Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skal du bygge?

Byggesaksavdelingen og servicetorget jobber tett sammen. Finner du ikke svar på denne siden kan du kontakte servicetorget. Ved kontakt med kommunen er det viktig og ha gårds- og bruksnummer klart. Ønsker du en forhåndskonferanse med en saksbehandler er det lurt om du avtaler dette på forhånd. Byggesaksbehandlerne har telefontid i fra 12.00 til 15.00.

Tjenestebeskrivelse for byggesak

Formål med tjenesten

Byggesaksbehandling av søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens med tilhørende forskrifter.
Behandling av delingssøknader etter plan- og bygningsloven.
Dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningslovens.
Tilsyn etter plan- og bygningsloven.
Søknadene blir behandlet av avdelingen for plan, byggesak og landbruk.

Hvem kan få tjenesten?
Alle som har rett til å søke om byggetillatelse, delingstillatelse og dispensasjon.
Søknader med ansvarsretter, skal som hovedregel omsøkes av profesjonelle foretak. Privatpersoner må ta kontakt med byggmestere, arkitekter eller byggtekniske konsulenter for utarbeidelse av disse byggesøknadene.

Tjenestens innhold

 • Veiledning om søknadskrav eller unntak fra søknadskravet.
 • Informasjon og veiledning om gjeldende plan med bestemmelser, vedtekter og retningslinjer som er relevant for saken.
 • Forhåndskonferanser i byggesaker ved behov.
 • Saksbehandling og vedtak etter plan- og bygningsloven.
 • Tilsyn og eventuelt ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven.

 Hva du kan forvente av oss

 • At du behandles med respekt, og på en profesjonell og vennlig måte.
 • At det så langt som mulig gis tydelige svar.
 • Forutsigbarhet ved at byggesaker behandles på en kompetent og objektiv måte, og at like saker behandles likt etter plan- og bygningsloven og forvaltningsloven.
 • Byggesakene behandles på kortest mulig tid og innenfor lovpålagte tidsfrister.

Hva vi forventer av deg

 • Søknader må være korrekt utfylt og inneholde alle relevante opplysninger.
 • Søker må ha satt seg inn i gjeldende plankrav for den aktuelle byggetomta.
 • Byggesaken må være komplett når det gjelder ansvarsforhold og dokumentasjon.
 • At tiltakshaver/søker ved bestilling av forhåndskonferanse også utreder hvilke spørsmål det er viktig å få svar på, slik at vi på best mulig måte kan forberede oss og gi klare svar.
 • Frister for innlevering blir holdt.
 • Møte med fagpersonalet og saksbehandler må forhåndsavtales

 

Praktiske opplysninger 

 • Kommunen benytter Infoland  som informasjonstjeneste for bestilling av aktuell informasjon til eiendommer.
 • Vi har tilbud om elektronisk byggesak (ByggSøk). Du kan sende søknad via internett og hente alle opplysninger du trenger der. Se www.byggsok.no.

På hjemmesiden til ww.dibk.no finner en manuelle skjemaer for utfylling.

Velges det å sende søknaden selv til kommunen kan det benyttes e-mail adresse postmottak@hol.kommune.no eller sendes pr post til Byggesaksavd, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

 • Gebyr for behandling av byggesøknader vedtas hvert år av kommunestyret.

Gebyrregulativet er tilgjengelig på Servicekontoret eller under artikkelen "Skal du bygge"

Gebyr for andre nødvendige tjenester utover selve byggesaksbehandlingen kommer i tillegg.

Forhåndskonferanse:
Ved kompliserte saker hvor det er behov for avklaringer før søknad sendes inn, anbefales en forhåndskonferanse.

Saksbehandlingstid

 • Generelt er saksbehandlingstiden 3 uker for enkle søknader og 12 uker for mer kompliserte søknader. Fristene er lovbestemte og følger plan- og bygningslovens § 21-7 og byggesaksforskriftens kapittel 7, les her.
 • Vi søker å behandle alle byggesaker snarest mulig etter at fullstendig søknad er mottatt, men saksbehandlingstiden varierer avhengig av sakens omfang og sesong.

Garantibrudd:

 • Ved overskridelse av tidsfristen i plan- og bygningsloven, gis rabatt på 25 % på gebyret pr ukes overskridelse, når minst 12 uker er gått av saksbehandlingstiden. Dette gjelder rene byggesøknader (hvor det ikke er spørsmål om dispensasjoner).
 • Dersom du som søker ikke overholder din del av forutsetningene, gjelder ikke de angitte tidsfrister og gebyrreduksjon vil ikke inntre

Klage

Informasjon om klageadgang fremgår av vedtaket. Frist for å fremme klage er tre uker etter at vedtak er fattet eller at vedtaket ble kjent.

Ansvarlig for tjenesten

Leder plan, byggesak og landbruksavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 12.00 – 15.00, mandag – fredag
Besøksadresse:  Ålmannvegen 8,   HOL 
Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 HOL 
Sentralbord: 32092100
Servicekontoret: 32092100
Telefaks: 32092110
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Dato oppdatert

01.09.2016

Hva skal du bygge?

Ny bolig

Er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-3 og krever ansvarlige foretak, herunder søker, prosjekterende og utførende. Et slikt firma er for eksempel en arkitekt, bygningsingeniør eller en byggmester.

Ansvarlig foretak skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med behandlingen av søknaden.Den ansvarlige søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, regulerings-bestemmelser og eventuell annen informasjon. Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt.

Krav til ansvarlig foretak finner du i byggesaksforskriftens §12-2.

Hva skal søknaden inneholde? Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjema laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn.

Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva forskriftene krever av dokumentasjon. Kommunen kan også gi ytterligere opplysninger.

Dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av byggesaksforskriften kap. 5.

Ny hytte

Er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-3 og krever ansvarlige foretak, herunder søker, prosjekterende og utførende. Et slikt firma er for eksempel en arkitekt, bygningsingeniør eller en byggmester.

Ansvarlig foretak skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med behandlingen av søknaden. Den ansvarlige søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, regulerings-bestemmelser og eventuell annen informasjon. Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt.

Krav til ansvarlig foretak finner du i byggesaksforskriftens §12-2.

Hva skal søknaden inneholde? Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjema laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn.

Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva forskriftene krever av dokumentasjon. Kommunen kan også gi ytterligere opplysninger.

Dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av byggesaksforskriften kap. 5

Tilbygg større en 50m2 

Er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-3 og krever ansvarlige foretak, herunder søker, prosjekterende og utførende. Et slikt firma er for eksempel en arkitekt, bygningsingeniør eller en byggmester.

Ansvarlig foretak skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med behandlingen av søknaden. Den ansvarlige søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, regulerings-bestemmelser og eventuell annen informasjon. Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt.

Krav til ansvarlig foretak finner du i byggesaksforskriftens §12-2.

Hva skal søknaden inneholde? Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjema laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn.

Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva forskriftene krever av dokumentasjon. Kommunen kan også gi ytterligere opplysninger.

Dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av byggesaksforskriften kap. 5.

Tilbygg mindre en 50m2

Tilbygg som ikke overskrider 50 m2 bebygd areal og bruksareal, er tiltak som krever søknad og tillatelse, men her kan du (tiltakshaver) søke selv jf plan- og bygninsloven § 20.4.

Dersom tilbygget er større enn 50 m2 eller at tilbygget skal benyttes til selvstendig boenhet, må det omsøkes av en ansvarlig søker.

Et enkelt tilbygg under 15 m2, med avstand mer enn 4 meter fra nabogrense, som ikke er til beboelse/varig opphold kan være unntatt søknadsplikt.

Finn ut hva som er unntatt og hva som må søkes om

Påbygg

Er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-3 og krever ansvarlige foretak, herunder søker, prosjekterende og utførende. Et slikt firma er for eksempel en arkitekt, bygningsingeniør eller en byggmester.

Ansvarlig foretak skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med behandlingen av søknaden. Den ansvarlige søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, regulerings-bestemmelser og eventuell annen informasjon. Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt.

Krav til ansvarlig foretak finner du i byggesaksforskriftens §12-2.

Hva skal søknaden inneholde? Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjema laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn.

Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva forskriftene krever av dokumentasjon. Kommunen kan også gi ytterligere opplysninger.

Dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av byggesaksforskriften kap. 5.

Garasje

Frittliggende bygning inntil 50m², - herunder garasje, er under gitte forutsetninger unntatt fra søknadsplikt. Det gjøres oppmerksom om at unntaksbestemmelsene kun gjelder ett bygg. Du kan derfor ikke kombinere flere «unntatte tiltak» av samme karakter uten å søke.

Garasjen kan ikke plasseres i konflikt med øvrige bestemmelser i reguleringsplan, kommuneplan, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, jernbaneloven og vegloven eller kommer nærmere vann- og avløpsledninger enn 4 meter. Videre er det et kriterium at følgende vilkår oppfylles:

 • Maksimal mønehøyde er 4,0 m og maksimal gesimshøyde 3,0 m målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen må være i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Minimum 1,0 m fra nabogrense.
 • Minimum 1,0 m fra annen bygning på egen eiendom.
 • Tiltaket skal ikke kunne brukes til beboelse. Med dette menes at det ikke kan etableres kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
 • Bestemmelsen omfatter for eksempel bruk til bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, garasje / carport, vedbod, dukkehus, hobbyverksted, atelier, lysthus, øvingslokale og liknende.
 • Eiendommen må være bebygd - dvs. at den minimum må være bebygd med småhus.

Er du usikker på om du må søke, anbefaler kommunen  deg å gå igjennom denne veilederen med tilhørende spørsmål til deg, Bygge uten å søke

Skal garasjen være over 50m2, men mindre enn 70m2, så er den søknadspliktig, men du kan søke selv.

Uthus

Frittliggende bygning inntil 50m², - herunder uthus, er under gitte forutsetninger unntatt fra søknadsplikt. Det gjøres oppmerksom om at unntaksbestemmelsene kun gjelder ett bygg. Du kan derfor ikke kombinere flere «unntatte tiltak» av samme karakter uten å søke.

Uthus kan ikke plasseres i konflikt med øvrige bestemmelser i reguleringsplan, kommuneplan, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, jernbaneloven og vegloven eller kommer nærmere vann- og avløpsledninger enn 4 meter. Videre er det et kriterium at følgende vilkår oppfylles:

 • Maksimal mønehøyde er 4,0 m og maksimal gesimshøyde 3,0 m målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen må være i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Minimum 1,0 m fra nabogrense.
 • Minimum 1,0 m fra annen bygning på egen eiendom.
 • Tiltaket skal ikke kunne brukes til beboelse. Med dette menes at det ikke kan etableres kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
 • Bestemmelsen omfatter for eksempel bruk til bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, garasje / carport, vedbod, dukkehus, hobbyverksted, atelier, lysthus, øvingslokale og liknende.
 • Eiendommen må være bebygd - dvs. at den minimum må være bebygd med småhus.

Er du usikker på om du må søke, anbefaler kommunen  deg å gå igjennom denne veilederen med tilhørende spørsmål til deg, Bygge uten å søke

Anneks

Er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-3 og krever ansvarlige foretak, herunder søker, prosjekterende og utførende. Et slikt firma er for eksempel en arkitekt, bygningsingeniør eller en byggmester.

Ansvarlig foretak skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med behandlingen av søknaden.Den ansvarlige søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, regulerings-bestemmelser og eventuell annen informasjon. Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt.

Krav til ansvarlig foretak finner du i byggesaksforskriftens §12-2.

Hva skal søknaden inneholde? Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjema laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn.

Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva forskriftene krever av dokumentasjon. Kommunen kan også gi ytterligere opplysninger.

Dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av byggesaksforskriften kap. 5.

Mindre private renseanlegg

Avløpsanlegg er søknadspliktig etter både forurensingsloven og plan- og bygningsloven.
Kommunen behander begge søknadene samlet.

Ved behandling etter forurensingsloven gjelder forskrift om begrensing av forurensning

Hol kommune har vedtatt en lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg - for avløpsanlegg mindre enn 50pe. Forskriftens §§ 5 - 14 erstatter §§12-7 til 12-13 i den sentrale forurensingsforskriften.

Søknadskjema om utslippstillatelse (etter lokal forskrift om utslipp av avløpsvann)

Søknad etter plan- og bygningslovens § 20-3 og krever ansvarlige foretak. Disse firmaene har kompetanse innen vann og avløpsfaget.

Ansvarlig foretak skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med behandlingen av søknaden.Den ansvarlige søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, regulerings-bestemmelser og eventuell annen informasjon.Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt.

Krav til ansvarlig foretak finner du i byggesaksforskriftens §12-2.

Hva skal søknaden inneholde?
Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjemaet laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn.

Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva forskriftene krever av dokumentasjon. Kommunen kan også gi ytterligere opplysninger.

Dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av byggesaksforskriften kap. 5.

Levegg

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har laget en veileder for slike byggetiltak:
Veileder for gjerde og levegg

Gjerde

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har laget en veileder for slike byggetiltak:
Veileder for gjerde og levegg

Støttemur

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har laget en veilederfor slike byggetiltak:
Veileder for forstøtningsmur

Veranda/terasse

Hva er forskjellen på dem?
Terasse, i forbindelse med bygninger en planert avsats foran fasade. Fra terrassen er det vanligvis inngang til stua (stueterrasse) og trapp til nedenforliggende hage. Takterrasse er oppholdsrom på flatt tak.

Veranda, åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til hus. Tak kan være understøttet av stolper, eller verandaen kan være lukket med store vinduer i veggfeltene, glassveranda. Fra verandaen fører som regel dør ned til stue og åpning eller dør og trapp ned til hage.

Begge er å anse som et tilbygg til boligen. Er den søknadspliktig? 
Les veileder for tilbygg - laget av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

Parkering/biloppstillingsplass

Interne veier og biloppstillingsplasser som ligger minimum 1,0 meter fra grensen til naboen krever ingen søknad.
Med intern vei menes adkomstvei til eiendommen eller vei mellom forskjellige bygg på eiendommen.

Noe av forutsettningen for å slippe å søke er at byggingen ikke medfører en endring av høydeforskjellen av terrenget forhold til det opprinnelige  mer enn:

3 m i spredtbygd strøk
1,5 m i tettbygd strøk
0,5 m på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende med tett bebyggelse.

Les i regelverket her, (litt nede på siden)

Stikkledning
 • Graving i forbindelse med alle typer arbeid på kabler er ikke søknadpliktig. Husk at du likevel må innhente privatrettslig tillatelse  fra eventuelle grunneiere, og at du ved graving i offentlig vei må innhente tillatelse fra veimyndighet.
 • Vann- og avløpsanlegg, herunder stikkledninger er søknadspliktige m/ansvarlig foretak.
 • Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd er ikke søknadspliktig.
Bruksendring

En bruksendring betyr at et byggverk eller deler av et byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse. Bruksendring kan også være endret bruk av utvendig areal.

Planer og bestemmelser  -hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser.

Vær oppmerksom på at bruksendring til rom for varig opphold kan medføre overskridelse av regulert tillatt utnyttelse på eiendommen.

Dette kan du søke om og etablere selv
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du likevel ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Du kan selv søke om og gjøre bygningsmessige tilpasninger til bruksendringer innenfor egen bolig, jf byggesaksforskriften § 3-1 c). Bruksendringer kan for eksempel være innredning av loft eller kjeller fra bod til rom for varig opphold (stue, soverom, kjøkken og arbeidsrom).

Du må ha hjelp fra fagfolk dersom du berører bærekonstruksjoner og/eller brannskiller.

Ifølge plan- og bygningsloven § 31-2 kan kommunen gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til dagens tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. Dette kan du lese mer om i temaveilederen «Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg» side 43 - 55.

Dette må du søke om med hjelp fra fagfolk

Dersom du ønsker å søke om bruksendring til egen boenhet for eksempel ny leilighet, må du ta kontakt med fagfolk som kan fylle ut søknaden og være ansvarlig for prosjekteringen.

Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom, anleggseiendom, eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som skal gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf matrikkellova. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer og eget festenummer ved opprettelse av ny festegrunn.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)

Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring.

Slik søker du

 1. Betill naboliste i fra kart- og byggesaksbutikken
 2. Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for byggkvalitet. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
 3. Send søknadsskjema til kommunen. Vedlegg: Kart som viser ønsket grense. Gjenpart m/kvittering for nabovarsel.

Gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven
(Skal saken behandles etter jordloven, er det eget gebyr for dette).
Gebyr for oppmåling
Gebyr for tinglysing kommer i tillegg.

Skilt og reklameinnretning

Skilt og reklameinnretninger kan også omfattes av veglova § 33 dersom de er synlige mot offentlig vei. Mot riksvei og fylkesvei, skal Statens vegvesen behandle søknaden etter veglova.

Dette kan du bygge uten å søke
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med regelverket. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Virksomhets- og informasjonsskilt trenger ikke å søkes om dersom de monteres flatt på vegg og er inntil 1,0 m2. Reklameinnretning kan være maksimum 1,0 m2.

Dette kan du søke om selv
Du kan selv søke om skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m, montert frittstående på terreng.

Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

For større skilt, flere skilt på samme fasade, bygg, kjøpesenter og lignende, er oppføring av skilt søknadspliktig gjennom et firma.

 

Hva kan du bygge?

Uansett hva du ønsker å bygge må tiltaket være i samsvar med plan og regelverk.

Plan- og bygningsloven setter almenne bestemmelser, som for eksempel byggegrense til nabo hvor hovedregelen er at tiltaket må være minimum 4 meter fra nabogrensen. For garasjer og uthus tillates plassering inntil 1 meter fra nabogrensen og min 1m i fra annen bygning på egen tomt.. Tiltakets avstand til offentlig veg må samsvare med bestemmelsene i vegloven. Reguleringsplan og kommuneplan regulerer konkrete bestemmelser for område du bor på, herunder hva og hvor du kan bygge i forhold til byggegrense, hvor mye/stort du kan bygge på tomten osv. Dette uansett om du må søke eller at byggetiltaket ikke er søknadspliktig.
Det er derfor viktig at du setter deg inn i reguleringsplanen som gjelder for ditt område og kommuneplanen for først å finne ut hva du faktisk kan bygge på din eiendom.

Reguleringsplanen for ditt område finner du ved å bruke vår kartbase eller du kan gå direkte til planarkivet hvis du har navnet eller nummer til planen. 

Noen steder finnes det ingen reguleringsplan. Her vil kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan Geilo bestemme hva du kan bygge.

Kommuneplanens arealdel / Kommunedelplan Geilo

Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser som hjelper deg å vurdere hvor stort du kan bygge:
Veiviser- Hvor stort kan du bygge?  

Hvordan søke?

Klargjør papirene som skal inn sammen med byggesaken.

1.Skriv ut situasjonskart via vår kartbase eller bestill i Kart- og byggesaksbutikken. Tegn så byggetiltaket med mål inn på dette kartet.

2. Få noen til å tegne tiltaket for deg, eller tegn selv. Tegninger som skal være med søknaden er målsatte fasadetegninger, plantegninger og snittegninger.

Minimumskrav tegningene.

 • Tegninger skal leveres i målestokk 1:100 for plan-/ snitt- og fasadetegninger og 1:500 for situasjonsplan. Det kan imidlertid være hensiktmessig å levere tegninger i annen målestokk, for eksempel hvis tiltaket er av stort omfang.
 • Som hovedregel skal tegninger utføres med rette streker i svart/ hvitt utførelse. På situasjonsplanen kan farger eller skravur brukes for å markere tiltaket.
 • Det  skal sendes med oppriss av eksisterende og nytt terreng og tiltakets plassering i terrenget. (Terrengsnitt).
 • Alle mål skal påføres.
 • Det skal markeres godt på tegningene hva som er nytt og hva som er eksisterende ved søknad om tilbygg/påbygg.
 • Det skal være et tittelfelt på tegninger som minimum opplyser om: Type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato, adresse, hvem som har laget tegningen (ansvarlig foretak). I tillegg kan det være hensiktsmessig med anvisningsfigur, himmelretning og lignende.
 • Som hovedregel skal tegninger leveres i format A4 eller A3. Ved andre format må målestokk i A3 opplyses på tegning (for nedkopiering).
 • Ved digital leveranse skal hver tegning ligge på en fil (PDF eller jpg) for å lette registreringen.
 • Navn på vedlegg må ha en forklarende tekst til hva dokumentet inneholder, for eksempel "Fasade nord" eller "1. etasje

3. Bestill naboliste fra Kart- og byggesaksbutikken, (der kan man også betille rett i fra servicetorget) Siden krever innlogging. Husk at alle som kan bli berørt av tiltaket skal varsles. Ta også med gjenboere (eiendommer på andre siden av vegen) der disse blir berørt. Er ikke alle naboene/gjenboere som bør varsles varslet når søknaden kommer til kommunen, er søknaden mangelfull.

4. Send ut nabovarsel basert på innhentet naboliste. Sammen med varselet skal det være en beskrivelse av tiltaket, tegninger som viser hele tiltaket, samt tegninger av sist godkjente situasjon. Sist godkjente tegninger fås ved å gå inn på kommunens Kart- og byggesaksbutikk
Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon fra lov, plan eller forskrift skal naboene/gjenboere også varsles om dette. Skjema for nabovarsel finner du her. Kommer tiltaket nærmere nabogrensen enn loven i utgangspunktet tillater, må berørte nabo gi samtykke til dette skal plasseringen kunne godkjennes.

5. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Søknaden er nå klar til å sendes kommunen. Vi oppfordrer til at du benytter deg av en elektroniske søknad gjennom ByggSøk. Byggsøk gjør kommunens arbeid med søknaden enklere, og kan gi deg reduksjon på byggesaksgebyret hvis søknaden er komplett. Følg veiledningen i byggsøk og kontakt kommunen hvis noe er uklart.

Om du ikke har mulighet til å levere søknaden elektronisk finner du søknadsblankettene her.

Relevante blanketter vil være:

 • Søknad om tiltak uten ansvarsrett
 • Nabovarsel
 • Opplysninger gitt i nabovarsel
 • Kvittering for nabovarsel
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer 
 • Søknad om tilkobling til kommunalt vann- og/eller avløpsnett. Søknaden med tilhørende vedlegg skal sendes som eget dokument i tillegg til en evnt byggesak.

Dersom du velger ikke å bruke Byggsøk skal søknaden inneholde følgende dokumenter:

 • Søknadsskjema.
 • Opplysninger gitt i nabovarsel
 • Kvittering for nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Målsatt og målfast situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak)
 • Målsatte og målfaste fasadetegninger, plantegninger og snittegninger i 1:100.
 • Redegjørelse for hva som skal bygges
 • Eventuelt samtykkeskjema fra nabo dersom tiltaket plasseres nærmere grensen enn loven tillater
 • Søknad om tilkobling til kommunal t vad om tilkobling til kommunalt vann- og/eller avløpsnett. Søknaden med tilhørende vedlegg skal sendes som eget dokument i tillegg til en eventuell byggesak.

Sendes søknaden per papir eller e-post, skal søknaden markeres med "byggesak" og sendes til:

Hol kommune
Ålmannvegen 8 , 3576 Hol

E-postadresse: postmottak@hol.kommune.no.

 Vi ber om at all dokumentasjon innsendes samlet.

Hvor lang tid tar det?

Hvor lang tid tar det? 

Tidsfrister for kommunens saksbehandling

2 uker:
Forhåndskonferanser

3 uker:
Igangsettingstillatelser
Midlertidig brukstillatelser
Ferdigattester

 Enkle byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, hvor det ikke foreligger protester fra naboer eller gjenboere og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet. Søknaden  må være komplett og ikke inneholde mangelfull informasjon.

12 uker:
Omfattende byggetiltak, og som ikke er avhengig av dispensasjon. Enkle byggesaker med mangelfull søknad. Saker med dispensasjon (unntatt fra plan) 

Saksbehandlingstiden regnes fra søknaden blir mottatt av kommunen. Rask behandling er avhengig av at søknaden er godt belyst. Dersom vi må be om tilleggsdokumentasjon stoppes vår saksbehandlingstid inntil saken er komplett.

Ofte stilte spørsmål

Hva er LNF-område

På arealer som på plankartet er vist som landbruks-, natur- og friluftsområder, er det ikke tillatt med boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse, samt fradeling av eiendom, dersom formålet ikke er knytta til gårdstilknytta næringsvirksomhet.

Grunneiere som driver landbrukets utmarksnæring kan bygge, rehabilitere og videreutvikle nødvendige driftshusvære og støler for å utnytte utmarksressursene på eiendommen. Støler kan rehabiliteres og videreutvikles forutsatt form, størrelse og byggehøgder i samsvar med stedets tradisjon for stølsbygg. Det kan åpnes for å sette opp enkle jakt-/fiske-/tilsynsbuer/naust når det er nødvendig for næringsmessig utnyttelse av utmarksressursene på eiendommen.

Har du en bebygd eiendom i LNF-område, er du avhengig av dispensasjon for å kunne utvide bebyggelsen. dette gjelder også tiltak som ikke krever søknad, som bod, uthus, garasje, m.m.

Noen LNF- områder er avmerket LNF-SB eller LNF-SB område. Det innebærer at det er lov med noen tiltak på eksisterende bolig eller fritidsbolig. Hva som er lov, står  da i gjeldende plan for eiendommen.

Kan jeg tegne selv

For å sikre rask og effektiv behandling av byggesøknaden er det nødvendig med gode utførte tegninger. Man kan tegne selv, men det anbefales at man tar kontakt med en fagkyndig for å sikre et godt nok resultat.

Hva slags opplysninger som er nødvendig å ha med på tegningene vil variere med type tiltak og hvilken reguleringsplan som gjelder, men det er noen minimumskrav.

Minimumskrav

 • Tegninger skal leveres i målestokk 1:100 for plan-/ snitt- og fasadetegninger og 1:500 for situasjonsplan. Det kan imidlertid være hensiktmessig å levere tegninger i annen målestokk, for eksempel hvis tiltaket er av stort omfang.
 • Som hovedregel skal tegninger utføres med rette streker i svart/ hvitt utførelse. På situasjonsplanen kan farger eller skravur brukes for å markere tiltaket.
 • Det  skal sendes med oppriss av eksisterende og nytt terreng og tiltakets plassering i terrenget. (Terrengsnitt).
 • Alle mål skal påføres.
 • Det skal markeres godt på tegningene hva som er nytt og hva som er eksisterende ved søknad om tilbygg/påbygg.
 • Det skal være et tittelfelt på tegninger som minimum opplyser om: Type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato, adresse, hvem som har laget tegningen (ansvarlig foretak). I tillegg kan det være hensiktsmessig med anvisningsfigur, himmelretning og lignende.
 • Som hovedregel skal tegninger leveres i format A4 eller A3. Ved andre format må målestokk i A3 opplyses på tegning (for nedkopiering).
 • Ved digital leveranse skal hver tegning ligge på en fil (PDF eller jpg) for å lette registreringen.
 • Navn på vedlegg må ha en forklarende tekst til hva dokumentet inneholder, for eksempel "Fasade nord" eller "1. etasje

 

Kan jeg søke selv

Utgangspunktet er at man må kontrollere hvilken § i plan- og bygningsloven byggetiltaket kommer innunder.
Størrelse og hva bygget skal brukes til avgjør om det er søknadspliktig, kan søke selv eller om du må benytte et ansvarlig foretak.

Søknadssystemet er delt opp i

§ 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak

§ 20-4.Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

§ 20-5.Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Hvor finner jeg godkjente fagfolk

Her finner du lenke til de foretak som har sentral godkjenning i Hol kommune.

Det er også flere andre dyktige foretak som etablert i Hol kommune og som ikke har sentral godkjenning.

Disse kan man finne man ved å søke på internettet.

Jeg har fått nabovarsel

Hva er et nabovarsel, kravet til nabovarsel og hvordan forholde seg til et nabovarsel, les her.

Hvordan klage på et vedtak/klagebehandling

Er du uenig i et vedtak, tillatelse i fra kommuen, så har du klagerett på vedtaket.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud. Klagefristen er tre uker regnet fra den dagen vedtaket kom frem. Klage skal sendes til Hol kommune, 3576 Hol. Det må opplyse hvilket vedtak De klager på, endringer De ønsker, og de grunner klagen støtter seg på. Klagen må underskrives. Det må også opplyse hvilken dato vedtaket kom frem dersom De klager så sent at det er uklart om klagefristen er ute.

Selv om det er adgang til å klage kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan fremme krav om utsatt iverksetting av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller klagen er behandlet. Vedtak om utsatt iverksetting kan ikke påklages.

Jeg mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det er krav om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før et bygg kan tas i bruk, les her.

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:

a) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller

b) kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan brukes.

Hva slags renseanlegg kan godkjennes

Det kan godkjennes forskjellige typer avløpsanlegg som f.eks. infiltrasjonsanlegg, våtmarksfilter, minirenseanlegg og biologisk gråvannsfilter. Anleggene må være tilpasset bruken, grunnforhold, klare kommunens rensekrav i hht. lokal forskrift, ikke forurense vann og drikkevannskilder og ikke være i strid med evt. reguleringsplaner. Innenfor rensedistriktene godkjennes det ikke separate avløpsanlegg. Ta kontakt med fagkyndig person/foretak for prosjektering i samsvar med sentral forurensningsforskrift og lokal forskrift.

Godkjenner dere tett tank

I utgangspunkt tillates det ikke nye tette tanker. I spesielle tilfeller kan kommunen tillate tett tank for boliger eller næringsvirksomhet. Se § 7 i lokal forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre renseanlegg i Hol kommune.

Kan jeg legg inn vann

Før du kan legge inn vann, må det foreligge utslippstillatelse eller godkjent sanitærabonnement. Bygging av separat avløpsanlegg eller stikkledning til privat eller kommunalt nett er også søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Ta kontakt med fagkyndig person/foretak for utforming av søknaden.

Hvordan søke dispensasjon

Utgangspunktet er at alle byggetiltak skal være i henhold til regelverket.Dersom tiltaket ikke er i henhold til regelverket kan du ikke regne med at du får tillatelse til å bygge.

På visse vilkår kan du likevel søke om dispensasjon fra reglene. Ønsker du å søke dispensasjon kan det være lurt at du leser plan- og bygningsloven, paragrafene som vises til under.

Dispensasjon er søknad om unntak fra regelverket eller en bestemmelse. Det kan søkes om dispensasjon fra alle bestemmelser, men ikke fra saksbehandlingsregler. Det finnes ikke standard skjema for dispensasjonssøknad. En dispensasjonssøknad er et eget brev (vedlegg) i saken hvor det fremgår hva det bes om unntak fra og hvorfor.

For dispensasjoner, se plan- og bygningsloven kapittel 19.

For unntak fra nye tekniske krav ved arbeider i eksisterende byggverk, se plan- og bygningsloven § 31-2.

Huskeliste ved søknad om dispensasjon:

 • Dispensasjon skal være begrunnet i forhold til det bestemmelsene skal ivareta.
 • Dispensasjon skal nabovarsles.
 • Søknaden om dispensasjon må avklare tidsrammen for dispensasjonen (pbl § 19-3). Vi må vite om dette skal være midlertidig eller permanent.

Sannsynligheten for å innvilge en dispensasjon, kan svært sjelden forhåndsuttales av kommunen, da det er saksbehandlingen og forhold som kan fremkomme der som vil avgjøre utfallet.

Fordelene ved å gi dispensasjon skal etter en samlet  vurdering være klart større enn ulempene. De fordelene det siktes til er ikke søkerens egne fordeler (høyere mønehøyder, mere plass mm), det er de samfunnsmessige fordelene som klart må være større enn ulempene.

Naboen har satt opp garasje/uthus, jeg har ikke fått nabovarslet.

Bygger naboen uten at du er varslet, les her hvordan du forholder deg til dette

Hva er utnyttelsesgrad

Her finner du en veileder for grad av utnytting med beregnings- og måleregler

Hva er parkeringsareal

For eiendommen din er det vedtatt en utnyttelsesgrad, hvor mye som kan bygges.
Det er viktig å være klar over at parkeringsarelet er inklusive i denne utnyttelsesgraden.

Det vanlige er 2 p-plasser av 18m2 hver, som må trekkes i fra utnyttelsesgraden.

Andre spørsmål

Spørsmål og svar besvart av Direktoratet for byggkvalitet

 

Gebyrer

Gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven 2017 
(Byggesaker, plansaker, delingssaker og mindre avløpsanlegg)

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2017
(Oppmåling, grensejustering m.m.)