Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunale avgifter

Kommunale eiendomsavgifter faktureres to ganger i året.

Grunnlaget for prisene er kostnadene kommunen har (selvkost) for den enkelte tjeneste. Tinglyst eier er ansvarlig for at regningen blir betalt. Ved eierskifte blir adresseregisteret automatisk oppdatert etter tinglysing. Regningen blir ikke delt opp mellom kjøper og selger. Kjøper og selger må ordne opp med å betale regningen seg imellom, dersom eierskifte er midt i en termin.

Når skal avgiftene betales?

1. termin: 1.1 – 30.06 (forfall 1. april)

  • Vann- og avløpsgebyr for første halvår. Dersom en har vannmåler, betales gebyr for første halvår + avregning forrige år. Vannmålerleie betales en gang i året.
  • Boligrenovasjon, sekk og container; gebyr for første halvår - faktureres to ganger pr år.
  • Hytterenovasjon - Årets gebyr, faktureres en gang pr år.
  • Eiendomsskatt - for første halvår.

2. termin 1.7 – 31.12 (forfall 1. oktober)

  • Vann- og avløpsgebyr for andre halvår. Dersom en har vannmåler betales det etter antatt forbruk, med avregning 1. termin påfølgende år.
  • Boligrenovasjon for sekk og container – gebyr for andre halvår.
  • Feieavgift boliger og hytter.
  • Tilsyn (brannforebygging) boliger og hytter.
  • Slamavgift for hele året.
  • Eiendomsskatt - for andre halvår.

 

Vann- og avløpsgebyr

I henhold til forskrift betaler alle en abonnementsavgift (fastavgift). I tillegg kommer avgift for forbruk som enten er reelt forbruk registrert med vannmåler, eller beregnet forbruk etter størrelsen på bygningen:

0 - 112,5 m2  tilsvarer 144 m3 112,6 - 156 m2 tilsvarer 200 m3 157 - 219 m2 tilsvarer 280 m3

Er bygningen seksjonert, betales abonnementsavgift pr seksjon.

Fullt årsgebyr kreves fra og med dato for vann- og avløpsledningen legges inn på eiendommen.


Gebyrregulativ for vann og avløp 2017

Vannmåler


Det er vanligvis lønnsomt å ha vannmåler i fritidsboliger. Fra 01.05.2014 er det pålagt å ha vannmåler i nye boliger og fritidsboliger. Vannmåleren må avleses årlig, innen 31.12. Kort kommer i posten til abonnentene. Dersom måleravlesing mangler, kommer tilleggsgebyr på kr 400,- + mva. i henhold til forskrift vedtatt 30.04.2014, sak 18/14, regulativ for vann og avløpsgebyr i Hol kommune.


Søknadskjema for vann-/ avløpsmåler

Etter montering av vann-/ avløpsmåler vil gebyret endres fra installasjonsdato.

Nylig lagt vann- og avløpsledning

Fullt årsgebyr kreves fra og med dato for vann- og avløpsledningen legges inn på eiendommen.

 

Slamtømming

Boliger har rutetømming hvert 2. år. Det betales forskudd for slamtømming , ½ avgift hvert år. Hytter tømmes hvert 4. år, og det betales forskudd ¼ avgift hvert år. Tette tanker tømmes hver høst (aug/sep/okt) og faktureres 2. termin.

Tømmeplan for slamavskillere: Boliger: 2017: Vestre Hol (skille ved Hagafoss) 2018: Østre Hol (skille ved Hagafoss)

Hytter: 2017: Skurdalen - Geilo 2018: Hol - Hovet - Sudndalen 2019: Dagali  2020: Ustaoset - Haugastøl.
Du kan ved hjelp av databasen Septik 24 finne ut når septiktanken din skal tømmes neste gang, og når den sist ble tømt. Etter anbudsrunden for slamtømming i Hallingdal 2012, ble det ny renovatør og prisstigning f.o.m. 2012.


Gebyrregulativ for slamtømming 2017

Renovasjonsavgift

Sekk og containerrenovasjon for boliger faktureres to ganger pr år.

Renovasjonsavgift betales for alle hytter og stølsbuer i Hol kommune. Det er kun en sats for hytterenovasjon.
Ubebygde eiendommer med byggetillatelse betaler renovasjonsgebyr året etter at det er gitt igangsettingstillatelse. Selv om hytta ikke er påbegynt, må en betale renovasjonsgebyr. Det er ikke hjemmel for å gi fritak.


Gebyregulativ for renovasjon 2017

Feiing og tilsyn

Fra og med 2015 blir feiing og brannforebyggende tilsyn fakturert hver for seg.
En betaler ikke moms for tilsyn.

Boliger
Hyppighet på feiingen vurderes etter behov. Mye fyring - ofte feiing. 
Avgiften deles opp og faktureres slik:
Ved feiing hvert 4. år, blir kostnaden delt i fire, og ¼ av gebyret betales hvert år.
Ved feiing hvert  2. år, blir kostnaden delt i  to, og halve gebyret betales hvert år.
Ved årlig feiing betales hele summen hvert år.
Tilsyn har fast hyppighet hvert 4. år, og kostnaden blir delt i fire, hvor 1/4 av gebyret betales hvert år.

Fritidsboliger
Hol kommune har obligatorisk feiing og tilsyn i fritidsboliger.
Kostnaden for en feiing og et tilsyn i løpet av en fireårsperiode, blir delt opp i fire, hvor ¼ betales hvert år.
Hytter som ikke ligger inne i systemet for fast feiing og tilsyn, kan bestille dette hos hyttefeieren. De vil da bli lagt inn i den obligatoriske feie- og tilsynsordningen vår.

Les om Hol brann- og feiervesen

Ny sentral forskrift kom 1.1.2016. Der er det bestemt at samtlige bygg som har pipe/ildsted skal ha feietjenester. Grunnet manglende kapasitet, er ikke alle hytteeiendommer tatt med i ordningen enda. I løpet av et år eller to vil alle få feiing og tilsyn.

Sentral forskrift om brannforebygging

Gebyr for brannforebyggende tilsyn/inspeksjon og feiing 2017

 

Klage på avgift

Dersom en ønsker å klage på kommunale eiendomsavgifter, må dette gjøres skriftlig.

Søke om fritak for å betale avgift

Boliger: Det er felles retningslinjer for fritak i Hallingdal, vedtatt 31.10.2013, sak 64/13. Fritak kan gis for boliger som står helt tomme, inntil 18 mnd. av gangen, minimum for 6 mnd. Er det tilkoblet må en betale fastdel (abonementsavgift).

En kan få fullstendig fritak for renovasjon, slamtømming og feiing. Søknaden må være skriftlig. Ny frist for å søke om fritak er 1. juli og 1. januar. Fritaket gjelder fra den terminen det er søkt i. Det må søkes på nytt dersom det fortsatt skal være fritak. Søknadsfristen er også da 1. juli og 1. januar.
Det kan søkes om fritak for renovasjonsavgift for leilighet nr 2 og 3, dersom leiligheten ikke blir utleid. Fritak gis først når leilighet har stått tom/ ikke utleid i 6 mnd.
Hytter: Det gis fritak for hytter dersom søknaden dokumenteres med bilder at tomten er ubebygd.


Retningslinjer for fritak for renovasjon

Feieavgift: Fritak for feieavgift gis ikke, med mindre Hol brann- og feiervesen har plomberet pipa.
Søknadskjema om fritak for feiing og tilsyn av pipeløp

Er hytta brent eller revet?

Skriv dette på regningen og send fakturaen i retur til Hol kommune, Teknisk etat.

Endring av fakturamottaker

Dersom fakturaen skal sendes til en annen mottager eller annen adresse, sendes epost med melding til servicetorget .
Skriv gårds- og bruksnummer (evt feste-/ seksjonsnummer), navn, adresse og personnummer på ny fakturamottager.

Eiendomsskatt

Les om eiendomsskatt i Hol kommune

Andre gebyrer

Gebyr for saksbehandling - Lov om eierseksjonering (2017)

Gebyr for saker behandlet etter Matrikkeloven - Hol (2017)

Gebyr for saksbehandling - plan- og byggesaksavdelingen (2017)

Gebyr for behandling av konsesjonssaker etter konsesjonsloven, og delingssaker etter jordloven (2012)