Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunale bygg

Det er 111 kommunale eiendommer, bygg og anlegg i Hol kommune. Antall m² kommunal bygningsmasse er 67 192 m² (1. desember 2015).

Oversikt over kommunale eiendommer, bygg og anlegg i Hol kommune - 1. desember 2015 (Excel)

 

Leie av kommunale bygg

Utleiepriser

Leie kommunal bolig

Retningslinjer for utleie av kommunale boliger i Hol kommune

1. Virkeområde

Disse retningslinjene skal legges til grunn for tildeling og søknadsbehandling av kommunale utleieboliger i Hol kommune.

 

2. Formålet med kommunale utleieboliger og målgruppe

Kommunale utleieboliger er et virkemiddel for å rekruttere arbeidstakere til kommunen og bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, og er som hovedregel å betrakte som en midlertidig hjelp. Kommunale boliger kan også gis på varig basis, dette gjelder kun trygde- og omsorgsboliger, ellers skal botid settes til maks 3 år fra innflyttingsdato.

 

3. Krav til – og  rettigheter for søkere.

Søkere må være over 18 år. Dersom søker er under 18 år, skal innvilgelse skje i  samarbeid med verge og tjenesteapparat. Søkere til trygde-/omsorgsboliger må være alders- eller uførepensjonist. Alders- og uførepensjonister som innvilges trygde-/omsorgsboliger kan få kommunal bostøtte i hht særskilte retningslinjer vedtatt av Husbanken.

 

4. Forhold som tillegges vekt

4.1 Rekruttering til Hol kommune

Hol kommune har som mange andre bygdekommuner, problemer med rekruttering til enkelte stillinger. Det er viktig å kunne tilby kommunal utleiebolig til nyansatte, gjerne med familie, eventuelt pendling.

Nåværende boforhold

  • Søker er uten fast bopel eller egnet bolig, og er uten mulighet til å skaffe seg alternativ bolig selv.
  • Unge barnefamilier
  • Søkere som er i etableringsfasen (18-35 år) / unge barnefamilier kan søke kommunal bolig for inntil 1 års varighet.
  • Ansatte i Hol kommune/andre
  • Søker skal som hovedregel ha hatt botid i Hol kommune de to siste årene, eller ha annen nær tilknytning til kommunen.

 

Tidligere mislighold

Søkere med tidligere husleierestanser fra kommunens leieforhold, vil ikke få tilbud om bolig før det foreligger en nedbetalingsplan eller restansen er oppgjort.

 

Oppfølgingsbehov

Søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov i forhold til å fungere i boligen, tildeles bolig forutsatt at søkeren går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet.

 

Innvilgelse

Innvilgelse av søknad om kommunal utleiebolig skjer ut ifra en skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av gjeldende kriterier. Vedtak om innvilgelse eller avslag på søknad meddeles skriftlig med begrunnelse om henvisning til gjeldene retningslinjer.

 

Søknad

Det søkes om bolig på søknadsskjema ” Søknad om leie av kommunal bolig” som fåes på servicetorget på Geilo, resepsjonen i Hol kommune, personalkontoret eller ved å trykke på lenken under.

 

Tildeling av kommunal bolig

6.1 Tildeling

Tildeling skjer på grunnlag av søkerens behov. Blant likestilte søkere skjer tildeling på grunnlag av ansiennitet fra søknadsdato. Det er boligutvalget i kommunen som tildeler boligene.

6.2 Depositum

Senest 1 måned etter innflytting skal et depositum tilsvarende 2 måneders husleie være innbetalt til Hol Sparebank. Leietaker oppretter selv en depositumkonto i banken og kopi blir sendt til personalkontoret. Hol kommune plikter som utleier, og betale kostnadene på kr. 250,- for opprettelse av depositumkonto.

6.3 Bytte

Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig vurderes på grunnlag av gjeldende retningslinjer.

 

Fornyelse

Søknad med fornyelse av leiekontrakt vurderes etter gjeldende retningslinjer, og må fremsettes innen 3-tre-måneder før kontraktens utløp.

 

Råd og veiledning

Søkere til kommunal bolig skal få tilbud om råd og veiledning fra personalkontoret, om alternative løsninger for sitt boligbehov.

 

9. Avgjørelsesmyndighet

Boligutvalget eller den de bemyndiger har avgjørelsesmyndighet i saker etter disse retningslinjer.

 

10.  Avslag og klageadgang

Avslag på søknad om leie av kommunal utleiebolig og avslag på fornyelse av leiekontrakt skal være skiftlig begrunnet med opplysning om klageadgang, klagefrist, samt adressat for klage. Avslag kan påklages til formannskapet, jf forvaltningsloven § 28. Dersom søker avslår tilbud om relevant bolig, vil søker som hovedregel bli vurdert som uaktuell for tiltaket. Avslag på søknad om bytte av kommunal utleiebolig kan ikke påklages.

Søknadskjema

Kontaktinformasjon

Eiendomsavdelingen/Eiendomssjef Jan Inge Valdersnes, Kommunehuset, Hol, tlf. 97515425
Eiendomsavdelingen/Utleieansvarlig Torill Grue Tufte,  Lienvegen 69, Geilo. tlf.40918196
Eiendomsavdelingen drift base 1, KjellGunnar Haugen, Høgehaug, Hol, tlf. 95980039
Eiendomsavdelingen drift base 2, Tom Furuseth, Lienvegen 69, Geilo, tlf. 40916450
Eiendomsavdelingen/Renholdskoordinator Rita Solberg, Lienvegen 69, tlf. 40916444