samarbeid og kontakt med andre tjenester

• Time til kontroll eller samtale innen en til to uker

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

• At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss

• At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med

• At du møter til avtale eller sier fra hvis tiden ikke passer

Praktiske opplysninger

• Tjenesten er gratis.

• Du behøver ikke å søke om å få svangerskapskontroll. Du kan henvende deg til den helsestasjonen for å bestille time.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

• Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon,, Trekanten 2 H,  3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

19.02.15

Sykehjem – avlastningsopphold

Informasjon

Formål med tjenesten

• Tidsavgrenset avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.

• Individuell pleie og omsorg i institusjon til personer som er avhengig av omfattende omsorg fra sine nærmeste for å kunne bo hjemme.

Hvem kan få tjenesten

Avlastningstiltaket er rettet mot deg som er omsorgsyter. Har du særlig tyngende omsorgsarbeid og trenger avlastning for å kunne opprettholde evnen til å fortsette omsorgen, kan du søke avlastningsopphold for omsorgsmottaker. Momenter som kan tas i betraktning er;

• om søkeren arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid. • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig

• om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn

• om fordelingen over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid

• om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Tjenestens innhold

• Det kan være dagopphold, nattopphold og døgnopphold. Oppholdets form og lengde er vurdert ut fra omsorgspersonens behov for avlastning fra omsorgsoppgavene.

• Oppholdet skal gi omsorgsmottaker pleie og omsorg som imøtekommer hans/hennes behov og gir omsorgsyter trygghet for at han/hun blir tatt hånd om på en verdig og kyndig måte.

• Målet med oppholdet vil bli utarbeidet i samarbeid med dere og blir beskrevet i et vedtak. Ved avlastning i sykehjem er det fastlegen som har det medisinske ansvaret. På kveld, natt, helge- og helligdager dekkes akutte medisinske behov av legevaktsordningen. Fysioterapi gis etter vurdert behov.

Hva du kan forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Du får informasjon, råd og veiledning.

• Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket.

• Endringer i tjenesten gjøres etter en faglig vurdering og i samarbeid med deg.

• Du som jevnlig tildeles avlastning, får en plan/oversikt over oppholdene.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

• Du søker selv om tjenesten.

• Du forteller oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.

• Vi får fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege og eventuelt andre helsetjenester, slik at vi best mulig kan følge opp medisinske forhold for deg som har avlastningsopphold.

• Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

• Du sørger om mulig for at privat tøy merkes og du avklarer ønsker vedrørende tøyvask under oppholdet. • Du er selv ansvarlige for verdisaker/gjenstander som bringes med til sykehjemmet, og tar selv ansvar for eventuelle tap

• Ved innleggelse tar omsorgsmottager stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som nærmeste pårørende.

• At du tar med deg frikort og egenandelskort.

• At du har med deg nødvendige medisiner og annet utstyr du benytter i ditt daglige omsorgsbehov.

Praktiske opplysninger

Avlastningsopphold på sykehjem er gratis Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å skrive søknaden. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Kommunens forsikringer dekker ikke tap av verdisaker dere har valgt å bringe med til sykehjemmet.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jfr. forvaltningsloven § 11 a.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32235200, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder Geilotun Bo- og behandlingssenter

Avdelingsleder Høgehaug Bo- og behandlingssenter

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannsvegen, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 HOL 

Sentralbord: 32 09 21 00 

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

30.01.15

Sykehjem – korttidsopphold

Informasjon

Formål med tjenesten

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

• Døgnopphold (minst 24 timer)

• Dagopphold

• Nattopphold

Målrettet og tidsavgrenset opphold i institusjon for å opprettholde eller bedre dine muligheter til å bo hjemme. Lindrende behandling og pleie ved uhelbredelig sykdom.

Hvem kan få tjenesten

Personer som har behov for rehabilitering, medisinsk behandling og opptrening, utredning og behov for lindrende behandling med mer.

Du som kan ha nytte av et tidsbegrenset opphold i sykehjem for å opprettholde eller bedre ditt funksjonsnivå og din helsetilstand.

Du som trenger lindrende pleie og behandling i livets siste fase, når dette ikke kan oppnås med tilpassede tjenester i hjemmet.

Tjenestens innhold

Korttidsopphold kan være dagopphold, nattopphold og døgnopphold. Oppholdets form og lengde vurderes ut fra behovet for å:

• utrede ditt bistandsbehov

• gi deg tilbud om trening og opptrening

• ivareta akutte behov for tilsyn og pleie

• gi lindrende behandling og pleie

Målet med korttidsoppholdet vil bli utarbeidet i samarbeid med deg og er beskrevet i form av et vedtak.

Sykehjemslegeordning Ved korttidsopphold i sykehjem er det fastlegen som har det medisinske ansvaret. På kveld, natt, helge- og helligdager dekkes akutte medisinske behov av legevaktsordningen.

Fysioterapi Fysioterapi gis etter vurdert behov. Se egen tjenestebeskrivelse for fysioterapi.

Hva du kan forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

• Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

• Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg, med respekt for dine ønsker og etter en faglig vurdering. • Sykehjemslegen følger opp din behandling i samarbeid med din fastlege.

• Du kan få snakke med legen den dagen han/hun er tilstede.

• Sykehjemslegen gir medisinsk behandling som bidrar til at målsettingen for korttidsoppholdet nås.

• Målsetting for fysioterapibehandling og trening settes opp i samarbeid med deg, fysioterapeut og øvrig personale.

• Ditt behov for tilrettelegging hjemme planlegges i samarbeid med deg . Dette skjer ved kartlegging av hjelpebehov i form av hjelpemidler og endring av tjenester eller nye tjenester.

• Du får gratis skyss dersom du trenger undersøkelse eller behandling utenfor sykehjemmet.

Hva vi forventer av deg

• Du gir oss fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege, spesialisthelsetjeneste og fysioterapeut, slik at vi kan følge opp medisinske forhold best mulig.

• Du forteller oss om dine ønsker og hva du ikke er fornøyd med.

• Du sørger om mulig for at ditt private tøy merkes og du avklarer dine ønsker vedrørende tøyvask.

• Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du velger å bringe med til sykehjemmet og tar selv ansvar for eventuelle tap.

• Ved innleggelse tar du stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som din nærmeste pårørende.

Praktiske opplysninger

Korttidsopphold er en betalt tjeneste.

Betaling: Maksimalsatser fastsettes av staten ved inngangen til et nytt år. Kommunestyret vedtar satsene i Hol kommune. Korttidsopphold som overstiger 60 dager betaler egenandel på lik linje med langtidsopphold.

Kommunens forsikringer dekker ikke tap av verdisaker du har valgt å bringe med til sykehjemmet.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf Forvaltningsloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannsvegen, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 HOL 

Sentralbord: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

30.01.15

Sykehjem – langtidsopphold

Informasjon

Formål med tjenesten

Tjenesten gjelder fast plass på sykehjem.

Pleie og omsorg over tid, i boform med heldøgns tjenester.

Lovhenvisning: Helse- og omsorgstjenesteloven

Hvem kan få tjenesten

De som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig. Du som har varig helsesvikt og omfattende behov for pleie og ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester.

Tjenestens innhold

• du får pleie og omsorg over tid i boform med heldøgns tjeneste.

• I samarbeid med deg vil vi bistå og/eller kompensere for din evne til å ivareta dine grunnleggende behov.

• Sykehjemslegen vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske behandling.

• I samarbeid med deg utarbeides det en plan for hvordan dine behov for pleie, omsorg og en meningsfull hverdag skal ivaretas.

Ved langtidsopphold i sykehjem er det sykehjemslegen som har det medisinske ansvaret. Sykehjemslegen kan kontaktes utenom den faste tiden på avdelingen for rådføring om pasienter. Fysioterapi gis etter vurdert behov.

Hva du kan forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

• Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

• Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg, med respekt for dine ønsker og etter en faglig vurdering

• Du kan få snakke med legen når han/hun er tilstede. Sykepleier kan informere om tidspunktet.

•Du kan få hjelp til å bestille gratis tannlegebehandling.

• Du får gratis skyss dersom du trenger undersøkelse eller behandling utenfor sykehjemmet.

Hva vi forventer av deg

• Du sørger for transport til langtidsoppholdet.

• Du må avklare med institusjonen hvordan klærne dine skal behandles / vaskes.

• Vi får fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege og eventuelt andre helsetjenester, slik at vi kan ivareta medisinske forhold best mulig.

• Du forteller oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.

• Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du velger å bringe med til sykehjemmet og du tar selv ansvar for eventuelle tap.

• Ved innleggelse tar du stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som din nærmeste pårørende.

• Du bør også avklare hvor mye og hva slags informasjon det er ønskelig at personalet formidler til nærmeste pårørende.

• Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.

Praktiske opplysninger

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Betaling for langtidsopphold beregnes ut fra dine inntekts- og utgiftsforhold. (jf. Forskrift om egenbetaling for opphold i institusjon)

Kommunens forsikringer dekker ikke tap av verdisaker du har valgt å bringe med til sykehjemmet.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven § 11 a.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32235200, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder Geilotun Bo- og behandlingssenter

Avdelingsleder Høgehaug Bo- og behandlingssenter

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannsvegen, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 HOL 

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicesenteret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

30.01.15

Søknad om skjenking av alkoholholdig drikk

Informasjon

Formål med tjenesten 

Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling gitt etter alkoholloven. Se for øvrig alkoholloven m/forskrifter.

Hol kommune har for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 vedtatt alkoholpolitiske retningslinjer og retningslinjer for reaksjon ved overtredelse av alkoholloven, forskrift og vilkår. http://www.hol.kommune.no/holfiles/Planer/Helse_og_sosial/12_01134_16_Rusmiddelpolitisk_handlingsplan_vedatt_260412_217707_1_0.pdf side 43 – 48. Kommunen vil kunne gi informasjon, veiledning slik at bevillinger utøves korrekt i henhold til alkoholloven.

Hvem kan få tjenesten

• Søkere som ønsker å etablere eller overta skjenkested.

• Bevillingshavere som ønsker utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning.

• Søkere som ønsker skjenkebevilling for en enkelt anledning eller ambulerende skjenkebevilling, Bortfall av gitt bevilling: (alkoholloven § 1-10)

• Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives videre på den tidligere bevilling i inntil ytterligere en måned. Alkoholholdig drikk som inngår i varebeholdningen, kan overdras sammen med virksomheten etter forskrifter gitt av departementet.

• Bevillingen faller bort ved bevillingshavers død. Dødsboet kan likevel fortsette virksomheten i henhold til den tidligere bevillingen i tre måneder etter dødsfallet dersom bevillingsmyndigheten underrettes om det, eller innen samme frist overdra alkoholholdig drikk til bevillingshavere etter denne lov.

• Bevillingen faller bort ved bevillingshavers konkurs. Konkursboet kan i perioden fram til endelig avslutning av bobehandlingen overdra alkoholholdig drikk som inngår i boet til bevillingshavere etter denne lov.

• Panthaver kan etter en konkurs få tillatelse fra departementet til å selge pantsatt alkoholholdig drikk til innehaver av bevilling etter denne lov. Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og utøvelsen av tillatelsen. Definisjon av alkoholholdig drikk: I alkoholloven brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol, likevel slik at aldersgrensebestemmelsen i § 1-5 også får anvendelse på drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol.

Tjenestens innhold

Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk sendes kommunen. Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk avgjøres av formannskapet etter delegert myndighet fra kommunestyret.  

Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum 4 år av gangen med opphør senest 30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Følgende søknader avgjøres av rådmannen etter delegasjon fra kommunestyret: • Tildeling av bevilling for en enkelt anledning.

• Ambulerende skjenkebevilling

• Utvidelse av eksisterende skjenkebevilling for en enkelt anledning.

• Godkjenning av ny styrer og eller stedfortreder

Hva kan du forvente av oss

• Vi gir deg informasjon, råd og veiledning slik at du får rask og korrekt saksbehandling på din søknad.

Hva vi forventer av deg

• At du fyller ut søknadsskjemaet og svarer på alle aktuelle spørsmål.

• At søknaden inneholder alle opplysninger m/vedlegg som kommunen trenger for å behandle søknaden.

Praktiske opplysninger

Kunnskapsprøva i alkoholloven

• Kunnskapsprøva i alkoholloven kan avlegges ved Hol kommune eller servicekontoret på Geilo.  Du må på forhånd ringe og avtale tid.

• Det koster kr. 400,- pr. prøve for å ta kunnskapsprøven i alkoholloven.

Øvrige gebyr:

• Det er ikke saksbehandlingsgebyr

• Bevillingsgebyr pr. år betales etter antall solgte liter alkoholholdig drikk.  Jf forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 § 6-1.

Saksbehandlingstid

For søknader som skal til politisk behandling kan det ta inntil tre måneder fra søknad er mottatt til vedtak blir fattet. Søknader som behandles av administrasjonen har en behandlingstid på 2 -3 uker.

Klageadgang

Vedtak fattet med hjemmel i alkoholloven m/forskrifter kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud innen 3 uker fra De mottar melding om vedtak.  Klageadgangen vil framgå av melding om vedtak.

Ansvarlig for tjenesten

Formannskapskontoret

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Geilo 

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

23. mars 2015

Søknad om serveringsbevilling

Informasjon

Formål med tjenesten

Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der det skal være servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for servering av mo og drikke på stedet. Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6, jf. § 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen. Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i §§ 3 og 5 oppfylles innen en nærmere fastsatt tidsfrist.

Vilkår

• Serveringsstedets daglige leder må dokumentere bestått etablerer i serveringsloven.

• Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv.

Hvem kan få tjenesten

• Søkere som ønsker å etablere eller overta serveringsvirksomhet. Bortfall av gitt bevilling: (serveringslovens § 22) Ved overdragelse av serveringssted faller serveringsbevillingen bort såfremt det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse. Overdragelse av eierandeler i selskaper som driver serveringssted likestilles med overdragelse av serveringsstedet etter første ledd dersom erververen derved blir innehaver av mer enn halvparten av samtlige eierandeler i selskapet. Dersom søknad om serveringsbevilling er sendt kommunen i samsvar med første ledd, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen. Kommunen kan i særlige tilfeller gi utsettelse med innsendelse av søknad om ny bevilling.

Tjenestens innhold

Søknad om serveringsbevilling sendes kommunen. Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 Hol eller  postmottak@hol.kommune.no

Søknad om serveringsbevilling avgjøres av rådmannen etter delegert myndighet fra kommunestyret.  

Det samme gjelder søknad om godkjenning av ny daglig leder.

Hva kan du forvente av oss

• Vi gir deg informasjon, råd og veiledning slik at du får rask og korrekt saksbehandling på din søknad.

Hva vi forventer av deg

• At du fyller ut søknadsskjemaet og svarer på alle aktuelle spørsmål.

• At søknaden inneholder alle opplysninger m/vedlegg som kommunen trenger for å behandle søknaden.

Praktiske opplysninger

Etablererprøva i serveringsloven

• Etablererprøva i serveringsloven kan avlegges ved Hol kommune eller servicekontoret på Geilo.  Du må på forhånd ringe og avtale tid.

• Det koster kr. 400,- pr. prøve for å ta etablererprøven i serveringsloven

Øvrige gebyr:

• Det er ikke saksbehandlingsgebyr.

Saksbehandlingstid

Ca. 1 mnd.

Klage

Vedtak fattet med hjemmel i serveringsloven kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud innen 3 uker fra De mottar melding om vedtak.  Klageadgangen vil framgå av melding om vedtak.

Ansvarlig for tjenesten

Formannskapskontoret

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Geilo 

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

23.mars 2015

Søknad om salg av alkohol

Informasjonn

Formål med tjenesten

Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling gitt etter alkoholloven. Se for øvrig alkoholloven m/forskrifter. Hol kommune har for perioden 1.7.2012 – 30.6.2016 vedtatt alkoholpolitiske retningslinjer og retningslinjer for reaksjon ved overtredelse av alkoholloven, forskrift og vilkår. http://www.hol.kommune.no/holfiles/Planer/Helse_og_sosial/12_01134_16_Rusmiddelpolitisk_handlingsplan_vedatt_260412_217707_1_0.pdf side 43 – 48. Kommunen vil kunne gi informasjon, veiledning slik at bevillinger utøves korrekt i henhold til alkoholloven.

Hvem kan få tjenesten

• Søkere som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdige produkter med høyest 4,7 % alkohol Bortfall av gitt bevilling: (alkoholloven § 1-10)

• Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives videre på den tidligere bevilling i inntil ytterligere en måned. Alkoholholdig drikk som inngår i varebeholdningen, kan overdras sammen med virksomheten etter forskrifter gitt av departementet.

• Bevillingen faller bort ved bevillingshavers død. Dødsboet kan likevel fortsette virksomheten i henhold til den tidligere bevillingen i tre måneder etter dødsfallet dersom bevillingsmyndigheten underrettes om det, eller innen samme frist overdra alkoholholdig drikk til bevillingshavere etter denne lov.

• Bevillingen faller bort ved bevillingshavers konkurs. Konkursboet kan i perioden fram til endelig avslutning av bobehandlingen overdra alkoholholdig drikk som inngår i boet til bevillingshavere etter denne lov. • Panthaver kan etter en konkurs få tillatelse fra departementet til å selge pantsatt alkoholholdig drikk til innehaver av bevilling etter denne lov. Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og utøvelsen av tillatelsen. Definisjon av alkoholholdig drikk: - alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol

Tjenestens innhold

Søknad om bevilling for salg av alkohol sendes kommunen. Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no

Søknad om bevilling for salg av alkohol avgjøres av formannskapet etter delegert myndighet fra kommunestyret.  

Tildeling av salgsbevilling for alkohol kan gis for maksimum 4 år av ganen med opphør senest 30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer. Følgende søknader avgjøres av rådmannen etter delegasjon fra kommunestyret: • Godkjenning av ny styrer og eller stedfortreder

Hva kan du forvente av oss

• Vi gir deg informasjon, råd og veiledning slik at du får rask og korrekt saksbehandling på din søknad.

Hva vi forventer av deg

• At du fyller ut søknadsskjemaet og svarer på alle aktuelle spørsmål.

• At søknaden inneholder alle opplysninger m/vedlegg som kommunen trenger for å behandle søknaden.

Praktiske opplysninger

Kunnskapsprøva i alkoholloven

• Kunnskapsprøva i alkoholloven kan avlegges ved Hol kommune eller servicekontoret på Geilo.  Du må på forhånd ringe og avtale tid.

• Det koster kr. 400,- pr. prøve for å ta kunnskapsprøven i alkoholloven.

Saksbehandlingstid

For søknader som skal til politisk behandling kan det ta inntil tre måneder fra søknad er mottatt til vedtak blir fattet. Søknader som behandles av administrasjonen har en behandlingstid på 2-3 uker.

Klage

Vedtak fattet med hjemmel i alkoholloven m/forskrifter kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud innen  uker fra De mottar melding om vedtak.  Klageadgangen vil framgå av melding om vedtak.

Ansvarlig for tjenesten

Formannskapskontoret

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Geilo 

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

23. mars 2015

Tilskudd til kultur- idretts- og fritidsformål

Informasjon

Målet med Hol kommunes kulturpolitikk er blant annet å stimulere til kvalitet, styrke felleskulturen og komme flest mulig mennesker til gode. Økonomisk tilskudd til frivillige lag og organisasjoner er et viktig virkemiddel i realiseringen av kulturpolitikken.

Hvem kan få tjenesten 

• Organisasjoner med minimum fem betalende medlemmer kan få driftstilskudd. Oppdaterte medlemslister skal være tilgjengelig for kultur og oppvekstetaten ved forespørsel.

• Søker må ha oppfylt sine forpliktelser overfor kultur og oppvekstetaten i henhold til tidligere tildelte tilskudd og vilkår for disse.

• Organisasjoner med formål å ivareta medlemmenes arbeidsrettslige, økonomiske eller helsemessige interesser er ikke tilskuddsberettiget. Organisasjoner som arbeider for medlemmenes helsemessige interesser kan søke om tilskudd fra helse- og sosialetaten. 

• Søkerens tiltak/arrangementer hvor ungdom under 18 år deltar, og som ikke er totalt rusfrie, gis ikke poeng i henhold til pkt. 5.1.3.*

• Organisasjoner som ikke er åpne for alle er ikke tilskuddsberettiget. Med dette menes at alle som ønsker det kan melde seg inn eller delta på arrangement eller aktivitet.

• Organisasjoner som har som hovedformål å samle inn midler til tiltak utenfor kommunen er ikke berettiget til tilskudd. • Stiftelser med ideell målsetting kan søke om prosjekttilskudd, men kommer ikke inn under ordningen med vekttallsberegning.

• Regionale organisasjoner og tiltak kan gis støtte dersom organisasjonen har medlemmer eller aktiviteter i Hol kommune. Poengsummen deles på det antall kommuner organisasjonen har medlemmer i.

• Kommersielle bedrifter vil ikke få tilskudd.

• Det blir ikke gitt tilskudd til lands- og fylkesorganisasjoner.

• Hol kommune foretar en administrativ koordinering av søknader om økonomisk tilskudd som sendes kommunen. Det har derfor ingen hensikt å sende søknad om økonomisk tilskudd til flere kommunale instanser, eller fra flere samarbeidende lag og organisasjoner om det samme prosjektet.

Tjenestens innhold

Tilskudd til lag og organisasjoner i Hol kommune deles inn i følgende kategorier:

• Driftstilskudd til kulturorganisasjoner

• Driftstilskudd til organisasjoner med målgruppe barn og ungdom

• Driftstilskudd til idrettsorganisasjoner

• Driftstilskudd til grendelag

• Driftstilskudd kulturbygg og idrettsanlegg

• Driftsavtaler med større tilskuddsmottakere

• Prosjekttilskudd alle organisasjoner • Prosjekttilskudd grendelag

• Prosjekttilskudd kulturbygg • 17. mai -tilskudd • Tilskudd til lekeplasser

• Tilskudd til Holsdagen

• Tilskudd til utvikling av idrettsanlegg

Hva du kan forvente av oss

• Hjelp og informasjon om mulighetene for tilskudd i Hol kommune.

• At retningslinjer for tilskudd til kulturformål følges.

• At frister for saksbehandling overholdes.

• Hjelp til utfylling av skjema.

• Utbetaling av tilskuddsmidler raskt etter vedtak.

Hva vi forventer av deg

• At søker er kjent med retningslinjer for tilskudd til kulturformål

• At søker benytter korrekt søknadsskjema

• At søker overholder søknadsfrister

• At søker dokumenterer spesifiserte opplysninger

• At søker gjennomfører omsøkt aktivitet/prosjekt

Praktiske opplysninger

Det er utarbeidet søknadsskjema for alle tilskuddsordninger. Søknadsskjema kan fås på Servicetorget, på kommunens nettsider, eller i administrasjonen hos kultur og oppvekstetaten. På søknadsskjemaene er det påført hvilke vedlegg som må sendes med. Ufullstendige søknader blir returnert. Søknader som kommer inn etter fristen, kan ikke regne med å få tilskudd.

Klage

Alle vedtak om tilskudd er å regne som enkeltvedtak, jfr. forvaltningslovens § 2. Alle enkeltvedtak skal være begrunnet (jfr. forvaltningslovens §24) og kan påklages (jfr. forvaltningslovens §28).

Utvalg for kultur og levekår er klageorgan for vedtak fattet av kultur og oppvekstetaten. For vedtak fattet av utvalg for kultur og levekår er formannskapet klageorgan.

Eventuelle klager skal sendes til kultur og oppvekstetaten innen tre uker etter mottatt vedtak.

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 Hol 

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

20. mars 2015

Trygghetsalarm

Informasjon

Formål med tjenesten

Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet i hjemmesituasjon.

Tjenestens innhold

Du får kontakt med hjelpeapparatet hele døgnet

Hvem kan få tjenesten

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Den som får tildelt trygghetsalarm må av helsemessige grunner ha en høy risiko for å skade seg, og som følge av det være ute av stand til å tilkalle hjelp per telefon.

• Trygghetsalarm tildeles etter vurdering av ditt funksjonsnivå, din sykdom og/eller din alder. Tjenesten er ikke lovpålagt.

• Du har en alvorlig sykdom hvor behov for hjelp kan oppstå.

• Du har en sykdom som hindrer deg i å betjene telefon/mobiltelefon.

Hva du kan forvente av oss

• Du får informasjon, råd og veiledning etter behov.

• Omsorgstjenesten tildeler trygghetsalarm etter kartlegging av din livssituasjon.

• Kartleggingen skjer i samarbeid med deg. • Du får innsyn i saken etter Pasientrettighetsloven.

Hva vi forventer av deg

• Du søker selv om tjenesten.

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.

• Du må gi oss opplysninger om din tilstand slik at vi kan yte deg hjelp.

• Du må ha nøkkelboks ved inngangsdør.

•Du må bære alarmsmykket hele tiden.

• Du må kunne forstå og bruke alarmen.

Praktiske opplysninger

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller andre kan hjelpe deg hvis det er behov for det. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Servicesenteret er behjelpelig med informasjon og utfylling av søknad. Du kan også kontakte omsorgstjenestene direkte.

Henvendelse om behov for helse- og omsorgstjenester

Betaling:

• Nøkkelboks er gratis.

• Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.

Saksbehandlingstid

Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid,  jf. forvaltningsloven § 11 a.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannsvegen, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 HOL  Sentralbord: 32 09 21 00 Servicesenteret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

24.02.15

Utleie av kommunale boliger (Bolig og eiendom)

Informasjon

Formål med tjenesten

Formålet er å tilby boliger i henhold til kriterier fastsatt av Hol kommune.

Hvem kan få tjenesten/ målgruppe

Hol kommune har tre viktige formål knyttet til behovet for å ha egne boliger til utleie:

• Kommune skal til enhver tid ha disponible boliger for å bosette flyktninger i henhold til vedtatte føringer fra kommunestyret

• Kommunen skal i tillegg ha boliger som kan tilbys personer med særskilte behov knyttet til utfordringer med å skaffe egen bolig

• Kommunen har et uttalt behov/ønske å kunne tilby bolig i forbindelse med rekruttering av personer som ansettes i hol kommune

Tjenestens innhold

Hol kommune disponerer 52 boenheter. Boligene skal disponeres av personer som har spesielle behov i tillegg skal boligene benyttes i forbindelse med rekruttering. Prioritering av utleie følger punktene i avsnitt 2, med rekkefølgen i avsnittet som førende for tildeling.

Hva du kan forvente av oss

• Brukerne av kommunale boliger kan forvente at boligene alle funksjoner fungerer tilfredsstillende

• Boligene blir vedlikehold etter en fastlagt syklus planlagt av eiendomsavdelingen.

Hva vi forventer av deg

• Vi forventer at brukere av boligene tar vare på boligen og sørger for å melde fra til eiendomsavdelingen dersom det oppdages feil eller mangler i bolig.

• Kontrakten overholdes

Praktiske opplysninger

Boligene har behov for jevnlig tilsyn med utskifting av batterier i røykvarslere, kontroll av vannlås og rør i skap på bad og kjøkken.

Saksbehandlingstid

Utleie av boliger skjer fortløpende, og vurdering ivaretas av en gruppe bestående av personer i eiendomsavdelingen og personalavdelingen.

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat v/ eiendomsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

27.02.2014

Vaksiner og vaksinasjon

Informasjon

Formål med tjenesten

Kommunehelsetjenesten plikter å tilby vaksinasjon mot smittsomme sykdommer.

Hvem kan få tjenesten

• Barnevaksinasjon til alle barn i før- og grunnskolealder.

• Reisevaksinasjon og rådgivning før utenlandsreiser.

• Årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt

Tjenestens innhold

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter retningslinjene for hvilke personer/grupper som skal tilbys ulike vaksiner:

• Barnevaksinasjon foregår på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Den starter vanligvis når barnet er 6 uker gammelt og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

• Tilbudet om reisevaksinasjon og råd om vaksiner før utenlandsreiser gis av helsetjenesten i kommunen. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus.

Hva kan du forvente av oss

• Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

• I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

• Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

• Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

• Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

• Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

• Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

• Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Praktiske opplysninger

Vaksineringen utføres på helsestasjonen. Du må betale for vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet. Det er også et konsultasjonsgebyr for voksne.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå. • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon Trekanten 2 H 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

Dato oppdatert

19.02.15

Vann og avløptjeneste, avløp

Informasjon

Formålet med tjenesten

Ta imot avløpsvann fra tilknyttede abonnenter i henhold til lover og forskrifter gjeldende for avløpsvann. (Forurensingsloven).

Tjenestens innhold

Ta imot og rense avløpsvannet fra påkoblede abonnenter. Vannet skal renses til en kvalitet som beskrevet i utslippstillatelse og forurensningsloven.

Hva kan du forvente av oss

• Bortledning av avløpsvann vil skje på en problemfri og hygienisk måte.

• Du er sikret at kommunen driver sine avløpsanlegg i tråd med utslippstillatelsene fra forurensningsmyndighetene til beste for miljøet.

Hva vi forventer av deg

• Du utbedrer snarest feil og mangler ved egne ledninger (stikkledninger).

• Du kaster ikke miljøfarlig avfall eller gjenstander i vann, herunder toaletter, sluk, dreneringssystem og lignende. Dette er forbudt og kan medføre problemer i ledningsnett og renseanlegg samt hindre en miljøvennlig bruk av slam. (Etter forurensningsloven kan lovbrudd straffes med bøter og eventuelt strengere reaksjoner.)

Praktiske opplysninger

Feil ved kommunens vann og avløpsnettet meldes 95 98 00 66

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

27.02.2014

Vann og avløptjeneste, drikkevann

Informasjon

Formålet med tjenesten

Levere vann fra kommunens vannverk til tilknyttede abonnenter i henhold til lover og forskrifter gjeldende for drikkevann. (Drikkevannsforskriften).

Tjenestens innhold

Levere drikkevann med tilstrekkelig mengde til drikke, næringsmiddelformål og hygienisk bruk som tilfredsstiller kvalitetskrav etter drikkevannsforskriften.

Hva kan du forvente av oss  

Du blir til enhver tid forsynt med hygienisk vann.  

Du skal alltid ha et vanntrykk på tilknytningspunktet til kommunal ledning på minst 2 bar. 

Du vil, så langt det er mulig, bli varslet dagen før dersom planlagte reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider fører til at du mister vannet.  

Du vil bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser som kan forårsake at vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften.  

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel rensing/spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv.  

Hvis nødssituasjoner (katastrofer mv.) gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kravene til kvalitet, vil forbrukere og næringsvirksomheter bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige/provisoriske vannforsyningen vil vare.

Hva vi forventer av deg  

Du gir oss beskjed umiddelbart ved forstyrrelser/uregelmessigheter i vannforsyningen.  

Du utbedrer snarest feil/mangler ved egne ledninger (stikkledninger).  

Du leser av eventuell vannmåler og returnerer selvavlesningskortet innen fristen.  

Hvis du mener at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Praktiske opplysninger

Feil ved kommunens vann og avløpsnettet meldes 95 98 00 66

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

27.02.2014

Vedlikehold av kommunale veier, vinter

Informasjon

Formålet med tjenesten

Hol kommune vintervedlikeholder kommunale veier. Med vintervedlikehold mener vi brøyting, snørydding og strøing. Vintervedlikeholdet skal på best mulig måte ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter (Vegloven). Hovedveier og gang- og sykkelveier blir prioritert.

Tjenestens innhold

I Hol kommune har vi riksveier, fylkesveier, kommunale veier og private veier. Denne tjenestebeskrivelsen omhandler kommunale veier. Det kommunale veinettet fordeles slik:

• Hovedveier

• Boligveier

• Gang- og sykkelveier

• Parkeringsplasser.

Hva kan du forvente av oss

• At det normalt er brøytet hovedveier, boligveier, gang- og sykkelveier og prioriterte fortau innen kl. 07.00 på hverdager.

• At veier og gater skal være fremkommelige for fotgjengere og vinterutrustede kjøretøy. Likeens at bakker/vegkryss/svinger er strødd, slik at normalt vinterutrustede kjøretøyer kommer trygt fram.

• At det står kasser med strøsand som "hjelp til selvhjelp" på utsatte steder (kun til bruk på offentlig vei).

• At brøytemannskap så langt det er mulig, tar hensyn til eiendommene/avkjøringene langs veien. Ved unormale værforhold vil kommunen sin målsetting kunne fravikes for å omfordele ressursene. Kommunen kan ikke påta seg erstatningsansvar utover det som går fram av vegtrafikklovgivningen og alminnelig rettspraksis.

Hva vi forventer av deg

Ved unormale værforhold vil kommunen sin målsetting kunne fravikes for å omfordele ressursene. Kommunen kan ikke påta seg erstatningsansvar utover det som går fram av vegtrafikklovgivningen og alminnelig rettspraksis.  

At du fjerner all vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane, fortau eller lignende og som er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapet og andre trafikanter.  

At du ikke fjerner oppsatte brøytestikker.  

At du flytter kjøretøy som er til hinder for vintervedlikeholdet.

Praktiske opplysninger

Dersom du har spørsmål eller andre henvendelser om vintervedlikeholdet, ta kontakt med driftsavdelingen/teknisk etat i kontortiden. All klage på vintervedlikeholdet rettes skriftlig til driftsavdelingen/ teknisk etat. (postmottak@hol.kommune.no) Brøytevakt Hol kommune 95 98 04 91 (Etter vanlig kontortid, dvs. mellom kl. 15 og 07 på hverdager og på lørdager og søndager)

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576

Hol Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

11.12.2014

 

Vedlikehold av kommunale veier, sommer

Informasjon

Formålet med tjenesten

Bidra til god framkommelighet, trafikksikkerhet og miljøvennlige løsninger (veiloven).

Tjenestens innhold

I Hol kommune har vi riksveier, fylkesveier, kommunale veier og private veier. Denne tjenestebeskrivelsen omhandler kommunale veier. Det kommunale veinettet fordeles slik:

• Hovedveier

• Boligveier

• Gang- og sykkelveier

• Parkeringsplasser.

Hva kan du forvente av oss  

Vegetasjon langs veiene kuttes normalt en gang hvert år  

Gatesluk tømmes, stikkrenner renses og grøfting foretas ved behov. 

 Alle sentrumsområder er feiet innen 17. mai hvert år. Veier i boligområder er feiet innen S. Hans  

Hull i veibanen lappes/repareres så fort som praktisk mulig (gjelder hull som etter vårt skjønn representerer en fare for trafikantene).  

Jevnlig rutinemessig ettersyn av veilys  

Gangfelt og øvrig trafikkmerking foretas ved behov  

Trafikkskilt har årlig rutinemessig ettersyn og skiltene skiftes ved behov

Hva vi forventer av deg

At du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene og at du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt slik at ikke fare oppstår.  

At du ikke lar busker, trær eller kratt vokse ut over eiendomsgrensen, slik at sikt og framkommelighet for trafikantene og veivedlikeholdet hindres.  

At du soper/spyler sand, grus ned av fortau og ned i veikanten i forbindelse med at kommunen har den årlige soperunden.  

At sand og grus eller annet ikke blir sopt/spylt ned i gateslukene eller avløpskummer

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

 Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

27.02.2014

Vedlikehold av parker og grøntarealer

Informasjon

Formål med tjenesten

Holde grønne arealer tiltrekkende for rekreasjon og avkobling og gi innbyggere og tilreisende gode opplevelser og bidra til god helse. Vedlikeholdet skal gjøre det trivelig for innbyggere og tilreisende å ferdes i de grønne arealene.

Tjenestens innhold

Skjøtsel og drift av parker og grøntarealer.

Hva kan du forvente av oss

Vi holder parkene i god stand.  

Det foretas jevnlig gressklipping i sommerhalvåret.  

Busk- og blomsterrabatter holdes rene for ugress.  

Parkene er utstyrt med parkmøbler og avfallsbeholdere.  

Park- og gatetrær beskjæres for å fremme harmonisk vekst. Døde grener og trevirke fjernes slik at du kan ferds trygt under trekronene.  

Områdene er lett tilgjengelige.

Hva vi forventer av deg  

Du ferdes hensynsfylt og aktsomt i parkene.  

Du benytter avfallsbeholderne til ditt avfall, eller du tar avfallet med deg hjem.  

Du tar engangsgrill med deg hjem.  

Du ødelegger ikke trær, blomster, benker, bord etc. i parkene.  

Du viser hensyn til atferdsregler og vern om skjøtsel. 

 Du bruker våre felles eiendeler på en fornuftig måte.  

Du tar vare på lekeplassen i nærmiljøet.  

Du melder fra til oss om feil/mangler eller andre forhold.

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

27.02.2014

Viltforvaltning

Informasjon

Formål med tjenesten

Tilrettelegge for en god kommunal viltforvaltning der kommunens vedtatte målsetting ivaretas, samt gi god informasjon til både jaktrettshavere og jegere.

Hvem kan få tjenesten

Grunneiere, jaktrettshavere og private.

Tjenestens innhold

Informasjon om viltforvaltning til jaktrettshavere og jegere.

Hva du kan forvente av oss

Du kan forvente at vi besvarer alle spørsmål vedr. viltforvaltning, og at gjeldene lov og forskrift blir fulgt i saksbehandling/vedtak.

Hva vi forventer av deg

Vi forventer søknader sendes inn i god tid før fastsatte tidsfrister i hht gjeldene forskrift, og at alle relevante opplysninger vedlegges søknaden.

Praktiske opplysninger

Retten til all jakt og fangst tilhører i utgangspunktet grunneieren. For at det skal kunne jaktes hjortevilt (elg, hjort, villrein og rådyr) må det foreligge fellingstillatelse utstedt av kommunen (villreinnemnda for villrein). Fellingstillatelse gis med grunnlag i vedtatt minsteareal for vedkommende art. For elg, hjort, rådyr, villrein og bever tildeles slik tillatelse godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For jakt på småvilt kreves ikke fellingstillatelse, men det må foreligge tillatelse fra grunneier, f.eks jaktkort.

Pris: Det er ikke fellingsavgift for rådyr og bever. Kommunen(viltnemnda) har i vedtak av 13.02.12 sak 3/12 vedtatt at fellingsavgift for elg og hjort skal være 75 % av gjeldene øvre maksimumsgrense fastsatt av Miljødirektoratet, som også fastsetter fellingsavgift for villrein. Pris for småviltjakt fastsettes av den enkelte kortutsteder/grunneier.

Grunneieren kan utarbeide en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for vald som er godkjent for jakt på elg og/eller hjort. Kommunen skal godkjenne planen og gir i så fall en samlet fellingstillatelse for hele planperioden. For villrein er det villreinnemnda som godkjenner bestandsplaner. Godkjente villreinvald tildeles fellingstillatelser for hvert enkelt jaktår.

Relevant lovverk/forskrifter: Viltloven § 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal) Viltloven § 20 (bruk av våpen under jakt) Viltloven § 21 (bruk av motordrevet fremkomstmiddel under jakt) Viltloven § 40 (kontroll med betalt jegeravgift) Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort

Saksbehandlingstid

De fleste saker skal avgjøres viltnemnda. Denne har ikke møteplan. Det er møter her som avgjør saksbehandlingstid.

Klage

Du kan klage på antall dyr du har fått fellingstillatelse for (og det tellende arealet som ligger til grunn for dette) innen en frist på tre uker fra du mottok tillatelsen.

• Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen/villreinnemnda vil kunne gi deg veiledning.

• Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Miljødirektoratet for vedtak gjort av villreinnemnda. Før klagen sendes, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis du ikke gis fullt medhold, vil saken gå videre til klageinstansen.

Ansvarlig for tjenesten

Utmarkskontoret.

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, Hol  

Postadresse: Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Servicekontoret: 32 09 21 00

Telefaks: 32 09 21 10

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert

22. mars 2015

Økonomisk sosialhjelp

Informasjon

Formål med tjenesten

Økonomisk stønad skal sikre at alle har nok midler til forsvarlig livsopphold. Økonomisk stønad er i utgangspunktet en midlertidig inntektssikring, og stønaden bør derfor ta sikt på å gjøre deg selvhjulpen. Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette omfatter muligheten til å forsørge deg gjennom inntektsgivende arbeid, egne midler, studielån, arbeidsrettet tiltak, opplæringstiltak, trygdeytelser, salg av gjenstander, reduksjon av utgifter og andre økonomiske rettigheter. Størrelsen på den økonomiske stønaden, samt hvilken annen hjelp og oppfølgning du kan få, skal bli vurdert konkret og individuelt ut fra hvilke behov du har.

Hvis du har barn, skal det tas særlig hensyn til deres behov. Barn og unge kan for eksempel ha behov knyttet til det å delta i alminnelig skole- og fritidsaktiviteter

Hvem kan få tjenesten

Du som ikke er i stand til å sørge for ditt eget livsopphold eller trenger hjelp til å overvinne eller tilpasse deg en vanskelig livssituasjon, kan ha rett til denne tjenesten. Hvis du er over 18 og ikke kan forsørge deg selv og har forsøkt alle andre muligheter, har du krav på økonomisk stønad (sosialhjelp) til livsopphold. Det kan stilles vilkår for hjelpen. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt.

Tjenestens innhold

• Du kan søke om støtte til livsopphold, boutgifter og andre utgifter. Støtte kan gis som bidrag eller lån.

• Statlig veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold omfatter utgifter til helt grunnleggende behov som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler, hygiene med mer og tar videre hensyn til andre sider av daglivet, samt fritid og sosiale behov.

Hva du kan forvente av oss              

 • Vi overholder vår taushetsplikt. Det vil ikke bli gitt personopplysninger til andre uten din tillatelse.

• Du har rett til å se papirene i din sak.

• Du har rett til å klage på vedtak som NAV Hol gjør. NAV Hol kan hjelpe deg med å sette opp klage. • Vi møter deg med respekt og tillit.

• Vi ønsker å bidra til at du blir selvhjulpen.

Hva vi forventer av deg

• Før du søker, må du først ha prøvd alle andre muligheter til å klare deg selv økonomisk (arbeid, trygd/ytelser, studielån, oppsparte midler, mm).

• Klarer du ikke å dekke din gjeld, må du kontakte den du skylder penger, for eksempel banken, og be om utsettelse eller endring av tilbakebetalingene.

• At du bidrar aktivt og ønsker å bli selvhjulpen

• At du følger opp de vilkår som settes for utbetalingen av økonomisk sosialhjelp.

• At du møter til avtaler og gir beskjed dersom du blir forhindret.

• At du nøye leser vedtaket du får, slik at du forstår de vilkårene som er satt og adgangen du har til å klage.

Hvordan gå fram for å søke:

• Du søker om økonomisk sosialhjelp på eget skjema. Skjemaet får du ved å henvende deg til NAV Hol.

• Du kan få hjelp til utfylling av skjema av veiledere ved NAV Hol.

• Du må sende eller levere søknaden til NAV Hol.

• NAV Hol vil vanligvis ha en samtale med deg før søknaden blir behandlet, blant annet for at dere kan se på hjelpebehovet sammen. Du skal aktivt bli gitt mulighet til å få frem hva som er dine behov, og hva som skal til for å gjøre deg selvhjulpen.

Viktig ved utfylling av søknaden: Du må fylle ut søknadsskjemaet Husk signatur for deg og søker og din ektefelle/samboer.

Du har med følgende dokumentasjon: Inntekter: - Arbeidsinntekt (lønnsslipp) - Trygdeytelser - Barnebidrag - Bostøtte - Andre inntekter - Formue: Hus, hytte, bil, campingvogn eller bankinnskudd - Eventuelt verdipapirer, dokumentasjon på alle konti

Utgifter: - Husleie (kontrakt, husleiebok) - Renter og avdrag på boliglån spesifisert (utskrift oversikt renter og avdrag) - Strøm - Annen oppvarming - Kommunale avgifter - Innbo- og boligforsikring - Gjeldsforhold (regninger)

Annet: - Kopi av siste selvangivelse/ utskrift av ligning. Det kan settes vilkår for hjelpen, med målsetting om å gjøre deg selvhjulpen

Praktiske opplysninger

Økonomisk sosialhjelp settes vanligvis inn på konto i bank.

Saksbehandling

• Alle som søker om økonomisk stønad har krav på et svar i form av et skriftlig vedtak.

• NAV kan ikke avslå søknad muntlig.

• Saksbehandlingstiden kan variere, men må alltid følge bestemmelsene i forvaltningsloven. Hvis saksbehandlingstiden er mer enn en måned skal du få et foreløpig svar.

• Hvis hjelpebehovet er akutt, skal du ha et raskt svar.

• Økonomisk sosialhjelp kan gis fra og med den dagen du søkte. • Mangler dokumentasjon eller andre nødvendige opplysninger, blir søknaden sendt tilbake og behandlingstiden forlenges.

Klageadgang

• Fristen for å klage på vedtaket er tre uker fra du mottok vedtaket.

• I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette.  NAV Hol kan gi veiledning ved behov.

• Klagen skal sendes til  NAV Hol som fattet vedtaket.  NAV Hol vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til Fylkesmannen i  Buskerud.

• Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

NAV Hol v/ leder og veiledere på sosiale tjenester 

Kontaktinformasjon

NAV Hol Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

Tlf: 55553333

Epost: nav.hol@nav.no

Dato oppdatert

30.01.15. 

Økonomisk rådgiving

Informasjon

Formål med tjenesten

Kommunen gir økonomisk rådgivning. Hensikten med råd og veiledning er ikke bare å løse eksisterende problemer, men også forsøke å forebygge at problemer oppstår. Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide.

Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har.

Hvem kan få tjenesten

Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du

• opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov

• får vanskeligheter med å betale regningene dine

• får problemer med å betale tilbake gjelden din

Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp).

Tjenestens innhold

Nav Hol kan hjelpe deg å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til:

• Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din

• Å sette opp et husholdningsbudsjett

• Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)

• Gjøre avtaler med dem du skylder penger

• Skrive søknad om utsettelse av betaling

• Få opplysninger om rettigheter og plikter

• Dersom du har mye gjeld det er umulig å betjene får hjelp til å søke gjeldsordning

• Hjelp i kontakt med og oppfølging av aktuelle kreditorer

• Kontakt med namsmannen.

Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene kommunen trenger. Kommunen har plikt til å henvise til og formidle kontakt med rette instans når de selv ikke har kompetanse og er fullt orientert om den hjelpen du kan få.

Hva du kan forvente av oss

Økonomisk rådgivning er gratis. Det vil gjøre det enklere å få oversikt over situasjonen din dersom du før møtet går gjennom listen nedenfor og skaffer relevant dokumentasjon/vedlegg. Relevante vedlegg til søknaden kan være:

• Utskrift av siste ligning

• Saldo på alle konti

• Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter

• Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene

• Dokumentasjon på eventuell bostøtte

• Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.

• Kvittering for betalt husleie og strøm

• Utgifter i til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege osv.

• Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass • Utgifter til forsikring

• Opplysninger om innskudd i spareordninger

• Årsoppgaver  (i forbindelse med selvangivelsen) fra långiverne

• Oversikt over pant som heftelser ved egen bolig

• Oversikt over pant som heftelser ved egen bil

Hvis du har fått tilsendt såkalt begjæring om utlegg, tar du med denne. Det samme gjelder hvis du har fått innkalling til forliksrådet.

Hva vi forventer av deg

Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med dine fordringshavere.

Praktiske opplysninger

Hvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi, eller dersom du er i gjeldsproblemer, kan du kontakte NAV Hol Saksgang Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning forutsetter samarbeid mellom søker og rådgiver i kommunen/NAV-veileder. Følgende fremgangsmåte er vanlig:

• Kartlegging av livssituasjonen din, med oversikt over inntekter i form av et budsjettoppsett

• Vurdering av evnen til å betjene den økonomiske situasjonen

• Forslag til tiltak og løsninger på grunnlag av de vurderinger som er gjort og etter avtale med den det gjelder

Andre ordninger som kan være aktuelle • Kommunal bostøtte – ta kontakt med bostedskommunen din • Statlig bostøtte (Husbankordninger) • Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

Klageadgang

• Fristen for å klage på vedtaket er tre uker fra du mottok vedtaket.

• I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette.  NAV Hol kan gi veiledning ved behov.

• Klagen skal sendes til NAV Hol som fattet vedtaket.  NAV Hol vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til Fylkesmannen i Buskerud.

• Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

NAV Hol v/ leder og veiledere på sosiale tjenester 

Kontaktinformasjon

NAV Hol Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

Tlf: 55553333

Epost: nav.hol@nav.no

Dato oppdatert

30.01.15.